Document v0279500-15, invalid, current version — Loss of force on March 21, 2016, on the basis - v0129500-16

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

28.04.2015  № 279

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 129 від 01.03.2016}

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", з метою забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики та статистики платіжного балансу, а також удосконалення розрахунку регулятивного капіталу банку Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за № 353/7674 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (Половньов Ю.О.) після офіційного опублікування постанови довести її зміст до відома структурних одиниць, територіальних управлінь Національного банку України, банків України, інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України для використання в роботі.

3. Департаменту інформаційних технологій (Нагорнюк В.В.) унести відповідні зміни до програмного забезпечення.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

Голова

В.О. Гонтарева

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Державної служби статистики України

Голова Державної служби
фінансового моніторингу УкраїниІ.М. Жук


І.Б. Черкаський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
28.04.2015 № 279

ЗМІНИ
до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

I. У Правилах:

1. У главі 1:

1) пункт 1.2 після слів "Національного банку України" доповнити словами "а також осіб, які мають право підписувати відповідні форми звітності";

2) у пункті 1.8 слова "Департаменту статистики, аналізу та прогнозування" замінити словами "Департаменту статистики та звітності";

3) у пункті 1.9 слова "Департамент платіжного балансу" замінити словами "Департамент статистики та звітності";

4) у пункті 1.10 слова "Департамент статистики, аналізу та прогнозування" замінити словами "Департамент статистики та звітності".

2. У главі 2:

1) у пункті 2.1:

після слів "складають", "визначеному" доповнити відповідно словами "та підписують", "цими";

слова "що додаються" виключити;

2) у пункті 2.3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.3. Форми статистичної звітності, що складаються відповідно до цих Правил, підписують особи, які обіймають посади, визначені в зразках форм статистичної звітності, або особи, які виконують їх обов'язки, якщо інше не передбачено цими Правилами";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Форми статистичної звітності, що складаються банками і мають містити підпис голови правління банку, підписують голова правління банку або уповноважений ним заступник згідно з розподілом повноважень і головний бухгалтер (начальник підрозділу)";

3) пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Голова правління і головний бухгалтер або особи, які виконують їх обов'язки, несуть відповідальність за організацію та своєчасність подання повної та достовірної статистичної звітності. Особи, які підписали форми звітності, несуть відповідальність за порядок їх заповнення (складання), повноту та достовірність статистичної звітності, дотримання термінів та способів подання даних до Національного банку України";

4) у пункті 2.5 слова "й бухгалтерських балансів" виключити;

5) у пункті 2.6:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.6. Для складання Національним банком України грошової і банківської статистики банки - юридичні особи надсилають зведені дані по банку в цілому, у розрізі відокремлених підрозділів банку, у розрізі регіонів за операціями, здійсненими відокремленими підрозділами банку та/або із застосуванням банкоматів на території регіону, у формі файлів електронною поштою Центральній розрахунковій палаті Національного банку України в строки, визначені в додатку 1 до цих Правил. Центральна розрахункова палата Національного банку України надає структурним підрозділам центрального апарату Національного банку України дані для форм балансу, дані форм розшифрування валютних рахунків та щомісячні дані про касові обороти до 16 години поточного робочого дня, інші дані щоденної статистичної звітності та щоденні файли для розрахунку економічних нормативів через три години після встановленого терміну подання форм (файлів) поточного робочого дня, усі інші дані - наступного робочого дня після встановленого терміну подання форм";

абзац третій виключити;

6) у другому реченні пункту 2.7 слова "АРМ НБУ" замінити словами "АРМ НБУ - Інформаційний";

7) у пункті 2.8 слова "Департаменту платіжного балансу Національного банку України" замінити словами "Департаменту статистики та звітності";

8) пункт 2.9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.10 - 2.13 уважати відповідно пунктами 2.9 - 2.12;

9) перше речення абзацу першого пункту 2.10 після слів "для щодекадних форм звітності - не пізніше наступного робочого дня" та слів "для інших форм звітності - не пізніше ніж через три робочих дні після встановленого терміну подання форми (або файла)" доповнити словами "(якщо інше не передбачено поясненнями щодо заповнення форм звітності)";

10) абзац другий пункту 2.12 викласти в такій редакції:

"Упродовж тестового періоду вимоги щодо складання та подання статистичних звітів, установлений порядок виправлення помилок під час заповнення форм звітності не змінюються. Штрафні санкції за допущені помилки в статистичних звітах, які були подані впродовж тестового періоду, не застосовуються".

3. У тексті Правил та розділу 2 додатка 1 до Правил слова "(ради директорів)" виключити.

II. У додатку 1 до Правил:

1. У розділі 1:

1) порядок подання форми № 1Д-НБУ "Баланс" викласти в такій редакції:


"Форма № 1Д-НБУ (щоденна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
та установами
Національного банку України
Центральній розрахунковій палаті
до 13 години наступного робочого дня";

2) у формі № 10-НБУ "Оборотно-сальдовий баланс" та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:


"Форма № 10-НБУ (місячна)
Подається електронною поштою:
• територіальними управліннями
та установами
Національного банку України
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше шостого робочого дня місяця,
наступного за звітним, до 13 години
• Банкнотно-монетним двором,
Фабрикою банкнотного паперу (м. Малин)
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше дев'ятого робочого дня місяця,
наступного за звітним, до 14 години";

у поясненні:

в абзаці третьому цифри та слово "10 числа" замінити словами "не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним";

в абзаці четвертому цифри та слово "14 числа" замінити словами "не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним";

3) порядок подання форми № 363-Н "Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю, доходи та витрати (класифікація за секторами економіки)" викласти в такій редакції:


"Форма № 363-Н (місячна)
Подається електронною поштою:
• територіальними управліннями
та установами Національного банку України
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше сьомого робочого дня місяця,
наступного за звітним, до 13 години
• Банкнотно-монетним двором,
Фабрикою банкнотного паперу (м. Малин)
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше дев'ятого робочого дня місяця,
наступного за звітним, до 16 години";

4) порядок подання форми № 505 "Інформація про зареєстровані договори щодо виконання резидентами перед нерезидентами боргових зобов'язань за залученими від них кредитами та позиками в іноземній валюті" викласти в такій редакції:


"Форма № 505 (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше п'ятого робочого дня місяця,
наступного за звітним";

5) порядок подання форми № 535 "Звіт про рух та залишки валютних цінностей на рахунках резидентів за межами України" викласти в такій редакції:


"Форма № 535 (квартальна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
Центральній розрахунковій палаті
на 22 робочий день
після звітного періоду";

6) порядок подання форми № 550Д-Н "Розшифрування валютних рахунків" викласти в такій редакції:


"Форма № 550Д-Н (щоденна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
та установами Національного банку України
Центральній розрахунковій палаті
до 13 години наступного робочого дня";

7) порядок подання форми № 550-Н "Обороти за рахунками в іноземній валюті" викласти в такій редакції:


"Форма № 550-Н (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
та установами Національного банку України
Центральній розрахунковій палаті
на шостий робочий день
після звітного періоду, до 13 години";

8) порядок подання форми № 551 "Звіт про кількість проведених перевірок з питань дотримання законодавства під час проведення валютних операцій, виявлених порушень і вжиті до порушників заходи" викласти в такій редакції:


"Форма № 551 (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
Центральній розрахунковій палаті
на п'ятий робочий день
після звітного періоду";

9) форму № 619 "Дані про встановлення банками кореспондентських відносин" та пояснення щодо її заповнення виключити;

10) порядок подання форми № 682 "Звіт про застосування Національним банком України заходів впливу, адміністративних штрафів та санкцій" викласти в такій редакції:


"Форма № 682 (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше п'ятого робочого дня місяця,
наступного за звітним";

11) порядок подання форми № 747-Н "Звіт про касові обороти" викласти в такій редакції:


"Форма № 747-Н (декадна - на 1, 11, 21 число)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
Центральній розрахунковій палаті
в перший робочий день
після звітного періоду, до 17 години";

12) порядок подання форми № 748-Н "Звіт про касові обороти" викласти в такій редакції:


"Форма № 748-Н (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше шостого робочого дня місяця,
наступного за звітним, до 13 години";

13) у формі № 750-Н "Звіт про виявлення підроблених (фальшивих) банкнот та монет гривні" та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:


"Форма № 750-Н (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
та Центральним сховищем
Національного банку України
в розрізі банків та їх підрозділів
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше четвертого робочого дня місяця,
наступного за звітним";

в абзаці четвертому пояснення слова "Департаменті готівково-грошового обігу" замінити словами "Департаменті грошового обігу";

14) у формі № 751 "Звіт про виявлення підроблених (фальшивих) банкнот іноземної валюти" та поясненні щодо її заповнення:

у формі:

порядок подання викласти в такій редакції:


"Форма № 751 (місячна)
Уведення та оброблення даних здійснює
Департамент грошового обігу
в розрізі регіонів та підрозділів банків
не пізніше сьомого робочого дня місяця,
наступного за звітним";

після таблиці форми слова "Директор Департаменту готівково-грошового обігу" замінити словами "Директор Департаменту грошового обігу";

в абзацах другому, третьому пояснення слова "Департаменті готівково-грошового обігу" замінити словами "Департаменті грошового обігу";

15) у формі № 760 "Звіт про рух готівки" та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:


"Форма № 760 (щоденна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
Департаменту грошового обігу
до кінця робочого дня";

у таблиці форми:

у рядку 6 слово "виробника" замінити словами "Банкнотно-монетного двору";

після рядка 6 доповнити таблицю новим рядком 7 такого змісту:

"

7

Недостача в упаковці Банкнотно-монетного двору

".

У зв'язку з цим рядок 7 уважати рядком 8;

у рядку 8 цифри та знаки "3.3 - 2.3 + 6" замінити цифрами та знаками "3.3 - 2.3 + 6 - 7";

в абзаці першому пояснення слова "Департаменту готівково-грошового обігу" замінити словами "Департаменту грошового обігу";

16) у формі № 761 "Звіт про рух резервних фондів банкнот і монет" та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:


"Форма № 761 (щоденна)
Подається електронною поштою
Центральним сховищем
Національного банку України
Департаменту грошового обігу
до кінця робочого дня";

після рядка 2.4 таблицю форми доповнити новим рядком 2.5 такого змісту:

"

2.5

повернено від Банкнотно-монетного двору

";

в абзаці першому пояснення слова "Департаменту готівково-грошового обігу" замінити словами "Департаменту грошового обігу";

17) у формі № 762 "Звіт про реалізацію пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної та супутньої продукції" та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:


"Форма № 762 (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
та Операційним департаментом
Національного банку України
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше четвертого робочого дня місяця,
наступного за звітним";

у поясненні:

у пункті 1 слова "Операційне управління" замінити словами "Операційний департамент";

у першому реченні пункту 7 цифру та слова "5 числа після звітного періоду" замінити словами "четвертого робочого дня місяця, наступного за звітним";

18) у формі № 770 "Звіт про стан перерахування банкнот" та поясненні щодо її заповнення:

у формі:

порядок подання викласти в такій редакції:


"Форма № 770 (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями,
Операційним департаментом
і Центральним сховищем
Національного банку України
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше третього робочого дня місяця,
наступного за звітним";

у назві форми слова "Операційне управління" замінити словами "Операційний департамент";

в абзаці першому пояснення:

у першому реченні слова "Операційне управління" замінити словами "Операційний департамент";

у другому реченні слова "Департаменту готівково-грошового обігу" замінити словами "Департаменту грошового обігу";

19) у формі № 771 "Звіт про стан перерахування монет" та поясненні щодо її заповнення:

у формі:

порядок подання викласти в такій редакції:


"Форма № 771 (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями,
Операційним департаментом
і Центральним сховищем
Національного банку України
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше третього робочого дня місяця,
наступного за звітним";

у назві форми слова "Операційне управління" замінити словами "Операційний департамент";

в абзаці першому пояснення:

у першому реченні слова "Операційне управління" замінити словами "Операційний департамент";

у другому реченні слова "Департаменту готівково-грошового обігу" замінити словами "Департаменту грошового обігу";

20) у формі № 812 "Довідка про виконання капітальних вкладень у будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію та технічне переоснащення) об'єктів":

порядок подання викласти в такій редакції:


"Форма № 812 (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями,
установами Національного банку України
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше дев'ятого робочого дня місяця,
наступного за звітним";

після таблиці форми слово "Бухгалтер" замінити словами "Головний бухгалтер";

21) порядок подання форми № 813 "Довідка про виконання капітального ремонту будівель і споруд" викласти в такій редакції:


"Форма № 813 (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями,
установами Національного банку України
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше дев'ятого робочого дня місяця,
наступного за звітним";

22) у формі № 814 "Довідка про виконання поточного ремонту будівель і споруд" та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:


"Форма № 814 (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями,
установами Національного банку України
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше дев'ятого робочого дня місяця,
наступного за звітним";

у пункті 1 пояснення слова "Головним управлінням господарського забезпечення та організації будівництва" замінити словами "Департаментом забезпечення діяльності Національного банку України".

2. У розділі 2:

1) порядок подання форми № 1Д "Баланс банку" викласти в такій редакції:


"Форма № 1Д (щоденна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
за головну установу та філії,
що розташовані на території України,
у регіональному розрізі, за філії,
що розташовані на території інших держав,
у розрізі країн
Центральній розрахунковій палаті
до 13 години наступного робочого дня";

2) порядок подання форми № 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку" викласти в такій редакції:


"Форма № 10 (місячна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
за головну установу та філії,
що розташовані на території України,
у регіональному розрізі, за філії,
що розташовані на території
інших держав, у розрізі країн
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше шостого робочого дня місяця,
наступного за звітним, до 13 години";

3) форму № 200 "Звіт про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом з питань фінансового моніторингу" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:


"Форма № 200 (місячна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
в розрізі регіонів
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше шостого робочого дня місяця,
наступного за звітним

ЗВІТ
про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом з питань фінансового моніторингу
за ____________ місяць 20__ року

Пояснення щодо заповнення форми № 200
Звіт про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом з питань фінансового моніторингу

1. Звіт передбачає надання банками відомостей за звітний місяць про:

фінансові операції клієнтів (далі - фінансові операції), інформацію про які внесено до реєстру фінансових операцій (далі - Реєстр);

фінансові операції, щодо яких банком до СУО надіслано повідомлення відповідно до вимог Закону;

фінансові операції, щодо яких були прийняті рішення про їх зупинення;

отримані від СУО повідомлення про факти кримінального провадження, прийняті судами рішення за кримінальними провадженнями.

2. Звіт складається за такими типами клієнтів банку:

1 тип - юридична особа;

2 тип - фізична особа - підприємець;

3 тип - фізична особа.

3. Звіт складається в національній валюті (у копійках).

4. Опис параметрів заповнення форми.

Під час складання звітності за формою дані групуються відповідно до фактичного місця відкриття рахунку / проведення фінансових операцій без відкриття рахунку.

Колонка 3 - зазначається кількість відповідних показників. Дані цієї колонки є сумою колонок 5, 7, 9 (за винятком рядків 12 - 14).

Колонка 4 - зазначається загальна сума відповідних фінансових операцій (еквівалент у національній валюті). Дані цієї колонки є сумою колонок 6, 8, 10 (за винятком рядків 12 - 14).

Колонки 5 - 10 - зазначаються кількість відповідних показників та суми фінансових операцій (еквівалент у національній валюті) у розрізі типів клієнтів банку.

Рядок 1 - зазначаються дані про фінансові операції, інформація про які внесена до Реєстру (у тому числі анульовані).

У рядках 2 - 11 зазначаються дані щодо тих фінансових операцій, інформація про які була надіслана до СУО та щодо яких у звітному місяці отримані від СУО файли-повідомлення про взяття її на облік (файл типу "В" з кодом помилки "0000").

Якщо у звітному місяці банк здійснив виправлення (та вніс доповнення до Реєстру новим записом) помилково внесених до Реєстру даних щодо окремої фінансової операції, інформацію про яку вже подано СУО та взято на облік СУО, то в рядках 2 - 11 зазначаються лише дані, що містяться в новому записі щодо цієї фінансової операції (дані щодо анульованого запису не зазначаються).

Рядок 2 - зазначаються дані про фінансові операції, що підлягають ОФМ [код ознаки здійснення фінансової операції відповідно до додатка 10 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2013 року № 496, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 року за № 805/23337 (далі - Інструкція), відповідає кодам "1", "8", "9"].

Рядок 2.1 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним із кодів ознак фінансових операцій, що підлягають ОФМ відповідно до додатка 2 до Інструкції.

Рядок 3 - зазначаються дані про фінансові операції, що підлягають ВФМ, повідомлення про які надіслано СУО (код ознаки здійснення фінансової операції відповідно до додатка 10 до Інструкції відповідає кодам "1", "8", "9").

Рядок 3.1 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним із кодів ознак фінансових операцій, що підлягають ВФМ, відповідно до додатка 3 до Інструкції. Разом із цим дані щодо фінансових операцій з кодами ознак "138", "603", "605", "606", "701", "702", визначеними в додатку 3 до Інструкції, у цьому рядку не зазначаються.

Рядок 4 - зазначаються дані про здійснені фінансові операції, що підлягають ОФМ та/або ВФМ, які були виявлені та внесені до Реєстру за результатами перевірки Національного банку України та повідомлення про які надіслано СУО. Інформація про такі фінансові операції зазначається в рядках 2 та/або 3 та рядку 4 одночасно. Дані рядка 4 є сумою даних рядків 4.1 та 4.2.

Рядок 4.1 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним із кодів ознак фінансових операцій, що підлягають ОФМ, відповідно до додатка 2 до Інструкції.

Рядок 4.2 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним із кодів ознак фінансових операцій, що підлягають ВФМ, відповідно до додатка 3 до Інструкції.

Рядок 5 - зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення, повідомлення про які надіслано СУО відповідно до підпункту "в" пункту 6 частини другої статті 6 Закону (код ознаки здійснення фінансової операції відповідно до додатка 10 до Інструкції відповідає коду "4").

Рядок 6 - зазначаються дані про фінансові операції, щодо проведення яких відповідно до абзацу шостого частини першої статті 10 Закону надано відмову у зв'язку з тим, що вони містять ознаки, які згідно із Законом підлягають фінансовому моніторингу, повідомлення про які надіслано СУО (код ознаки здійснення фінансової операції відповідно до додатка 10 до Інструкції відповідає коду "3"). Дані цього рядка є сумою рядків 6.1 та 6.2.

Рядок 6.1 - послідовно зазначаються дані, згруповані за окремими кодами ознак фінансових операцій, що підлягають ОФМ, відповідно до додатка 2 до Інструкції.

Рядок 6.2 - послідовно зазначаються дані, згруповані за окремими кодами ознак фінансових операцій, що підлягають ВФМ, відповідно до додатка 3 до Інструкції.

Рядок 7 - зазначаються дані про фінансові операції, щодо проведення яких відповідно до абзаців другого - четвертого частини першої статті 10 Закону надано відмову.

Рядок 8 - зазначаються дані про фінансові операції, проведення яких зупинено відповідно до частини першої статті 17 Закону. Дані цього рядка є сумою рядків 8.1 - 8.3.

Рядок 8.1 - зазначаються дані про фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки таких, які згідно зі статтями 15 та/або 16 Закону підлягають фінансовому моніторингу (код ознаки здійснення фінансової операції відповідно до додатка 10 до Інструкції відповідає коду "5"). Дані цього рядка є сумою рядків 8.1.1 та 8.1.2.

Рядок 8.1.1 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним із кодів ознак фінансових операцій, що підлягають ОФМ, відповідно до додатка 2 до Інструкції.

Рядок 8.1.2 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним із кодів ознак фінансових операцій, що підлягають ВФМ, відповідно до додатка 3 до Інструкції.

Рядок 8.2 - зазначаються дані про фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що їх учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій).

Рядок 8.3 - зазначаються дані про фінансові операції із зарахування чи списання коштів, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України.

Рядок 9 - зазначаються дані про видаткові фінансові операції за рахунками клієнтів, здійснення яких було зупинено на виконання рішень СУО (код ознаки здійснення фінансової операції відповідно до додатка 10 до Інструкції відповідає коду "7", код ознаки фінансової операції відповідно до додатка 3 до Інструкції відповідає коду "605", вид рішення відповідно до довідника видів рішень, визначених у додатку 12 до Інструкції, відповідає коду "21" або "33").

Рядок 10 - зазначаються дані про фінансові операції, повідомлення про які надіслано на виконання доручень СУО щодо виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, відповідно до Закону. Дані цього рядка є сумою рядків 10.1 та 10.2.

Рядок 10.1 - зазначаються дані про фінансові операції, проведення яких зупинено на виконання доручення СУО щодо виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави (код ознаки здійснення фінансової операції відповідно до додатка 10 до Інструкції відповідає коду "6", код ознаки фінансової операції відповідно до додатка 3 до Інструкції відповідає коду "606", вид рішення відповідно до додатка 12 до Інструкції відповідає коду "41").

Рядок 10.2 - зазначаються дані про фінансові операції, стосовно яких забезпечено моніторинг на виконання доручення СУО щодо виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави (код ознаки здійснення фінансової операції відповідно до додатка 10 до Інструкції відповідає коду "1", код ознаки фінансової операції відповідно до додатка 3 до Інструкції відповідає коду "606", вид рішення відповідно до додатка 12 до Інструкції відповідає коду "41").

Рядок 11 - зазначаються дані про фінансові операції, стосовно яких забезпечено відстеження (моніторинг) на виконання запитів СУО про надання інформації відповідно до Закону (код ознаки здійснення фінансової операції відповідно до додатка 10 до Інструкції відповідає коду "1", код ознаки фінансової операції відповідно до додатка 3 до Інструкції відповідає коду "603", вид рішення відповідно до додатка 12 до Інструкції відповідає коду "61").

У рядках 12 - 14 зазначаються дані про кількість окремих запитів, які містяться у файлах - запитах СУО (відповідає кількості екземплярів структури INF_ZAP - ідентифікатор реквізиту FILE_OPER у файлі типу XC).

У рядках 12 - 14 зазначаються дані щодо таких запитів СУО, на які у звітному місяці надіслано відповідну інформацію і отримано від СУО файл-квитанцію (файл типу "R" з кодом помилки "0000").

Якщо запит СУО надісланий на паперових носіях, то він відображається як один запит.

Якщо запит стосується одночасно кількох типів клієнтів, то дані щодо нього відображаються один раз щодо кожного окремого типу клієнта.

Якщо запит СУО не стосується клієнтів/осіб, які були клієнтами банку, то в рядках 12 - 14 інформація щодо такого запиту не зазначається.

У рядках 13, 14 дані щодо окремого запиту зазначаються один раз у межах кожного регіону відповідно до фактичного місця відкриття рахунку / проведення фінансових операцій без відкриття рахунку.

Рядок 12 - зазначаються дані про кількість отриманих запитів СУО стосовно надання додаткової інформації.

Рядок 13 - зазначаються дані про кількість отриманих запитів СУО про надання інформації на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави.

Рядок 14 - зазначаються дані про кількість отриманих запитів СУО про надання іншої інформації, зокрема тієї, що має гриф "Банківська таємниця", копій документів, необхідних для виконання покладених на СУО завдань.

Рядок 15 - зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких протягом звітного періоду від СУО надійшли повідомлення на виконання частини шістнадцятої статті 18 Закону про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Рядок 16 - зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких протягом звітного періоду від СУО надійшли повідомлення на виконання частини шістнадцятої статті 18 Закону про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням банку.

Рядок 17 - зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких протягом звітного періоду від СУО на виконання частини шістнадцятої статті 18 Закону надійшли повідомлення про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням банку";

4) у формі № 201 "Звіт з питань фінансового моніторингу про кількість окремих типів клієнтів банку" та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:


"Форма № 201 (місячна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
в розрізі регіонів
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше шостого робочого дня місяця,
наступного за звітним";

у таблиці форми:

рядок "Частина I" та таблицю частини II виключити;

у поясненні:

у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. У формі зазначаються";

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"Форма № 201 підписується головою правління, головним бухгалтером банку та працівником банку, відповідальним за проведення фінансового моніторингу (відповідальний працівник)";

в абзаці першому пункту 4 слово та цифру "частини I" виключити;

пункти 5 та 6 виключити;

5) у формі 202 "Звіт про структуру внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та поясненні щодо її заповнення:

назву викласти в такій редакції: "Структура внутрішньої системи фінансового моніторингу";

порядок подання викласти в такій редакції:


"Форма № 202 (за запитом)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
в розрізі регіонів та структурних підрозділів
Центральній розрахунковій палаті,
за запитом"

колонки 8 - 10 таблиці форми виключити.

У зв'язку з цим колонки 11, 12 уважати відповідно колонками 8, 9;

у поясненні:

доповнити новим абзацом першим такого змісту:

"Звіт подається за окремим запитом Департаменту фінансового моніторингу, але не частіше двох разів на рік".

У зв'язку з цим абзаци перший - п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами другим - шістнадцятим;

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шістнадцятий уважати відповідно абзацами третім - п'ятнадцятим;

абзаци дванадцятий - чотирнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзац п'ятнадцятий уважати абзацом дванадцятим;

в абзаці дванадцятому цифри "11", "12" замінити відповідно цифрами "8", "9";

6) порядок подання форми № 302 "Звіт про класифікацію кредитних операцій" викласти в такій редакції:


"Форма № 302 (місячна)
Подається електронною поштою:
банками - юридичними особами
(зведені дані - з урахуванням філій,
що розташовані в Україні та за її межами)
Центральній розрахунковій палаті,
не пізніше сьомого робочого дня місяця,
наступного за звітним";

7) порядок подання форми № 310Д "Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних)" викласти в такій редакції:


"Форма № 310Д (щоденна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
в регіональному розрізі
Центральній розрахунковій палаті
до 14 години наступного робочого дня";

8) порядок подання форми № 310 "Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" викласти в такій редакції:


"Форма № 310 (місячна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
в регіональному розрізі
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше четвертого робочого дня місяця,
наступного за звітним";

9) порядок подання форми № 321 "Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)" викласти в такій редакції:


"Форма № 321 (місячна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
за головну установу та філії,
що розташовані на території України,
у регіональному розрізі, за філії,
що розташовані на території інших держав,
у розрізі країн
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше сьомого робочого дня місяця,
наступного за звітним";

10) порядок подання форми № 350Д "Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)" викласти в такій редакції:


"Форма № 350Д (щоденна)
Подається електронною поштою:
банками - юридичними особами
в регіональному розрізі
Центральній розрахунковій палаті
до 14 години наступного робочого дня";

11) порядок подання форми № 360 "Звіт про депозити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)" викласти в такій редакції:


"Форма № 360 (місячна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
за головну установу та філії,
що розташовані на території України,
у регіональному розрізі, за філії,
що розташовані на території інших держав,
у розрізі країн
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше сьомого робочого дня місяця,
наступного за звітним";

12) у формі № 363 "Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:


"Форма № 363 (місячна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
за головну установу та філії,
що розташовані на території України,
у регіональному розрізі, за філії,
що розташовані на території інших держав,
у розрізі країн
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше сьомого робочого дня місяця,
наступного за звітним";

у пункті 1 пояснення слова "Під час складання звіту доцільно користуватися" та абзаци другий, третій виключити;

13) форму № 381 "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку" викласти в такій редакції:


"Форма № 381 (місячна)
Подається* електронною поштою:
банками - юридичними особами
(зведені дані - з урахуванням усіх філій,
за винятком філій банків, створених
на території інших держав, що формують
обов'язкові резерви відповідно до вимог,
визначених законодавством держави
за місцезнаходженням філії) та філіями
іноземних банків в Україні
структурному підрозділу
Національному банку України,
на який покладено функції контролю
за формуванням банками нормативів
обов'язкового резервування
(далі - структурний підрозділ),
протягом двох робочих днів
після закінчення звітного періоду утримання;


__________
*Додатково подається електронною поштою файл 20
"Додаткові дані для розрахунку обов'язкових резервів"
(щоденно) до 14 години наступного робочого дня
банками - юридичними особами та філіями
іноземних банків в Україні
Центральній розрахунковій палаті

ДОВІДКА
про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку

14) форму № 381А "Довідка про залучені кошти та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України" та пояснення щодо заповнення форм № 381, № 381А викласти в такій редакції:


"Форма № 381А (місячна)
Подається* електронною поштою:
банками - юридичними особами
(зведені дані - з урахуванням усіх філій,
за винятком філій банків, створених
на території інших держав,
що формують обов'язкові резерви
відповідно до вимог, визначених
законодавством держави
за місцезнаходженням філії), та філіями
іноземних банків в Україні
структурному підрозділу
Національному банку України, на який
покладено функції контролю
за формуванням банками нормативів
обов'язкового резервування
(далі - структурний підрозділ),
протягом двох робочих днів
після закінчення періоду утримання;


__________
*Додатково подається електронною поштою
файл 20 "Додаткові дані для розрахунку
обов'язкових резервів" (щоденно)
до 14 години наступного робочого дня
банками - юридичними особами
та філіями іноземних банків в Україні
Центральній розрахунковій палаті

ДОВІДКА
про залучені кошти і стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України

Пояснення щодо заповнення форм № 381, № 381А
Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку та/або стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України

Частина 1. Загальні положення щодо складання звіту за формами № 381, 381А

1. Під час складання звіту слід керуватися:

нормативно-правовим актом Національного банку України з питань порядку формування та зберігання обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні;

статтями 15, 25 та 26 Закону України "Про Національний банк України" та статтею 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

постановами Правління Національного банку України з окремих питань формування обов'язкових резервів.

2. Банки України формують обов'язкові резерви, ураховуючи встановлені нормативи обов'язкового резервування до зобов'язань щодо залучених банком коштів, у цілому за зведеним балансом банку - юридичної особи з урахуванням усіх філій, за винятком філій банків, створених на території інших держав, що формують обов'язкові резерви відповідно до вимог, визначених законодавством держави за місцезнаходженням філії.

Філії іноземних банків в України формують обов'язкові резерви за даними балансу філії.

3. Розрахункова сума коштів обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами (резервна база) у період утримання в грошовій одиниці України має зберігатися на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України (далі - Національний банк) у розмірі, визначеному Правлінням Національного банку, та/або в разі прийняття Правлінням Національного банку рішення щодо порядку формування і зберігання коштів обов'язкового резервування на окремому рахунку в Національному банку має перераховуватися на окремий рахунок, відкритий в Національному банку, в розмірі, визначеному Правлінням Національного банку.

4. Банк за умови встановлення порядку зберігання коштів обов'язкових резервів (або їх частини) на кореспондентському рахунку в Національному банку має забезпечувати щоденно на початок операційного дня протягом періоду утримання на своєму кореспондентському рахунку в Національному банку встановлений за окремим рішенням Правління Національного банку для періоду утримання обсяг обов'язкових резервів, визначений у процентному відношенні до резервної бази, яка розрахована за період визначення.

5. Обов'язковому резервуванню підлягають усі залучені банком кошти, за винятком кредитів, одержаних від банків-резидентів, коштів, залучених від міжнародних фінансових організацій, а також коштів, залучених на умовах субординованого боргу.

До залучених банками коштів належать кошти, які обліковуються на поточних, вкладних (депозитних) рахунках юридичних та фізичних осіб, а також залучені кошти, що належать юридичним і фізичним особам та відображені в балансі банку на інших рахунках бухгалтерського обліку.

6. До складу зобов'язань за звітом форм № 381 і 381А включаються кошти, які обліковуються за такими рахунками бухгалтерського обліку:

1600 (пасивне сальдо) мінус 1500 (активне сальдо) - (пасивне сальдо), 1602 мінус 1502 - (пасивне сальдо), 1610 мінус 1510 - (пасивне сальдо), (1612 плюс 1615/1 мінус 1616/1) мінус (1512 плюс 1515/1 мінус 1516/1) - (пасивне сальдо), (1613 плюс 1615/2 мінус 1616/2) мінус (1513 плюс 1515/2 мінус 1516/2) - (пасивне сальдо), 1617 мінус 1517 - (пасивне сальдо), (1621* плюс 1622*) мінус (1521* плюс 1522*) - (пасивне сальдо), (1623* плюс 1625/1* мінус 1626/1*) мінус (1523* плюс 1525/1* мінус 1526/1*) - (пасивне сальдо), (1624* плюс 1625/2* мінус 1626/2*) мінус (1524* плюс 1525/2* мінус 1526/2*) - (пасивне сальдо), 1627* мінус 1527* - (пасивне сальдо), 1919 мінус 1819 - (пасивне сальдо), 2512, 2513, 2520, 2523, 2525, 2526, 2530, 2531, 2541, 2542, 2544, 2545, 2546, 2552, 2553, 2554, 2555, 2560, 2561, 2562, 2565, 2570, 2571, 2572, 2600 (пасивний залишок), 2601, 2602, 2603, 2604, 2605 (пасивний залишок), 2606, 2610 плюс 2611 плюс 2617/1 мінус 2616/1 - (пасивне сальдо), 2615 плюс 2617/2 мінус 2616/2 - (пасивне сальдо), 2620 (пасивний залишок), 2622, 2625 (пасивний залишок), 2630 плюс 2637/1 мінус 2636/1 - (пасивне сальдо), 2635 плюс 2637/2 мінус 2636/2 - (пасивне сальдо), 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2650 (пасивний залишок), 2651 плюс 2653/1 мінус 2656/1 - (пасивне сальдо), 2652 плюс 2653/2 мінус 2656/2 - (пасивне сальдо), 2655 (пасивний залишок), 2700** плюс 2707/1** мінус 2706/1** - (пасивне сальдо), 2701** плюс 2707/2** мінус 2706/2** - (пасивне сальдо), 2700*** плюс 2707/1*** мінус 2706/1*** - (пасивне сальдо), 2701*** плюс 2707/2*** мінус 2706/2*** - (пасивне сальдо), (2900 плюс 2901 плюс 2902 плюс 2909) мінус (2800 плюс 2801 плюс 2809) - (пасивне сальдо), 2903, 2904, 2920 (пасивний залишок), 2924 (пасивний залишок), 3300 плюс 3301 плюс 3305 плюс 3307 мінус 3306 - (пасивне сальдо), 3310 плюс 3311 плюс 3315 плюс 3317 мінус 3316 - (пасивне сальдо), 3320 плюс 3327 мінус 3326 - (пасивне сальдо), 3330 плюс 3337 мінус 3336 - (пасивне сальдо), 3340 плюс 3347 мінус 3346 - (пасивне сальдо), 3631, 3705 (пасивний залишок), 3720 мінус 3710 - (пасивне сальдо), 3739 (пасивний залишок).

Розрахунок запозичень та зобов'язань банку за групами балансових рахунків 151, 152, 161, 162, 261, 263, 265 і 270 здійснюється з урахуванням обліку неамортизованого дисконту (премії) у розрізі аналітичних рахунків окремо за короткостроковими (1) та довгостроковими (2) коштами.

Розрахунок запозичень та зобов'язань банку за групами балансових рахунків 151, 161 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами, залученими від банків-резидентів, та коштами, залученими від банків-нерезидентів.

Розрахунок запозичень та зобов'язань банку за групами балансових рахунків 152, 162 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами, залученими від банків-нерезидентів (*).

Розрахунок зобов'язань банку за групою балансових рахунків 270 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами, залученими від міжнародних та інших організацій-резидентів (**), та коштами, залученими від міжнародних та інших організацій-нерезидентів (***).

Розрахунок зобов'язань банку за балансовим рахунком 2601 здійснюється у розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами на вимогу та строковими коштами.

Довідкові дані відображаються у вихідних інформаційних таблицях зазначених звітів.

7. Обсяг обов'язкових резервів (резервна база) для періоду утримання розраховується банком виходячи з установлених нормативів обов'язкового резервування в цьому періоді до загальної суми залучених коштів у національній та в іноземній валюті (у тому числі в банківських металах), яка обрахована у період визначення.

8. Сума зобов'язань банку, що береться для розрахунку обов'язкових резервів, залишки коштів на його кореспондентському рахунку та/або залишки коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку за вихідні й святкові дні визначаються на рівні залишків коштів на кінець того робочого дня банку, що передував вихідним чи святковим дням.

9. Сума залишків коштів, що береться для розрахунку резервної бази за відповідний період її визначення, розраховується за формулою середньоарифметичної величини:


Ld =

L1 + L2 + L3 + ... + Ln
____________________
n


,

де Ld - середньоарифметичні залишки коштів за період визначення, що використовуються для розрахунку резервної бази обов'язкових резервів;

L1, 2, 3, ... - сума залишків коштів за об'єктом резервування станом на кожне число (дату) періоду визначення;

Ln - сума залишків коштів за об'єктом резервування на початок останнього календарного дня періоду визначення;

n - кількість календарних днів у періоді визначення.

Частина 2. Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку та особливості складання звіту за формою № 381

1. Банк протягом двох робочих днів після закінчення періоду утримання електронною поштою надсилає відповідному структурному підрозділу Національного банку, на який покладено функції контролю за формуванням банками нормативів обов'язкового резервування (далі - структурний підрозділ), довідку про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку за формою № 381.

2. Структурний підрозділ звіряє одержану інформацію з даними щоденного балансу банку і визначає правильність дотримання ним вимог щодо формування обов'язкових резервів.

3. Центральна розрахункова палата Національного банку на третій робочий день надає остаточні дані про залучені банками кошти і розрахунок обов'язкових резервів у розрізі банків - юридичних осіб відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку про формування та зберігання обов'язкових резервів та цих Правил відповідним структурним підрозділам Національного банку, які здійснюють управління грошово-кредитним ринком та контроль за діяльністю банків, для подальшого використання в роботі.

4. Сума недорезервованих банком коштів визначається як від'ємна різниця між фактичною середньоарифметичною сумою залишків коштів на кореспондентському рахунку банку за період утримання та розрахованою резервною базою за період визначення.

5. Розрахунок резервної бази здійснюється на підставі довідки про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку за формою № 381.

6. Вимоги щодо дотримання банком порядку формування та зберігання обов'язкових резервів є виконаними, якщо:

на його кореспондентському рахунку в період утримання зберігається середньоарифметична сума залишків коштів у розмірі, який дорівнює або більший, ніж розрахована резервна база за період визначення;

на його кореспондентському рахунку щоденно на початок операційного дня зберігається обсяг коштів у розмірі, установленому Національним банком, з урахуванням граничної кількості випадків недотримання щоденних залишків обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку в окремі дні протягом визначених періодів утримання поспіль.

7. Під час визначення сум, що зазначаються у звіті, слід ураховувати таке.

В останній колонці рядка 8 "Довідково: Сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання" зазначається середньоарифметична сума коштів, яка обрахована за поточний період згідно з установленими для наступного періоду утримання нормативами обов'язкового резервування.

Частина 3. Довідка про залучені кошти і стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку та особливості складання звіту за формою № 381А

1. Банк у разі прийняття Правлінням Національного банку рішення щодо зберігання коштів обов'язкових резервів (або їх частини) на окремому рахунку не пізніше трьох робочих днів після набрання чинності цим рішенням має перерахувати у відповідному розмірі кошти обов'язкових резервів, які розраховані за період визначення згідно з вимогами частини 1 цього пояснення, на окремий рахунок, відкритий у територіальному управлінні Національного банку.

2. Довідка про залучені кошти і стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку за формою 381А подається банком структурному підрозділу протягом двох робочих днів після закінчення періоду утримання електронною поштою.

3. Структурний підрозділ звіряє одержану інформацію з даними щоденного балансу банку і визначає правильність дотримання ним вимог щодо формування обов'язкових резервів.

4. Центральна розрахункова палата Національного банку на третій робочий день надає остаточні дані про залучені банками кошти і стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку в розрізі банків - юридичних осіб відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку про формування та зберігання обов'язкових резервів та цих Правил відповідним структурним підрозділам Національного банку, які здійснюють управління грошово-кредитним ринком та контроль за діяльністю банків, для подальшого використання в роботі.

5. Вимоги щодо дотримання банком порядку формування та зберігання обов'язкових резервів є виконаними, якщо:

банк своєчасно та в повному обсязі перерахував на окремий рахунок суму обов'язкових резервів у розмірі, установленому Національним банком на відповідний період;

сума коштів, що перерахована банком на окремий рахунок, та фактична середньоарифметична сума залишків коштів за період утримання на кореспондентському рахунку разом дорівнюють або перевищують розраховану резервну базу (у разі прийняття Правлінням Національного банку рішення щодо зберігання банками частини коштів обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку);

на його кореспондентському рахунку щоденно на початок операційного дня зберігається обсяг коштів у розмірі, установленому Національним банком, з урахуванням граничної кількості випадків недотримання щоденних залишків обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку в окремі дні протягом визначених періодів утримання поспіль (у разі прийняття Правлінням Національного банку рішення щодо зберігання банками частини коштів обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку).

6. Під час визначення сум, які зазначаються у звіті, слід ураховувати таке.

У рядку 3.1 "Сума коштів обов'язкових резервів, що має зберігатися на кореспондентському рахунку банку щоденно" зазначається сума обов'язкових резервів, що має зберігатися на кореспондентському рахунку банку щоденно на початок операційного дня, а саме резервна база, помножена на установлений процент.

У рядку 3.2 "Відхилення (+, -) для контролю за щоденними залишками (рядок 3 - рядок 3.1)" зазначається щоденна сума відхилення залишків коштів на кореспондентському рахунку банку від визначеного обсягу обов'язкових резервів, який має щоденно зберігатися на кореспондентському рахунку банку на початок операційного дня.

В останній колонці рядка 4 "Сума обов'язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку України" зазначається сума коштів обов'язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку згідно з установленим розміром.

В останній колонці рядка 5 "Фактична сума коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України" зазначається сума коштів обов'язкових резервів, що зберігається на окремому рахунку на останню дату періоду утримання обов'язкових резервів.

У рядках 6 "Відхилення (+, -)" та 7 "Відхилення" зазначаються суми коштів, що розраховані за наведеними в цих рядках формулами.

В останній колонці рядка 8 "Довідково: Сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання" зазначається середньоарифметична сума коштів, яка обрахована за поточний період згідно з установленими для наступного періоду утримання нормативами обов'язкового резервування";

15) у формі № 391 "Звіт про стан портфеля цінних паперів (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:


"Форма № 391 (місячна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
за головну установу та філії,
що розташовані на території України,
у регіональному розрізі, за філії,
що розташовані на території інших держав,
у розрізі країн
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше сьомого робочого дня місяця,
наступного за звітним";

пункт 2 пояснення виключити.

