Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків
Resolution of the National Bank of Ukraine; Regulation, Typical Form, Statement, Message, Structure, Requirements, Sample on August 17, 201780
Document v0080500-17, valid, current version — Revision on April 2, 2019, on the basis - v0050500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

17.08.2017  № 80

Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

{Назва в редакції Постанови Національного банку № 25 від 29.01.2019}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 114 від 15.11.2017
№ 109 від 16.10.2018
№ 25 від 29.01.2019
№ 50 від 26.03.2019}

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 21 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та з метою удосконалення порядку видачі Національним банком України небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - Положення), що додається.

{Пункт 1 в редакції Постанови Національного банку № 25 від 29.01.2019}

2. Колонку 3 "Найменування послуг" послуги під номером 52 Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 787/8108 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 15 червня 2017 року № 53) (зі змінами), викласти в такій редакції:

"Розгляд пакета документів щодо видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків небанківській фінансовій установі, а також переоформлення ліцензії".

3. Небанківським фінансовим установам, які отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків відповідно до вимог Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 лютого 2013 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 березня 2013 року за № 407/22939 (зі змінами):

протягом двох місяців із дати набрання чинності цією постановою подати до Національного банку України анкету (додаток 3 до Положення) та відомості про свою структуру власності відповідно до вимог розділу VI Положення. Небанківські фінансові установи, які мають ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, відомості про свою структуру власності згідно з цим пунктом не подають;

протягом шести місяців із дня набрання чинності цією постановою забезпечити приведення своєї діяльності, структури власності, фінансового стану та ділової репутації у відповідність до вимог Положення та подати до Національного банку України письмове запевнення про їх відповідність вимогам Положення.

4. Департаменту фінансового контролінгу (Стринжа О.В.) і Департаменту ліцензування (Бевз О.О.) у строк до 31 грудня 2017 року привести тарифи на послуги з реєстрації та ліцензування у відповідність до вимог Положення.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 114 від 15.11.2017}

5. Небанківські фінансові установи до затвердження тарифу на послугу з розгляду пакета документів щодо видачі дубліката ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків копію платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за цю послугу, не подають.

6. Визнати такими, що втратили чинність:

1) постанову Правління Національного банку України від 26 лютого 2013 року № 57 "Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 13 березня 2013 року за № 407/22939;

2) пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 04 лютого 2014 року № 43 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 березня року за № 348/25125;

3) підпункт 1 пункту 1 та пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 24 липня 2015 року № 480 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";

4) пункти 2 та 3 постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2015 року № 815 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";

5) постанову Правління Національного банку України від 01 вересня 2016 року № 379 "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків".

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В. та заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

8. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В. о. Голови

Я.В. Смолій

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України
І.Б. Черкаський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
17.08.2017  № 80

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

{Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

{У тексті Положення посилання на додатки 4-14 замінено посиланням відповідно на додатки 6-16 згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 10, 42 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", статей 5, 21 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

2. Це Положення визначає умови, за яких видається ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - ліцензія) Національним банком України (далі - Національний банк), порядок видачі, переоформлення ліцензії, а також підстави, за яких Національний банк має право відмовити у видачі ліцензії, зупинити або відкликати її.

3. Вимоги цього Положення поширюються на небанківські фінансові установи та операторів поштового зв’язку, які мають намір стати платіжними організаціями та/або учасниками платіжних систем та надавати послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - небанківські установи).

{Пункт 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 25 від 29.01.2019}

4. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1) дата подання пакета документів - дата реєстрації в Національному банку повного пакета документів, передбаченого розділом III цього Положення;

1-1) джерела походження коштів для формування власного (статутного, додаткового) капіталу, оплати вартості частки в статутному капіталі (пакета акцій) небанківської установи - відомості, підтверджені документами, їх належним чином засвідченими копіями або інформацією з публічних (відкритих) джерел, що дають змогу зробити обґрунтований висновок щодо наявності достатніх фінансових можливостей в учасників небанківської установи та/або будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами небанківської установи для формування власного (статутного, додаткового) капіталу, оплати вартості частки в статутному капіталі (пакета акцій) небанківської установи;

{Пункт 4 розділу I доповнено новим підпунктом 1-1 згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

2) істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи разом з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи;

3) кваліфіковане бюро кредитних історій - найбільше за кількістю наявних у відповідній країні кредитних історій бюро кредитних історій (інший суб’єкт, до функцій якого належать збирання, обробка, зберігання і використання інформації, що становить кредитну історію), яке поширює свою діяльність на країну, в якій постійно проживає фізична особа/зареєстровано головний офіс юридичної особи. Якщо фізична особа постійно проживає/зареєстровано головний офіс юридичної особи на території України, то кваліфікованими бюро кредитних історій є Перше всеукраїнське бюро кредитних історій, Українське бюро кредитних історій та Міжнародне бюро кредитних історій;

{Підпункт 3 пункту 4 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 25 від 29.01.2019}

4) керівники небанківської установи - одноособовий виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу та члени ради (наглядової, спостережної ради - за наявності) небанківської установи;

{Підпункт 4 пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

5) кінцевий власник істотної участі в небанківській установі - фізична особа, юридична особа, у структурі власності якої немає інших власників істотної участі в небанківській установі, визначених відповідно до вимог цього Положення, міжнародна фінансова установа, публічна компанія, держава або територіальна громада в особі відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування;

{Підпункт 5 пункту 4 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 25 від 29.01.2019}

6) ключовий учасник юридичної особи - будь-яка фізична особа, яка володіє корпоративними правами такої юридичної особи, юридична особа, що володіє двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи, зокрема, якщо:

юридична особа має більше ніж 20 учасників - фізичних осіб, то ключовими учасниками є 20 учасників - фізичних осіб, частки яких є найбільшими;

однакові за розміром пакети корпоративних прав юридичної особи належать більше ніж 20 учасникам - фізичним особам, ключовими учасниками є всі фізичні особи, які володіють двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи;

7) контролер - фізична або юридична особа, щодо якої не існує контролерів - фізичних осіб та яка має змогу здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на підставі договору чи будь-яким іншим чином;

8) контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на підставі договору чи будь-яким іншим чином;

9) ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи - інформація про склад ключових учасників юридичної особи, яка включає інформацію про ключових учасників першого і кожного наступного рівня володіння корпоративними правами юридичної особи;

10) ліцензія - документ Національного банку, який засвідчує право небанківської установи надавати послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - переказ коштів);

{Підпункт 10 пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

11) небанківська фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та внесена до Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр фінансових установ) у порядку, установленому законодавством України;

11-1) оператор поштового зв’язку - юридична особа, яка внесена до Єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку (далі - Реєстр операторів) у порядку, установленому законодавством України, та щодо якої у Реєстрі операторів наявна інформація про надання нею послуг з поштового переказу, а також національний оператор поштового зв’язку;

{Пункт 4 розділу I доповнено новим підпунктом 11-1 згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

12) остаточні ключові учасники - це ключові учасники - фізичні особи, а також ключові учасники - юридичні особи, які у своєму складі не мають ключових учасників. Остаточними ключовими учасниками також є держава (в особі відповідного органу державної влади), територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування), міжнародна фінансова установа, а також публічна компанія;

13) публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі;

14) рівень володіння корпоративними правами юридичної особи - відносини щодо володіння корпоративними правами юридичної особи між такою юридичною особою та її учасниками. Якщо всі учасники юридичної особи є фізичними особами, то така юридична особа має лише один рівень володіння корпоративними правами;

15) учасник юридичної особи - особа, яка володіє корпоративними правами цієї юридичної особи.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, наведених у Законах України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про поштовий зв’язок" та інших законодавчих актах України.

{Абзац двадцять перший пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

5. Рішення про видачу ліцензії або відмову у її видачі, а також зупинення, поновлення, відкликання ліцензії приймається Правлінням Національного банку.

Рішення про переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії приймає заступник Голови Національного банку або уповноважена ним особа.

{Абзац другий пункту 5 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 109 від 16.10.2018; із змінами, внесеними згідно з  Постановою Національного банку № 50 від 26.03.2019}

Ліцензія набирає чинності з дати її підписання заступником Голови Національного банку або уповноваженою ним особою. Строк дії ліцензії є необмеженим.

{Абзац третій пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 50 від 26.03.2019}

Небанківська установа має право розпочати надання послуг з переказу коштів із дати підписання ліцензії заступником Голови Національного банку або уповноваженою ним особою та за умови участі небанківської установи в платіжній системі, відомості про яку внесені Національним банком до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.

{Абзац четвертий пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 25 від 29.01.2019, № 50 від 26.03.2019}

6. Небанківська установа не має права передавати ліцензію третім особам.

{Пункт 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

7. Небанківська установа зобов'язана внести плату за розгляд пакета документів, поданого для видачі, переоформлення ліцензії або видачу її дубліката, а також за узгодження змін до внутрішніх правил про переказ коштів (крім випадку, коли зміни до правил уносяться виключно з метою їх приведення у відповідність до змін до законодавства України) у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції) Національного банку.

{Абзац перший пункту 7 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 109 від 16.10.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

Небанківська установа зобов'язана подати копію платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за відповідну послугу одночасно з поданням Національному банку відповідного пакета документів. Неподання копії відповідного платіжного документа є підставою для повернення Національним банком документів на доопрацювання.

{Абзац другий пункту 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

Послуга щодо розгляду пакета документів, поданого для отримання ліцензії або для узгодження змін до внутрішніх правил про переказ коштів, уважається наданою, а плата за розгляд пакета документів не підлягає поверненню, якщо за відповідним пакетом документів Національний банк прийняв рішення про видачу/відмову у видачі ліцензії або узгодження змін до внутрішніх правил про переказ коштів.

{Абзац третій пункту 7 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 109 від 16.10.2018}

Послуга з переоформлення ліцензії або видачі її дубліката вважається наданою, а плата за переоформлення ліцензії або видачі її дубліката не підлягає поверненню, якщо за відповідним пакетом документів Національний банк прийняв рішення про переоформлення ліцензії або видачу її дубліката.

{Абзац четвертий пункту 7 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 109 від 16.10.2018}

8. Небанківська установа має право звернутися до Національного банку із заявою про переоформлення ліцензії в разі зміни її найменування (якщо така зміна не пов'язана з реорганізацією).

{Пункт 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

9. Небанківська установа має право звернутися до Національного банку із заявою про отримання дубліката ліцензії в разі втрати або пошкодження такої ліцензії.

{Пункт 9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

10. Небанківська фінансова установа зобов'язана не пізніше наступного робочого дня з дати її виключення з Реєстру фінансових установ припинити надання послуг з переказу коштів, письмово повідомити про це Національний банк та повернути ліцензію.

10-1. Оператор поштового зв’язку зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня з дати припинення надання послуг поштового зв’язку або припинення надання послуг з виконання поштового переказу, або виключення з Реєстру операторів інформації про оператора поштового зв’язку чи інформації про надання ним послуг з виконання поштового переказу припинити надання послуг з переказу коштів, письмово повідомити про це Національний банк та повернути ліцензію.

{Розділ I доповнено новим пунктом 10-1 згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

11. Небанківська установа зобов'язана в разі прийняття нею рішення про припинення надання послуг з переказу коштів письмово повідомити про це Національний банк та повернути ліцензію протягом п'яти робочих днів із дати прийняття такого рішення.

{Пункт 11 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

II. Умови, за яких небанківська установа має право отримати ліцензію та надавати послуги з переказу коштів

{Назва розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

12. Національний банк видає ліцензію небанківській установі за умови дотримання таких вимог:

{Абзац перший пункту 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

1) відповідність фінансового стану небанківської установи вимогам розділу IV цього Положення;

{Підпункт 1 пункту 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

2) відповідність структури власності небанківської установи вимогам розділу VI цього Положення;

{Підпункт 2 пункту 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

3) відсутність протягом року, що передує даті надходження документів, фактів порушення небанківською установою вимог нормативно-правових актів Національного банку, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг (тільки для небанківських фінансових установ), у сфері надання послуг поштового зв’язку в частині поштового переказу (тільки для операторів поштового зв’язку), у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, валютного законодавства та/або застосованих до неї заходів впливу за порушення зазначеного законодавства України;

{Підпункт 3 пункту 12 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 25 від 29.01.2019}

4) відповідність внутрішніх правил про переказ коштів небанківської установи законодавству України з питань переказу коштів;

{Підпункт 4 пункту 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

5) відповідність небанківської установи, її керівників, власників істотної участі в ній вимогам щодо ділової репутації. Щодо оператора поштового зв’язку - також відповідність керівників оператора поштового зв’язку вимогам щодо професійної придатності, визначеним у розділі V цього Положення;

{Підпункт 5 пункту 12 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 25 від 29.01.2019}

6) наявність в оператора поштового зв’язку не менше 50 структурних підрозділів, в яких планується здійснення діяльності з переказу коштів, розташованих на території не менше 50% областей України (крім території, визнаної тимчасово окупованою відповідно до законодавства України, та території, на якій тимчасово не здійснюють свої повноваження органи державної влади України);

{Пункт 12 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 50 від 26.03.2019}

{Підпункт 7 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 50 від 26.03.2019}

8) наявність у оператора поштового зв’язку не менше ніж 50% доходів за попередній звітний рік/на останню звітну дату, що отримані від діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку, що підтверджується аудиторським звітом суб’єкта аудиторської діяльності з інформацією про структуру цих доходів.

{Пункт 12 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

13. Небанківська установа, яка отримала ліцензію, зобов'язана протягом одного місяця з дати отримання ліцензії, але до дня проведення першої операції з переказу коштів, розробити та затвердити внутрішні документи з питань:

{Абзац перший пункту 13 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

1) фінансового моніторингу з урахуванням вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 вересня 2016 року № 388 (зі змінами);

2) реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) з урахуванням законодавства України про санкції та нормативно-правових актів Національного банку у сфері забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

{Пункт 13 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 109 від 16.10.2018}

14. Небанківська установа, яка отримала ліцензію та має намір надавати послуги з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов'язана протягом одного місяця з дати отримання ліцензії, але до дня проведення першої операції з переказу коштів розробити та затвердити внутрішні документи, які мають визначати порядок розрахунку ліміту залишку готівки в касі пунктів приймання та виплати готівки та періодичність проведення інкасації готівкових коштів у пунктах приймання та виплати готівки та платіжних пристроях.

{Пункт 14 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

14-1. Оператор поштового зв’язку, який отримав ліцензію, зобов’язаний забезпечити облік коштів за операціями з переказу коштів окремо від коштів, пов’язаних з наданням послуг поштового зв’язку та іншою підприємницькою діяльністю.

{Розділ II доповнено новим пунктом 14-1 згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

15. Небанківська установа, яка отримала ліцензію, не має права здійснювати ризикову діяльність. Ознаками здійснення небанківською установою ризикової діяльності є:

{Абзац перший пункту 15 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

1) проведення фінансових операцій (безпосередньо або її клієнтами), що не мають очевидної економічної доцільності (сенсу);

2) проведення фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, фінансуванням тероризму, уникненням оподаткування, вчиненням інших злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України тощо;

3) проведення фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з уникненням виконання вимог та обмежень, передбачених законодавством України з питань фінансового моніторингу;

4) невикористання права відмови в проведенні клієнтами регулярних фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з використанням послуг небанківської установи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення чи вчинення іншого злочину;

{Підпункт 4 пункту 15 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

5) здійснення (безпосередньо або її клієнтами) фінансових операцій з використанням втрачених, викрадених, підроблених документів;

6) здійснення фінансових операцій клієнта, який є публічним діячем, особою, близькою або пов'язаною з публічним діячем, щодо якого (якої) небанківська установа не має документально підтверджених відомостей стосовно джерел походження коштів (активів, прав на такі активи), достатніх для підтвердження його (її) реальних фінансових можливостей проводити чи ініціювати проведення відповідної операції;

{Підпункт 6 пункту 15 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

7) наявність договорів факторингу та/або договорів відступлення права вимоги, укладених небанківською установою з банком або іншою особою, за якими небанківська установа набуває статусу кредитора щодо заборгованості, загальна сума якої перевищує 50 відсотків активів небанківської установи;

{Підпункт 7 пункту 15 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

8) подання Національному банку недостовірної(их) інформації/ документів/висновків.

{Пункт 16 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 25 від 29.01.2019}

17. Небанківська установа зобов'язана протягом 10 робочих днів із дня початку/припинення користування послугами оператора послуг платіжної інфраструктури в письмовій формі повідомити про це Національний банк.

{Абзац перший пункту 17 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

Повідомлення має містити інформацію про:

1) повне та скорочене найменування оператора послуг платіжної інфраструктури, його ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження, назву/позначення його комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів та послуг), назву веб-сайта (за наявності);

{Підпункт 1 пункту 17 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 25 від 29.01.2019}

2) дату початку/припинення надання ним послуг небанківській установі.

{Підпункт 2 пункту 17 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

18. Небанківська установа зобов'язана протягом усього строку дії ліцензії дотримуватися вимог законодавства України, у тому числі вимог цього Положення, правил платіжних систем, учасником яких вона є, та внутрішніх правил про переказ коштів, а також виконувати вимоги та рішення Національного банку, зокрема, надавати на вимогу Національного банку інформацію, документи і звітність у встановлений Національним банком строк.

{Пункт 18 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

19. Небанківська установа, яка отримала ліцензію, зобов’язана протягом усього строку дії ліцензії щороку до 01 червня подавати Національному банку такі документи:

1) фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, у складі форми № 1 “Баланс” (“Звіт про фінансовий стан”) [далі - форма № 1 “Баланс” (“Звіт про фінансовий стан)”], форми № 2 “Звіт про фінансові результати” (“Звіт про сукупний дохід”) [далі - форма № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”], форми № 3 “Звіт про рух грошових коштів” (далі - форма № 3 “Звіт про рух грошових коштів”), форми № 4 “Звіт про власний капітал” (далі - форма № 4 “Звіт про власний капітал”) додатка 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (зі змінами) (далі - Положення бухгалтерського обліку), і приміток до фінансової звітності (далі - примітки до фінансової звітності), що відповідають вимогам, установленим Положенням бухгалтерського обліку, або Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва за формою додатка 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25) (зі змінами) (далі - “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”), за попередній звітний рік;

2) аудиторський звіт суб’єкта аудиторської діяльності про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності, її відповідності міжнародним стандартам фінансової звітності.

Аудиторський звіт щодо фінансової звітності небанківської установи має бути підготовлений суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності небанківських фінансових установ.

{Пункт 19 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 25 від 29.01.2019}

20. Небанківська установа в разі виявлення обставин, що свідчать про невідповідність вимогам, установленим цим Положенням, зобов'язана письмово повідомити про це Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня виявлення таких обставин.

{Пункт 20 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

III. Порядок подання документів Національному банку для отримання/переоформлення ліцензії

21. Небанківська установа для отримання ліцензії зобов'язана подати до Національного банку такі документи:

{Абзац перший пункту 21 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

1) заяву про видачу ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (додаток 1);

2) бізнес-план щонайменше на три роки діяльності, який має бути складений з урахуванням вимог, визначених у додатку 2 до цього Положення, затверджений вищим органом управління небанківської установи та підписаний керівником небанківської установи;

{Підпункт 2 пункту 21 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 25 від 29.01.2019}

3) анкету небанківської установи (додаток 3);

{Підпункт 3 пункту 21 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

4) для небанківських фінансових установ - копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, засвідчену підписом уповноваженої особи небанківської фінансової установи;

{Підпункт 4 пункту 21 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 25 від 29.01.2019}

5) копію статуту, засвідчену підписом уповноваженої особи небанківської установи. Небанківська установа, актуальна редакція статуту якої оприлюднена на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, статут у паперовій формі не подає. Небанківська установа, що створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками;

{Підпункт 5 пункту 21 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

6) внутрішні правила про переказ коштів, які мають містити положення, зазначені в пункті 22 розділу III цього Положення;

7) фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, у складі форми № 1 “Баланс” (“Звіт про фінансовий стан”), форми № 2 “Звіт про фінансові результати” (“Звіт про сукупний дохід”), форми № 3 “Звіт про рух грошових коштів”, форми № 4 “Звіт про власний капітал” і приміток до фінансової звітності або “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”:

за попередній звітний рік (за наявності);

станом на останню звітну дату, що передує зверненню небанківської установи до Національного банку із заявою про видачу ліцензії (якщо така дата не збігається з кінцем звітного року).

У примітках до фінансової звітності оператора поштового зв’язку має міститися інформація щодо структури його доходів.

Якщо за даними фінансової звітності дебіторська заборгованість небанківської установи становить більше ніж 10% активів небанківської установи, то додатково до фінансової звітності подається розшифрування такої дебіторської заборгованості, уключаючи інформацію про сторони та суму операцій, строки та умови погашення дебіторської заборгованості, інформацію про наявність забезпечення і характер відшкодування, яке надаватиметься під час погашення.

Якщо за даними фінансової звітності фінансові інвестиції небанківської установи становлять більше ніж 10% активів небанківської установи, то додатково до фінансової звітності надається детальна інформація щодо таких інвестицій, із зазначенням цільового призначення інвестицій, об’єкта та суми інвестицій.

Національний банк має право вимагати надання додаткової інформації та документів щодо фінансової звітності небанківської установи;

{Підпункт 7 пункту 21 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 25 від 29.01.2019}

8) аудиторський звіт, підготовлений суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності небанківських фінансових установ, про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності, визначеної в підпункті 7 пункту 21 розділу III цього Положення, та інформацію такого суб’єкта аудиторської діяльності про підтвердження:

джерел походження коштів для формування власного капіталу небанківської установи та достатності її фінансового стану для здійснення діяльності з переказу коштів згідно з бізнес-планом; та

наявності не менше ніж 50% доходів оператора поштового зв’язку за попередній звітний рік/на останню звітну дату від діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку з інформацією про структуру цих доходів;

{Підпункт 8 пункту 21 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 25 від 29.01.2019}

9) відомості про структуру власності небанківської установи, подані відповідно до розділу VI цього Положення. Зазначені відомості подаються станом на перше число місяця, в якому небанківська установа звертається до Національного банку із заявою про видачу ліцензії;

{Підпункт 9 пункту 21 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

10) довідки банків, що обслуговують рахунки небанківської установи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках із дати відкриття рахунку, але за період не більше ніж три останні місяці, і про залишки на рахунках станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання пакета документів для отримання ліцензії;

{Підпункт 10 пункту 21 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

11) довідку уповноваженого органу про наявність або відсутність у небанківської установи заборгованості зі сплати податків, зборів станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання пакета документів для отримання ліцензії;

{Підпункт 11 пункту 21 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

12) кредитні звіти з кваліфікованих бюро кредитних історій щодо небанківської установи станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання пакета документів для отримання ліцензії;

{Підпункт 12 пункту 21 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

13) інформацію про наявність в оператора поштового зв’язку структурних підрозділів за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення;

{Пункт 21 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

14) документи, які підтверджують відповідність керівника оператора поштового зв’язку вимогам щодо професійної придатності, визначеним у пункті 38-2 розділу V цього Положення, а саме:

копію документа про призначення на посаду керівника;

анкету керівника оператора поштового зв’язку (додаток 5), підписану керівником оператора поштового зв’язку;

копію документа про вищу освіту, засвідчену керівником оператора поштового зв’язку;

копію трудової книжки, засвідчену керівником оператора поштового зв’язку;

копії всіх сторінок паспорта керівника оператора поштового зв’язку, які містять його фотографію, прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання (для фізичних осіб-іноземців у разі наявності), інформацію про громадянство;

для керівника, паспорт якого оформлено у вигляді картки, що містить безконтактний електронний носій, - копію документа з інформацією про реєстрацію місця його проживання;

для керівника-іноземця, який не має в паспорті інформації про місце проживання, - копію документа, що може підтвердити адресу його постійного місця проживання;

кредитні звіти від кваліфікованих бюро кредитних історій щодо керівника оператора поштового зв’язку станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті надходження пакета документів;

довідку, видану компетентним органом за місцем проживання особи, про стан виконання особою обов’язків зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті надходження пакета документів;

довідка, видана компетентним органом за місцем проживання особи, про наявність чи відсутність в особи судимості.

Документи, передбачені в підпункті 14 пункту 21 розділу IIIІ цього Положення, подаються щодо кожного керівника окремо;

{Пункт 21 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

15) документи, які підтверджують джерела походження коштів для формування власного (статутного, додаткового) капіталу, оплати вартості частки в статутному капіталі (пакета акцій) небанківської установи відповідно до вимог пунктів 34-3, 34-4 розділу IV цього Положення (за винятком випадку, передбаченого абзацом сьомим пункту 34-2 розділу IV цього Положення).

{Пункт 21 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

22. Внутрішні правила про переказ коштів мають бути затверджені керівником небанківської установи або іншим уповноваженим органом згідно зі статутом, пронумеровані, прошиті та містити положення про:

{Абзац перший пункту 22 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 25 від 29.01.2019}

1) умови та порядок надання послуг з переказу коштів (уключаючи опис платіжних інструментів, за допомогою яких здійснюються ініціювання та виплата суми переказу коштів);

2) технологію оброблення та виконання документів;

3) порядок здійснення бухгалтерського обліку;

4) строки та порядок зберігання інформації про здійснення переказу коштів;

5) порядок внутрішнього контролю за наданням послуг з переказу коштів;

6) порядок повернення коштів ініціатору переказу в разі неможливості їх зарахування на рахунок або виплати їх у готівковій формі одержувачу.

23. Небанківська установа для переоформлення ліцензії зобов'язана подати до Національного банку такі документи:

{Абзац перший пункту 23 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

1) заяву про переоформлення ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (додаток 6);

2) для небанківських фінансових установ - копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, засвідчену підписом уповноваженої особи небанківської фінансової установи;

{Підпункт 2 пункту 23 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 25 від 29.01.2019}

3) копію статуту, засвідчену підписом уповноваженої особи небанківської установи. Небанківська установа, актуальна редакція статуту якої оприлюднена на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, статут у паперовій формі не подає;

{Підпункт 3 пункту 23 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

4) ліцензію, яка була отримана раніше.

24. Небанківська установа для отримання дубліката ліцензії зобов'язана подати до Національного банку такі документи:

{Абзац перший пункту 24 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

1) заяву про видачу дубліката ліцензії із зазначенням обставин, які призвели до її втрати або пошкодження;

2) інформацію про опублікування оголошення про втрату ліцензії в засобах масової інформації та примірник/копію такої публікації;

3) не придатну для користування ліцензію у разі її пошкодження.

25. Документи, що подаються небанківською установою для видачі, переоформлення ліцензії, а також інші документи, які подаються до Національного банку відповідно до вимог розділів II, III, IV, VI цього Положення, мають бути викладені українською мовою і не містити виправлень і неточностей.

{Абзац перший пункту 25 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 109 від 16.10.2018; в редакції Постанови Національного банку № 25 від 29.01.2019}

Сторінки документів мають бути пронумеровані, прошиті, засвідчені підписом керівника небанківської установи.

{Абзац другий пункту 25 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

Одночасно з документами на паперових носіях до Національного банку обов'язково подаються копії цих документів в електронному вигляді (далі - електронні копії документів).

Електронні копії документів мають створюватись у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв зображення документів.

Сканування з паперових носіїв зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:

формат готового файла - pdf;

сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;

файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст та реквізити документа;

документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;

роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi.

Анкета небанківської установи (додаток 3), інформація про наявність в оператора поштового зв’язку структурних підрозділів (додаток 4), анкета керівника оператора поштового зв’язку (додаток 5) додатково подаються в електронному вигляді у форматі xls або xlsx.

{Абзац одинадцятий пункту 25 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 25 від 29.01.2019}

Електронні копії документів подаються до Національного банку на цифрових носіях інформації (компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах) або надсилаються засобами електронної пошти Національного банку з урахуванням технічних можливостей цієї системи (за умови підключення небанківської установи до системи електронної пошти Національного банку).

{Абзац дванадцятий пункту 25 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

26. У разі потреби отримання додаткових пояснень, інформації та/або документів з метою уточнення відомостей, наведених у поданих до Національного банку документах, та необхідних для прийняття Національним банком рішень відповідно до цього Положення Національний банк вимагає від небанківської установи надання таких пояснень, інформації та/або документів.

{Пункт 26 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

27. Небанківська установа в разі внесення змін до статуту зобов'язана письмово повідомити про це Національний банк протягом 10 робочих днів із дати державної реєстрації цих змін із зазначенням короткого опису внесених змін.

Небанківська установа в разі внесення змін до внутрішніх правил про переказ коштів зобов'язана протягом 10 робочих днів із дати їх виникнення подати Національному банку зміни до цих правил та один примірник внутрішніх правил про переказ коштів з урахуванням унесених до них змін.

Національний банк зобов'язаний протягом 30 робочих днів із дня отримання від небанківської установи змін до внутрішніх правил про переказ коштів розглянути ці зміни на відповідність законодавству України з питань переказу коштів та про результати в письмовій формі повідомити небанківську установу.

Небанківська установа не має права надавати послуги з переказу коштів згідно з унесеними змінами до внутрішніх правил про переказ коштів, якщо ці зміни не узгоджені з Національним банком.

{Пункт 27 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

28. Небанківська установа в разі укладення договору про участь в іншій платіжній системі, ніж та, що була зазначена в заяві про видачу ліцензії, та у зв'язку з цим зміною умов та порядку надання послуг з переказу коштів, наведених у внутрішніх правилах про переказ коштів, зобов'язана подати до Національного банку зміни до цих правил та один примірник внутрішніх правил про переказ коштів з урахуванням унесених до них змін.

Національний банк зобов'язаний протягом 30 робочих днів із дня отримання таких змін від небанківської установи розглянути ці зміни на відповідність законодавству України з питань переказу коштів та про результати в письмовій формі повідомити небанківську установу.

Небанківська установа не має права надавати послуги з переказу коштів згідно з унесеними змінами до внутрішніх правил про переказ коштів, якщо ці зміни не узгоджені з Національним банком.

{Пункт 28 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

29. Небанківська установа в разі зміни відомостей, що зазначені в анкеті небанківської установи (додаток 3), зобов'язана протягом 10 робочих днів із дня настання змін у письмовій формі повідомити Національний банк про такі зміни та подати оновлену анкету.

{Пункт 29 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

29-1. Оператор поштового зв’язку надсилає інформацію про будь-які зміни в інформації, зазначеній у додатку 4 до цього Положення (щодо зміни видів послуг, закриття структурних підрозділів, зміни місцезнаходження), до Національного банку протягом 10 робочих днів із дня виникнення таких змін.

{Розділ III доповнено новим пунктом 29-1 згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

30. Небанківська установа несе відповідальність за достовірність відомостей та справжність документів (їх копій), що подаються нею до Національного банку згідно з цим Положенням.

{Пункт 30 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

IV. Вимоги до фінансового стану небанківської установи

{Назва розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

31. Фінансовий стан небанківської установи має відповідати запланованим нею у бізнес-плані обсягам та характеру діяльності. Бізнес-план небанківської установи має складатися з урахуванням вимог цього Положення. Розрахунки доходів та витрат у бізнес-плані мають бути обґрунтованими. Національний банк має право вимагати від небанківської установи подання додаткових документів для обґрунтування розрахунків, передбачених бізнес-планом.

Національний банк має право визнати фінансовий стан небанківської установи таким, що не відповідає вимогам, установленим цим Положенням, якщо з бізнес-плану та/або фінансової звітності вбачається відсутність пропорційних запланованим обсягу та характеру діяльності небанківської установи ресурсів для належного здійснення діяльності з переказу коштів.

{Пункт 31 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 25 від 29.01.2019}

32. Розмір власного капіталу небанківської фінансової установи має відповідати вимогам, установленим уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

32-1. Оператор поштового зв’язку для отримання ліцензії зобов’язаний забезпечити наявність мінімального власного капіталу в розмірі 10 мільйонів гривень.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 32-1 згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

32-2. Небанківська установа зобов’язана протягом дії ліцензії забезпечувати наявність мінімального власного капіталу в розмірі, установленому в пунктах 32, 32-1 розділу IV цього Положення.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 32-2 згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

33. Небанківська установа, яка звертається за отриманням ліцензії, зобов'язана мати достатньо грошових коштів для виконання бізнес-плану в перший рік своєї діяльності, але в розмірі, не меншому, ніж 500 тисяч гривень.

{Пункт 33 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

34. Небанківська установа повинна відповідати таким вимогам:

{Абзац перший пункту 34 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 109 від 16.10.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

1) відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів;

2) відсутність фінансових інвестицій у капітал ключових учасників у її структурі власності, сумарний розмір яких перевищує 25% власного капіталу небанківської установи;

{Підпункт 2 пункту 34 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

3) відсутність суттєвих порушень фінансових зобов'язань протягом останнього року її діяльності щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи.

