Document v0358500-16, valid, current version — Adoption on July 26, 2016
( Last event — Entry into force, gone July 30, 2016. Take a look at the history? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

26.07.2016  № 358

Про внесення змін до Положення про електронні гроші в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 40, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 15 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення нормативно-правового регулювання діяльності, пов'язаної з використанням електронних грошей, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 листопада 2010 року № 481, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за № 1336/18631 (зі змінами) (далі - Положення), такі зміни:

1) абзац сьомий пункту 1.3 глави 1 викласти в такій редакції:

"комерційний агент - юридична особа-резидент, представництво установи міжнародної організації, членом якої є Україна або яка здійснює в Україні діяльність з надання гуманітарної допомоги на підставі міжнародних угод з Україною (далі - представництво міжнародної організації) (далі - агент), - особа, яка на підставі договору, укладеного з емітентом, здійснює:";

2) у главі 3:

пункт 3.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Представництво міжнародної організації може здійснювати тільки функцію агента з розповсюдження";

главу доповнити новим пунктом такого змісту:

"3.7. Агенти під час здійснення операцій з електронними грошима зобов'язані застосовувати знак (торговельну марку, комерційне найменування тощо), використання якого узгоджено емітентом із Національним банком";

3) у пункті 2 глави 6:

абзац перший підпункту 2 після слів "(далі - керівник)" доповнити словами "та прошиті";

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

"5) одночасно з документами в паперовому вигляді до Національного банку обов'язково подаються копії цих документів в електронному вигляді, створені з дотриманням вимог пункту 6 глави 6 цього Положення.

Копії документів в електронному вигляді, що подаються до Національного банку відповідно до вимог цього Положення (далі - електронні копії документів), мають створюватись у вигляді файлів, які містять скановані зображення документів.

Сканування зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:

формат готового файла - pdf;

документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;

роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi.

Електронні копії документів подаються до Національного банку на одному або кількох компакт-дисках формату CD-R або DVD-R";

4) у додатку 3 до Положення слова "Я несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів" замінити словами "Я несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів, у тому числі електронних копій цих документів".

2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Шацький С.С.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтареваon top