Document v0279359-04, invalid, current version — Loss of force on November 9, 2004, on the basis - v1119359-04

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
29.07.2004 N 279
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Цкентральної виборчої комісії
N 1119 ( v1119359-04 ) від 09.11.2004 )
Про затвердження Порядку фінансування територіальних
виборчих комісій, обліку надходження та використання
коштів Державного бюджету України, що виділяються на
підготовку і проведення виборів Президента України

Відповідно до частини сьомої статті 38 Закону України "Про
вибори Президента України" ( 474-14 ), керуючись пунктом 8 статті
18, частинами 2-4 статті 23 Закону України "Про Центральну виборчу
комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок фінансування територіальних виборчих
комісій, обліку надходження та використання коштів Державного
бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів
Президента України (додається).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної
виборчої комісії "Про методичні роз'яснення (рекомендації) щодо
практичного застосування положень постанов та інших документів
Центральної виборчої комісії з питань фінансового та
матеріально-технічного забезпечення виборчих кампаній та
всеукраїнського референдуму в Україні" від 15 вересня 1999 року
N 257 ( v0257359-99 ).
3. Цю постанову надіслати територіальним виборчим комісіям
після їх утворення.
Голова Центральної виборчої комісії С.КІВАЛОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Центральної виборчої комісії
від 29 липня 2004 року N 279
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від "___" ___________ 2004 року N ___
ПОРЯДОК
фінансування територіальних виборчих комісій, обліку
надходження та використання коштів Державного бюджету
України, що виділяються на підготовку і проведення
виборів Президента України

I. Загальні положення
1. Цей Порядок регулює питання фінансування виборчих комісій
та визначає положення щодо обліку надходження та використання
територіальною виборчою комісією коштів Державного бюджету
України, що виділяються на підготовку і проведення виборів,
складання та подання нею відповідному органу Державного
казначейства України і Центральній виборчій комісії фінансового
звіту про надходження та використання цих коштів.
2. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів за
рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється Центральною
виборчою комісією, яка є головним розпорядником цих коштів.
Територіальна виборча комісія є розпорядником коштів нижчого рівня
та підзвітна і підконтрольна головному розпоряднику коштів
Державного бюджету України.
3. Розпорядження коштами Державного бюджету України в
територіальній виборчій комісії покладається на голову цієї
комісії, а за його відсутності - заступника голови.
4. Територіальний орган Державного комітету статистики
України на підставі постанови Центральної виборчої комісії про
утворення територіальної виборчої комісії та звернення голови
територіальної виборчої комісії включає територіальну виборчу
комісію, яка відповідно до частини третьої статті 19 Закону
України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) є юридичною
особою, до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України, про що безоплатно видає довідку із зазначенням
ідентифікаційного коду. Копію цієї довідки територіальна виборча
комісія невідкладно надсилає до Центральної виборчої комісії.
5. Центральна виборча комісія на підставі копій довідок
територіальних органів Державного комітету статистики України
формує мережу територіальних виборчих комісій, що фінансуються за
рахунок коштів Державного бюджету України, та подає її на
електронних і паперових носіях до Державного казначейства України.
6. Центральна виборча комісія, територіальні виборчі комісії
несуть відповідальність за цільове використання коштів Державного
бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів.
7. Контроль за правильним і цільовим використанням коштів
Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і
проведення виборів, здійснюється Центральною виборчою комісією та
відповідними органами державної контрольно-ревізійної служби
України у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією
спільно з Міністерством фінансів України.
II. Організація фінансування та оплати видатків
територіальних виборчих комісій Державним
казначейством України на підготовку і проведення
виборів Президента України
1. Обсяг коштів на підготовку і проведення виборів Президента
України щорічно передбачається окремим рядком у Законі України про
Державний бюджет України. Центральна виборча комісія складає і
затверджує розподіл показників зведеного кошторису на підготовку і
проведення виборів Президента України та подає його до Державного
казначейства України.
2. Розподіл асигнувань, передбачених на підготовку і
проведення виборів, здійснюється Центральною виборчою комісією та
територіальними виборчими комісіями згідно із затвердженими
Центральною виборчою комісією кошторисами та планами асигнувань.
Територіальна виборча комісія вирішує питання щодо використання
виділених асигнувань у межах кошторисних призначень на підготовку
і проведення виборів Президента України.
3. Видатки на підготовку і проведення виборів Президента
України здійснюються за такими напрямками:
- заходи Центральної виборчої комісії з підготовки і
проведення виборів Президента України;
- заходи територіальних та дільничних виборчих комісій з
підготовки і проведення виборів Президента України та забезпечення
їх діяльності.
4. Центральна виборча комісія у межах коштів, передбачених
Державним бюджетом України на підготовку і проведення виборів
Президента України, у десятиденний строк з дня оголошення початку
виборчого процесу затверджує: розподіл асигнувань між виборчими
комісіями; кошторис видатків Центральної виборчої комісії; середні
норми видатків територіальних виборчих комісій; середні норми
видатків для потреб дільничних виборчих комісій.
5. Територіальна виборча комісія на підставі лімітної довідки
Центральної виборчої комісії про загальний обсяг асигнувань,
середніх норм видатків територіальної виборчої комісії та середніх
норм видатків для потреб дільничної виборчої комісії складає та
надає для затвердження Центральній виборчій комісії проект
кошторису і плану асигнувань (наказ Міністерства фінансів від
28.01.2002 N 57 ( z0086-02 ) (у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 29.12.2002 N 1099 ( z0038-03 ).
Територіальна виборча комісія на підставі середніх норм
видатків територіальної виборчої комісії та середніх норм видатків
для потреб дільничної виборчої комісії складає єдиний кошторис
видатків для підготовки і проведення виборів за формою згідно з
додатком 1, а також розшифрування показників єдиного кошторису
видатків територіальної виборчої комісії за формою згідно з
додатком 2 та економічним обгрунтуванням у десятиденний строк з
дня утворення територіальної виборчої комісії надсилає до
Центральної виборчої комісії.
6. Центральна виборча комісія у п'ятиденний строк з дня
надходження кошторису видатків територіальної виборчої комісії
розглядає та затверджує його.
7. Зміни до кошторису видатків можуть вноситися
територіальною виборчою комісією і подаватися на затвердження
Центральній виборчій комісії з обгрунтуваннями не пізніш як за
десять днів до дня виборів. Рішення про затвердження цих змін
Центральна виборча комісія приймає не пізніш як за два дні до дня
проведення виборів.
8. Територіальна виборча комісія на підставі затвердженого
Центральною виборчою комісією кошторису видатків складає та
затверджує кошториси видатків для потреб дільничних виборчих
комісій.
При складанні цих кошторисів територіальна виборча комісія,
крім середніх норм видатків для потреб дільничних виборчих
комісій, затверджених Центральною виборчою комісією, враховує
кількість членів дільничної виборчої комісії, кількість громадян,
включених до списків виборців, віддаленість дільничних виборчих
комісій від місця знаходження територіальної виборчої комісії,
забезпечення їх необхідними приміщеннями, обладнанням, інвентарем
тощо.
9. Територіальна виборча комісія реєструється за місцем
знаходження в таких установах та організаціях:
податковій інспекції;
пенсійному фонді;
фонді соціального страхування з тимчасовою втратою
працездатності;
фонді соціального страхування на випадок безробіття;
фонді соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
10. Реєстраційний рахунок територіальній виборчій комісії
відкривається в територіальному органі Державного казначейства
України за місцем знаходження відповідної територіальної виборчої
комісії у порядку, встановленому чинними нормативно-правовими
актами. При цьому картки зі зразками підписів голови
територіальної виборчої комісії, його заступника, головного
бухгалтера, які подаються до територіального органу казначейства,
засвідчуються Головою чи заступником Голови Центральної виборчої
комісії або нотаріусом.
11. Видатки Центральної виборчої комісії та територіальних
виборчих комісій здійснюються відповідно до "Порядку
обслуговування державного бюджету за видатками", затвердженого
наказом Державного казначейства України від 25 травня 2004 року
N 89 ( z0716-04, za716-04 ) та зареєстрованого Міністерством
юстиції України 10 червня 2004 року за N 716/9315.
12. Для здійснення видатків дільничної виборчої комісії,
віддаленої від територіальної виборчої комісії, пов'язаних з
оплатою праці членів цих комісій або залучених до роботи в ній
відповідних спеціалістів, технічних працівників, територіальна
виборча комісія може укладати з відповідним районним відділенням
Ощадного банку України договір на обслуговування в частині
отримання готівкових коштів на оплату праці, а також на
відрядження членів дільничної виборчої комісії.
13. Територіальна виборча комісія 10, 20, 30 числа кожного
поточного місяця надсилає Центральній виборчій комісії
повідомлення про витрачання коштів за показниками єдиного
кошторису видатків територіальної виборчої комісії на підготовку і
проведення виборів Президента України за формою згідно з
додатком 3.
III. Облік надходжень та використання коштів
Державного бюджету України, що виділяються на
підготовку і проведення виборів Президента України
1. Облік надходжень та використання коштів, що виділяються на
підготовку і проведення виборів Президента України, здійснюється
територіальними виборчими комісіями відповідно до вимог чинного
законодавства з питань бухгалтерського обліку в установах і
організаціях, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету
України.
Бухгалтерський облік територіальної виборчої комісії
здійснюється за "Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних
установ" та "Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установ", затвердженими наказом Головного
управління Державного казначейства України від 10 грудня 1999 року
N 114 ( z0890-99 ) та зареєстрованими в Міністерстві юстиції
України 20 грудня 1999 року за N 890/4183.
Відображення основних господарських операцій здійснюється
відповідно до "Інструкції про кореспонденцію субрахунків
бухгалтерського обліку для відображення основних господарських
операцій бюджетних установ", затвердженої наказом Державного
казначейства України від 10 липня 2000 року N 61 ( z0497-00 ) та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2000 року
за N 497/4718.
Аналітичний облік здійснюваних операцій відображається за
формами карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ,
затверджених наказом Державного казначейства України від 6 жовтня
2000 року N 100 ( z0747-00 ) та зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 25 жовтня 2000 року за N 747/4968.
Для відображення в обліку операцій з надходження коштів про
здійснені видатки та проведені розрахунки застосовуються
відповідні форми меморіальних ордерів. Інструкція про форми
меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання
затверджена наказом Державного казначейства України від 27 липня
2000 року N 68 ( z0570-00 ) та зареєстрована в Міністерстві
юстиції України 31 серпня 2000 року за N 570/4791.
Облік касових операцій ведеться в накопичувальній відомості
за касовими операціями - Меморіальному ордері N 1 за формою N 380
(бюджет) ( z0570-00 ).
Оформлення та облік касових операцій у територіальній
виборчій комісії здійснюються згідно з Положенням про ведення
касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим
постановою Правління Національного банку України від 19 лютого
2001 року N 72 ( z0237-01 ) та зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 15 березня 2001 року за N 237/5428.
2. Облік операцій, пов'язаних з рухом коштів на
реєстраційному рахунку територіальної виборчої комісії, ведеться в
накопичувальній відомості - Меморіальному ордері N 2 за формою
N 381 (бюджет) ( z0570-00 ).
3. Облік розрахунків з постачальниками матеріальних цінностей
та послуг на умовах попередньої оплати (дебіторами) ведеться в
накопичувальній відомості за розрахунками з іншими дебіторами -
Меморіальному ордері N 4 за формою N 408 (бюджет) ( z0570-00 ).
Придбання територіальними виборчими комісіями основних
засобів та предметів довгострокового користування без дозволу
Центральної виборчої комісії забороняється.
4. Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати
відображається у Меморіальному ордері N 5 за формою N 405
(бюджет) ( z0570-00 ).
Суми податку з доходів працівників територіальних виборчих
комісій і дільничних виборчих комісій обчислюються відповідно до
положень Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"
( 889-15 ) від 22 травня 2003 року.
Відповідно до пункту "б" статті 19 зазначеного Закону
( 889-15 ) територіальна виборча комісія подає органу державної
податкової служби за місцем її реєстрації відомості про суми
виплачених працівникам територіальних і дільничних виборчих
комісій доходів та утриманих з них податків за формою N 1ДФ,
затвердженою наказом Державної податкової адміністрації України
від 29 вересня 2003 року N 451 ( z0960-03 ).
Розміри внесків і сум збору та порядок їх нарахування чи
справляння на всі види загальнообов'язкового державного
соціального страхування визначаються законами України:
"Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"
( 400/97-ВР );
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 );
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття" ( 1533-14 );
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 );
"Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового
державного соціального страхування" ( 2213-14 ).
5. Облік розрахунків за послуги та отримані матеріальні
цінності, оплата яких здійснюється за фактом їх надання різними
підприємствами, установами та організаціями (кредиторами),
ведеться в Меморіальному ордері N 6 за формою N 409 (бюджет)
( z0570-00 ).
Після закінчення терміну дії договорів про надання послуг
складаються акти звірки розрахунків з кожним виконавцем для
підтвердження наявності або відсутності заборгованості за надані
послуги.
6. Розрахунки з підзвітними особами за виданими авансовими
сумами на оплату витрат, що не можуть бути здійснені шляхом
безготівкових розрахунків, обліковуються в накопичувальній
відомості - Меморіальному ордері N 8 за формою N 386 (бюджет)
( z0570-00 ).
Кошти на відрядження працівникам виборчих комісій сплачуються
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня
1999 року N 663 ( 663-99-п ) "Про норми відшкодування витрат на
відрядження в межах України та за кордон".
7. Облік надходження та використання малоцінних і
швидкозношуваних предметів, термін експлуатації яких становить
менше одного року, та інших запасів здійснюється відповідно до
"Інструкції з обліку запасів бюджетних установ", затвердженої
наказом Державного казначейства України від 8 грудня 2000 року
N 125 ( z0937-00 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 21 грудня 2000 року за N 937/5158. Відображення в обліку
вказаних операцій ведеться в Меморіальному ордері N 10 за формою
N 439 (бюджет) ( z0570-00 ).
Списання матеріальних цінностей з балансу територіальної
виборчої комісії здійснюється згідно з Типовою інструкцією "Про
порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних
установ", затвердженою спільним наказом Державного казначейства
України та Міністерства економіки України від 10 серпня 2001 року
N 142/181 ( z0787-01 ), та зареєстрованою в Міністерстві юстиції
України 5 вересня 2001 року за N 787/5978.
Реєстрація зазначених у пунктах 21-27 цього Порядку
меморіальних ордерів здійснюється щомісячно у книзі "Журнал -
головна" за формою N 308 (бюджет).
IV. Припинення руху коштів та їх повернення
Центральній виборчій комісії
1. Залишки невикористаних асигнувань загального фонду
Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів
повертаються територіальною виборчою комісією на рахунок
Центральної виборчої комісії не пізніш як у тижневий строк з дня
офіційного оприлюднення результатів виборів. У бухгалтерському
обліку зазначена операція відображається як зменшення асигнувань,
виділених з Державного бюджету України. Державне казначейство
України у триденний строк інформує Центральну виборчу комісію про
повернення цих коштів на її рахунок.
2. Територіальна виборча комісія у дводенний строк з дня
отримання дозволу Центральної виборчої комісії за формою згідно з
додатком 4 зобов'язана звернутися до територіального органу
Державного казначейства України із заявою про закриття
реєстраційного рахунка комісії.
3. Територіальна виборча комісія після закриття
реєстраційного рахунка повідомляє організації, що зареєстрували її
як платника податку та зборів (платежів), про припинення своїх
повноважень.
4. Територіальна виборча комісія повідомляє органи державної
статистики про закінчення своїх повноважень, що є підставою для
виключення її з Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України.
В.о. секретаря
Центральної виборчої комісії М.ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 29 липня 2004 року N 279
ЄДИНИЙ КОШТОРИС ВИДАТКІВ
на підготовку і проведення виборів
__________________________________
(назва та дата виборів)
Територіальна виборча комісія N ___ _______________________________________
(назва бюджетної установи, організації)
Вид бюджету - державний;
код та назва відомчої класифікації головного розпорядника коштів -
673 "Центральна виборча комісія";
код та назва програмної класифікації
тис. грн. ------------------------------------------------------------------ Показники | КЕК | Всього на рік |Разом | |------------------| | |Загальний| Спеці- | | | фонд | альний | | | | фонд | ----------------------------------+------+---------+--------+----- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ------------------------------------------------------------------ ДОХОДИ - всього х
Надходження коштів із загального х
фонду бюджету
Надходження коштів із х
спеціального фонду бюджету
в т. ч. плата за послуги, що 250100 х
надаються бюджетними установами
- інші джерела власних 250200 х
надходжень
- інші доходи (розписати за х
видами)
ВИДАТКИ - всього х
III. ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 1000
Оплата праці працівників 1110
бюджетних установ
Заробітна плата 1111
Грошове утримання 1112
військовослужбовців
Виплати по тимчасовій 1113
непрацездатності
Нарахування на заробітну плату 1120
Придбання предметів постачання і 1130
матеріалів, оплата послуг та
інші видатки
Предмети, матеріали, 1131
обладнання та інвентар
Медикаменти та 1132
перев'язувальні матеріали
Продукти харчування 1133
М'який інвентар та 1134
обмундирування
Оплата транспортних послуг та 1135
утримання транспортних засобів
Оренда та експлуатаційні 1136
послуги
Поточний ремонт обладнання, 1137
інвентарю, будівель та технічне
обслуговування обладнання
Послуги зв'язку 1138
Оплата інших послуг та інші 1139
видатки
Видатки на відрядження 1140
Матеріали, інвентар, 1150
будівництво, капітальний ремонт
та заходи спеціального
призначення, що мають
загальнодержавне значення
Оплата комунальних послуг та 1160
енергоносіїв
Оплата теплопостачання 1161
Оплата водопостачання і 1162
водовідведення
Оплата електроенергії 1163
Оплата природного газу 1164
Оплата інших комунальних 1165
послуг
Оплата інших енергоносіїв 1166
Дослідження і розробки, державні 1170
програми
Виплата процентів (доходу) за 1200
зобов'язаннями
Субсидії і поточні трансферти 1300
Субсидії і поточні трансферти 1310
підприємствам (установам,
організаціям)
Поточні трансферти органам 1320
державного управління інших
рівнів
Поточні трансферти населенню 1340
Виплата пенсій і допомоги 1341
Стипендії 1342
Інші поточні трансферти 1343
населенню
Поточні трансферти за кордон 1350
IV. КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 2000
Придбання основного капіталу 2100
Придбання обладнання і предметів 2110
довгострокового користування
Капітальне будівництво 2120
(придбання)
Будівництво (придбання) 2121
житла
Будівництво (придбання) 2122
адміністративних об'єктів
Інше будівництво (придбання) 2123
Капітальний ремонт, 2130
реконструкція та реставрація
Капітальний ремонт та 2131
реконструкція житлового фонду
Капітальний ремонт та 2132
реконструкція адміністративних
об'єктів
Капітальний ремонт та 2133
реконструкція інших об'єктів
Реставрація пам'яток культури, 2134
історії та архітектури
Створення державних запасів і 2200
резервів
Придбання землі і нематеріальних 2300
активів
Капітальні трансферти 2400
Капітальні трансферти 2410
підприємствам (установам),
організаціям
Капітальні трансферти органам 2420
державного управління інших
рівнів
Капітальні трансферти населенню 2430
Капітальні трансферти за кордон 2440
V. НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ 3000
VI. КРЕДИТУВАННЯ З 4000
ВИРАХУВАННЯМ ПОГАШЕННЯ
Єдиний кошторис видатків територіальної виборчої комісії на
підготовку і проведення виборів __________________________,
(назва та дата виборів) схвалений територіальною виборчою комісією N ___ (постанова
територіальної виборчої комісії N ___ від "___" _______ 200__ року
N ___).
Голова територіальної виборчої комісії N ___ ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.
В.о. секретаря
Центральної виборчої комісії М.ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 29 липня 2004 року N 279
РОЗШИФРУВАННЯ
показників єдиного кошторису видатків
територіальної виборчої комісії N ___
тис. грн. ------------------------------------------------------------------ Показники | КЕК | Передбачено | | єдиним | | кошторисом ------------------------------------------------------------------ Оплата праці - усього 1110
у тому числі:
заробітна плата членів комісії
заробітна плата залучених
спеціалістів
виплата в день виборів і в дні
встановлення підсумків голосування
одноразова грошова винагорода
оплата за трудовими угодами
(договорами)
Оплата транспортних послуг та утримання 1135
транспортних засобів
у тому числі:
оренда транспортних засобів
оплата пально-мастильних матеріалів
Оренда 1136
у тому числі оренда приміщень, в яких
розташовані виборчі комісії та виборчі
дільниці
Послуги зв'язку 1138
у тому числі:
абонентна плата за телефон
оплата місцевих та міжміських
переговорів
оплата за установку телефонів
Оплата інших послуг та інші видатки 1139
у тому числі:
Видатки на відрядження 1140
Головний бухгалтер
територіальної виборчої комісії N ___
В.о. секретаря
Центральної виборчої комісії М.ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 29 липня 2004 року N 279
ПОВІДОМЛЕННЯ N
про витрачання коштів територіальною
виборчою комісією N ___
на підготовку та проведення виборів
станом на ___________________________________
(10, 20, 30 число поточного місяця)
тис. грн. ------------------------------------------------------------------ Показники|КЕК|Затверд-| Надійшло |Фактичні|Касові |Залишок|Приміт- | | жено |асигнувань|видатки |видатки| коштів| ка | | кошто- |за звітний| | | (4-6) | | | рисом | період | | | | ---------+---+--------+----------+--------+-------+-------+------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ---------+---+--------+----------+--------+-------+-------+------- | | | | | | | ---------+---+--------+----------+--------+-------+-------+------- РАЗОМ | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Голова територіальної виборчої комісії N ___
Головний бухгалтер
В.о. секретаря
Центральної виборчої комісії М.ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
від 29 липня 2004 року N 279
Управлінню (відділенню)
Державного казначейства
у _______________________
області (місті, районі)

Відповідно до пункту 5 частини другої статті 22 Закону
України "Про вибори Президента України" та за результатами
фінансового звіту територіальної виборчої комісії N ___ щодо
використання бюджетних коштів, виділених на підготовку і
проведення виборів __________________________________________
"____" ______________ 200___ року, Центральна виборча комісія
просить закрити реєстраційний рахунок територіальної виборчої
комісії N ___.
Заступник Голови
Центральної виборчої комісії
В.о. секретаря
Центральної виборчої комісії М.ОХЕНДОВСЬКИЙon top