Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 04 квітня 2017 року № 467
Нацком.енергетики, ком.послуг; Resolution on February 1, 2019115
Document v0115874-19, valid, current version — Adoption on February 1, 2019
( Last event — Entry into force, gone April 20, 2019. Take a look at the history? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

01.02.2019  № 115

Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 04 квітня 2017 року № 467

Відповідно до законів України «Про природні монополії», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 04 квітня 2017 року № 467 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів»,  що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

О. КривенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
01.02.2019 № 115

ЗМІНИ
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 04 квітня 2017 року № 467

І. У пункті  2 постанови:

в абзаці другому знак та цифру «, 10» виключити;

в абзаці третьому знак та цифри «5 - 8» замінити знаком та цифрами «5, 6»;

в абзаці четвертому слово та цифру «підпункту 9» замінити словом, знаком та цифрами «підпунктів 7 - 11».

ІІ. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів:

1. У главі 1:

1) у пункті 1.3:

абзац третій викласти в такій редакції:

«дегазація полігона/звалища - одна з технологічних операцій захоронення побутових відходів, пов’язана зі збиранням та вилученням біогазу з тіла полігона/звалища з метою його утилізації або знешкодження;»;

в абзаці десятому слова та знак «територія/земельна ділянка» замінити словами та символами «земельна ділянка (сукупність суміжних земельних ділянок)»;

в абзаці дванадцятому слова «одна з операцій захоронення, пов’язана з» замінити словами «одна з технологічних операцій захоронення побутових відходів, пов'язана зі зважуванням,»;

в абзаці чотирнадцятому слова «і рослин, шумового забруднення» виключити;

в абзаці п’ятнадцятому  слова «одна з операцій захоронення» замінити словами «одна з технологічних операцій захоронення побутових відходів»;

2) у підпункті 3 пункту 1.6 слова «і рослин, шумового забруднення» виключити.

2. У главі 2:

1) у пункті 2.1:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) ліцензіат оформляє трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України.»;

підпункт 3 виключити;

2) пункт 2.2 виключити.

3. У главі 3:

1) абзац перший замінити двома новими абзацами такого змісту:

«3.1. Суб'єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність з захоронення побутових відходів, повинні дотримуватися вимог законів України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про відходи», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері поводження з відходами.

3.2. При провадженні господарської діяльності з захоронення побутових відходів  ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:».

У зв’язку з цим абзаци другий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами третім - вісімнадцятим;

2) у пункті 3.2:

у підпункті 12 після слова «вести» доповнити словом «окремий»;

у підпункті 13 після слів «тарифом на» доповнити словами «послугу з»;

у підпункті 14 слова «вимог чинного порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів, затвердженого НКРЕКП» замінити словами «Порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб’єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 травня 2017 року № 706»;

доповнити новим підпунктом такого змісту:

«17) щорічно переглядати паспорти місця видалення відходів відповідно до пункту 19 Порядку ведення реєстру місць видалення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року № 1216.».

4. У главі 4:

1) у пункті 4.1:

після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:

«4) забезпечувати в’їзд та виїзд транспортних засобів на/з територію(-її) полігона/звалища виключно через контрольно-пропускний пункт;».

У зв’язку з цим підпункти 4 - 16 вважати відповідно підпунктами 5 - 17;

підпункт 5 доповнити словами «виключно від виконавців послуг з вивезення побутових відходів, які визначені виконавцями послуг з вивезення побутових відходів на певній території відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 липня 2011 року № 1173»;

підпункт 6 доповнити словами «та в обсягах, необхідних для ізолювання побутових відходів»;

у підпункті 8 після слів «не приймати побутові відходи» доповнити словами та символами «в одному сміттєвозі (спеціальному транспортному засобі)»;

у підпункті 9 слова «промислових відходів IV класу небезпеки, інших відходів» замінити словами «промислових відходів ІІІ та IV класу небезпеки»;

після підпункту 10 доповнити новими підпунктами 11 та 12 такого змісту:

«11) зважувати усі відходи, які приймаються на полігон/звалище;

12) складувати побутові відходи відповідно до вимог розділу ІІІ Правил експлуатації полігонів побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2010 року № 435;».

У зв’язку з цим підпункти 11 - 17 вважати відповідно підпунктами 13 - 19;

підпункт 13 викласти в такій редакції:

«13) захищати місце провадження діяльності від затоплення зливовими та талими водами з вищерозташованих земельних масивів (ділянок);»;

підпункт 14 доповнити знаком та словами:

«, збираючи фільтрат у контрольні ставки або в регулюючі ємності, та очищувати/знезаражувати його»;

у підпункті 15 слова «провадити зволоження» замінити словом «зволожувати»;

у пункті 18 слова «і рослин, за шумовим забрудненням» виключити;

доповнити новим підпунктом  такого змісту:

«20) ізолювати верхню частину побутових відходів технологічним екраном із шару ґрунту (глини, суглинку) або подрібнених будівельних відходів завтовшки не менше ніж 200 мм.»;

2) у пункті 4.2:

підпункт 6 викласти в такій редакції:

«6) протифільтраційного екрану (донного та у разі необхідності бортового) полігона/звалища з коефіцієнтом фільтрації води не більше 10-9 м/с з товщиною протифільтраційного екрану з природних матеріалів не менше 1,0 м та/або штучного протифільтраційного екрану з синтетичних матеріалів високої щільності не менше 3,0 мм;»;

підпункт 7 доповнити словами «у контрольні ставки або регулюючі ємності, що повинні забезпечити виключення потрапляння фільтрату у підземні води та поверхневі води»;

після підпункту 7 доповнити новим підпунктом 8 такого змісту:

«8) системи очищення/знешкодження фільтрату;».

У зв’язку з цим підпункти 8 - 10 вважати відповідно підпунктами 9 - 11;

підпункт 9 викласти в такій редакції:

«9) рекомендації з рекультивації полігона/звалища та проекту рекультивації кожної закритої черги полігона/звалища;»;

у підпункті 10 слова «збирання та вилучення біогазу» замінити словами «дегазації полігона»;

підпункт 11 викласти в такій редакції:

«11) суцільної огорожі заввишки до 2,0 - 2,5 м по периметру території полігона/звалища або ґрунтового валу заввишки 1,5 - 1,7 м і завширшки 3,0 - 3,5 м.».

5. Додаток 1 після слів «Полігон/звалище обслуговує населені пункти» доповнити знаком та словами «__________________________».
                                             (зазначити назви населених пунктів)

6. Додаток 2 до Ліцензійних умов викласти в новій редакції, що додається.

Начальник Управління
ліцензування


Ю. АнтонюкДодаток 2
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з захоронення побутових відходів
(пункт 1.6)

ВІДОМІСТЬ
про засоби провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходівon top