Document v0119500-18, valid, current version — Adoption on November 13, 2018
( Last event — Entry into force, gone December 1, 2018. Take a look at the history? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

13.11.2018  № 119

Про затвердження Змін до Положення про здійснення Національним банком України закупівель товарів і послуг, пов’язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі”, з метою вдосконалення організації та здійснення Національним банком України закупівель товарів і послуг, пов’язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про здійснення Національним банком України закупівель товарів і послуг, пов’язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 07 листопада 2013 року № 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2013 року за № 2039/24571 (зі змінами), що додаються.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Холода С.В.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я.В. СмолійЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
13.11.2018 № 119

ЗМІНИ
до Положення про здійснення Національним банком України закупівель товарів і послуг, пов’язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком

1. У розділі І:

1) у пункті 3:

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту:

“відповідальна особа Банкнотно-монетного двору - визначені керівником Банкнотно-монетного двору Національного банку (далі - БМД) особи (підрозділи, служби), відповідальні за проведення аналізу ринкових цін на товари і послуги, уведення інформації щодо запланованих та проведених закупівель товарів і послуг у програмний комплекс “Договори”, підготовку заявок на проведення процедур закупівель;”.

У зв’язку з цим абзаци третій - двадцять шостий уважати відповідно абзацами четвертим - двадцять сьомим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“відповідальний замовник - БМД та/або Департамент грошового обігу Національного банку (далі - ДГО);”;

після абзацу четвертого доповнити пункт новим абзацом п’ятим такого змісту:

“відповідальний підрозділ - відділ, цех Монетного двору, Банкнотної фабрики, Фабрики банкнотного паперу, служби головного енергетика і служби головного механіка БМД;”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - двадцять сьомий уважати відповідно абзацами шостим - двадцять восьмим;

в абзаці сьомому слова “, на виконання рішень і доручень керівництва Національного банку тощо;” замінити словами “чи інших, крім Національного банку, замовлень на виготовлення продукції, пов’язаної з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет, державних нагород України, забезпечення їх зберігання, транспортування і обліку;”;

після абзацу сьомого доповнити пункт новим абзацом восьмим такого змісту:

“допорогова закупівля - закупівля товарів і послуг, очікувана вартість яких становить менше ніж 200 тис. грн;”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий - двадцять восьмий уважати відповідно абзацами дев’ятим - двадцять дев’ятим;

в абзаці дванадцятому слова “відповідальним замовником” замінити словами “конкурсною комісією БМД”;

після абзацу дванадцятого доповнити пункт новим абзацом тринадцятим такого змісту:

“заявка - заявка на закупівлю товарів і послуг, сформована відповідальною особою БМД засобами програмного комплексу “Договори” за встановленою формою;”.

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий - двадцять дев’ятий уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - тридцятим;

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

“конкурсна комісія БМД (далі - конкурсна комісія) - група спеціалістів БМД, створена для організації та проведення процедур закупівель товарів і послуг, пов’язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком, згідно з цим Положенням;”;

в абзаці сімнадцятому слова “випуску пам’ятних та інвестиційних монет України та сувенірної продукції” замінити словами “та проведення закупівель послуг із розроблення ескізів (дизайну) пам’ятних монет та сувенірної продукції, з проведення експертної оцінки ескізів (дизайну) пам’ятних монет, з поширення продукції Національного банку за межами України згідно із цим Положенням”;

в абзаці двадцятому слова “і робіт”, “послуги щодо забезпечення функціонування та обслуговування систем безпеки, охоронні послуги, послуги з поточного ремонту приміщень будівель і споруд,” виключити;

в абзаці двадцять восьмому слова “системи відеоконтролю за технологічним процесом,” виключити;

після абзацу двадцять восьмого доповнити пункт двома новими абзацами двадцять дев’ятим та тридцятим такого змісту:

“уповноважена особа - генеральний директор БМД та заступник генерального директора БМД, яким згідно з довіреністю та/або розпорядчим актом Національного банку щодо делегування повноважень доручено підписувати договори, рахунки або інші документи;

управління матеріально-технічного забезпечення БМД (далі - служба матеріально-технічного забезпечення) - підрозділ, відповідальний за проведення процедур закупівель, який здійснює аналіз ринкових цін на товари, послуги, уведення інформації щодо запланованих закупівель у ПК “Договори”, який організовує та проводить процедури закупівель, складає звітність за результатами закупівель;”.

У зв’язку з цим абзаци двадцять дев’ятий, тридцятий уважати відповідно абзацами тридцять першим, тридцять другим;

в абзаці тридцять другому слова “відповідальних замовників” замінити літерами “БМД”;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Конкурсна комісія здійснює організацію і проведення процедур закупівель товарів і послуг, пов’язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком, за умови, що очікувана вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тис. грн, або еквівалентну суму в іноземній валюті.”;

3) у пункті 6 слова та цифри “У разі”, “1,2 млн” замінити відповідно словами та цифрами “Під час”, “200 тис.”;

4) у пункті 7 цифри “500” замінити цифрами “200”;

5) розділ доповнити новим пунктом такого змісту:

“8. Закупівлі товарів та послуг проводяться БМД без застосування процедур, передбачених цим Положенням (шляхом укладення договору або оплати рахунку) у разі:

1) проведення допорогових закупівель (очікувана вартість яких становить менше ніж 200 тис. грн);

2) закупівлі товарів і послуг, які здійснюються в підприємств, установ та організацій, що здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України “Про природні монополії”;

3) закупівлі за рішенням Центральної конкурсної комісії послуг, пов’язаних із перевезенням, страхуванням, зберіганням в аеропортах, на тимчасових та ліцензійних складах, навантаженням, розвантаженням, митним оформленням готової продукції, вартість яких відшкодовується згідно з укладеними договорами (рахунками) з іншими, крім Національного банку, замовниками;

4) здійснення інших закупівель за рішенням Центральної конкурсної комісії.”.

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 2:

в абзаці першому слово та цифру “(додаток 1)” замінити літерами, словами та цифрою “БМД з додатком (далі - план закупівель з додатком), форма якого зазначена в додатку 1 до цього Положення”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“План закупівель з додатком складається відповідно до визначених відповідальним замовником потреб у закупівлі товарів і послуг, згідно з вимогами рішень Правління Національного банку і наказів Національного банку, з урахуванням замовлень інших замовників, крім Національного банку, у межах затверджених і доведених центру кошторисної відповідальності показників кошторисних документів [кошторису адміністративних витрат (тимчасового кошторису адміністративних витрат), кошторису інвестицій (тимчасового кошторису інвестицій) центрального апарату Національного банку, фінансового плану (тимчасового фінансового плану), плану витрат за економічними елементами (тимчасового плану витрат за економічними елементами), кошторису інвестицій (тимчасового кошторису інвестицій) БМД], або на підставі укладених договорів на виконання замовлень для інших замовників, крім Національного банку.”;

в абзаці третьому:

слова “та його структурних” замінити словами “його структурних та відокремленого”;

слова та цифри “(у будівництві - 500 тис. грн.)” виключити;

після абзацу третього доповнити пункт новим абзацом четвертим такого змісту:

“До додатка до плану закупівель уключаються всі товари чи послуги, що мають бути поставлені, виконані, надані для забезпечення виконання завдань і функцій Національного банку, його структурних та відокремленого підрозділів, за умови, що очікувана вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) менше 200 тис. грн, або еквівалентна сумі в іноземній валюті.”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - дев’ятий уважати відповідно абзацами п’ятим - десятим;

в абзаці п’ятому слово “та” замінити словом “або”;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“Виникнення додаткової (нагальної) потреби в проведенні закупівлі товарів чи послуг є підставою для внесення змін щодо включення такої закупівлі товару (товарів) або послуги (послуг) до плану закупівель чи додатка до плану закупівель.”;

в абзаці сьомому літери “/САП НБУ” замінити словами та літерами “ - для закупівель, що проводяться БМД, або до САП НБУ - для закупівель, що проводяться ДГО”;

в абзаці восьмому слова “до плану закупівель” замінити словами “до плану або додатка до плану закупівель”;

абзац дев’ятий виключити;

2) абзац другий пункту 3 виключити;

3) абзац другий пункту 4 виключити;

4) пункти 5, 6 викласти в такій редакції:

“5. Служба матеріально-технічного забезпечення здійснює інформаційне супроводження та вносить/коригує інформацію в довіднику “Перелік товарів і послуг” ПК Договори з урахуванням технологічних операцій та функціонального і технологічного призначення відповідних товарів і послуг.

Пропозиції відповідальних підрозділів щодо включення позицій до довідника “Перелік товарів і послуг” ПК “Договори” подаються до служби матеріально-технічного забезпечення.

6. Служба матеріально-технічного забезпечення для формування плану закупівель з додатком на плановий рік забезпечує збір, консолідацію та аналіз потреб у закупівлях на підставі отриманої інформації від відповідальних підрозділів.

Служба матеріально-технічного забезпечення подає на розгляд конкурсної комісії проект плану закупівель з додатком, створений на підставі узагальненої інформації щодо запланованих закупівель та пояснень щодо необхідності проведення закупівель.

План закупівель з додатком (зміни до них) розглядаються та погоджуються конкурсною комісією. Погоджений план закупівель з додатком (зміни до них) подається на затвердження до Центральної конкурсної комісії.

План закупівель з додатком повинен бути розроблений протягом 30 календарних днів із дати доведення центру кошторисної відповідальності показників кошторисних документів [кошторису адміністративних витрат (тимчасового кошторису адміністративних витрат), фінансового плану (тимчасового фінансового плану), плану витрат за економічними елементами (тимчасового плану витрат за економічними елементами), кошторису інвестицій (тимчасового кошторису інвестицій) БМД], згідно з додатком 1 до цього Положення.

Необхідність унесення змін до плану закупівель або додатка до нього зазначається відповідальним підрозділом у службовому листі службі матеріально-технічного забезпечення із зазначенням обґрунтування щодо їх необхідності.

БМД на підставі укладених договорів для забезпечення виконання замовлень інших, крім Національного банку, замовників має право включати до плану закупівель або додатка до нього всі товари чи послуги, необхідні для виконання таких замовлень, протягом 30 календарних днів після укладення договору.

Зміст плану закупівель з додатком (змін до них) після затвердження Центральною конкурсною комісією доводиться секретарем Центральної конкурсної комісії до відома відповідальних підрозділів.

Планування закупівель слід проводити з максимально можливим рівномірним їх розподілом за місяцями, але з урахуванням потреб щодо строків та обсягів виробництва для забезпечення належного функціонування та обслуговування технологічного та іншого обладнання, машин, автоматизованих систем.

Планування закупівель із багаторічними зобов’язаннями допускається за наявності розпорядчих актів Національного банку про затвердження обсягів виготовлення захищеного паперу, банкнот і монет, договорів для виконання інших замовлень, крім замовлень Національного банку.”;

5) у пункті 7:

в абзаці першому:

слова “доведених центру кошторисної відповідальності” виключити;

слова “(кошторису”, “період)” замінити відповідно словами “[кошторису”, “період]”;

абзац другий виключити;

6) абзаци перший та другий пункту 8 викласти в такій редакції:

“8. Аналіз ринкових цін на товари і послуги повинен проводитися БМД на всі товари і послуги незалежно від очікуваної вартості предмета закупівлі на підставі визначення, збирання, накопичування та оброблення інформації щодо поточного стану ринків товарів і послуг, ринкової кон’юнктури, динаміки цін з метою максимально правильного визначення очікуваної вартості закупівлі. Зазначений аналіз має бути оформлений у вигляді аналітичної інформації, що складається на підставі інформації, отриманої з:

листів-пропозицій, що надходили до БМД від підприємств-виробників, їх офіційних представників або інших підприємств;”;

7) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Закупівлі без застосування процедур, передбачених цим Положенням, здійснюються службою матеріально-технічного забезпечення на підставі проведеного аналізу та порівняння цін на ринку відповідних товарів і послуг за критерієм оптимальності ціни та якості з визначенням постачальника товарів і послуг. У цьому разі договір (рахунок) на закупівлю товарів, робіт, послуг оформляється відповідно до вимог розпорядчих актів Національного банку з питань організації процесу договірної роботи БМД.

Рішення про визначення переможця закупівлі, яка проводиться без застосування процедур, передбачених цим Положенням, затверджується протоколом засідання конкурсної комісії.”;

8) пункт 10 виключити.

3. У розділі ІІІ:

1) у пункті 3:

в абзаці першому:

слова “відповідального замовника” замінити літерами “БМД”;

літери “/САП НБУ” виключити;

в абзацах другому та восьмому літери “/САП НБУ” виключити;

в абзацах тринадцятому та чотирнадцятому слова “відповідального замовника”, “Відповідальний замовник” замінити літерами “БМД”;

в абзаці п’ятнадцятому літери “/САП НБУ” виключити;

в абзаці шістнадцятому:

літери “/САП НБУ” виключити;

доповнити абзац словами та літерами “(крім погодження із Департаментом безпеки, яке відбувається засобами корпоративної електронної пошти або через систему електронного документообігу АСКОД)”;

2) пункти 4 - 7 викласти в такій редакції:

“4. Заявка з додатками закупівель, які проводяться БМД, має бути погоджена Департаментом безпеки, юридичною службою БМД, фінансовою службою БМД, Департаментом фінансового контролінгу, службою матеріально-технічного забезпечення.

5. Департамент безпеки погоджує заявку з додатками в частині переліку потенційних учасників конкурсів з метою перевірки таких учасників на наявність негативної інформації стосовно них, яку необхідно врахувати для визначення доцільності співпраці з такими учасниками (кримінальні провадження, ознаки фіктивності, шахрайства). Департамент безпеки має право надавати аргументовані пропозиції щодо необхідності виключення учасника з переліку потенційних учасників.

Інформація щодо розгляду таких питань та аргументовані пропозиції можуть надаватися засобами корпоративної електронної пошти або через систему електронного документообігу АСКОД.

6. Юридична служба БМД погоджує заявку з додатками на проведення процедури закупівлі в частині відповідності проекту договору або основних умов договору вимогам законодавства України.

7. Фінансова служба БМД погоджує заявку з додатками на проведення процедури закупівлі в частині фінансової можливості здійснення закупівлі та наявності відповідних лімітів кошторису інвестицій (тимчасового кошторису інвестицій), фінансового плану (тимчасового фінансового плану), плану витрат за економічними елементами (тимчасового плану витрат за економічними елементами).”;

3) пункти 8, 9 виключити.

У зв’язку з цим пункти 10 - 12 уважати відповідно пунктами 8 - 10;

4) пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Департамент фінансового контролінгу погоджує заявку з додатками на проведення процедури закупівлі, очікувана вартість якої дорівнює або перевищує 2 млн грн, або еквівалентну суму в іноземній валюті.

Департамент фінансового контролінгу:

1) здійснює аналіз достатності обґрунтування потреби закупівлі;

2) перевіряє наявність та обґрунтованість проведеного аналізу ринкових цін на товари та послуги;

3) перевіряє коректність розрахунків, наданих відповідальним замовником;

4) здійснює порівняльний аналіз з витратами минулих періодів;

5) здійснює контроль за наявністю погодження заявки уповноваженою особою;

6) перевіряє заявку з додатками в частині фінансової можливості здійснення витрат за результатами проведеної закупівлі на повну суму очікуваної вартості з урахуванням закупівель у поточному році та в наступних роках у разі здійснення закупівлі на період, який перевищує плановий рік.”;

5) у пункті 10:

абзац перший викласти в такій редакції:

“10. Заявка з додатками, погоджена відповідно до вимог пунктів 4 - 8 розділу III цього Положення, роздруковується відповідальною особою БМД з ПК “Договори” для формування пакета документів і подається на розгляд та затвердження конкурсної комісії.”;

в абзаці третьому слова “та відбитком печатки” виключити.

4. У розділі IV:

1) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

“1. Конкурсна комісія створюється за наказом (розпорядженням) генерального директора БМД з метою організації проведення процедур закупівель товарів і послуг та представляє БМД під час здійснення цих закупівель.”;

2) в абзаці першому пункту 3 слова “відповідального замовника” замінити літерами “БМД”;

3) в абзаці п’ятому пункту 4 літери “/САП НБУ” виключити;

4) в абзаці сьомому пункту 5 слова “процедур закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель” замінити словами “закупівель, розробленні плану закупівель з додатком (змін до них)”;

5) в абзаці другому пункту 8 слова “відповідального замовника” замінити літерами “БМД”;

6) в абзаці третьому пункту 9 слова “затвердження річного плану закупівель,” виключити;

7) у пункті 10:

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

“прийняття рішення про визначення переможця закупівлі, яка проводиться без застосування процедур, передбачених цим Положенням;”.

У зв’язку з цим абзаци другий - восьмий уважати відповідно абзацами третім - дев’ятим;

абзац третій викласти в такій редакції:

“розгляд та подання на затвердження до Центральної конкурсної комісії плану закупівель з додатком (змін до них);”;

в абзаці п’ятому слова та цифри “учасникам та у випадках, передбачених пунктом 6 розділу I цього Положення, надання його Центральній конкурсній комісії для погодження” замінити словами “Центральній конкурсній комісії для погодження та надання його учасникам”;

в абзаці восьмому слова та цифри “та у випадках, передбачених пунктом 6 розділу I цього Положення” виключити;

в абзаці дев’ятому слова та цифри “та у випадках, передбачених пунктом 7 розділу I цього Положення” виключити.

5. У розділі V:

1) у пункті 1:

в абзаці першому слова “Банкнотно-монетного двору, Центрального сховища” замінити словами та літерами “управління закупівель Департаменту забезпечення діяльності Національного банку, Департаменту безпеки та БМД”;

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту:

“розгляд та затвердження плану закупівель з додатком (змін до них);”.

У зв’язку з цим абзаци третій - шостий уважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

в абзацах п’ятому та шостому слова та цифри “у випадках, передбачених пунктом 6 розділу I цього Положення” виключити;

в абзаці сьомому слова та цифри “у випадках, передбачених пунктом 7 розділу I цього Положення” виключити;

2) в абзаці першому пункту 2 слова “Департаменту грошового обігу” замінити літерами “БМД”;

3) абзац третій пункту 3 після слів “оперативне інформування” доповнити словами та літерами “засобами корпоративної електронної пошти або системою електронного документообігу АСКОД”;

4) у пункті 6:

абзац третій доповнити словами “в робочому порядку або шляхом проведення відеоконференції”;

абзац четвертий доповнити словами та літерами “або системою електронного документообігу АСКОД”;

в абзаці дев’ятому слова “Департаменту грошового обігу” замінити літерами “БМД”.

