Document v0084500-19, valid, current version — Adoption on June 25, 2019
( Last event — Entry into force, gone July 5, 2019. Take a look at the history? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

25.06.2019  № 84

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей

Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою вдосконалення вимог до організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. У підпункті 2 пункту 4 постанови Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29 “Про затвердження Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні”:

1) в абзаці другому цифри “2500” замінити цифрами “1200”;

2) в абзаці третьому цифри “5000” замінити цифрами “2500”.

2. Затвердити Зміни до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29 (зі змінами), що додаються.

3. Банкам та юридичним особам, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації, до 01 вересня 2019 року привести свої внутрішні документи у відповідність до вимог цієї постанови та Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29 (зі змінами), з урахуванням змін, унесених цією постановою.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я. СмолійЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
25.06.2019  № 84

ЗМІНИ
до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні

1. У розділі I:

1) у пункті 2 слова “за схоронність” замінити словами “за незабезпечення схоронності”;

2) у пункті 3 слова “за забезпечення”, “за виконання” замінити відповідно словами “за незабезпечення”, “за невиконання”;

3) у пункті 4:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

“4) валютні цінності (кошти) - національна валюта (гривня), іноземна валюта і банківські метали:

банківські метали - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у злитках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, виготовлені з дорогоцінних металів;

іноземна валюта - грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;

національна валюта - грошові знаки грошової одиниці України (гривні) у вигляді банкнот, монет, у тому числі обігових, пам’ятних та ювілейних монет, і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу.

До валютних цінностей (коштів) також належать:

золото та інші дорогоцінні метали у вигляді злитків, пластин, дорогоцінне каміння, коштовності;

платіжні документи та інші цінні папери [акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші банківські та фінансові документи], які є засобами валютно-фінансових відносин, виражені у валюті України або іноземній валюті, або банківських металах;”;

підпункт 5 після слів “та/або” доповнити словом “валютних”;

перше речення підпункту 9 після слів “каси банку” доповнити словами “або до юридичної особи, яка отримала ліцензію на надання банкам послуг з інкасації і здійснює оброблення та зберігання готівки,”;

абзац другий підпункту 19 після слів “кас банків” доповнити словами “або до юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації і здійснюють оброблення та зберігання готівки,”;

у підпункті 21 слова “готівки та інших”, “готівки й інших” виключити.

2. У розділі II:

1) у пункті 8:

у підпункті 1 слова “сертифікатом відповідності” замінити словами “копією сертифіката відповідності, виготовленого на бланку із захисними елементами”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“Копії документів, визначених у пункті 8-1 розділу II цієї Інструкції, що подаються до Національного банку, повинні бути засвідчені банком.”;

2) у підпункті 19 пункту 8-1:

слово “використання” замінити словами “зберігання, носіння”;

підпункт після слів “до охорони” доповнити словом “валютних”;

3) в абзаці першому пункту 9 слово “визначені” замінити словами “перелік яких визначено”.

3. У розділі III:

1) пункт 10 після слів “роботи із” доповнити словом “валютними”;

2) підпункт 6 пункту 17 після слова “перевезення” доповнити словом “валютних”;

3) підпункт 5 пункту 17-1 після слова “перевезення” доповнити словом “валютних”;

4) пункт 19 після слів “та забезпечити” доповнити словом “безплатно”;

5) пункт 25 після слів “від обсягів” доповнити словом “валютних”;

6) пункт 26 після слова “перевезення” доповнити словом “валютних”;

7) у пункті 27:

друге речення абзацу першого після слова “перевезення” доповнити словом “валютних”;

підпункт 3 після слів “касет із” доповнити словом “валютними”.

4. У розділі IV:

1) назву розділу після слова “охорони” доповнити словом “валютних”;

2) у пункті 29:

абзац перший після слів “інкасацію коштів” доповнити словами “та перевезення валютних цінностей”;

в абзаці шостому:

після слова “Перевезення” доповнити словом “валютних”;

слова “в абзаці другому” замінити словами “в абзаці третьому”;

абзац сьомий після слів “автотранспорту із” доповнити словом “валютними”;

абзац дев’ятий після слова “схоронності” доповнити словом “валютних”;

3) у пункті 30 цифри “250” замінити цифрами “150”.

5. Назву розділу V викласти в такій редакції:

V. Організація контролю за дотриманням підрозділами інкасації правил інкасації коштів та перевезення валютних цінностей”.

6. Абзац сьомий пункту 40 розділу VI після слова “перевезень” доповнити словом “валютних”.

7. У розділі VII:

1) назву розділу після слова “(здавання)” доповнити словом “валютних”;

2) абзац перший пункту 43 після слова “перевезення”, “(здавання)” доповнити словом “валютних”;

3) абзац перший пункту 45 після слова “перевірки” доповнити словом “валютних”;

4) абзац четвертий пункту 47 після слова “(здавання)” доповнити словом “валютних”;

5) у пункті 48:

підпункт 1 після слів “мішків із” доповнити словом “валютними”;

підпункт 6 після слів “(касет) із” доповнити словом “валютними”;

6) у пункті 52:

абзац перший після слова “приймання” доповнити словом “валютних”;

підпункт 4 після слова “відправляються”, “здавання” доповнити відповідно словом “валютні”, “валютних”;

7) пункт 54 після слів “приймання всіх” доповнити словом “валютних”;

8) у пункті 56:

абзац перший після слова “отримали”, “здавання” доповнити відповідно словом “валютні”, “валютних”;

в абзаці другому:

перше речення після слова “отримав” доповнити словом “валютні”;

друге речення після слова “перевезення” доповнити словом “валютних”.

8. У розділі VIII:

1) абзац третій пункту 57 після слова “(здавання)” доповнити словом “валютних”;

2) пункт 58 після слів “приймання-передавання” доповнити словом “валютних”;

3) абзац дев’ятий пункту 59 після слова “(здавання)” доповнити словом “валютних”;

4) у пункті 60:

абзац перший після слова “приймання” доповнити словом “валютних”;

абзац п’ятий після слова “перевезення” доповнити словом “валютних”;

5) в абзацах першому, одинадцятому пункту 61 слова “приймання-передавання готівки” замінити відповідно словами “приймання-передавання валютних цінностей”;

6) у пункті 64:

абзац перший після слова “приймання” доповнити словом “валютних”;

абзац другий після слова “запаковані”, “приймання” доповнити відповідно словом “валютні”, “валютних”;

7) перше речення пункту 65 після слів “одержання всіх” доповнити словом “валютних”;

8) пункт 66 після слова “(здавання)”, “(касет) із” доповнити відповідно словом “валютних”, “валютними”;

9) абзац перший пункту 67 після слів “(касети) із” доповнити словом “валютними”;

10) у пункті 68:

абзац другий після слова “повернення” доповнити словом “валютних”;

в абзаці сьомому:

перше речення після слів “зазначають, що”, “усі отримані” доповнити відповідно словом “валютні”;

друге речення після слова “повертають” доповнити словом “валютні”;

трете речення після слова “здають” доповнити словом “валютні”;

11) у пункті 71 слово “готівки” замінити словами “валютних цінностей”;

12) перше речення пункту 73 після слова “здавання” доповнити словом “валютних”.

9. У розділі IX:

1) пункт 74 доповнити словами “та з використанням опису цінностей”;

2) пункт 75 після слів “за втрату” доповнити словом “валютних”.

10. У пункті 80 розділу X:

1) підпункт 1 після слів “сумки із” доповнити словом “валютними”;

2) підпункт 4 після слова “схоронності” доповнити словом “валютних”;

3) підпункт 6 після слова “переносяться” доповнити словом “валютні”.

11. У додатках до Інструкції:

1) у колонці 2 рядка 15 таблиці додатка 1 цифри “3849-99” замінити цифрами “3849-2018”;

2) додаток 2 викласти в такій редакції:


“ Додаток 2
до Інструкції з організації
інкасації коштів та перевезення
валютних цінностей банків в Україні
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
25.06.2019  № 84)
(пункт 20 розділу III)

СЛУЖБОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ”;

3) у додатку 3:

назву додатка після слова “схоронності” доповнити словом “валютних”;

у таблиці додатка:

у колонці 2:

назву колонки після слова “схоронності” доповнити словом “валютних”;

рядок 1 після слова “охорони” доповнити словом “валютних”;

рядок 2 після слова “схоронності” доповнити словом “валютних”;

у колонці 3:

рядка 1 цифри “250” замінити цифрами “150”;

рядка 2 цифри “2500” замінити цифрами “2000”;

рядка 3 цифри “10000” замінити цифрами “9000”;

4) у пунктах 2, 3 “Пояснення** щодо заповнення бланка доручення на перевезення валютних цінностей” додатка 4 слова “прізвище, ім’я та по батькові” замінити словами “ініціали, прізвище” відповідно.

Директор Департаменту
грошового обігу


В. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови
Національного банку УкраїниС. Холодon top