Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282
Нацком.енергетики, ком.послуг; Resolution on March 29, 2019448
Document v0448874-19, valid, current version — Adoption on March 29, 2019
( Last event — Entry into force, gone April 25, 2019. Take a look at the history? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

29.03.2019 № 448

Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Доповнити пункт 1 після підпункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 лютого 2019 року № 282 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення» новими підпунктами 3 та 4 такого змісту:

«3) Форму звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності»;

4) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності»;».

У зв'язку з цим підпункти 3 та 4 вважати відповідно підпунктами 5 та 6.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

О. КривенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
від 29.03.2019 № 448

ЗВІТ
про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності
(Форма № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна))ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
29.03.2019 № 448

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та які відповідно до вимог нормативно-правових актів виконують функції постачальника універсальних послуг та/або постачальника «останньої надії» (далі - ліцензіат, постачальник). Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності» (далі - форма звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна)) та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), та її територіальних органів.

1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про природні монополії» та «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб'єктів господарювання з постачання електричної енергії споживачу.

1.3. За результатами моніторингу звітності НКРЕКП відповідно до діючих нормативно-правових актів може прийняти рішення про внесення змін (коригування) до діючих або планових розміру та/або структури тарифів на послуги постачальника універсальних послуг, постачальника «останньої надії».

1.4. Скорочення, що застосовуються в цій Інструкції, мають такі значення:

ПУП - постачальник універсальних  послуг;

ПОН - постачальник «останньої надії»;

ОСП - оператор системи передачі;

ОСР - оператор системи розподілу;

МСР - мала система розподілу.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Звітним періодом є квартал.

2.2. Форма звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна) складається станом на останнє число звітного періоду наростаючим підсумком з початку звітного року і подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата за I квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, за рік - до 01 березня року, наступного за звітним. Також ліцензіати додатково подають до НКРЕКП щоквартально інформацію щодо чистого доходу (виручки) від здійснення ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії споживачу. Інформація подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата  окремим листом на паперовому носії та в електронному вигляді за І, ІІ, ІІІ квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за ІV квартал - до 01 лютого року, наступного за звітним періодом.

Датою подання форми звітності вважається день фактичної її реєстрації в Управлінні адміністративної діяльності НКРЕКП, а в разі надсилання її поштою - дата відправлення ліцензіатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує ліцензіата. Якщо останній день подання форми звітності припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем її подання є наступний за вихідним або святковим робочий день.

2.3. Форма звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна) направляється ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адресу: zvit3p@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

2.4. Форма звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна) підписується керівником (власником) та головним бухгалтером ліцензіата. У формі звітності зазначаються прізвища, імена, по батькові керівника (власника) ліцензіата, головного бухгалтера, виконавця, номер контактного телефону (із зазначенням коду міжміського зв'язку), факс та електронна пошта.

2.5. Клітинки, у яких зазначений символ «X», не заповнюються.

2.6. Ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна).

2.7. Ліцензіат подає звітність за встановленою формою. Не допускається внесення змін ліцензіатом до шаблону форми звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна).

2.8. Усі дані звіту мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності. У формі звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна) показники наводяться таким чином:

вартісні показники - у тис.грн (з округленням до цілого числа);

корисний відпуск електричної енергії - у МВт · год (з округленням до цілого числа);

тариф на послуги постачальника електричної енергії - у грн/МВт · год (з округленням до двох знаків після коми);

середньомісячна заробітна плата штатних працівників - у грн (з округленням до цілого числа);

кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками - у люд.-год;

середньооблікова кількість штатних працівників - осіб.

2.9. Усі показники форми звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна) мають ґрунтуватися на достовірних даних первинного (бухгалтерського) обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних.

2.10. Звітні дані у формі звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна) наводяться без урахування податку на додану вартість.

3. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна)

3.1. Звіт складається з двох розділів: І «Загальна інформація» та ІІ «Довідкова інформація». Показники розділів зазначаються в розрізі видів діяльності «Постачання електричної енергії» (графи 1 - 3), «Постачання електричної енергії за вільними цінами (фактично)» (графа 4), «Інша діяльність (фактично)» (графа 5) та в цілому за всіма видами господарської діяльності - «Усього (фактично)» (графа 6).

3.2. У графах 1 - 5 зазначаються відповідні показники в розрізі видів господарської діяльності ліцензіата, у графі 6 - показники щодо всіх видів господарської діяльності ліцензіата в цілому, а саме:

1) у графі 1 «у діючих тарифах» розраховуються та зазначаються дані щодо сум операційних витрат, прибутку, обсягів постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, які передбачені затвердженою НКРЕКП структурою тарифів, відповідно за І квартал як 1/4, за ІІ - як 1/2, за ІІІ - 3/4 від річного значення, що затверджені структурою тарифів. У разі перегляду тарифу ліцензіата в середині року необхідно враховувати кількість місяців дії відповідної структури тарифу;

2) у графі 2 «фактично» зазначаються фактичні дані щодо операційних витрат, доходів, фінансових результатів та інших показників відповідно до фактичних обсягів постачання електричної енергії  постачальником універсальних послуг;

3) у графі 3 «фактично» зазначаються фактичні дані щодо операційних витрат, доходів, фінансових результатів та інших показників відповідно до фактичних обсягів постачання електричної енергії постачальником «останньої надії»;

4) у графі 4 «Постачання електричної енергії за вільними цінами (фактично)» зазначаються фактичні дані звітного періоду постачальника електричної енергії за вільними цінами;

5) у графі 5 «Інша діяльність (фактично)» зазначаються фактичні дані, що стосуються витрат (доходів) іншої неліцензованої діяльності ліцензіата;

6) у графі 6 «Усього (фактично)» узагальнюються фактичні показники щодо всіх видів господарської діяльності ліцензіата. Дані графи 6 визначаються як сума граф 2 - 5.

3.3. У розділі І «Загальна інформація» (рядки 005 - 165) зазначаються показники витрат, доходів, фінансових результатів та інші показники діяльності ліцензіата за звітний період у розрізі діяльності постачальника універсальних послуг, постачальника «останньої надії», постачальника електричної енергії за вільними цінами та інших видів діяльності ліцензіата,  а саме:

1) у рядку 005 «Операційні витрати, усього» зазначається вся сума витрат операційної діяльності, що належить до відповідного виду діяльності. Дані рядка 005 дорівнюють сумі даних рядків: 010 «Матеріальні витрати, у т. ч.:», 025 «Витрати на оплату праці», 030 «Відрахування на соціальні заходи», 035 «Амортизація» та 040 «Інші операційні витрати, у т.ч.:»;

2) у рядку 010 «Матеріальні витрати, у т.ч.:» зазначаються сукупні витрати на всі матеріальні ресурси, які використовуються для господарської діяльності ліцензіата у розрізі кожного виду діяльності. Дані рядка 010 дорівнюють сумі даних рядків 015 «виробничі послуги (розшифрувати в додатку 1)» та 020 «сировина і матеріали»;

3) у рядку 015 «виробничі послуги (розшифрувати в додатку 1)» зазначаються сукупні витрати на придбання послуг виробничого характеру, які можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності;

4) у рядку 020 «сировина і матеріали» зазначається вартість сировини та основних матеріалів, купівельних напівфабрикатів, комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності;

5) у рядку 025 «Витрати на оплату праці» зазначаються сукупні витрати на заробітну плату та інші виплати всьому персоналу з розподілом за видами господарської діяльності;

6) у рядку 030 «Відрахування на соціальні заходи» зазначаються витрати на єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування всього персоналу з розподілом за видами господарської діяльності;

7) у рядку 035 «Амортизація» зазначаються сукупні витрати на амортизацію основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів для всіх потреб господарської діяльності ліцензіата з розподілом за видами господарської діяльності;

