Document v0340400-84, current version — Adoption on June 8, 1984

               У К А З 
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів Союзу РСР

У зв'язку з прийняттям Закону СРСР "Про трудові колективи і
підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами,
організаціями" ( v9500400-83 ) Президія Верховної Ради
СРСР п о с т а н о в л я є:
I. Внести до законодавчих актів Союзу РСР такі зміни і
доповнення:
1. В Основах законодавства Союзу РСР і союзних республік про
працю, затверджених Законом СРСР від 15 липня 1970 року (Відомості
Верховної Ради СРСР, 1970 р., N 29, ст. 265; 1980 р., N 12,
ст. 214; 1982 р., N 19, ст. 318; 1983 р., N 5, ст. 74, N 33,
ст. 507):
1) в абзаці восьмому преамбули слова "до управління
виробництвом" замінити словами "до управління підприємствами,
установами, організаціями";
2) у частині другій статті 2 слова "в управлінні
виробництвом" замінити словами "в управлінні підприємством,
установою, організацією";
3) статтю 6 викласти в такій редакції:
"Стаття 6. Укладення колективного договору та його чинність
Колективний договір укладається профспілковим комітетом
підприємства, організації, від імені трудового колективу з
адміністрацією підприємства, організації.
Укладенню колективного договору передує обговорення його
проекту на зборах (конференціях) трудового колективу, який приймає
по ньому рішення і уповноважує профспілковий комітет підприємства,
організації підписати цей договір.
Колективний договір поширюється на всіх робітників і
службовців підприємства, організації, незалежно від того, чи є
вони членами професійної спілки";
4) у частині третій статті 7 слова "до управління
виробництвом" замінити словами "до управління підприємством,
організацією";
5) статтю 52 викласти в такій редакції:
"Стаття 52. Забезпечення трудової дисципліни
Трудова дисципліна на підприємствах, в установах,
організаціях забезпечується свідомим ставленням до праці, методом
переконання, а також заохоченням за сумлінну працю.
У трудових колективах створюється обстановка нетерпимості до
порушень трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до
працівників, які несумлінно виконують трудові обов'язки. Щодо
окремих несумлінних працівників застосовуються в необхідних
випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу";
6) частину першу статті 54 викласти в такій редакції:
"Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах,
організаціях визначається правилами внутрішнього трудового
розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням
адміністрації і профспілкового комітету на основі типових правил";
7) частину третю статті 56 після слів "на розгляд" доповнити
словами "трудового колективу,";
8) статтю 57 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Трудові колективи обговорюють і схвалюють комплексні плани
поліпшення умов, охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів і
контролюють виконання цих планів";
9) статтю 61 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Трудові колективи контролюють додержання всіма працівниками
правил та інструкцій по охороні праці на підприємствах, в
установах, організаціях";
10) статтю 62 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Трудові колективи контролюють використання коштів,
призначених на охорону праці";
11) найменування розділу XII викласти в такій редакції:
"Професійні спілки. Участь робітників і службовців в управлінні
підприємствами, установами, організаціями";
12) частину другу статті 96 викласти в такій редакції:
"Професійні спілки беруть участь у розробленні і реалізації
державних планів економічного і соціального розвитку, у вирішенні
питань розподілу і використання матеріальних та фінансових
ресурсів, залучають робітників і службовців до управління
підприємствами, установами, організаціями, організують
соціалістичне змагання, масову технічну творчість, сприяють
зміцненню виробничої і трудової дисципліни";
13) статтю 97 викласти в такій редакції:
"Стаття 97. Право робітників і службовців брати участь в
управлінні підприємствами, установами,
організаціями
Робітники і службовці мають право брати участь в управлінні
підприємствами, установами, організаціями через загальні збори
(конференції) трудових колективів, професійні спілки та інші
громадські організації, органи народного контролю, виробничі
наради та інші громадські органи, які діють у трудових колективах,
вносити пропозиції про поліпшення роботи підприємств, установ,
організацій, а також у питаннях соціально-культурного та
побутового обслуговування.
Адміністрація підприємств, установ, організацій зобов'язана
створювати умови, які б забезпечували участь робітників і
службовців в управлінні підприємствами, установами, організаціями.
Службові особи підприємств, установ, організацій зобов'язані у
встановлений строк розглядати критичні зауваження і пропозиції
робітників та службовців і повідомляти їм про вжиті заходи".