У зв'язку з цим пункти 3 - 7 уважати відповідно пунктами 2 - 6;

16) порядок подання форми № 401 "Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку" викласти в такій редакції:


"Форма № 401 (квартальна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
в регіональному розрізі*
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше 11 робочого дня місяця,
наступного за звітним кварталом";

17) порядок подання форми № 402 "Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток та їх реквізитів через платіжні пристрої банку" викласти в такій редакції:


"Форма № 402 (квартальна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
в регіональному розрізі
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше 11 робочого дня місяця,
наступного за звітним кварталом";

18) порядок подання форми № 403 "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням" викласти в такій редакції:


"Форма № 403 (квартальна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
в регіональному розрізі
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше 11 робочого дня місяця,
наступного за звітним кварталом";

19) порядок подання форми № 404 "Дані про збитки банку, держателів платіжних карток і торговців через незаконні дії / сумнівні операції з платіжними картками" викласти в такій редакції:


"Форма № 404 (річна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше 12 робочого дня січня року,
наступного за звітним";

20) у формі № 405 "Звіт про перекази, що здійснені з використанням систем переказу коштів":

порядок подання викласти в такій редакції:


"Форма № 405 (квартальна)
Подається електронною поштою
платіжними організаціями систем
переказу коштів, створених резидентами,
та банками - юридичними особами,
небанківськими фінансовими установами,
національним оператором поштового зв'язку
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше восьмого робочого дня місяця,
наступного за звітним кварталом";

у колонці 1 таблиць частин 4, 5 слово "нерезидентом" замінити словом "резидентом";

21) порядок подання форми № 407 "Звіт про кількість платіжних пристроїв, що належать банку, та платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать юридичним особам (комерційним агентам), які уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти приймання готівки" викласти в такій редакції:


"Форма № 407 (квартальна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
в регіональному розрізі
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше 12 робочого дня місяця,
наступного за звітним кварталом";

22) порядок подання форми № 410 "Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків" викласти в такій редакції:


"Форма № 410 (річна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
в регіональному розрізі
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше 10 робочого дня лютого року,
наступного за звітним";

23) порядок подання форми № 500 "Звіт про окремий зовнішній державний борг та приватний борг, що гарантований державою" викласти в такій редакції:


"Форма № 500 (квартальна)
Надсилається поштою:
• позичальником уповноваженому банку
в установлений ним строк;
• уповноваженим банком
Департаменту статистики та звітності
не пізніше 13 робочого дня місяця,
наступного за звітним кварталом";

24) порядок подання форми № 501 "Звіт про стан окремого зовнішнього державного боргу та приватного боргу, що гарантований державою" викласти в такій редакції:


"Форма № 501 (річна)
Надсилається поштою:
• позичальником уповноваженому банку
в установлений ним строк;
• уповноваженим банком
Департаменту статистики та звітності
не пізніше останнього робочого дня
січня року, наступного за звітним";

25) форму № 502 "Платіжний календар та обсяги здійснених операцій в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:


"Форма № 502 (місячна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
в розрізі відокремлених підрозділів банку
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше дев'ятого робочого дня місяця,
наступного за звітним

ЗВІТ
про планові операції в іноземній валюті з цінними паперами та за депозитними договорами з нерезидентами станом
на _______________ 20__ року

Пояснення щодо заповнення форми № 502
Звіт про планові операції в іноземній валюті з цінними паперами та за депозитними договорами з нерезидентами

1. Основні вимоги до складання звіту.

Звіт запроваджено з метою отримання інформації для здійснення моніторингу платежів за зовнішніми борговими зобов'язаннями в іноземній валюті.

У звіті відображається інформація про суму строкової заборгованості на звітну дату, планові (на поточний рік) і прогнозні (на рік, наступний за поточним) платежі за строковою заборгованістю в іноземній валюті перед нерезидентами згідно з умовами укладених з ними договорів.

У кожному плановому (прогнозному) періоді зазначається визначена згідно з умовами договору сума коштів для виконання зобов'язань перед нерезидентами. Прострочена заборгованість, дострокове погашення, майбутні надходження та нарахування на них до планових (прогнозних) платежів не включаються.

Клієнти банку у формі та строк, визначені банком, зобов'язані надавати інформацію для своєчасного складання звіту за зобов'язаннями, розрахунок за якими планується здійснити через цей банк.

Надання інформації клієнтом до кількох банків за одними й тими самими сумами заборгованості не допускається.

Інформація у звіті надається консолідовано за видом запозичення.

Інформація про операції, строк виконання яких не перевищує 31 день, у звіті не відображається (у тому числі депозити овернайт тощо).

Інформація про планові платежі на поточний календарний рік та на рік, наступний за поточним роком, надається за кожний місяць, починаючи з місяця, наступного за звітною датою. Якщо інформація про планові платежі у звіті за місяць, що передує звітній даті, з будь-яких причин зазнала змін, то під час надання інформації за станом на звітну дату слід унести відповідні зміни і подати необхідні пояснення.

До планових обсягів операцій з погашення заборгованості включаються лише строкові платежі (обумовлені договором платежі, строк виконання яких за станом на звітну дату ще не настав). Розмір строкових платежів визначається згідно з умовами договору в розрахунку на суму фактичного надходження.

Якщо умовами договору передбачено використання плаваючої процентної ставки, то для розрахунку процентних платежів використовується ставка, яка діяла на звітну дату.

2. Опис параметрів заповнення форми.

3. Рядок 1 "Банківський сектор" - у колонках D - 24 зазначається загальна сума даних рядків 1.1 "Розміщені короткострокові боргові цінні папери (Усього)", 1.2 "Розміщені боргові цінні папери з терміном погашення понад 1 рік (Усього)" та 1.3 "Залучені депозити з урахуванням субординованого боргу (коротко- та довгострокові) (Усього)".

4. Рядки 1.1, 1.2, 1.3.1 - 1.3.3, 2.1, 2.2 заповнюються за цифровими кодами запозичення (3 знаки).

Банківський сектор:

230 - розміщені короткострокові боргові цінні папери;

262 - розміщені боргові цінні папери з терміном погашення понад 1 рік (крім єврооблігацій);

271 - залучені міжбанківські депозити (коротко- та довгострокові);

272 - залучені депозити від юридичних осіб (коротко- та довгострокові);

273 - залучені депозити від фізичних осіб (коротко- та довгострокові).

Інші позичальники (юридичні особи, що не є банками, та фізичні особи):

330 - розміщені короткострокові боргові цінні папери;

362 - розміщені боргові цінні папери з терміном погашення понад 1 рік (крім єврооблігацій).

5. Рядок 1.3 "Залучені депозити з урахуванням субординованого боргу (коротко- та довгострокові)" - у колонках D - 24 зазначається загальна сума даних рядків 1.3.1, 1.3.2 та 1.3.3.

Рядок 1.3 "з яких субординований борг у формі депозиту" заповнюється за цифровим кодом мети запозичення 279 - залучений субординований борг у формі депозиту.

6. Рядок 2 "Інші сектори (юридичні особи, що не є банками, та фізичні особи)" - у колонках D - 24 зазначається загальна сума даних рядків 2.1 "Розміщені короткострокові боргові цінні папери (Усього)" та 2.2 "Розміщені боргові цінні папери з терміном погашення понад 1 рік (Усього)".

7. Рядок "У цілому" - у колонках D - 24 зазначається загальна сума даних рядків 1 та 2.

8. У разі зміни протягом місяця, що передує звітній даті, умов договору, які призвели до зміни суми, валюти заборгованості тощо, у колонці 25 надаються відповідні пояснення.

9. Колонка E - зазначається сума простроченої заборгованості за станом на звітну дату.

10. Колонка 25 - заповнюється в разі надання пояснень щодо змін (в умовах договорів, в обслуговуванні заборгованості тощо), які призвели до зміни даних - 160 знаків";

26) порядок подання форми № 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" викласти в такій редакції:


"Форма № 503 (місячна)
Подається:
• позичальниками відокремленим
підрозділам банків
у встановлений ними строк;
• відокремленими підрозділами банків
банкам - юридичним особам
у встановлений ними строк.
Подається електронною поштою:
• банками - юридичними особами
в розрізі регіонів, відокремлених
підрозділів та позичальників
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше сьомого робочого дня місяця,
наступного за звітним";

27) порядок подання форми № 504 "Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" викласти в такій редакції:


"Форма № 504 (місячна)
Подається:
• позичальниками відокремленим
підрозділам банків
у встановлений ними строк;
• відокремленими підрозділами банків
банкам - юридичним особам
у встановлений ними строк.
Подається електронною поштою:
• банками - юридичними особами
в розрізі регіонів, відокремлених
підрозділів банку та позичальників
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше восьмого робочого дня місяця,
наступного за звітним";

28) у формі № 521 "Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою":

порядок подання викласти в такій редакції:


"Форма № 521 (щоденна)
Подається електронною поштою
уповноваженими
банками - юридичними особами,
уповноваженими фінансовими
установами, національним
оператором поштового зв'язку
в регіональному розрізі
Центральній розрахунковій палаті
до 12 години наступного робочого дня";

слова "Голова правління (ради директорів)" замінити словом "Керівник";

29) у формі № 522 "Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих в уповноважених банках України" та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:


"Форма № 522 (щоденна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
Центральній розрахунковій палаті
до 14 години наступного робочого дня";

абзаци п'ятнадцятий та двадцять восьмий пункту 4 пояснення доповнити словами "у тому числі доходи від інвестицій";

30) у формі № 523 "Інформація про суму коштів у гривнях, використаних для купівлі іноземної валюти на валютному ринку України" та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:


"Форма № 523 (місячна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами,
уповноваженими фінансовими установами
та національним оператором
поштового зв'язку в регіональному розрізі
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше 11 робочого дня місяця,
наступного за звітним";

в абзаці першому пункту 2 пояснення слово "усіма" виключити;

31) у формі № 525 "Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну" та поясненні щодо її заповнення:

у формі:

порядок подання викласти в такій редакції:


"Форма № 525 (щоденна)
Подається електронною поштою
уповноваженими
банками - юридичними особами,
уповноваженими фінансовими
установами, національним
оператором поштового зв'язку
в регіональному розрізі
Центральній розрахунковій палаті
до 14 години наступного робочого дня";

у назві форми слово "місяць" виключити;

слова "Голова правління (ради директорів)" замінити словом "Керівник";

у поясненні:

у пункті 1 слова "за календарний місяць" виключити, а після слів "у разі здійснення фізичними особами (резидентами та нерезидентами)" доповнити словами "протягом дня";

в абзаці другому пункту 5:

слова "звітного періоду" замінити словом "дня";

доповнити абзац новим реченням такого змісту: "Якщо повернення переказу відбулося в інший день, то повернення такого переказу відображається як окрема операція";

у пункті 6:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Колонки 5, 7 - сума в іноземній валюті, внесена/видана готівковою іноземною або національною валютою через касу банку для здійснення/виплати переказу в іноземній валюті без її зарахування на поточний рахунок клієнта";

абзаци восьмий та дев'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзац десятий уважати відповідно абзацом восьмим;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Колонки 6, 8 - сума переказів в іноземній валюті, здійснених з поточного рахунку / зарахованих на поточний рахунок, у тому числі іноземна валюта за переказами, внесена на рахунок / виплачена з рахунку готівкою";

32) у формі № 526 "Інформація про залучені грошові кошти та надані кредити небанківськими фінансовими установами, що отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій":

порядок подання викласти в такій редакції:


"Форма № 526 (квартальна)
Надсилається поштою небанківськими
фінансовими установами, які отримали
генеральну ліцензію
Національного банку України на здійснення
валютних операцій,
Департаменту статистики та звітності
на 11 робочий день після звітного періоду";

слова "Голова правління (ради директорів)" замінити словом "Керівник";

33) у формі № 527 "Звіт про оборот готівкової іноземної валюти":

порядок подання викласти в такій редакції:


"Форма № 527 (місячна)
Подається електронною поштою
уповноваженими
банками - юридичними особами,
уповноваженими фінансовими
установами, національним
оператором поштового зв'язку
в регіональному розрізі
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше 12 робочого дня місяця,
наступного за звітним";

після таблиці форми слова "Голова правління (ради директорів)" замінити словом "Керівник";

34) у формі № 529 "Звіт про обсяги валютно-обмінних операцій у пунктах обміну іноземної валюти, що працюють на підставі агентських угод":

порядок подання викласти в такій редакції:


"Форма № 529 (місячна)
Подається електронною поштою
уповноваженими
банками - юридичними особами,
уповноваженими фінансовими
установами в регіональному розрізі
Центральній розрахунковій палаті
на 11 робочий день після звітного періоду";

після таблиці форми слова "Голова правління (ради директорів)" замінити словом "Керівник";

35) у формі № 530 "Інформація про операції з цінними паперами, що здійснюються небанківськими фінансовими установами, які отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій":