6. У розділі VI:

1) в абзаці другому пункту 1 слова “керівника відповідального замовника (Голови Національного банку, заступника Голови Національного банку, який згідно з розподілом функціональних обов’язків здійснює керівництво структурним підрозділом центрального апарату Національного банку” замінити словами “Голови Національного банку (заступника Голови Національного банку, який згідно з розподілом функціональних обов’язків здійснює керівництво ДГО)”;

2) у пункті 2:

в абзаці першому слова “керівник або заступник керівника відповідального замовника” замінити словом та літерами “директор ДГО”;

в абзаці третьому слова “конкурсної комісії” замінити словами “конкурсної комісії з дизайну”;

у першому реченні абзацу четвертого слова “члена конкурсної комісії” замінити словами “члена конкурсної комісії з дизайну”;

в абзацах п’ятому - дев’ятому слова “конкурсної комісії” замінити словами “конкурсної комісії з дизайну”;

3) пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

“організація та проведення закупівель послуг, пов’язаних з участю Національного банку в міжнародних виставках (ярмарках) нумізматичної продукції та грошей.”;

4) у першому реченні абзацу четвертого пункту 5 слова “членів конкурсної комісії” замінити словами “членів конкурсної комісії з дизайну”;

5) у пункті 6:

в абзаці другому слово “популяризації” замінити словом “поширення”;

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту:

“Закупівлі послуг, пов’язаних з поширенням продукції Національного банку за межами України [участь у міжнародних виставках (ярмарках) нумізматичної продукції та грошей], незалежно від очікуваної вартості предмета закупівлі, проводяться без застосування процедур закупівель шляхом укладення договору (оплати рахунку).”.

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий уважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

в абзаці четвертому слова та літери “, а відповідні позиції вносяться в установленому порядку до ПК “Договори”/САП НБУ” виключити;

після абзацу четвертого доповнити пункт новим абзацом п’ятим такого змісту:

“Відповідні заявки на планування закупівель створюються відповідальною особою ДГО в САП НБУ.”.

7. У розділі VII:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. БМД надсилає запит (конкурсну документацію) щодо постачання товарів чи надання послуг потенційним учасникам, які визначені на підставі попередньо проведеного аналізу на ринках відповідних товарів і послуг або конкурсів, що були раніше проведені.”;

2) у пункті 2 слова “Відповідальний замовник” замінити літерами “БМД”;

3) у пункті 3:

абзац другий підпункту 2 викласти в такій редакції:

“засвідчену керівником копію статуту учасника (положення, засновницького договору або іншого документа, який його замінює) у повному обсязі зі змінами (у разі їх наявності), що передбачає провадження діяльності, яка відповідає предмету закупівлі, або копію опису, сформованого за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, з кодом доступу до результатів розгляду документів через портал електронних сервісів. Якщо учасник здійснює діяльність без статуту (положення, засновницького договору або іншого документа, який його замінює), то у складі конкурсної пропозиції він подає письмове пояснення з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України про підстави здійснення діяльності без зазначених документів;”;

у підпунктах 10, 12 слова “відповідального замовника”, “відповідальний замовник” замінити літерами “БМД”;

4) у першому реченні абзацу другого пункту 4 слова “відповідальний замовник”, “відповідальним замовником” замінити відповідно словами та літерами “конкурсна комісія”, “БМД”.

8. У розділі ІХ:

1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

“На розкриття конкурсних пропозицій можуть запрошуватися представники Департаменту безпеки та управління закупівель Департаменту забезпечення діяльності Національного банку.”;

2) у пункті 3 слова “Відповідальний замовник” замінити словами “Конкурсна комісія”;

3) у пункті 4:

в абзаці першому слова “відповідальний замовник” замінити словами “конкурсна комісія”;

в абзаці другому слова та цифри “в разі проведення закупівель, які потребують погодження з Центральною конкурсною комісією відповідно до пункту 6 розділу I цього Положення,” виключити;

4) у пункті 8 слова та цифри “У разі проведення закупівель згідно з пунктом 6 розділу I цього Положення конкурсна” замінити словом “Конкурсна”.

9. В абзаці першому пункту 1 та пункті 2 розділу Х слова “Відповідальний замовник” замінити літерами “БМД”.

10. В абзаці першому пункту 1 та пункті 2 розділу ХІ слова “Відповідальний замовник” замінити словами “Конкурсна комісія”.

11. У розділі ХІІ:

1) у пункті 2:

в абзаці першому слова “відповідальним замовником” замінити словами “конкурсною комісією”;

в абзаці другому слова “відповідальним замовником” замінити літерами “БМД”;

2) пункти 3, 4 викласти в такій редакції:

“3. У запиті (конкурсній документації) обов’язково зазначаються випадки, у яких конкурс може бути відмінений або визнаний таким, що не відбувся.

4. У протоколі засідання конкурсної комісії та Центральної конкурсної комісії обов’язково зазначаються обґрунтовані причини відміни конкурсу або визнання його таким, що не відбувся.”.

12. У розділі ХІІІ:

1) в абзаці четвертому пункту 1 слова та цифри “у випадку, передбаченому пунктом 6 розділу I цього Положення) відповідальний замовник” замінити літерами “) БМД”;

2) у першому та третьому реченнях пункту 2 та пункті 3 слова “відповідальний замовник”, “відповідального замовника” замінити літерами “БМД”;

3) пункт 5 виключити.

13. У розділі XIV:

1) у першому реченні пункту 1 слова “Відповідальний замовник” замінити літерами “БМД”;

2) в абзаці першому пункту 2 слова “відповідальним замовником” замінити літерами “БМД”;

3) у пункті 5 слова “відповідальний замовник”, “Відповідальний замовник” замінити літерами “БМД”.

14. У розділі XV:

1) у пункті 4 слова “Відповідальний замовник”, “Замовник” замінити літерами “БМД”;

2) у пункті 5 та абзаці першому пункту 6 слова “відповідальний замовник” замінити словами “конкурсна комісія”.

15. У розділі ХVІ:

1) у пункті 1 слова “відповідальний замовник”, “Відповідальний замовник” замінити літерами “БМД”;

2) у пункті 2:

в абзаці першому слова “відповідальним замовником” виключити;

в абзаці п’ятому слова “відповідальний замовник” замінити літерами “БМД”;

3) пункт 4 виключити.

16. Положення після розділу ХVI доповнити новим розділом ХVII такого змісту:

“ХVII. Порядок затвердження плану закупівель з додатком (змін до них) Центральною конкурсною комісією

1. Конкурсна комісія для затвердження плану закупівель з додатком (змін до них) Центральною конкурсною комісією подає такі документи:

1) копію протоколу (витяг з протоколу) засідання конкурсної комісії з рішенням про направлення сформованого плану закупівель з додатком (змін до них), форма якого зазначена в додатку 1 до цього Положення, до Центральної конкурсної комісії на затвердження;

2) пояснювальну записку з інформацією про сформований план закупівель з додатком (зміни до них).

2. Центральна конкурсна комісія протягом п’яти робочих днів розглядає на черговому засіданні поданий план закупівель з додатком (зміни до них) та приймає рішення. У разі відмови в погодженні плану закупівель з додатком (змін до них) у протоколі Центральної конкурсної комісії зазначаються причини відмови.

Центральна конкурсна комісія в разі потреби має право звернутися до конкурсної комісії для надання додаткових документів, висновків, пояснень.

Центральна конкурсна комісія має право надавати зауваження до поданого плану закупівель з додатком (змін до них), який повертається конкурсній комісії на доопрацювання і подання для повторного розгляду.

3. Центральна конкурсна комісія після підписання протоколу засідання надсилає конкурсній комісії витяг з протоколу засідання щодо результату розгляду плану закупівель з додатком (змін до них).

4. Рішення Центральної конкурсної комісії щодо затвердження плану закупівель з додатком (змін до них) є підставою для надсилання його до відповідальних підрозділів та підставою для здійснення закупівель товарів і послуг, пов’язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком.”.

У зв’язку з цим розділи XVII - ХХІІ уважати відповідно розділами ХVІІІ - XXIII.

17. У розділі XVIII:

1) у пункті 1:

в абзаці другому цифри “10” замінити цифрою “8”;

в абзаці восьмому слова “відповідального замовника” виключити;

2) в абзаці третьому пункту 2 слово “відповідній” виключити;

3) у пункті 4 слова “відповідальним замовником” виключити.

18. У розділі XIX:

1) у пункті 1:

в абзаці першому слова “конкурсні комісії подають” замінити словами “конкурсна комісія подає”;

в абзаці другому слова “погодженого (погодженої) з Центральною конкурсною комісією,” виключити;

2) в абзаці третьому пункту 2 слово “відповідній” виключити.

19. У розділі XX:

1) у пункті 1:

в абзаці першому слова “конкурсні комісії подають” замінити словами “конкурсна комісія подає”;

в абзаці другому цифри “10” замінити цифрою “8”;

2) в абзаці четвертому пункту 2 слово “відповідній” виключити.

20. У розділі ХХІ:

1) у пункті 1:

абзац перший після слів “щодо закупівель” доповнити словом та літерами “, проведених БМД,”;

в абзаці третьому слова “конкурсними комісіями” виключити;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Звітність про проведені закупівлі складається конкурсною комісією щокварталу наростаючим підсумком з початку року за визначеними формами (додатки 4 та 5 до цього Положення) до 20 числа місяця, наступного після звітного періоду (кварталу). За рішенням керівництва БМД узагальнена інформація може подаватися на розгляд і ознайомлення голові та членам Центральної конкурсної комісії.”.

21. У пункті 2 розділу ХХІІ:

1) в абзаці другому слова “(у разі проведення закупівлі, яка потребує погодження з Центральною конкурсною комісією, - її копія)” виключити;

2) в абзаці третьому слова “(у разі проведення закупівлі, яка потребує погодження з Центральною конкурсною комісією, - його копія)” виключити;

3) в абзаці п’ятому слова “(у разі складання зазначеного проекту)” виключити;

4) в абзаці шостому слова “у разі проведення закупівлі, яка потребує погодження з Центральною конкурсною комісією” виключити;

5) в абзаці десятому слова “(у разі проведення закупівлі, яка потребує погодження з Центральною конкурсною комісією, - його копія)” виключити;

6) в абзаці шістнадцятому слова “(у разі проведення закупівлі, яка потребує погодження з Центральною конкурсною комісією)” виключити.

22. Пункт 2 розділу ХХІІІ викласти в такій редакції:

“2. Контроль за дотриманням вимог щодо планування та проведення процедур закупівель здійснюється відповідальним замовником шляхом організації процедур внутрішнього контролю.”.

23. У додатках до Положення:

1) додаток 1 викласти в новій редакції, що додається;

2) підпункт 5.3 пункту 5 додатка 3 виключити;

3) у додатках 4, 5 слово та цифри “розділу ХХ” замінити словом та цифрами “розділу ХХІ”.

Генеральний директор Банкнотно-монетного двору


В.А. Баглай

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Національного банку України
С.В. ХолодДодаток 1
до Положення про здійснення
Національним банком України
закупівель товарів і послуг,
пов’язаних із розробленням дизайну,
виготовленням захищеного паперу,
банкнот, монет і державних
нагород України, їх зберіганням,
транспортуванням та обліком
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
13.11.2018 № 119)
(пункт 2 розділу II)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Центральної
конкурсної комісії
_________________________
(дата протоколу та номер)
_________________________

ПЛАН
закупівель (додаток до плану закупівель) на 20__ рік
____________________________________________________
(найменування структурного підрозділу Національного банку України)


з/п

Назва предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі (грн)

Назва процедури закупівлі

Очікуваний строк початку проведення процедури закупівлі

Термін дії договору

Примітки*

1

2

3

4

5

6

7
Секретар Центральної конкурсної комісії

_______________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

____________
-1 У разі внесення змін до плану закупівель може зазначатися така інформація:
дата, номер протоколу засідання Центральної конкурсної комісії про внесення змін до плану закупівель;
дата, номер протоколу засідання конкурсної комісії про відміну конкурсу або визнання його таким, що не відбувся;
дата, номер укладеного договору за результатами проведеної закупівлі.on top