2. У Положенні про права профспілкового комітету
підприємства, установи, організації, затвердженому Указом Президії
Верховної Ради СРСР від 27 вересня 1971 року ( v2151400-71 )
(Відомості Верховної Ради СРСР, 1971 р., N 39, ст. 382; 1982 р.,
N 19, ст. 318; 1983 р.; N 5, ст. 74):
1) статтю 2 викласти в такій редакції:
"2. Профспілковий комітет підприємства, установи, організації
сприяє участі робітників і службовців в управлінні підприємствами,
установами, організаціями через загальні збори (конференції)
трудового колективу, виробничі наради та інші громадські органи,
які діють у трудових колективах.
Адміністрація підприємств, установ, організацій зобов'язана
створювати умови, які б забезпечували участь робітників і
службовців в управлінні підприємствами, установами, організаціями.
Службові особи підприємств, установ, організацій зобов'язані у
встановлений строк розглядати критичні зауваження і пропозиції
робітників та службовців і повідомляти їм про вжиті заходи";
2) у статті 4 слова "колективу робітників і службовців"
замінити словами "трудового колективу";
3) у статті 5:
частину першу доповнити словами "після обговорення і
схвалення їх трудовими колективами";
останню частину доповнити словами "Зазначений кошторис
затверджується після обговорення і схвалення його трудовими
колективами";
4) статтю 11 викласти в такій редакції:
"11. Правила внутрішнього трудового розпорядку на
підприємстві, в установі, організації, затверджуються трудовими
колективами за поданням адміністрації і профспілкового комітету на
основі типових правил".
3. У статті 12 Основ житлового законодавства Союзу РСР і
союзних республік, прийнятих Верховною Радою СРСР
24 червня 1981 року ( v5150400-81 ) (Відомості Верховної Ради
СРСР, 1981 р., N 26, ст. 834):
заголовок після слів "громадських організацій" доповнити
словами "трудових колективів";
частину першу викласти в такій редакції:
"Професійні спілки, інші громадські організації, трудові
колективи відповідно до законодавства Союзу РСР і союзних
республік та до статутів (положень) громадських організацій, а
також громадяни беруть участь в управлінні державним і громадським
житловим фондом та в забезпеченні його схоронності";
частину третю викласти в такій редакції:
"Державні органи, підприємства, установи та організації, а
також службові особи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції
громадських організацій, трудових колективів і громадян при
здійсненні заходів по поліпшенню використання і схоронності
житлового фонду".
4. Пункт 12 статті 5 Основ законодавства Союзу РСР і союзних
республік про охорону здоров'я, затверджених Законом СРСР від
19 грудня 1969 року (Відомості Верховної Ради СРСР, 1969 р., N 52,
ст. 466; 1979 р., N 25, ст. 438), викласти в такій редакції:
"12) широкої участі громадських організацій і трудових
колективів в охороні здоров'я населення".
5. Статтю 6-2 Основ земельного законодавства Союзу РСР і
союзних республік, затверджених Законом СРСР від
13 грудня 1968 року (Відомості Верховної Ради СРСР, 1968 р., N 51,
ст. 485; 1980 р., N 3. ст. 42), викласти в такій редакції:
"Стаття 6-2. Участь громадських організацій, трудових
колективів і громадян у здійсненні заходів
по раціональному використанню і охороні земель
Професійні спілки, організації молоді, товариства охорони
природи, наукові товариства та інші громадські організації,
трудові колективи, а також громадяни допомагають державним органам
у здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні
земель.
Громадські організації і трудові колективи беруть участь у
діяльності, спрямованій на забезпечення раціонального використання
і охорони земель, відповідно до законодавства Союзу РСР і союзних
республік, а також до статутів (положень) громадських організацій.
Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції
громадських організацій, трудових колективів і громадян при
здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні
земель".
6. Статтю 36 Основ законодавства Союзу РСР і союзних
республік про надра, затверджених Законом СРСР від
9 липня 1975 року (відомості Верховної Ради СРСР, 1975 р., N 29,
ст. 435), викласти в такій редакції:
"Стаття 36. Участь громадських організацій, трудових
колективів і громадян у здійсненні заходів
по охороні надр і раціональному їх використанню
Професійні спілки, організації молоді, товариства охорони
природи, наукові товариства та інші громадські організації,
трудові колективи, а також громадяни допомагають державним органам
у здійсненні заходів по охороні надр і раціональному їх
використанню.