порядок подання викласти в такій редакції:


"Форма № 530 (квартальна)
Надсилається поштою
та електронною поштою
на адресу dvkl@bank.gov.ua
небанківськими фінансовими установами,
які отримали генеральну ліцензію
Національного банку України,
Департаменту статистики та звітності
на 11 робочий день після звітного періоду";

слова "Голова правління (ради директорів)" замінити словом "Керівник";

36) порядок подання форми № 531 "Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями" викласти в такій редакції:


"Форма № 531 (місячна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
в розрізі регіонів та підрозділів
Центральній розрахунковій палаті

на шостий робочий день після звітного періоду";

37) порядок подання форми № 536 "Звіт про операції з банківськими металами" викласти в такій редакції:


"Форма № 536 (місячна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше 10 робочого дня місяця,
наступного за звітним";

38) у формі № 538 "Звіт про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками" та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:


"Форма № 538 (щоденна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
в регіональному розрізі
Центральній розрахунковій палаті
до 13 години наступного робочого дня";

у пункті 7 пояснення:

абзац п'ятий після цифр "14" доповнити цифрами "18";

в абзаці шостому цифри "17" замінити цифрами "18";

39) порядок подання форми № 550Д "Розшифрування валютних рахунків" викласти в такій редакції:


"Форма № 550Д (щоденна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
за головну установу та філії,
що розташовані на території України,
у регіональному розрізі, за філії,
що розташовані на території інших держав,
у розрізі країн
Центральній розрахунковій палаті
до 13 години наступного робочого дня";

40) порядок подання форми № 550 "Обороти за рахунками в іноземній валюті" викласти в такій редакції:


"Форма № 550 (місячна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
за головну установу та філії,
що розташовані на території України,
у регіональному розрізі, за філії,
що розташовані на території інших держав,
у розрізі країн
Центральній розрахунковій палаті
на шостий робочий день
після звітного періоду, до 13 години";

41) у формі № 552 "Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти" та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:


"Форма № 552 (щоденна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
в регіональному розрізі
Центральній розрахунковій палаті
до 13 години наступного робочого дня";

у поясненні:

абзац п'ятий пункту 2 викласти в такій редакції: "продаж безготівкової іноземної валюти";

у пункті 11:

після абзацу тридцять третього доповнити трьома новими абзацами тридцять четвертим - тридцять шостим такого змісту:

"36 - сума надходжень в іноземній валюті, що підлягають обов'язковому продажу (довідковий показник).

Дані, відображені з цифровим кодом 36, є окремими, не впливають на порядок формування показників з іншими кодами і не включаються до загальної суми надходжень.

Інформація з цим кодом надається в обсязі надходжень іноземної валюти, які є базою для розрахунку суми обов'язкового продажу; консолідовано за кодом області банку - юридичної особи; у розрізі валют; за усіма операціями, уключаючи операції, розмір кожної з яких не перевищує 1000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті за чинним офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України. Колонка 4 заповнюється нулями, у колонці 5 зазначається код резидентності 1, у колонці 7 - цифровий код інших операцій 999, у колонці 8 - код України".

У зв'язку з цим абзаци тридцять четвертий - сімдесят сьомий уважати відповідно абзацами тридцять сьомим - вісімдесятим;

абзац тридцять восьмий викласти в такій редакції: "11 - продаж валютної виручки";

в абзаці сорок шостому слово "обов'язковий" виключити;

після абзацу сорок шостого доповнити пункт двома новими абзацами сорок сьомим, сорок восьмим такого змісту:

"37 - продаж надходжень за переказами на користь фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями;

38 - повернення вкладів / погашення ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті, здійснене в національній валюті".

У зв'язку з цим абзаци сорок сьомий - вісімдесятий уважати відповідно абзацами сорок дев'ятим - вісімдесят другим;

42) порядок подання форми № 555 "Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти" викласти в такій редакції:


"Форма № 555 (щоденна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
в регіональному розрізі
Центральній розрахунковій палаті
до 14 години наступного робочого дня";

43) порядок подання форми № 604 "Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями" викласти в такій редакції:


"Форма № 604 (місячна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
(зведені дані з урахуванням філій,
що розташовані в Україні та за її межами)
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше восьмого робочого дня місяця,
наступного за звітним";

44) порядок подання форми № 605 "Звіт про формування резервів для відшкодування можливих втрат за дебіторською заборгованістю" викласти в такій редакції:


"Форма № 605 (місячна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
(зведені дані - з урахуванням філій,
що розташовані в Україні та за її межами)
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше восьмого робочого дня місяця,
наступного за звітним";

45) у формі № 610 "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку" та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:


"Форма № 610 (щоденна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
(зведені дані - з урахуванням філій,
що розташовані в Україні та за її межами)
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше 15 години наступного робочого дня";

в абзаці тридцять третьому пояснення слова та цифри "станом на 01, 11, 21 числа кожного місяця" виключити;

46) у формі № 611 "Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції" та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:


"Форма № 611 (місячна)
Надсилається поштою
банками - юридичними особами
(зведені дані з урахуванням філій,
що розташовані в Україні та за її межами),
Департаменту банківського
нагляду на першу вимогу.
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
(зведені дані - з урахуванням філій,
що розташовані в Україні та за її межами)


файл 42 "Дані щодо максимального
ризику на одного контрагента" (щоденно),
файл С5 "Додаткові дані для розрахунку
економічних нормативів" (щоденно)
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше 15 години
наступного робочого дня";

колонки 5, 6 таблиці форми виключити.

У зв'язку з цим колонки 7 - 25 уважати відповідно колонками 5 - 23;

у поясненні:

у пункті 3:

цифри "18, 19" замінити цифрами "16, 17";

цифри та літери "5, 6", "Н3, Н3-1" виключити;

у пункті 4 цифри "8, 9" і "7, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25" замінити відповідно цифрами "6, 7" та "5, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23";

у першому реченні абзацу першого пункту 5:

цифри "5, 6" виключити;

цифри "18, 19" замінити цифрами "16, 17";

у першому реченні абзацу першого пункту 6 цифри "7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25" замінити відповідно цифрами "5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23";

пункти 11, 12 виключити.

У зв'язку з цим пункти 13 - 28 уважати відповідно пунктами 11 - 26;

в абзаці першому пункту 11 цифру "7" замінити цифрою "5";

в абзаці першому пункту 12 цифру "8" замінити цифрою "6";

в абзаці першому пункту 13 цифру "9" замінити цифрою "7";

в абзаці першому пункту 14 цифри "10" замінити цифрою "8";

у пункті 15 цифри "11" замінити цифрою "9";

в абзаці першому пункту 16 цифри "12" замінити цифрами "10";

в абзаці першому пункту 17 цифри "13" замінити цифрами "11";

в абзаці першому пункту 18 цифри "14" замінити цифрами "12";

у пункті 19 цифри "15" замінити цифрами "13";

в абзаці першому пункту 20 цифри "16" замінити цифрами "14";

в абзаці першому пункту 21 цифри "17" замінити цифрами "15";

в абзаці першому пункту 22 цифри "18" замінити цифрами "16";

в абзаці першому пункту 23 цифри "19" замінити цифрами "17";

у першому реченні пункту 24 цифри "20, 22, 24" замінити відповідно цифрами "18, 20, 22";

у пункті 25 цифри "21, 23, 25" замінити відповідно цифрами "19, 21, 23";

у пункті 26 цифри "4 - 10, 12 - 14, 16 - 19" і "20, 22, 24" замінити відповідно цифрами "4 - 8, 10 - 12, 14 - 17" та "18, 20, 22";

47) порядок подання форми № 613 "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами" викласти в такій редакції:


"Форма № 613 (місячна)
Банківська таємниця.
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
(зведені дані - з урахуванням філій,
що розташовані в Україні та за її межами)
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше 10 робочого дня місяця,
наступного за звітним";

48) порядок подання форми № 614 "Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку" викласти в такій редакції:


"Форма № 614 (місячна)
Банківська таємниця.
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
(зведені дані - з урахуванням філій,
що розташовані в Україні та за її межами)
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше 10 робочого дня місяця,
наступного за звітним";

49) порядок подання форми № 618 "Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків" викласти в такій редакції:


"Форма № 618
(декадна - на 1, 11, 21 число)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
(зведені дані - з урахуванням філій,
що розташовані в Україні та за її межами)
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше 16 години першого робочого дня,
наступного за звітним періодом";

50) порядок подання форми № 621 "Звіт про роботу ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку" викласти в такій редакції:


"Форма № 621 (місячна)
Надсилається поштою ліквідаторами
(ліквідаційними комісіями) банків
Управлінню припинення діяльності банків
не пізніше п'ятого робочого дня місяця,
наступного за звітним";

51) порядок подання форми № 622 "Відомості про проведення ліквідатором роботи щодо повернення коштів боржниками банку" викласти в такій редакції:


"Форма № 622 (місячна)
Надсилається поштою ліквідаторами
(ліквідаційними комісіями) банків
Управлінню припинення діяльності банків
не пізніше п'ятого робочого дня місяця,
наступного за звітним";

52) порядок подання форми № 625 "Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку" викласти в такій редакції:


"Форма № 625 (місячна)
Банківська таємниця.
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
(зведені дані - з урахуванням філій,
що розташовані в Україні та за її межами)
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше 10 робочого дня місяця,
наступного за звітним";

53) у формі № 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками" та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:


"Форма № 631
(декадна - на 1, 11, 21 число)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
(зведені дані - з урахуванням філій,
що розташовані в Україні та за її межами)
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше 17 години першого робочого дня,
наступного за звітним періодом";

у таблиці:

після рядка 25.2 доповнити таблицю новим рядком 25.3 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

25.3

зобов'язання банку за випущеними електронними грошима
".

У зв'язку з цим рядки 25.3, 25.4 уважати відповідно рядками 25.4, 25.5;

після рядка 36 доповнити таблицю новим рядком 37 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

37

Усього наданих гарантій, акцептів, авалів, акредитивів, позабалансових зобов'язань із кредитування
".

У зв'язку з цим рядки 37 - 40 уважати відповідно рядками 38 - 41;

у поясненні:

після абзацу десятого доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту:

"рядка 37 "Усього наданих гарантій, акцептів, авалів, акредитивів, позабалансових зобов'язань із кредитування" ураховуються суми даних рядків 35, 36".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - вісімнадцятий уважати відповідно абзацами дванадцятим - дев'ятнадцятим;

в абзаці дванадцятому цифри "38" і "35, 36, 37" замінити відповідно цифрами "39" та "37, 38";

після абзацу вісімнадцятого доповнити вісьмома новими абзацами дев'ятнадцятим - двадцять шостим такого змісту:

"Помилки у формі № 631 є суттєвими, якщо:

виправлення помилок призведе до невиконання хоча б одного з економічних нормативів (які до виправлення помилок були виконані);

помилки щодо відображення за строками до погашення активів, зобов'язань, капіталу банку становлять один відсоток і більше підсумку відповідно всіх активів, усіх зобов'язань, капіталу банку за всіма строками до погашення;

помилки щодо відображення за строками до погашення резервів за активами становлять один відсоток і більше загальної суми резервів за активами відповідного рядка;

помилки щодо відображення за строками до погашення позабалансових активів у вигляді наданих гарантій, акцептів, авалів, акредитивів, позабалансових зобов'язань із кредитування становлять один відсоток і більше загальної суми таких позабалансових активів, відображених у рядку "Усього наданих гарантій, акцептів, авалів, акредитивів, позабалансових зобов'язань із кредитування";

помилки щодо відображення за строками до погашення позабалансових активів у вигляді вимог щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну, становлять один відсоток і більше загальної суми таких позабалансових активів, відображених у рядку "Вимоги щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну";

помилки щодо відображення за строками до погашення позабалансових зобов'язань у вигляді зобов'язань за спотовими і строковими фінансовими інструментами, крім інструментів валютного обміну, становлять один відсоток і більше загальної суми таких позабалансових зобов'язань, відображених у рядку "Зобов'язання за спотовими і строковими фінансовими інструментами, крім інструментів валютного обміну".

