Document v0340359-10, invalid, current version — Loss of force on June 6, 2014, on the basis - v0778359-14

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
09.09.2010 N 340
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Центральної виборчої комісії
N 778 ( v0778359-14 ) від 06.06.2014 }
Про Порядок складання попередніх списків виборців
для звичайних виборчих дільниць для підготовки
і проведення голосування з виборів депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Центральної виборчої комісії
N 7 ( v0007359-11 ) від 13.01.2011
N 2000 ( v2000359-12 ) від 06.12.2012 }

Відповідно до частини дев'ятої статті 18, пункту 7 частини
першої статті 24, статті 30, частини третьої статті 85 Закону
України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"
( 2487-17 ), статей 5-9, статті 22, пункту 1 частини першої статті
26, частин другої - восьмої статті 27 Закону України "Про
Державний реєстр виборців" ( 698-16 ), керуючись статтями 11-13,
частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу
комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія
п о с т а н о в л я є: { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної
виборчої комісії N 7 ( v0007359-11 ) від 13.01.2011 }
1. Встановити Порядок складання попередніх списків виборців
для звичайних виборчих дільниць для підготовки і проведення
голосування з виборів депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної
виборчої комісії від 27 квітня 2010 року N 289 ( v0289359-10 )
"Про Роз'яснення щодо складання та уточнення списків виборців для
підготовки і проведення голосування з виборів депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів".
3. Цю постанову надіслати Міністерству внутрішніх справ
України, Міністерству закордонних справ України, Міністерству
оборони України, Міністерству праці та соціальної політики
України, Міністерству юстиції України, Державному департаменту
України з питань виконання покарань, а також Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям для доведення до
відома регіональних органів адміністрування та органів ведення
Державного реєстру виборців і відповідних територіальних виборчих
комісій після сформування нового складу цих комісій.

Заступник Голови Центральної виборчої комісії А.МАГЕРА

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 9 вересня 2010 року N 340
ПОРЯДОК
складання попередніх списків виборців для звичайних
виборчих дільниць для підготовки і проведення
голосування з виборів депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів

1. Цей Порядок встановлює процедуру складання попередніх
списків виборців для звичайних виборчих дільниць для підготовки і
проведення голосування з виборів депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів (далі - місцеві вибори), їх передачі виборчим
комісіям.
2. Для підготовки та проведення голосування з місцевих
виборів орган ведення Державного реєстру виборців (далі - орган
ведення Реєстру) для кожної звичайної виборчої дільниці, утвореної
на території адміністративно-територіальної одиниці, на яку
поширюються його повноваження, складає попередні списки виборців
(далі - списки виборців).
3. Рішення відповідної територіальної виборчої комісії про
утворення виборчих дільниць із зазначенням їх меж,
місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій та
повідомленням про нумерацію виборчих дільниць передається до
відповідних органів ведення Реєстру не пізніш як за 27 днів до дня
виборів.
4. Органи ведення Реєстру вносять до бази даних Державного
реєстру виборців (далі - Реєстр) відомості про межі виборчих
дільниць відповідно до рішень територіальних виборчих комісій
шляхом віднесення виборчих адрес виборців до відповідних виборчих
дільниць.
5. Для складання списків виборців для звичайних виборчих
дільниць керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті
22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" ( 698-16 ), за
30 днів до дня місцевих виборів подають відповідному органу
ведення Реєстру передбачені вказаною статтею відомості за формами,
встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня
2011 року N 6 ( v0006359-11 ), зі зміною у назві подання періоду,
за який подаються відомості.
Відомості подаються за період з дня останнього подання
відомостей в порядку періодичного поновлення персональних даних
Реєстру до дня подання цих відомостей. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної
виборчої комісії N 7 ( v0007359-11 ) від 13.01.2011 }
6. Уповноважена центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб,
посадова особа за 30 днів до дня місцевих виборів подає
відповідному органу ведення Реєстру відомості про громадян
України, яким у період з дня попереднього подання відомостей до
дня місцевих виборів включно виповниться вісімнадцять років, за
формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від
13 січня 2011 року N 6 ( v0006359-11 ), зі зміною у назві подання
періоду, за який подаються відомості. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами Центральної
виборчої комісії N 7 ( v0007359-11 ) від 13.01.2011, N 2000
( v2000359-12 ) від 06.12.2012 }

{ Пункт 7 виключено на підставі Постанови Центральної
виборчої комісії N 7 ( v0007359-11 ) від 13.01.2011 }

8. У разі проведення окремих місцевих виборів відомості,
зазначені в пунктах 5 - 7 цього Порядку, подаються лише органами,
закладами, установами, повноваження яких поширюються на територію
відповідної адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої
проводяться місцеві вибори.
9. Відомості, передбачені пунктами 5 - 7 цього Порядку,
подаються в електронному вигляді та на паперовому носії у вигляді
списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну
нумерацію аркушів. Достовірність відомостей засвідчується на
кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, закладу,
установи, який скріплюється печаткою.
10. Орган ведення Реєстру опрацьовує подані керівниками
органів, закладів, установ відомості відповідно до Закону України
"Про Державний реєстр виборців" ( 698-16 ) до формування списків
виборців для звичайних виборчих дільниць в електронному вигляді,
яке здійснюється за допомогою програмних засобів автоматизованої
інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру (далі - АІТС
Реєстру).
11. Списки виборців складаються за формою, встановленою
постановою Центральної виборчої комісії від 20 серпня 2010 року
N 318 ( v0318359-10 ).
12. У списку виборців для звичайної виборчої дільниці
зазначаються прізвище, власне ім'я (всі власні імена), по батькові
(за наявності) виборця, дата народження, місце проживання виборця
відповідно до відомостей Реєстру.
Відомості про дату народження виборця вносяться до списку
виборців арабськими цифрами: число та місяць - двозначними
числами, рік - чотиризначним числом (наприклад, 01.01.1970).
За відсутності відомостей про день та місяць народження
виборця вважається, що він народився 1 січня відповідного року.
13. До списку виборців включаються громадяни України, яким
виповнилося або на день голосування виповниться вісімнадцять років
та які відносяться за місцем проживання до цієї виборчої дільниці
відповідно до відомостей Реєстру.
Згідно з частиною першою статті 3 Закону України "Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів" ( 2487-17 ) (далі - Закон)
право голосу на виборах депутатів районних у містах рад мають
громадяни України, які належать до територіальних громад
відповідних міст, місце проживання яких зареєстровано в межах
відповідного району в місті та яким на день виборів виповнилося
вісімнадцять років.
Право голосу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим мають громадяни України, місце проживання яких
зареєстровано в межах Автономної Республіки Крим та яким на день
виборів виповнилося вісімнадцять років.
Відповідно до частини третьої зазначеної статті Закону
( 2487-17 ) належність громадянина до відповідної територіальної
громади визначається його місцем проживання на її території згідно
із Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні" ( 1382-15 ). Таким чином, місцем проживання
виборця, за яким він відноситься до виборчої дільниці, відповідно
до відомостей Реєстру є його виборча адреса, визначена
зареєстрованим місцем проживання та адресою житла згідно із
Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні" ( 1382-15 ).
Виборці, виборча адреса яких є іншою, аніж зареєстроване
місце їх проживання, включаються до списку виборців на тій
звичайній виборчій дільниці, до якої вони відносяться за місцем
проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування
та вільний вибір місця проживання в Україні" ( 1382-15 ), згідно з
відомостями Реєстру (за наявності таких відомостей, як службові
персональні дані Реєстру).
14. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на
одній виборчій дільниці.
15. До списку виборців не включаються особи, записи стосовно
яких містяться в базі даних Реєстру, однак які відповідно до
персональних даних Реєстру не мають права голосу, померли або
вибули (у тому числі тимчасово на день голосування) зі своєї
виборчої адреси.
16. Крім осіб, зазначених у пункті 15 цього Порядку, до
списку виборців не включаються:
військовослужбовці строкової служби;
громадяни України, які проживають за кордоном;
особи, визнані судом недієздатними;
громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях
позбавлення волі.
17. У списку виборців напроти прізвищ виборців, постійно не
здатних пересуватися самостійно, у графі "Примітки" вноситься
відповідна відмітка - "НСП".
18. Виборці включаються до списку виборців так, щоб відомості
про виборців з однаковою адресою житла були розміщені поруч.
19. При проведенні чергових місцевих виборів формування
електронних файлів для виготовлення списків виборців здійснюється
централізовано Службою розпорядника Реєстру, під час якого АІТС
Реєстру функціонує в режимі першочергового виконання завдань у
межах підсистеми складання та уточнення списків виборців для
виборчих дільниць. Виконання дій щодо ведення Реєстру органами
ведення Реєстру забезпечується АІТС Реєстру після завершення
формування електронних файлів списків виборців.
20. Список виборців має наскрізну нумерацію записів про
виборців та нумерацію аркушів.
21. Список виборців виготовляється на паперовому носії
формату А3 у двох примірниках.
22. Кожен примірник списку виборців на кожному аркуші
засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру, який
скріплюється печаткою цього органу.
23. Орган ведення Реєстру не пізніш як за 19 днів до дня
місцевих виборів передає списки виборців у двох примірниках на
паперових носіях сільській, селищній, міській (у містах, де не
утворені районні у містах ради), районній у місті територіальній
виборчій комісії.
24. Орган ведення Реєстру передає списки виборців для
звичайних виборчих дільниць у відповідних приміщеннях місцевої
державної адміністрації або виконавчого органу ради, де
знаходиться цей орган.
25. Від імені територіальної виборчої комісії списки виборців
отримують не менше трьох членів цієї комісії, одним з яких повинен
бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або
секретар комісії.
26. Про передачу списків виборців складається акт за формою,
встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 20 серпня
2010 року N 318 ( v0318359-10 ), у двох примірниках. Один
примірник акта зберігається в органі ведення Реєстру, інший - в
територіальній виборчій комісії.
27. Якщо територіальна виборча комісія у строк, передбачений
пунктом 23 цього Порядку, не отримала список виборців для
звичайної виборчої дільниці, вона оскаржує до місцевого суду
бездіяльність органу ведення Реєстру в установленому законом
порядку.
28. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 13 днів до
дня місцевих виборів передає один примірник списку виборців
відповідній дільничній виборчій комісії. Другий примірник
зберігається у відповідній територіальній виборчій комісії.
29. Про передачу дільничній виборчій комісії списку виборців
складається акт за формою, встановленою постановою Центральної
виборчої комісії від 20 серпня 2010 року N 318 ( v0318359-10 ), у
двох примірниках. Один примірник акта зберігається в
територіальній виборчій комісії, інший - в дільничній виборчій
комісії.

Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШon top