Document v0209874-19, valid, current version — Adoption on February 15, 2019
( Last event — Entry into force, gone April 21, 2019. Take a look at the history? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

15.02.2019  № 209

Про затвердження форм звітності НКРЕКП № 15-НКРЕКП-теплопостачання (річна) «Звіт щодо показників безперервності теплопостачання та якості теплової енергії» та № 16-НКРЕКП-теплопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг у сфері теплопостачання» та інструкцій щодо їх заповнення

Відповідно до законів України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Форму звітності № 15-НКРЕКП-теплопостачання (річна) «Звіт щодо показників безперервності теплопостачання та якості теплової енергії»;

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 15-НКРЕКП-теплопостачання (річна) «Звіт щодо показників безперервності теплопостачання та якості теплової енергії»;

3) Форму звітності № 16-НКРЕКП-теплопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг у сфері теплопостачання»;

4) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 16-НКРЕКП-теплопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг у сфері теплопостачання».

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

О. КривенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
15.02.2019  № 209

ЗВІТ
щодо показників безперервності теплопостачання та якості теплової енергії
(Форма № 15-НКРЕКП-теплопостачання (річна))ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
15.02.2019  № 209

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 15-НКРЕКП-теплопостачання (річна)
«Звіт щодо показників безперервності теплопостачання та якості теплової енергії»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії (далі - ліцензіати).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 15-НКРЕКП-теплопостачання (річна) «Звіт щодо показників безперервності теплопостачання та якості теплової енергії» (далі - форма звітності № 15-НКРЕКП-теплопостачання) та строки її подання до НКРЕКП.

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

джерело інформації - паперовий, електронний або магнітний носій інформації, зміст якого використовується для фіксації та отримання інформації у процесі організації моніторингу показників якості надання послуг у сфері теплопостачання;

запланована перерва - перерва в теплопостачанні, здійснена ліцензіатом з метою проведення планового ремонту, заміни, модернізації, реконструкції теплових мереж та теплового обладнання ліцензіата, гідравлічних випробовувань мережі в міжопалювальний період, підключення нових споживачів. Перерва вважається запланованою, якщо є відповідне документальне підтвердження;

запланована перерва з попередженням споживачів - запланована перерва в теплопостачанні, про яку споживачів було повідомлено не пізніше ніж за 10 днів, що передували зазначеній перерві. Перерва вважається запланованою з попередженням, якщо є відповідне документальне підтвердження, що споживачі були повідомлені про перерву в теплопостачанні;

запланована перерва без попередження споживачів - запланована перерва в теплопостачанні, про яку споживачів не було повідомлено за 10 днів, що передували зазначеній перерві;

запланована перерва внаслідок проведення гідравлічних випробувань - щорічна запланована перерва в теплопостачанні в міжопалювальний сезон для проведення комплексу робіт з випробування теплових мереж на міцність та щільність, що виконуються під певним тиском з метою підготовки теплового господарства до наступного опалювального сезону;

кінець перерви в теплопостачанні - зафіксований час відновлення ліцензіатом теплопостачання всім споживачам, відключеним унаслідок перерви в теплопостачанні;

кінцевий споживач - фізична особа, яка мешкає в будинку садибного типу або в багатоквартирному будинку (побутовий споживач) та для якої теплова енергія використовується для надання комунальної послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, чи юридична особа, яка використовує теплову енергію відповідно до договору;

незапланована (аварійна) перерва - тимчасове припинення теплопостачання споживачам унаслідок форс-мажорних обставин, з вини споживачів або інших осіб, а також з вини ліцензіата;

перерва в теплопостачанні - тимчасове припинення теплопостачання споживачам без від’єднання їх від мережі для проведення планово-профілактичних чи позапланових робіт з обслуговування мереж та теплового обладнання, у тому числі для ліквідації наслідків аварій;

перерва внаслідок форс-мажорних обставин - перерва внаслідок виникнення дії надзвичайних і непереборних сил, які можуть бути спричинені винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту) та іншими непередбаченими ситуаціями, що унеможливлює надання послуги з теплопостачання. Виникнення форс-мажорних обставин має бути документально підтверджено;

перерва з вини інших ліцензіатів - перерва в теплопостачанні, що виникла на магістральних або місцевих (розподільчих) теплових мережах або обладнанні для виробництва теплової енергії інших ліцензіатів, з яких теплова енергія надходить до власної теплової мережі ліцензіата. Вина інших ліцензіатів має бути документально підтверджена;

перерва з вини споживачів або інших осіб - перерва, що виникла внаслідок дій чи бездіяльності споживачів або інших осіб. Вина споживачів або інших осіб має бути документально підтверджена;

перерва з вини ліцензіата - незапланована (аварійна) перерва, якої можливо було уникнути завдяки заходам з обслуговування мереж, колекторів власних джерел теплової енергії ліцензіата, з нез’ясованих причин, крім тих, які виникли внаслідок форс-мажорних обставин, вини інших ліцензіатів, споживачів або інших осіб;

початок перерви в теплопостачанні - зафіксований час надходження від споживачів або персоналу ліцензіата першого сигналу про перерву в теплопостачанні.

1.4. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

законів України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб'єктів господарювання з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та (або) постачання теплової енергії.

2. Порядок та строк надання інформації

2.1. Форма № 15-НКРЕКП-теплопостачання складається станом на останнє число звітного періоду та подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 25 днів після звітного періоду.

2.2. Звітним періодом є рік.

2.3. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі «xls» на адресу: sqrtp@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронну форму звіту, а також до її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата.

2.4. Звіт підписується керівником суб’єкта господарювання або іншою уповноваженою особою. У звіті зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця, номер телефону (із зазначенням коду міжміського зв'язку), факсу та адреса електронної пошти.

2.5. У разі внесення змін до звіту після відправлення ліцензіат зобов’язаний терміново надіслати до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням ліцензіата виправлений звіт в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи, а також лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Показники безперервності теплопостачання

3.1. Безперервність теплопостачання споживачів характеризується такими показниками:

1) показник середньої тривалості перерв у теплопостачанні розраховується як відношення суми недовідпущеної теплової енергії внаслідок усіх перерв у теплопостачанні до середнього навантаження в системі за формулою

де

ENSi

-

розрахунковий обсяг недовідпущеної теплової енергії внаслідок і-перерви в теплопостачанні за всіма типами приєднаного навантаження, Гкал;


PT

-

середнє навантаження системи в опалювальний/міжопалювальний період з урахуванням типів приєднаного навантаження, Гкал/год;


k

-

кількість перерв протягом звітного періоду;


і

-

номер перерви, і = 1, 2, 3, ... k.

Середнє навантаження в системі (PT) визначається як відношення обсягу відпущеної теплової енергії до кількості годин транспортування теплової енергії протягом року за формулою

де

Е

-

обсяг корисного відпуску теплової енергії в палювальний/міжопалювальний період, Гкал;


hо,м

-

кількість годин транспортування теплової енергії в опалювальний/міжопалювальний період, год.

Кількість годин транспортування теплової енергії для опалювального періоду (hо) визначається як добуток нормативної кількості днів опалювального періоду у році на 24 години за формулою

де

no

-

тривалість опалювального періоду, днів.

Кількість годин транспортування теплової енергії для міжопалювального періоду (hм) визначається з урахуванням кількості днів транспортування теплової енергії в міжопалювальний період та графіка постачання теплової енергії споживачам за формулою

де

-

тривалість постачання теплової енергії згідно з графіком, год.

Обсяг недовідпущеної теплової енергії внаслідок і-перерви в теплопостачанні (ENSi) обчислюється виходячи з відключеного навантаження на момент вимкнення та тривалості і-перерви за формулою

де

-

відключене максимальне, на потреби опалення та вентиляції, та середнє, на потреби постачання гарячої води та технологічної пари, навантаження на момент вимкнення, Гкал/год;


ti

-

тривалість і-перерви, хв;


k

-

тип приєднаного навантаження;


K

-

коефіцієнт, що враховує тип приєднаного навантаження (послуги з постачання теплової енергії (Kтеплоп), послуги з постачання гарячої води (KГВП), вентиляція (Kвент), технологічна пара (Kпар)), а саме:

для послуги з постачання теплової енергії розраховується за формулою

де

tвн

-

середня нормативна температура внутрішнього повітря, оС;


tср.о.

-

середня нормативна температура зовнішнього повітря за опалювальний період, оС;


tр.о.

-

середня нормативна температура зовнішнього повітря для проектування опалювання, оС;

для вентиляції розраховується за формулою

де

tр.в.

-

середня нормативна температура зовнішнього повітря для проектування вентиляції, оС;

для послуги з централізованого постачання гарячої води

де

tв

-

температура гарячої води в залежності від типу системи водорозбору (відкрита система - 60 оС, закрита - 55 оС);


tх.л.

-

температура холодної (водопровідної) води в міжопалювальний період (при відсутності даних приймається рівною 15 оС);


tх.з.

-

температура холодної (водопровідної) води в опалювальний період (при відсутності даних приймається рівною 5 оС);

для технологічної пари розраховується за формулою

2) кількість перерв у теплопостачанні;

3) середня тривалість ліквідації наслідків аварії понад допустимий строк, яка виникла з вини ліцензіата, розраховується як відношення сумарної тривалості аварійних перерв, що виникли з вини ліцензіата, у транспортуванні теплової енергії за рік до загальної кількості цих перерв у розрахунку на добу за формулою

де

p

-

кількість аварійних перерв у транспортуванні теплової енергії, тривалість яких понад 6 годин (360 хвилин), за рік, од.;


-

тривалість і-ї аварійної перерви у транспортуванні теплової енергії, що виникла з вини ліцензіата, для якої це значення становить понад 6 годин (360 хвилин), хв;


h

-

кількість годин транспортування теплової енергії ліцензіатом протягом року, год.

4. Порядок реєстрації інформації, необхідної для розрахунку показників безперервності теплопостачання

4.1. Ліцензіат повинен забезпечити ведення:

1) переліку джерел інформації, що використовуються для організації моніторингу показників безперервності теплопостачання;

2) реєстру перерв у теплопостачанні;

3) реєстру перевірок параметрів тиску/температури теплоносія.

4.2. Перелік джерел інформації, що використовуються для організації моніторингу показників безперервності теплопостачання, формується згідно з додатком 1 до цієї Інструкції:

графа 1 - № з/п - номер за порядком;

графа 2 - код джерела інформації - код, який для зручності присвоює ліцензіат власним джерелам інформації, що використовуються для моніторингу показників якості надання послуг у сфері теплопостачання;

графа 3 - назва джерела інформації - журнал, електронна база даних, інші джерела інформації;

графа 4 - форма ведення джерела інформації - паперовий журнал, таблиці Microsoft Excel, електронна база даних тощо;

графа 5 - стислий перелік інформації, яку містить зазначене джерело інформації.

4.3. Реєстр перерв у теплопостачанні формується за рішенням ліцензіата по суб’єкту господарювання/територіальних підрозділах (районах теплових мереж) згідно з додатком 2 до цієї Інструкції:

графа 1 - № з/п перерви в теплопостачанні;

графа 2 - код джерела інформації - вноситься код джерела інформації, в якому вперше зафіксована інформація про початок перерви, що призвела до відключення споживачів;

графа 3 - місце пошкодження (проведення робіт) - вносяться дані щодо джерела теплової енергії, адреса місця пошкодження або планового ремонту частини мережі, що призвело до перерви в теплопостачанні;

графа 4 - відключена частина мережі - перелік вулиць (будинків), на яких припинено теплопостачання;

графа 5 - інформація про виконані роботи - стисла інформація про проведені ремонтні роботи для усунення пошкоджень у мережі;

графи 6 та 7 - період для відключеної частини мережі, під час якого сталася перерва (опалювальний/міжопалювальний);

графи 8-10 - вид діяльності в теплопостачанні, пошкодження чи обслуговування в мережах якого спричинило перерву в подачі теплової енергії кінцевому споживачу;

графи 11-17 - класифікація перерв: заплановані перерви (з попередженням, без попередження, внаслідок гідравлічних випробувань мережі) та незаплановані (аварійні) перерви (форс-мажорні обставини, з вини інших ліцензіатів, з вини інших осіб або споживачів, з вини ліцензіата);

графа 18 - дата та час початку перерви в теплопостачанні. Час першого повідомлення про перерву, яке реєструється у джерелах інформації;

графа 19 - дата та час кінця перерви в теплопостачанні. Визначається та реєструється персоналом ліцензіата у джерелах інформації;

графа 20 - тривалість часу під час перерви в міжопалювальний період, протягом якого теплопостачання відсутнє за графіком, хв - зазначається лише у разі, якщо теплопостачання в міжопалювальний період здійснюється ліцензіатом за графіком. Для таких перерв у примітці зазначається графік теплопостачання;

графа 21 - тривалість перерви, хв - розраховується як різниця часу (у хвилинах) між початком та кінцем перерви в теплопостачанні за вирахуванням часу під час перерви в міжопалювальний період, протягом якого теплопостачання відсутнє за графіком (графа 19);

графи 22-24 - відключене навантаження, Гкал/год;

графи 25-27 - недовідпуск теплової енергії, Гкал. Визначається за формулою 5, наведеною в пункті 3.1 глави 3 цієї Інструкції;

графи 28 та 29 - кількість відключених споживачів (кількість власних кінцевих споживачів та кількість інших теплопостачальних підприємств, які здійснюють перепродаж теплової енергії);

графа 30 - примітки. У випадку незапланованої (аварійної) перерви з вини споживачів, з вини інших ліцензіатів у примітці зазначається найменування цієї особи або ліцензіата.

4.4. До реєстру перерв у теплопостачанні не вносяться випадки тимчасового припинення теплопостачання, що виникли внаслідок припинення постачання енергоресурсів ліцензіату через заборгованість або несвоєчасного отримання акта готовності до опалювального періоду.

4.5. Якщо початок перерви в теплопостачанні відбувся в одному році, а кінець - у наступному році, необхідно:

у попередньому році зареєструвати дату та час початку перерви в теплопостачанні (графа 18 додатка 2 до цієї Інструкції);

у наступному році таку перерву реєструвати не потрібно;

після завершення перерви в наступному році занести дату та час завершення перерви до реєстру попереднього року.

4.6. Реєстр перевірок параметрів тиску/температури теплоносія формується згідно з додатком 3 до цієї Інструкції. До реєстру вносяться всі випадки перевірок параметрів тиску та температури теплоносія на межі балансової належності ліцензіата за зверненнями (скаргами) споживачів або управителя багатоквартирного будинку:

графа 1 - № з/п;

графа 2 - адреса місця вимірювання параметрів тиску/температури теплоносія;

графи 3 та 4 - зазначається присутність при проведенні перевірки параметрів тиску/температури теплоносія управителя багатоквартирного будинку або споживача(ів);

графа 5 - дата проведення перевірки;

графи 6-9 - параметри тиску теплоносія (у подавальному та зворотному трубопроводах). Зазначається мінімально допустиме значення тиску теплоносія на межі балансової належності ліцензіата, визначене в технічних умовах, та значення тиску теплоносія за результатами перевірки;

графа 10 - недотримання параметрів тиску теплоносія. Заповнюється, якщо значення тиску теплоносія за результатами перевірки (графа 8, графа 9) нижче за мінімально допустиме значення тиску теплоносія на межі балансової належності ліцензіата, визначене в технічних умовах (графа 6, графа 7);

графи 11-14 - параметри температури теплоносія (у подавальному та зворотному трубопроводах). Зазначається нормативне значення температури теплоносія на межі балансової належності ліцензіата, визначене в технічних умовах, та значення температури теплоносія за результатами перевірки;

графа 15 - недотримання параметрів температури теплоносія. Заповнюється, якщо значення температури теплоносія за результатами перевірки (графа 13, графа 14) нижче за нормативне значення температури теплоносія на межі балансової належності ліцензіата, визначене у технічних умовах (графа 11, графа 12);

графи 16 та 17 - причина недотримання параметрів тиску та/або температури теплоносія: з вини споживачів (графа 16) чи з вини ліцензіата (графа 17);

графа 18 - примітки.

4.7. Реєстри перерв у теплопостачанні та реєстри перевірок параметрів тиску/температури теплоносія подаються в електронному вигляді у форматі «xls» до НКРЕКП на адресу: sqrtp@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронну форму звіту, щоквартально з наростаючим підсумком не пізніше ніж через 25 днів після завершення звітного періоду.

5. Порядок заповнення форми звітності № 15-НКРЕКП-теплопостачання

5.1. У розділі I «Безперервність теплопостачання» відповідно до класифікації перерв у теплопостачанні зазначаються показники середньої тривалості перерв у теплопостачанні (графи 010-070) та кількості перерв (графи 080-140) за видами діяльності та періодами (рядки 005-020 - опалювальний період, рядки 025-040 - міжопалювальний період), розраховані за даними реєстрів перерв у теплопостачанні.

У рядку 045 графи 145 зазначається сумарна річна кількість перерв у теплопостачанні за всіма видами господарської діяльності.

У рядку 050 графи 145 зазначається сумарна кількість перерв у виробництві теплової енергії протягом звітного періоду.

У рядку 055 графи 145 зазначається сумарна кількість перерв у транспортуванні теплової енергії протягом звітного періоду.

У рядку 060 графи 150 вказується значення середньої тривалості ліквідації наслідків аварії з вини ліцензіата, хв/добу. Визначається за формулою 9, наведеною в пункті 3.1 глави 3 цієї Інструкції.

У графах 155 та 160 зазначається корисний відпуск теплової енергії з магістральних і місцевих (розподільчих) теплових мереж ліцензіата у звітному році в опалювальний та міжопалювальний період. Якщо ліцензіат провадить господарську діяльність з виробництва теплової енергії, але не провадить господарську діяльність з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, вказується корисний відпуск теплової енергії з колекторів.

У рядку 045 графи 155 зазначається значення обсягу корисного відпуску теплової енергії за звітний період з магістральних і місцевих (розподільчих) теплових мереж ліцензіата власним кінцевим споживачам, а у графі 160 - іншим теплопостачальним підприємствам, які здійснюють перепродаж теплової енергії. Сумарна величина корисного відпуску теплової енергії за звітний період вказується в рядку 045 графи 165.

У графах 170 та 175 зазначається тривалість виробництва та транспортування теплової енергії в опалювальний та міжопалювальний період у днях та годинах.

У рядку 030 графи 170 зазначаються дані щодо тривалості міжопалювального періоду у днях, а в рядку 040 - тривалість постачання теплової енергії в годинах протягом доби згідно з графіком.

Загальна тривалість транспортування теплової енергії в годинах за звітний період зазначається в рядку 045 графи 175.

У графі 180 вказується кількість власних кінцевих споживачів станом на 01 січня звітного періоду.

5.2. Приклад заповнення розділу I «Безперервність теплопостачання» форми звітності № 15-НКРЕКП-теплопостачання наведено в додатку 4 до цієї Інструкції.

5.3. У розділі II «Перевірка параметрів тиску та температури теплоносія» за даними реєстрів перевірок параметрів тиску/температури теплоносія зазначаються:

кількість проведених вимірів параметрів тиску (рядок 010 графа 010) та температури (рядок 020 графа 010) у звітному періоді;

кількість випадків недотримання параметрів тиску (рядок 010 графа 020) та температури (рядок 020 графа 020) у звітному періоді з вини споживача;

кількість випадків недотримання параметрів тиску (рядок 010 графа 030) та температури (рядок 020 графа 030) у звітному періоді з вини ліцензіата.

Директор Департаменту
стратегічного розвитку
та плануванняВ. Цаплін


Додаток 1
до Інструкції щодо заповнення
форми звітності
№ 15-НКРЕКП-теплопостачання (річна)
«Звіт щодо показників безперервності
теплопостачання та якості теплової енергії»

ПЕРЕЛІК
джерел інформації, що використовуються для організації моніторингу показників безперервності теплопостачання

___________________________________________________________ 20__ рік
(найменування ліцензіата)

№ з/п

Код джерела інформації

Назва джерела інформації

Форма ведення джерела інформації

Стислий перелік інформації, яку містить зазначене джерело інформації

1

2

3

4

5


Додаток 2
до Інструкції щодо заповнення
форми звітності
№ 15-НКРЕКП-теплопостачання (річна)
«Звіт щодо показників безперервності
теплопостачання та якості теплової енергії»

РЕЄСТР
перерв у теплопостачанні


Додаток 3
до Інструкції щодо заповнення
форми звітності
№ 15-НКРЕКП-теплопостачання (річна)
«Звіт щодо показників безперервності
теплопостачання та якості теплової енергії»

РЕЄСТР
перевірок параметрів тиску/температури теплоносія


Додаток 4
до Інструкції щодо заповнення
форми звітності
№ 15-НКРЕКП-теплопостачання (річна)
«Звіт щодо показників безперервності
теплопостачання та якості теплової енергії»

ПРИКЛАД
заповнення форми звітності № 15-НКРЕКП-теплопостачання (річна)
«Звіт щодо показників безперервності теплопостачання та якості теплової енергії»ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
15.02.2019  № 209

ЗВІТ
щодо показників комерційної якості надання послуг у сфері теплопостачання
(Форма № 16-НКРЕКП-теплопостачання (квартальна))ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
15.02.2019  № 209

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 16-НКРЕКП-теплопостачання (квартальна)
«Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг у сфері теплопостачання»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії (далі - ліцензіати).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 16-НКРЕКП-теплопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг у сфері теплопостачання» (далі - форма звітності № 16-НКРЕКП-теплопостачання) та строк її подання до НКРЕКП.

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

дата початку надання послуги - дата початку відліку строку надання послуги споживачеві з моменту отримання ліцензіатом від споживача всіх передбачених законодавством даних;

дата завершення надання послуги - дата завершення відліку строку надання послуги споживачеві, що підтверджується відповідним актом, реєстрацією вихідної інформації або іншим установленим документом;

джерело інформації - паперовий, електронний або магнітний носій інформації, на якому зафіксовані первинні дані, що використовуються для розрахунку показників якості надання послуг з теплопостачання;

показники комерційної якості надання послуг у сфері теплопостачання - показники, які характеризують якість надання послуг ліцензіатом споживачеві, що, зокрема, передбачає дотримання ліцензіатом строків надання послуг та виконання робіт, установлених чинним законодавством;

форс-мажорні обставини - дія непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання послуги.

Скорочення, що застосовуються в цій Інструкції та її додатках:

ВЛ - вина ліцензіата;

ВС - вина споживача або інших осіб;

ФМ - форс-мажорні обставини.

1.4. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

законів України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про житлово-комунальні послуги», «Про звернення громадян», «Про теплопостачання», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»;

Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб'єктів господарювання з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та (або) постачання теплової енергії.

2. Порядок та строк надання інформації

2.1. Форма № 16-НКРЕКП-теплопостачання складається станом на останнє число звітного періоду та подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду.

2.2. Звітним періодом є квартал.

2.3. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі «xls» на адресу: sqrtp@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронну форму звіту, а також до її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата.

2.4. Звіт підписується керівником суб’єкта господарювання або його уповноваженою особою. У звіті зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця, номер телефону (із зазначенням коду міжміського зв'язку), факс та адреса електронної пошти.

2.5. У разі внесення змін до звіту після відправлення ліцензіат зобов’язаний терміново надіслати до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата виправлений звіт в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи, а також лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Порядок формування загальної інформації, пов’язаної з заповненням форми звітності № 16-НКРЕКП-теплопостачання

3.1. Ліцензіат повинен забезпечити ведення:

1) переліку джерел інформації щодо комерційної якості надання послуг;

2) переліку послуг;

3) реєстру надання послуг та письмових звернень громадян.

3.2. Перелік джерел інформації, що використовуються для організації моніторингу показників комерційної якості надання послуг з теплопостачання, формується згідно з додатком 1 до цієї Інструкції:

графа 1 - № з/п - номер за порядком;

графа 2 - код джерела інформації - код, який для зручності присвоює ліцензіат власним джерелам інформації, що використовуються для моніторингу показників якості надання послуг з теплопостачання;

графа 3 - назва джерела інформації - журнал, електронна база даних, інші джерела інформації;

графа 4 - форма ведення джерела інформації - паперовий журнал, таблиці Microsoft Excel, електронна база даних тощо;

графа 5 - стислий перелік інформації, яку містить зазначене джерело інформації.

3.3. Реєстр надання послуг та письмових звернень громадян формується згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

Графи реєстру заповнюються таким чином:

графа 1 - № з/п - номер за порядком;

графа 2 - код послуги відповідно до переліку послуг, наведеного в додатку 3 до цієї Інструкції;

графа 3 - код джерела інформації відповідно до переліку, затвердженого внутрішнім розпорядчим документом ліцензіата. Може відображатися декілька кодів джерела інформації, що містять інформацію про дату початку та завершення надання послуги;

графи 4-6 - інформація про споживача: прізвище, ім’я, по батькові (найменування), адреса, інша інформація (телефон, адреса електронної пошти, реєстраційний номер тощо);

графа 7 - предмет звернення - заповнюється лише для письмових звернень громадян (літери «С», «П», «З» відповідно для скарг, пропозицій (зауважень) та

заяв (клопотань));

графа 8 - дата початку надання послуги:

з видачі технічних умов - день реєстрації заяви з видачі технічних умов;

з підключення об’єкта замовника до мереж - день реєстрації заяви з підключення об’єкта замовника до мереж;

з проведення перевірки кількісних або якісних показників надання послуг - дата реєстрації повідомлення споживача про неналежне надання або ненадання послуг, за яким проведено перевірку;

з розгляду акта-претензії за результатами перевірки кількісних або якісних показників надання послуг - дата укладання акта-претензії про неналежне надання або ненадання послуг;

для письмових звернень громадян - дата отримання звернення громадянина, у тому числі переадресованого від органів державної влади та місцевого самоврядування. Датою отримання звернення є дата реєстрації звернення у відповідному джерелі інформації (журнал обліку, електронна база даних тощо);

графа 9 - дата завершення надання послуги:

з видачі технічних умов - дата реєстрації повідомлення замовника про готовність до видачі технічних умов, зафіксована у джерелах інформації;

з підключення об’єкта замовника до мереж - дата здійснення підключення об’єкта замовника до мереж, зафіксована у джерелах інформації;

з проведення перевірки кількісних або якісних показників надання послуг - дата встановлення факту ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або перевірки кількісних та (або) якісних показників надання послуг, зафіксована у джерелах інформації;

з розгляду акта-претензії за результатами перевірки кількісних або якісних показників надання послуг - зареєстрована дата повідомлення споживача про задоволення акта-претензії або про відмову в задоволенні з обґрунтуванням причини такої відмови;

для письмових звернень громадян - дата реєстрації листа-відповіді на звернення громадянина у відповідному джерелі інформації (журнал обліку, електронна база даних тощо).

У разі ненадання послуги датою завершення надання послуги є дата письмової відмови замовника або споживача від послуги або дата підтвердження неможливості надання послуги внаслідок форс-мажорних обставин, з вини споживача, третіх осіб або ліцензіата;

графи 10 та 11 - тривалість обґрунтованої затримки надання послуги внаслідок форс-мажорних обставин, з вини споживача або інших осіб (календарних днів/робочих днів). Тривалість затримки зазначається в календарних або робочих днях (у графі 10 або 11) відповідно до встановлених законодавством строків;

графи 12 та 13 - тривалість надання послуги: кількість календарних/робочих днів з початку надання послуги до завершення надання послуги за вирахуванням часу обґрунтованої затримки надання послуги;

графа 14 - причина затримки. Може мати значення: ВС, ФМ. Затримка в наданні послуги внаслідок форс-мажорних обставин, з вини споживачів або інших осіб має бути документально підтверджена;

графа 15 - причина ненадання послуги. Може мати значення: ВС, ФМ, ВЛ. Ненадання послуги внаслідок форс-мажорних обставин, з вини споживачів або інших осіб має бути документально підтверджене;

графа 16 - примітки ліцензіата, які уточнюють певні особливості надання визначеного виду послуг, наприклад, причину відмови у видачі технічних умов тощо.

3.4. Якщо початок надання послуги відбувся в одному місяці, а завершення - у наступному або звернення отримано в одному місяці, а відповідь надано у наступному, необхідно:

у місяці, коли надійшла заявка на послугу або отримано звернення, зареєструвати дату початку надання послуги (графа 8 додатка 2 до цієї Інструкції) та дату завершення надання послуги або дату надання відповіді на звернення (графа 9 додатка 2 до цієї Інструкції).

При цьому в місяці завершення надання цієї послуги або надання відповіді на звернення її реєструвати не потрібно.

У разі надання послуги або відповіді на звернення пізніше наступного місяця необхідно:

у місяці, коли надійшла заявка на послугу або отримано звернення, зареєструвати дату початку надання послуги (графа 8 додатка 2 до цієї Інструкції);

у місяці завершення надання цієї послуги зареєструвати дату початку надання послуги (графа 8 додатка 2 до цієї Інструкції) та дату завершення надання послуги або дату надання відповіді на звернення (графа 9 додатка 2 до цієї Інструкції).

3.5. Реєстри надання послуг та письмових звернень громадян подаються в електронному вигляді у форматі «xls» до НКРЕКП на адресу: sqrtp@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронну форму звіту, не пізніше ніж через 50 днів після завершення звітного періоду (без даних, що містять персональну інформацію споживачів).

4. Порядок заповнення форми звітності № 16-НКРЕКП-теплопостачання

4.1. Інформація для заповнення форми звітності № 16-НКРЕКП-теплопостачання формується на підставі даних додатків 1-3 до цієї Інструкції.

4.2. Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з теплопостачання містить таку інформацію:

графа А - код послуги відповідно до переліку, наведеного в додатку 3 до цієї Інструкції;

графа Б - тип звернення відповідно до переліку, наведеного в додатку 3 до цієї Інструкції;

графа В - код рядка;

графа 1 - загальна кількість звернень за квартал щодо надання послуги кожного виду відповідно до кодів та назв із переліку послуг, наведених у додатку 3 до цієї Інструкції. Визначається як сума граф 2 та 3;

графа 2 - кількість наданих послуг відповідно до письмового звернення споживача (дані вказуються окремо за кожним видом послуг у відповідному рядку). Зазначена кількість запитів щодо надання послуг визначається на підставі інформації, яку містять реєстри надання послуг та письмових звернень громадян (додаток 2 до цієї Інструкції);

графа 3 - кількість ненаданих послуг - відображаються дані щодо кількості ненаданих послуг, щодо яких надійшли письмові звернення споживачів. Визначається на підставі інформації, яку містять реєстри надання послуг та письмових звернень громадян (додаток 2 до цієї Інструкції);

графа 4 - строк надання послуги, визначений чинним законодавством;

графа 5 - середній строк надання послуги. Визначається як відношення сумарної тривалості надання послуги за окремим кодом до загальної кількості запитів на надання цієї послуги;

графа 6 - кількість послуг, час виконання яких перевищив установлені строки. Визначається на підставі інформації, що містять реєстри надання послуг та письмових звернень громадян (додаток 2 до цієї Інструкції);

графа 7 - відсоток послуг, час виконання яких перевищив установлені строки, %. Визначається як відношення графи 6 до графи 2, помножене на 100 %.

Директор Департаменту
стратегічного розвитку
та плануванняВ. Цаплін


Додаток 1
до Інструкції щодо заповнення
форми звітності
№ 16-НКРЕКП-теплопостачання
(квартальна)
«Звіт щодо показників комерційної якості
надання послуг з теплопостачання»

ПЕРЕЛІК
джерел інформації, що використовуються для організації моніторингу показників комерційної якості надання послуг з теплопостачання

___________________________________________________________ 20__ рік
(найменування ліцензіата та його підрозділу)

№ з/п

Код джерела інформації

Назва джерела інформації

Форма ведення джерела інформації

Стислий перелік інформації, що містить джерело інформації

1

2

3

4

5


Додаток 2
до Інструкції щодо заповнення
форми звітності
№ 16-НКРЕКП-теплопостачання
(квартальна)
«Звіт щодо показників комерційної якості
надання послуг з теплопостачання»

РЕЄСТР
надання послуг та письмових звернень громадянДодаток 3
до Інструкції щодо заповнення
форми звітності
№ 16-НКРЕКП-теплопостачання
(квартальна)
«Звіт щодо показників комерційної якості
надання послуг з теплопостачання»

ПЕРЕЛІК
послуг

Код послуги

Назва послуги

S1

Надання доступу до мережі теплопостачання:

S1.1

видача технічних умов (ч. 1 статті 30*)

S1.2

підключення об’єкта замовника до мереж (стаття 39*)

S2

Перевірка кількісних або якісних показників надання послуг

S2.1

проведення перевірки кількісних або якісних показників надання послуг (пункт 35**)

S2.2

розгляд акта-претензії за результатами перевірки (пункт 39**)

S3

Відповідь на письмові звернення побутових споживачів (стаття 20***) (з питань теплопостачання)

__________
* Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».
** Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630.
***Закон України «Про звернення громадян».on top