Громадські організації і трудові колективи беруть участь у
діяльності, спрямованій на забезпечення охорони надр і
раціонального їх використання, відповідно до законодавства Союзу
РСР і союзних республік, а також до статутів (положень)
громадських організацій.
Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції
громадських організацій, трудових колективів і громадян при
здійсненні заходів по охороні надр і раціональному їх
використанню".
7. Статтю 9 Основ водного законодавства Союзу РСР і союзних
республік, затверджених Законом СРСР від 10 грудня 1970 року
(Відомості Верховної Ради СРСР, 1970 р., N 50, ст. 566; 1980 р.,
N 3, ст. 43), викласти в такій редакції:
"Стаття 9. Участь громадських організацій, трудових
колективів і громадян у здійсненні заходів
по раціональному використанню і охороні вод
Професійні спілки, організації молоді, товариства охорони
природи, наукові товариства та інші громадські організації,
трудові колективи, а також громадяни допомагають державним органам
у здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні вод.
Громадські організації і трудові колективи беруть участь у
діяльності, спрямованій на забезпечення раціонального використання
і охорони вод, відповідно до законодавства Союзу РСР і союзних
республік, а також до статутів (положень) громадських організацій.
Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції
громадських організацій, трудових колективів і громадян при
здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні вод".
8. Статтю 10 Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних
республік, затверджених Законом СРСР від 17 червня 1977 року
(Відомості Верховної Ради СРСР, 1977 р., N 25, ст. 388), викласти
в такій редакції:
"Стаття 10. Участь громадських організацій, трудових
колективів і громадян у здійсненні заходів
по раціональному використанню, відтворенню,
охороні і захисту лісів
Професійні спілки, організації молоді, товариства охорони
природи, наукові товариства та інші громадські організації,
трудові колективи, а також громадяни подають допомогу державним
органам і колгоспам у здійсненні заходів по раціональному
використанню, відтворенню, охороні і захисту лісів.
Громадські організації і трудові колективи беруть участь у
діяльності спрямованій на забезпечення раціонального використання,
відтворення, охорони і захисту лісів, відповідно до законодавства
Союзу РСР і союзних республік, а також до статутів (положень)
громадських організацій.
Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції
громадських організацій, трудових колективів і громадян при
здійсненні заходів по раціональному використанню, відтворенню,
охороні і захисту лісів".
9. Статтю 7 Закону СРСР від 25 червня 1980 року "Про охорону
атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради СРСР, 1980 р.,
N 27, ст. 528) викласти в такій редакції:
"Стаття 7. Участь громадських організацій, трудових
колективів і громадян у здійсненні заходів
щодо охорони атмосферного повітря
Професійні спілки, організації молоді, товариства охорони
природи, наукові товариства та інші громадські організації,
трудові колективи, а також громадяни подають допомогу державним
органам у здійсненні заходів щодо охорони атмосферного повітря.
Громадські організацій і трудові колективи беруть участь у
діяльності, спрямованій на забезпечення охорони атмосферного
повітря, відповідно до законодавства Союзу РСР і союзних
республік, а також до статутів (положень) громадських організацій.
Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції
громадських організацій, трудових колективів і громадян при
здійсненні заходів щодо охорони атмосферного повітря".
10. Статтю 9 Закону СРСР від 25 червня 1980 року "Про охорону
використання тваринного світу" (Відомості Верховної Ради СРСР,
1980 р., N 27, ст. 530) викласти в такій редакції:
"Стаття 9. Участь громадських організацій, трудових
колективів і громадян у здійсненні заходів
щодо охорони і використання тваринного світу
Професійні спілки, організації молоді, товариства охорони
природи, товариства мисливців і рибалок, наукові товариства та
інші громадські організації, трудові колективи, а також громадяни
подають допомогу державним органам у здійсненні заходів щодо
охорони і раціонального використання тваринного світу.
Громадські організації і трудові колективи беруть участь у
діяльності, спрямованій на забезпечення охорони і раціонального
використання тваринного світу, відповідно до законодавства Союзу
РСР і союзних республік, а також до статутів (положень)
громадських організацій.
Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції
громадських організацій, трудових колективів і громадян при
здійсненні заходів щодо охорони і раціонального використання
тваринного світу".
II. Доручити Президіям Верховних Рад союзних республік
привести законодавство союзних республік у відповідність з цим
Указом.

Голова Президії
Верховної Ради СРСР К.ЧЕРНЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради СРСР Т.МЕНТЕШАШВІЛІ
Москва, Кремль. 8 червня 1984 року
N 340-XIon top