8) у рядку 040 «Інші операційні витрати, у т.ч.:» зазначаються всі інші витрати, пов’язані з операційною діяльністю ліцензіата, у розрізі кожного виду діяльності. Дані рядка 040 дорівнюють сумі даних рядків: 045 «витрати на зв'язок», 050 «витрати на службові відрядження», 055 «витрати на обслуговування програмного забезпечення» та 060 «інші (розшифрувати в додатку 1)»;

9) у рядку 045 «витрати на зв'язок» зазначаються сукупні витрати на зв'язок, зокрема витрати на зв'язок кол-центру тощо;

10) у рядку 050 «витрати на службові відрядження» зазначаються витрати на оплату службових відряджень (добові витрати, вартість проїзду та витрати з найму житлового приміщення);

11) у рядку 055 «витрати на обслуговування програмного забезпечення» зазначаються витрати на обслуговування програмного забезпечення з розподілом за видами господарської діяльності;

12) у рядку 060 «інші (розшифрувати в додатку 1)» зазначається решта витрат операційної діяльності ліцензіата, зокрема витрати на придбання юридичних, аудиторських послуг, витрати на охорону праці, утримання кол-центрів, послуги банків, податки, збори та інші платежі до бюджетів, витрати на оплату лікарняних, канцелярські витрати та інші операційні витрати, з розподілом за видами господарської діяльності;

13) у рядку 065 «Коригування витрат (+/-)» зазначається сума вилучення або компенсації коштів ліцензіату за результатами його діяльності;

14) у рядку 070 «Витрати на забезпечення обігового капіталу» зазначаються витрати на забезпечення обігового капіталу;

15) у рядку 075 «Прибуток» зазначається прибуток за кожним видом діяльності постачальника. Дані рядка 075 визначаються як різниця між рядком 080 «Обсяг продукції (товарів, робіт, послуг)» та рядком 005 «Операційні витрати, усього»;

16) у рядку 080 «Обсяг продукції (товарів, робіт, послуг)» зазначається вартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з розподілом за видами господарської діяльності;

17) у рядку 085 «Витрати на купівлю електричної енергії» зазначаються витрати на купівлю електричної енергії для забезпечення постачання електричної енергії споживачам;

18) у рядку 090 «Витрати на оплату послуг ОСП (оператора системи передачі)» зазначаються витрати постачальника на придбання послуг оператора системи передачі відповідно до укладених договорів;

19) у рядку 095 «Витрати на оплату послуг ОСР (оператора системи розподілу)» зазначаються витрати постачальника на придбання послуг оператора системи розподілу відповідно до укладених договорів;

20) у рядку 100 «Витрати на виконання обов’язку щодо купівлі електричної енергії за «зеленим тарифом» у приватних домогосподарств для надання ОСП послуг із забезпечення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» зазначаються витрати постачальника універсальних послуг на купівлю електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами;

21) дані рядка 105 «Усього витрат(10=1+2+6+7+8+9)» визначаються як сума рядків 005 «Операційні витрати, усього», 085 «Витрати на купівлю електричної енергії», 090 «Витрати на оплату послуг ОСП (оператора системи передачі)», 095 «Витрати на оплату послуг ОСР (оператора системи розподілу)», 100 «Витрати на виконання обов'язку щодо купівлі електричної енергії за «зеленим тарифом» у приватних домогосподарств для надання ОСП послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» та рядка 065 «Коригування витрат (+/-)»;

22) у рядку 110 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» зазначається чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), який був одержаний у звітному періоді від відповідного виду діяльності. Також інформація щодо чистого доходу (виручки) від здійснення ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії споживачу додатково подається до НКРЕКП та її територіального органу окремим листом на паперовому носії та в електронному вигляді щоквартально (без наростаючого підсумку) в терміни, зазначені в пункті 2.2 глави 2 цієї Інструкції;

23) у рядку 115 «Отримана компенсація вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» зазначається вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, яка надається постачальником універсальних послуг оператору системи передачі. Розрахунок вартості послуги здійснюється постачальником універсальних послуг відповідно до порядку купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом. Вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії затверджується НКРЕКП;

24) у рядку 120 «Інші операційні доходи» зазначаються суми інших доходів від операційної діяльності ліцензіата, зокрема доходи від операційної оренди активів, операційних курсових різниць, реалізації оборотних активів, відшкодування раніше списаних активів, штрафи, пені, неустойки тощо, з розподілом за видами господарської діяльності;

25) у рядку 125 «Фінансові результати від операційної діяльності (14=11+12+13-10)» наводиться фінансовий результат від операційної діяльності, що визначається як сума даних рядка 110 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)», 115 «Отримана компенсація вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» та рядка 120 «Інші операційні доходи» за мінусом даних рядка 105 «Усього витрат (10=1+2+6+7+8+9)»;

26) у рядку 130 «Інші фінансові доходи» зазначаються доходи, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивіденди, проценти та інші доходи від фінансової діяльності;

27) у рядку 135 «Інші доходи» зазначаються доходи від реалізації фінансових інвестицій, неопераційних курсових різниць та інші доходи, що виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства;

28) у рядку 140 «Фінансові витрати» зазначаються сукупні витрати на сплату відсотків за користування кредитами, відсотків за випущеними облігаціями, виданими векселями, відсотків за фінансову оренду активів та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу;

29) у рядку 145 «у т.ч.: відсотки за позиками» зазначаються витрати на сплату відсотків за користування кредитами, позиками;

30) у рядку 150 «Інші витрати» зазначаються витрати від неопераційних курсових різниць, уцінення фінансових інвестицій, інші витрати, що виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства;

31) у рядку 155 «Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування» зазначається фінансовий результат до оподаткування за сукупністю всіх видів господарської діяльності ліцензіата з розподілом за її видами у відповідних графах, що визначається як сума даних рядків 125 «Фінансові результати від операційної діяльності (14=11+12+13-10)», 130 «Інші фінансові доходи» та 135 «Інші доходи» за мінусом даних рядків 140 «Фінансові витрати» та 150 «Інші витрати»;

32) у рядку 160 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» зазначається сума витрат з податку на прибуток, визначена згідно з положеннями бухгалтерського обліку МСБО 12 або П(С)БО 17 «Податок на прибуток»;

33) у рядку 165 «Прибуток/збиток (+/-)» зазначається чистий фінансовий результат, що визначається шляхом вирахування даних рядка 160 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» з даних рядка 155 «Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування».

3.4. У розділі ІІ «Довідкова інформація» (рядки 170 - 255) зазначається середньооблікова кількість штатних працівників, середньомісячна заробітна плата штатних працівників, кількість абонентів на кінець звітного періоду, інформація щодо корисного відпуску, вартості активів (капіталу), балансової вартості активів та амортизації за податковим обліком та інша довідкова інформація, а саме:

1) у рядку 170 «Середньооблікова кількість штатних працівників» середньооблікова кількість штатних працівників розраховується на підставі щоденних даних про облікову кількість штатних працівників, які повинні уточнюватись відповідно до наказів про прийом, переведення працівника на іншу роботу та припинення трудового договору;

2) у рядку 175 «Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками» зазначаються дані про кількість фактично відпрацьованих штатними працівниками людино-годин, за які працівникам здійснено нарахування з фонду оплати праці;

3) у рядку 180 «Середньомісячна заробітна плата штатних працівників» зазначається середньомісячна заробітна плата працівників у розрізі кожного виду діяльності ліцензіата. Дані рядка 180 визначаються як відношення рядка 025 «Витрати на оплату праці» до рядка 170 «Середньооблікова кількість штатних працівників» з подальшим діленням на відповідну кількість місяців звітного періоду;

4) у рядку 185 «у т.ч.: по 5 найбільше оплачуваних працівниках» зазначається середньомісячна заробітна плата п’яти найбільше оплачуваних працівників;

5) у рядку 190 «Кількість абонентів на кінець звітного періоду» зазначається кількість абонентів на кінець звітного періоду;

6) у рядку 195 «у т.ч.: малих непобутових споживачів» зазначається кількість малих непобутових абонентів на кінець звітного періоду;

7) у рядку 200 «побутових споживачів» зазначається кількість побутових абонентів на кінець звітного періоду;

