Document v0112359-99, invalid, current version — Loss of force on September 2, 2004, on the basis - v0455359-04

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
15.07.1999 N 112
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Центральної виборчої комісії
N 455 ( v0455359-04 ) від 02.09.2004 )
Про Порядок використання виборчою комісією
автотранспорту та форму Типового договору на
транспортне обслуговування виборчої комісії
( Про поширення дії Постанови на період підготовки і проведення
всеукраїнського референдуму див. Постанову Центральної
виборчої комісії N 12 ( v0012359-00 ) від 10.02.2000 )

Відповідно до частини дев'ятої статті 18 Закону України "Про
вибори Президента України" ( 474-14 ), частини дванадцятої статті
14 Закону України "Про вибори народних депутатів
України" ( 2766-14 ), статей 11 і 12, частини другої статті 16
Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР )
Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок використання виборчою комісією
автотранспорту (додаток 1).
2. Затвердити форму Типового договору на транспортне
обслуговування виборчої комісії (додаток 2).
Голова Центральної виборчої комісії М. РЯБЕЦЬ

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 15 липня 1999 р. N 112
ПОРЯДОК
використання виборчою комісією автотранспорту

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог цивільного
законодавства про укладення договору на транспортне обслуговування
між юридичною та фізичною особами, наказу Державного департаменту
автомобільного транспорту Міністерства транспорту України від
10 лютого 1998 року N 43 ( v0043361-98 ) "Норми витрат палива і
мастильних матеріалів на автомобільному транспорті", наказу
Державного комітету статистики України від 17 лютого
1998 року N 74 ( z0149-98 ) "Про затвердження типової форми
первинного обліку роботи службового легкового автомобіля та
Інструкції про порядок її застосування", Інструкції з обліку
основних засобів бюджетних установ, затвердженою спільним наказом
Головного державного казначейства України, Міністерства економіки
України та Державного комітету статистики України 2 грудня
1997 року N 124/136/71 ( z0609-97 ), а також галузевої угоди між
Державним департаментом автомобільного транспорту і профспілкою
працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства
України по галузі "автомобільний транспорт".
Він врегульовує питання щодо використання виборчими комісіями
автотранспорту у разі потреби в автопослугах для здійснення ними
повноважень.
Загальні положення
2. Виборча комісія, яка є юридичною особою, для реалізації
заходів щодо організації та проведення виборів (доставка виборчої
документації, обладнання для приміщень виборчих комісій і
приміщень для голосування, канцелярського приладдя тощо) укладає з
підприємством, організацією, установою будь-якої форми власності,
що може надавати транспортні послуги за безготівковим розрахунком,
договір на транспортне обслуговування.
Виборча комісія, за місцерозташуванням якої немає
підприємства, організації чи установи, що може надавати
транспортні послуги за безготівковим розрахунком, може укладати
договір на транспортне обслуговування з фізичною особою за типовим
договором на транспортне обслуговування виборчої комісії,
затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 15 липня
1999 року N 112.
3. Забороняється укладення договору на використання
приватного автотранспорту з членом виборчої комісії, звільненим
від виконання виробничих або службових обов'язків за основним
місцем роботи.
4. Оплата за послуги автотранспорту здійснюється за рахунок
коштів, передбачених відповідною статтею кошторису видатків
виборчої комісії на підготовку і проведення виборів.
5. Для здійснення обліку роботи орендованого транспорту та
оплати вартості транспортного обслуговування застосовується
подорожній лист службового легкового автомобіля встановленої
форми.
Обчислення вартості транспортних послуг
6. Вартість транспортних послуг складається з оплати праці
водія, обов'язкових нарахувань на неї, відшкодування амортизації
транспортного засобу та вартості паливно-мастильних матеріалів.
7. Оплата праці водія визначається згідно з чинним
законодавством залежно від робочого класу автомобіля та обсягу
двигуна на підставі погодинної тарифної ставки з нарахуванням
надбавки за класність та доплати за роботу в умовах ненормованого
робочого часу.
8. Розрахунок амортизаційних відрахувань здійснюється згідно
з чинним законодавством.
9. Оплата вартості паливно-мастильних матеріалів,
використаних на службові роз'їзди, здійснюється відповідно до
діючих норм витрат на автомобільному транспорті.
Придбання паливно-мастильних матеріалів здійснюється
виконавцем роботи за готівку з подальшим відшкодуванням коштів за
авансовим звітом.
Оподаткування виплати за транспортне обслуговування
10. Із загальної суми виплати за транспортне обслуговування
приватним транспортом (оплата праці водія та відшкодування водієві
амортизації транспортних засобів) стягується прибутковий податок
та здійснюються інші обов'язкові відрахування в порядку та
розмірах, встановлених чинним законодавством.
11. Кошти, використані виборчою комісією на транспортне
обслуговування фізичною особою в частині оплати її праці та
відшкодування їй амортизації автомобіля з нарахуваннями,
відносяться на збільшення фонду заробітної плати та нарахувань на
нього згідно з чинним законодавством.
Секретар Центральної виборчої комісії Я. ДАВИДОВИЧ

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 15 липня 1999 р. N 112
ТИПОВИЙ ДОГОВІР
на транспортне обслуговування виборчої комісії

________________________ "___" ____________ 199_ р.
(назва населеного пункту)
Виборча комісія (територіальна, окружна) виборчого округу
N _____________________, надалі "Замовник", в особі голови комісії _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка надає автопослуги)
який діє на підставі повноважень, наданих Законом України "Про
вибори народних депутатів України" ("Про вибори Президента
України"), з однієї сторони, та __________________________________
прізвище, ім'я, по батькові
паспорт серії ________________ номер ____________________________,
виданий _________________________________________________________,
проживає ________________________________________________________,
надалі "Виконавець", з другої сторони, уклали цей Договір про
таке:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1. Виконавець здійснює транспортне обслуговування Замовника
під час проведення виборчої кампанії приватним автомобілем
марки ________, модель _________, державний N _______________, рік
випуску ___________, ринковою вартістю, визначеною за домовленістю
сторін _________.
ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2. Виконавець зобов'язаний:
надавати Замовнику автомобіль у робочі дні тижня, вихідні дні
та в нічний час (з 19.00 до 8.00) за попереднім замовленням для
пересування на території виборчого округу;
надавати автомобіль у справному технічному стані, заправлений
паливно-мастильними матеріалами, проводити технічне обслуговування
автомобіля і нести експлуатаційні витрати;
забезпечити збереження вантажу, що належить Замовнику.
3. Замовник зобов'язаний:
видавати Виконавцю на кожний робочий день подорожній лист
службового легкового автомобіля і приймати його для нарахування
оплати за транспортне обслуговування;
здійснювати оплату за транспортне обслуговування згідно з цим
Договором та Порядком використання виборчою комісією
автотранспорту, затвердженим постановою Центральною виборчою
комісією від 15 липня 1999 року N 112.
РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
4. Оплата за транспортне обслуговування здійснюється в строки __________________________________________________________________
(встановлюються за згодою Сторін)
5. Розрахунок за транспортне обслуговування включає оплату
праці водія у розмірі ________ за годину, вартість використаних на
службові поїздки паливно-мастильних матеріалів, амортизаційні
відрахування у розмірі ____ в день.
6. Придбання палива та мастильних матеріалів здійснюється
Виконавцем за готівку з подальшим відшкодуванням йому Замовником
коштів за авансовим звітом.
ІНШІ УМОВИ
7. Контроль за оформленням документації щодо тривалості
щоденного транспортного обслуговування та витрат палива і
мастильних матеріалів здійснюється Сторонами Договору на підставі
подорожнього листа службового легкового автомобіля.
8. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної
небезпеки (автомобілем), покладається на Виконавця згідно з
цивільним законодавством.
9. Спори, що виникають із зобов'язань цього Договору,
вирішуються за згодою Сторін, а в разі недосягнення згоди - в
судовому порядку, передбаченому чинним законодавством.
10. Зміни та доповнення до Договору можуть вноситися за
письмовою домовленістю Сторін. Одностороння відмова від виконання
зобов'язання і одностороння зміна умов Договору не допускається.
11. Цей Договір може бути розірваний при невиконанні однією
із Сторін умов цього Договору з повідомленням іншої Сторони
протягом доби. За невиконання чи неналежне виконання умов Договору
Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством
України.
СТРОК ДОГОВОРУ
12. Цей Договір діє з ___________ по _____________.
Юридичні адреси і реквізити Сторін
ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ
Голова (територіальної, окружної) Ідентифікаційний код __________
виборчої комісії Номер посвідчення водія _______
Класність водія _______________

Підпис Підписon top