Перекрученням даних форми № 631 є допущення банком помилок, що не перевищили порогу суттєвості, визначеного для цієї форми, та виправлення яких не вплинуло на дотримання хоча б одного з економічних нормативів".

У зв'язку з цим абзац дев'ятнадцятий уважати абзацом двадцять сьомим;

у таблиці абзацу двадцять сьомого:

колонку 3 рядка 3.3 викласти в такій редакції:

"1410, 1415/2, 5, 6, 7 А-П, 1416/2, 5, 6, 7 КА, 1417/2, 5, 6, 7, 1430, 1435А-П, 1436 КА, 1437";

колонку 3 рядка 3.5 викласти в такій редакції:

"1420, 1426/2, 5, 6, 7 КА, 1427/2, 5, 6, 7, 1440, 1446 КА, 1447";

у колонці 3 рядка 15.1 літери, знак та цифри "п. 6.6 + п. 6.8" замінити відповідно літерами, знаком та цифрами "п. 6.7 + п. 6.9";

після рядка 25.2 доповнити таблицю новим рядком 25.3 такого змісту:

"

1

2

3

4

25.3

зобов'язання банку за випущеними електронними грошима

2904

на вимогу

";

У зв'язку з цим рядки 25.3, 25.4 уважати відповідно рядками 25.4, 25.5;

після рядка 36 доповнити таблицю новим рядком 37 такого змісту:

"

1

2

3

4

37

Усього наданих гарантій, акцептів, авалів, акредитивів, позабалансових зобов'язань із кредитування";

У зв'язку з цим рядки 37 - 40 уважати відповідно рядками 38 - 41;

54) порядок подання форми № 632 "Звіт про обсяги безнадійної заборгованості за активними банківськими операціями" викласти в такій редакції:


"Форма № 632 (місячна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
(зведені дані - з урахуванням філій,
що розташовані в Україні та за її межами)
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше 11 робочого дня місяця,
наступного за звітним";

55) порядок подання форми № 643 "Звіт про афілійованих осіб банку" викласти в такій редакції:


"Форма № 643 (квартальна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше 14 робочого дня місяця,
наступного за звітним кварталом";

56) порядок подання форми № 645 "Інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків" викласти в такій редакції:


"Форма № 645 (квартальна)
Надсилається поштою:
• юридичними особами - власниками
істотної участі в банку банкам,
• банками Департаменту банківського
нагляду: щодо власників істотної
участі - резидентів - не пізніше
18 робочого дня місяця, наступного
за звітним періодом; щодо власників
істотної участі - нерезидентів - не пізніше
18 робочого дня другого місяця,
наступного за звітним періодом;
за IV квартал разом із річним звітом:
щодо власників істотної
участі - резидентів - не пізніше
18 робочого дня другого місяця,
наступного за звітним періодом;
щодо власників істотної
участі - нерезидентів - не пізніше 50 дня,
наступного за днем оприлюднення
річного звіту або його подання
до національних органів, установленого
законодавством країни
реєстрації юридичної особи";

57) порядок подання форми № 650 "Звіт про операції довірчого управління" викласти в такій редакції:


"Форма № 650 (піврічна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
(зведені дані - з урахуванням філій,
що розташовані в Україні та за її межами)
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше 12 робочого дня місяця,
наступного за звітним періодом";

58) порядок подання форми № 655 "Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними" викласти в такій редакції:


"Форма № 655 (місячна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
(зведені дані - з урахуванням філій,
що розташовані в Україні та за її межами)
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше 10 робочого дня місяця,
наступного за звітним";

59) у формі № 659 "Звіт про дані фінансової звітності боржників банку - великих і середніх підприємств" та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:


"Форма № 659 (річна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
(зведені дані - з урахуванням філій,
що розташовані в Україні)
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше третього робочого дня
червня року, наступного за звітним";

назву форми викласти в такій редакції:

"Звіт про дані фінансової звітності підприємств - боржників банку";

у таблиці:

у назві частини 1таблиці слово "Інформація" замінити словом "Дані";

у частині 3:

назву колонки 3 викласти в такій редакції:

"За звітний період";

колонку 4 виключити;

після таблиці доповнити словами та цифрами такого змісту:

"

"___" _________ 20__ року

Голова
правління

____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

_____________________
(прізвище виконавця,
номер телефону)

Головний
бухгалтер

____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

";

у поясненні:

назву викласти в такій редакції:

"Звіт про дані фінансової звітності підприємств - боржників банку";

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Звіт передбачає надання даних річної фінансової звітності юридичних осіб (крім банків та бюджетних установ), які мають заборгованість за кредитом та які складають фінансову звітність відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868, (зі змінами) (далі - Стандарт № 1), у тому числі юридичних осіб, які відповідно до законодавства України належать до малих підприємств та складають фінансову звітність відповідно до Стандарту № 1 (далі - боржники). Звіт також передбачає надання даних про класифікацію боржників та їх заборгованості станом на 01 січня року подання цього звіту, визначеної відповідно до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року № 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за № 231/20544, зі змінами (далі - Положення)";

у пункті 2 слова та цифри "Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868" замінити словом та цифрою "Стандарту № 1";

у пункті 4:

у першому реченні абзацу першого після слів "кількість боржників" слова "великих/середніх підприємств" виключити;

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"великі/середні підприємства (підприємства, які відповідно до законодавства України належать до великих або середніх підприємств та складають фінансову звітність відповідно до Стандарту № 1)";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"малі підприємства [підприємства, які згідно із законодавством України належать до малих підприємств та складають фінансову звітність відповідно до Стандарту № 1 або Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382, зі змінами]";

у частині 1 пояснення:

у назві слово "Інформація" замінити словом "Дані";

абзац перший викласти в такій редакції:

"У цій частині звіту відображаються дані про класифікацію боржників та їх заборгованості, які складають фінансову звітність відповідно до Стандарту № 1 та відібрані з урахуванням вимог пункту 4 пояснення щодо заповнення звіту";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Колонка Б - зазначається клас боржника (від 1 до 9), визначений відповідно до вимог Положення станом на 01 січня року подання цього звіту";

абзац шостий після літер і цифр "КВЕД-2010" доповнити словами і цифрами " (від 1 до 99)";

в абзаці першому частини 2 пояснення слово "Інформація" замінити словом "Дані";

у частині 3 пояснення:

в абзаці першому слово "Інформація" замінити словом "Дані";

абзац третій виключити;

60) форму № 660 "Звіт про дані фінансової звітності боржників банку - малих підприємств" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:


"Форма № 660 (річна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
(зведені дані - з урахуванням філій,
що розташовані в Україні)
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше третього робочого дня
червня року, наступного за звітним

ЗВІТ
про дані фінансової звітності боржників банку - малих підприємств станом на 01 січня 20 ______ року

Пояснення щодо заповнення форми № 660
Звіт про дані фінансової звітності боржників банку - малих підприємств

1. Звіт передбачає надання даних річної фінансової звітності юридичних осіб (крім банків та бюджетних установ), які складають фінансову звітність відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382, зі змінами (далі - Стандарт № 25), та мають заборгованість за кредитом (далі - боржники). Звіт також передбачає надання даних про класифікацію боржників та їх заборгованості станом на 01 січня року подання цього звіту, визначеної відповідно до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року № 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за № 231/20544, зі змінами (далі - Положення).

2. У звіті відображаються дані форм "Баланс" (форма № 1-м) або "Баланс" (форма № 1-мс), а також "Звіт про фінансові результати" (форма № 2-м) або "Звіт про фінансові результати" (форма № 2-мс), підготовлених відповідно до Стандарту № 25 за звітний рік діяльності боржника, що передує року подання цього звіту.

3. Дані форм № 1-м/мс та № 2-м/мс відображаються у звіті з одним десятковим знаком без дужок. Дані, які у формах № 1-м/мс та № 2-м/мс зазначаються в дужках, у звіті відображаються зі знаком "-".

4. Кількість боржників, щодо яких подаються дані в цьому звіті, визначається з урахуванням вимог до всієї вибіркової сукупності боржників (великих/середніх і малих підприємств разом). Вибіркова сукупність підприємств повинна включати:

50% боржників (але не більше 200) від усієї кількості боржників, кредитна заборгованість яких класифікована за I, II та III категоріями якості;

усіх боржників, кредитна заборгованість яких класифікована за IV та V категоріями якості, крім боржників:

клас яких визначено на підставі застосування абзацу четвертого пункту 2.6 глави 2 розділу II Положення;

річна фінансова звітність яких не надається банку у зв'язку з припиненням договірних відносин (виконання зобов'язань або продаж/передавання прав вимоги за кредитними договорами);

заборгованість яких списана банком як безнадійна за рахунок резерву відповідно до Порядку відшкодування банками України безнадійної заборгованості за рахунок резерву, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року № 172, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2011 року за № 722/19460.

До цього звіту також не включаються дані про боржників банку, які складають лише річну фінансову звітність та в яких протягом звітного року відбулася зміна виду економічної діяльності, що визначається на підставі річної фінансової звітності боржника відповідно до пункту 1 додатка 3 до Положення.

Для відбору боржників, кредитна заборгованість яких класифікована за I, II та III категоріями якості, банку необхідно:

1) розподілити боржників на дві групи:

великі/середні підприємства [підприємства, які відповідно до законодавства України належать до великих або середніх підприємств та складають фінансову звітність відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868, зі змінами (далі - Стандарт № 1)];

малі підприємства (підприємства, які відповідно до законодавства України належать до малих підприємств та складають фінансову звітність відповідно до Стандарту № 1 або Стандарту № 25);

2) у кожній із цих груп розподілити підприємства за дев'ятьма групами видів економічної діяльності, наведених у таблицях 1 і 2 додатка 3 до Положення;

3) відібрати 50% підприємств у кожній із дев'яти груп видів економічної діяльності з урахуванням розділу Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010 (далі - КВЕД-2010), до якого належить підприємство. У межах групи видів економічної діяльності за можливості мають бути представлені підприємства з кожного розділу КВЕД-2010;

4) підрахувати кількість відібраних підприємств разом по двох групах (разом великі/середні і малі підприємства). Якщо їх кількість перевищує 200, то необхідно розрахувати вибіркову кількість підприємств з урахуванням структури кредитного портфеля (за розміром підприємств) та обмеження щодо їх кількості (не більше 200). Відібрані банком боржники повинні пропорційно представляти кількість боржників залежно від їх розміру та групи видів економічної діяльності, до якої віднесено боржника.

Частина 1. Дані про класифікацію боржників та їх заборгованості

У цій частині звіту відображаються дані про класифікацію боржників, які складають фінансову звітність відповідно до Стандарту № 25 та відібрані з урахуванням вимог пункту 4 пояснення щодо заповнення звіту, та їх заборгованості.

Колонка А - зазначається порядковий номер боржника банку у звіті;

Колонка Б - зазначається клас боржника (від 1 до 9), визначений відповідно до вимог Положення станом на 01 січня року подання цього звіту;

Колонка В - зазначається категорія якості кредитної заборгованості боржника (від I до V), визначена відповідно до вимог Положення станом на 01 січня року подання цього звіту;

Колонка Г - зазначається код фінансової стійкості боржника, що визначається таким чином: для I - III категорій якості кредитної заборгованості боржника проставляється код "1", для IV і V категорій якості кредитної заборгованості боржника - код "2";

Колонка Ґ - зазначається розділ КВЕД-2010 (від 1 до 99), до якого віднесено боржника за видом його економічної діяльності відповідно до вимог пункту 1 додатка 3 до Положення.

Частина 2. Баланс

У цій частині звіту відображаються дані форми № 1-м або № 1-мс у розрізі боржників банку, зазначених у частині 1 "Дані про класифікацію боржників та їх заборгованості" звіту.

Колонка 3 - зазначаються дані колонки 3 форми № 1-м або № 1-мс за відповідними кодами рядків;

Колонка 4 - зазначаються дані колонки 4 форми № 1-м або № 1-мс за відповідними кодами рядків.

Частина 3. Звіт про фінансові результати

У цій частині звіту відображаються дані форми № 2-м або № 2-мс у розрізі боржників банку, зазначених у частині 1 "Дані про класифікацію боржників та їх заборгованості" звіту.

Колонка 3 - зазначаються дані колонки 3 форми № 2-м або № 2-мс за відповідними кодами рядків";

61) порядок подання форми № 670 "Звіт про двадцять найбільших учасників банку" викласти в такій редакції:


"Форма № 670 (квартальна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше п'ятого робочого дня місяця,
наступного за звітним кварталом";

62) порядок подання форми № 691 "Звіт про класифікацію цінних паперів та формування резерву для відшкодування можливих втрат за операціями з цінними паперами" викласти в такій редакції:


"Форма № 691 (місячна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
(зведені дані - з урахуванням філій,
що розташовані в Україні та за її межами)
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше восьмого робочого дня місяця,
наступного за звітним";

63) порядок подання форми № 747 "Звіт про касові обороти банку" викласти в такій редакції:


"Форма № 747
(декадна - на 1, 11, 21 число)
*Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
в регіональному розрізі
Центральній розрахунковій палаті
першого робочого дня
після звітного періоду до 17 години


__________
*Допускається заміна файла звіту в разі
виявлення помилки банками
та/або територіальним управлінням.
Після перевірки даних звіту
територіальними управліннями
Центральна розрахункова палата надає дані звіту
Департаменту грошового обігу
до 13 години наступного робочого дня";

64) порядок подання форми № 748 "Звіт про касові обороти банку" викласти в такій редакції:


"Форма № 748 (місячна)
*Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
в регіональному розрізі
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше шостого робочого дня місяця,
наступного за звітним, до 13 години


__________
*Заміна файла звіту здійснюється протягом
чотирьох робочих днів.
Центральна розрахункова палата надає дані звіту
Департаменту грошового обігу
на 10 робочий день до 16 години";

65) у поясненні щодо заповнення форм № 747, № 748 "Звіт про касові обороти банку":

у другому реченні абзацу сімнадцятого пункту 1 слова та цифри " (за виключенням балансового рахунку 2625)" замінити словами "(за винятком рахунків для обліку коштів за операціями з платіжними картками, у тому числі відкритих з використанням платіжної системи НСМЕП)";

абзац одинадцятий пункту 2 викласти в такій редакції:

"Після завантаження звіту за формою № 748 до програмного комплексу АС "Звітність" територіальне управління Національного банку України здійснює перевірку даних звіту банку протягом чотирьох робочих днів та надсилає лист Департаменту грошового обігу Національного банку України щодо купівлі-продажу готівки за межі регіону та про інші чинники, що вплинули на емісійний результат по регіону";

у пункті 3:

абзац третій після слів "(зі змінами)" доповнити словами, цифрами та літерами "а саме діяльність, що викладена в секціях G (тільки технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів код 45.2), H, I (за винятком діяльності із забезпечення стравами та напоями), J, L, M, N, P, Q, R, S (за винятком діяльності громадських організацій)";

абзац четвертий доповнити словами "в оплату фізичними особами та підприємствами (підприємцями) за користування банківськими послугами";

в абзаці шостому слова та цифри "статей 9 та 10 Податкового кодексу України (зі змінами) та" виключити;

друге речення абзацу дев'ятого викласти в такій редакції:

"Надходження готівки до кас установ банків (у тому числі за договорами купівлі-продажу) для подальшого зарахування через транзитні рахунки на вкладні (депозитні) та поточні рахунки фізичних осіб, які відкриті у власній або іншій банківській установі";

третє речення абзацу одинадцятого викласти в такій редакції:

"Надходження готівки до кас установ банків (у тому числі за договорами купівлі-продажу) для подальшого зарахування через транзитні рахунки на поточні рахунки фізичних осіб (що відкриті клієнтам для обліку коштів за операціями з платіжними картками), які відкриті у власній або іншій банківській установі";

в абзаці п'ятнадцятому слова "Операційне управління" замінити словами "Операційний департамент";

абзац двадцять третій після слів "за винятком" доповнити словами "на виплату доходів за акціями, отриманих дивідендів, відсотків, виплат за паями від участі працівників у власності підприємства, доходів від здавання в оренду землі";

абзац двадцять сьомий після слів "інших підприємств" доповнити словом "(підприємців)";

абзац п'ятдесятий викласти в такій редакції:

"Символ 88 - інші суми, у тому числі суми, нараховані на витрати за відрядженнями, а також суми відсотків, що нараховані за вкладами (не відображаються операції з переказу коштів між поточними рахунками, рахунками фізичних осіб, відкритих клієнтам для обліку коштів за операціями з платіжними картками, та вкладними (депозитними) рахунками груп 262, 263 балансу, які належать одній фізичній особі та здійснюються в межах банку - юридичної особи)";

абзац п'ятдесят перший після слів "та адвокатів" і цифр "2625", "2635" доповнити відповідно словами "а також суми нарахованих відсотків за поточними, строковими рахунками фізичних осіб" та цифрами "2628", "2638";

абзац п'ятдесят п'ятий викласти в такій редакції:

"Символ 95 (Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари, послуги та інші перерахування) - платежі фізичних осіб, у тому числі приватних нотаріусів та адвокатів, розрахунковими чеками та іншими платіжними інструментами (крім платежів за рахунками фізичних осіб, відкритих клієнтам для обліку коштів за операціями з платіжними картками) за дорученням фізичних осіб з їх вкладних (депозитних) та поточних рахунків у банках та їх підрозділах [балансові рахунки 2620 (за винятком рахунків для обліку коштів за операціями з платіжними картками, у тому числі відкритих з використанням платіжної системи НСМЕП), 2622, 2630, 2635] для сплати за товари, послуги та інші перерахування. Облік цих сум здійснюється банками та їх підрозділами, у яких відкриті рахунки фізичних осіб, у тому числі приватних нотаріусів та адвокатів [не відображаються операції з переказу коштів між поточними рахунками, рахунками фізичних осіб, відкритих клієнтам для обліку коштів за операціями з платіжними картками, та вкладними (депозитними) рахунками груп 262, 263 балансу, які належать одній фізичній особі і здійснюються в межах банку - юридичної особи]";

після абзацу першого пункт 4 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"У формі № 747 банкам - юридичним особам дозволяється здійснювати виправлення, а саме подання нового файла до Центральної розрахункової палати, якщо встановлено помилку в "протоколі логічного контролю", не пізніше наступного робочого дня після звітного періоду до 13 години".

У зв'язку з цим абзаци другий, третій уважати відповідно абзацами третім, четвертим;

абзац третій доповнити новим реченням такого змісту:

"Банкам - юридичним особам дозволяється здійснювати заміну даних форми № 748, а саме подання нового файла до Центральної розрахункової палати, після перевірки даних звіту територіальними управліннями впродовж чотирьох днів після звітного періоду";

66) порядок подання форми № 1-ПБ "Звіт банку про фінансові операції з нерезидентами" викласти в такій редакції:


"Форма № 1-ПБ (місячна)
Подається електронною поштою
уповноваженими банками
Департаменту статистики
та звітності не пізніше
п'ятого робочого дня місяця,
наступного за звітним";

67) порядок подання форми № 2-ПБ "Звіт підприємства (організації) про фінансові операції з нерезидентами" викласти в такій редакції:


"Форма № 2-ПБ (місячна)
Надсилається електронною поштою
підприємствами (організаціями)
та небанківськими
фінансовими установами,
які мають рахунки в іноземних банках,
Департаменту статистики
та звітності не пізніше
11 робочого дня місяця,
наступного за звітним";

68) порядок подання форми № 3-ПБ "Звіт про міждержавний рух капіталів у формі портфельних інвестицій та фінансового лізингу" викласти в такій редакції:


"Форма № 3-ПБ (квартальна)
Подається електронною поштою
уповноваженими банками
Департаменту статистики та звітності
не пізніше 15 робочого дня місяця,
наступного за звітним кварталом";

69) порядок подання форми № 612 "Звіт про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та економічних нормативів банківською групою та її підгрупами" викласти в такій редакції:


"Форма № 612 (квартальна)
Подається електронною поштою
відповідальними особами банківських груп
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше останнього робочого дня
другого місяця, наступного
за звітним періодом,
за IV квартал - не пізніше
11 робочого дня квітня року,
наступного за звітним періодом";

70) порядок подання форми № 900 "Звіт про кількість працівників та складові фонду оплати праці" викласти в такій редакції:


"Форма № 900 (квартальна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше 12 робочого дня місяця,
наступного за звітним кварталом,
за IV квартал - не пізніше
16 робочого дня місяця,
наступного за звітним кварталом";

III. У додатку 2 до Правил:

у пункті 3 слова та цифри "Державного комітету статистики України від 18 квітня 2005 року № 96 (зі змінами)" замінити словами та цифрами "Державної служби статистики України від 03 грудня 2014 року № 378";

у пункті 6:

після абзацу дванадцятого доповнити двома новими абзацами тринадцятим і чотирнадцятим такого змісту:

"15 - юридична особа - контролер спорідненої особи банку;

16 - юридична особа - контролер афілійованої особи банку".

У зв'язку з цим абзац тринадцятий уважати абзацом п'ятнадцятим;

абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції: "99 - інші особи (не інсайдери)";

у пункті 24 слово "міжнародної" замінити словами "внутрішньодержавної/міжнародної".

Директор Департаменту
статистики та звітності


Ю.О. Половньов

ПОГОДЖЕНО:

В.о. заступника Голови
Національного банку України
Д.Р. Сологубon top