8) у рядку 205 «Корисний відпуск» зазначається фактичний обсяг постачання електричної енергії за звітний період;

9) у рядку 210 «у т.ч.: малих непобутових споживачів» зазначається фактичний обсяг постачання електричної енергії малим непобутовим споживачам за звітний період;

10) у рядку 215 «побутових споживачів» зазначається фактичний обсяг постачання електричної енергії побутовим споживачам за звітний період;

11) у рядку 220 «Тариф на послуги постачальника» зазначається тариф на послуги постачальника;

12) у рядку 225 «Залишкова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів) на початок звітного періоду за бухгалтерським обліком» зазначається залишкова вартість активів за бухгалтерським обліком на початок звітного періоду;

13) у рядку 230 «Залишкова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів) на кінець звітного періоду за бухгалтерським обліком» зазначається залишкова вартість активів за бухгалтерським обліком на кінець звітного періоду;

14) у рядку 235 «Балансова вартість активів на початок звітного періоду за податковим обліком» зазначається балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів відповідно до вимог Податкового кодексу України на початок звітного періоду;

15) у рядку 240 «Балансова вартість активів на кінець звітного періоду за податковим обліком» зазначається балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів відповідно до вимог Податкового кодексу України на кінець звітного періоду;

16) у рядку 245 «Вартість активів (капіталу)» зазначається загальна вартість активів ліцензіата;

17) у рядку 250 «Амортизація (за податковим обліком)» зазначається амортизація, визначена відповідно до вимог положень Податкового кодексу України;

18) у рядку 255 «Податок на прибуток (за податковим обліком)» зазначається сума нарахованого податку на прибуток згідно з Податковим кодексом України.

3.5. У додатку 1 «Розшифрування окремих рядків форми звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна)» відображається розшифрування окремих показників витрат у розрізі діяльності з постачання електричної енергії.

3.6. У додатку 2 «Фактична структура чисельності персоналу» зазначаються дані, що стосуються персоналу, задіяного в діяльності з постачання електричної енергії за відповідний період. У рядках 005 - 065 зазначаються дані, що стосуються виробничого персоналу, тобто працівників, робота яких безпосередньо пов'язана з виробничими процесами та на яких покладено виробничі функції. У рядках 070 - 125 зазначаються дані щодо адміністративного персоналу та працівників, на яких покладено адміністративні функції.

3.7. У додатку 3 «Інформація про обсяг і вартість поставленої електричної енергії та кількість абонентів» зазначаються загальний обсяг та вартість поставленої електричної енергії постачальником універсальних послуг, постачальником «останньої надії» за звітний період з помісячною розбивкою та наростаючим підсумком з початку звітного  року, інформація щодо кількості абонентів  у розрізі груп,  класів споживачів.

3.8. У додатку 4 «Розшифрування фактичних показників інших видів діяльності» зазначаються загальна сума доходів та загальна сума витрат ліцензіата у розрізі кожного виду іншої діяльності ліцензіата.

4. Порядок виправлення звітних даних

4.1. Якщо у звітах поточного року виявлено недостовірність звітних даних, то виправити їх можливо один раз протягом десяти календарних днів після закінчення затвердженого терміну подання звітності, проте у разі виявлення недостовірності інформації після закінчення терміну виправлення звіту звітність можна відкоригувати при наданні звіту в наступному звітному періоді (за I, II та III квартали звітного року). У разі виявлення недостовірної інформації в наданій річній звітності звітність можна виправити одноразово, протягом десяти календарних днів після закінчення затвердженого терміну подання звітності, проте у разі виявлення недостовірності даних у наданій інформації річного звіту після періоду виправлення звіт можна виправити після проведення планової або позапланової перевірки (згідно з інформацією, зафіксованою в акті перевірки).

4.2. Виправлені звіти надсилаються ліцензіатом окремим листом у повному обсязі з додатками, з відповідними примітками та поясненнями щодо причин їх виправлень, із зазначенням у звіті слова «виправлено».

Директор Департаменту
ліцензійного контролю


Я. Зеленюкon top