Суттєвим вважається невиконання або неналежне виконання зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 300 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк прострочення виконання зобов'язання фінансового характеру перевищує 90 календарних днів.

Небанківська установа має право надати Національному банку письмові пояснення щодо обставин виникнення суттєвих порушень фінансових зобов'язань у разі їх наявності. Національний банк має право не відмовляти у видачі ліцензії, якщо відповідні фінансові зобов'язання виконані на дату подання пакета документів, що має бути підтверджено кредиторами за такими зобов'язаннями.

{Абзац шостий пункту 34 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

34-1. Небанківська установа зобов’язана на підставах та в порядку, визначених цим Положенням, розкривати/підтверджувати на всіх ланцюгах володіння корпоративними правами небанківської установи інформацію про джерела походження коштів, з яких складається власний (статутний та/або додатковий) капітал небанківської установи.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 34-1 згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

34-2. Небанківська установа розкриває/підтверджує інформацію про джерела походження коштів для формування власного (статутного та/або додаткового) капіталу, оплати вартості частки в статутному капіталі (пакета акцій) шляхом подання до Національного банку документів, визначених у пунктах 34-3, 34-4 розділу IV цього Положення, у таких випадках:

1) подання небанківською установою пакета документів для отримання ліцензії згідно з пунктом 21 розділу III цього Положення;

2) набуття або збільшення істотної участі в небанківській установі - щодо учасників небанківської установи, які набули/збільшили істотну участь у небанківській установі (подання документів, передбачених пунктами 34-3, 34-4 розділу IV цього Положення, здійснюється протягом 30 робочих днів із дня набуття або збільшення істотної участі в небанківській установі);

3) збільшення розміру власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської установи.

Небанківська установа подає документи, передбачені пунктами 34-3, 34-4 розділу IV цього Положення, протягом 30 робочих днів із дня збільшення розміру власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської установи.

Небанківська установа, яка отримала ліцензію на здійснення валютних операцій, має право не подавати до Національного банку документи про джерела походження коштів для формування власного (статутного та/або додаткового) капіталу, оплати вартості частки в статутному капіталі (пакета акцій), що раніше подавалися до Національного банку, за умови, що такі документи є дійсними та оформленими згідно з вимогами цього Положення, а інформація, яка в них міститься, є актуальною.

Небанківська установа, яка отримала ліцензію на здійснення валютних операцій, з метою врахування таких документів під час розгляду пакета документів подає до Національного банку клопотання, в якому наводить перелік раніше поданих документів із зазначенням їх назв, дат видачі, органів (осіб), що їх видали, інформацію про те, в складі якого пакета документів документи раніше подавалися до Національного банку, а також запевнення, що ці документи є дійсними, а інформація, яка в них міститься, є актуальною.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 34-2 згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

34-3. Небанківська установа, учасниками якої є юридичні особи, з метою розкриття/підтвердження інформації про джерела походження коштів подає до Національного банку такі документи:

1) інформаційну довідку юридичної особи щодо джерел походження коштів, що має містити посилання на правочини, на виконання яких юридичною особою були отримані кошти для формування власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської установи та/або оплати вартості частки в статутному капіталі (пакета акцій), а також інформацію про найменування контрагента, дату укладення, предмет правочинів. У додатку до інформаційної довідки до Національного банку подаються копії відповідних правочинів, засвідчені уповноваженою особою небанківської установи;

2) інформацію суб’єкта аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності небанківських фінансових установ, щодо джерел походження коштів юридичної особи, за рахунок яких здійснювалося виконання юридичною особою зобов’язань щодо формування власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської установи та/або оплати вартості частки в статутному капіталі (пакета акцій);

3) фінансову звітність юридичної особи, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, у складі форми № 1 “Баланс” (“Звіт про фінансовий стан”), форми № 2 “Звіт про фінансові результати” (“Звіт про сукупний дохід”), форми № 3 “Звіт про рух грошових коштів”, форми № 4 “Звіт про власний капітал” і приміток до фінансової звітності або “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, яка підтверджує інформацію, що зазначена в підпунктах 1, 2 пункту 34-3 розділу IV цього Положення;

4) проміжну фінансову звітність юридичної особи за останній завершений звітний період між останньою річною звітною датою та датою внесення коштів до власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської установи (якщо така дата не збігається з кінцем звітного року);

5) аудиторський звіт суб’єкта аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності небанківських фінансових установ, про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності, визначеної в підпунктах 3, 4 пункту 34-3 розділу IV цього Положення;

6) довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної особи, з яких здійснюється переказ коштів для формування власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської установи, що містять інформацію про рух коштів на рахунках, за період, достатній для підтвердження джерел надходження коштів для формування власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської установи. У довідках банків зазначаються номер рахунку, дати здійснення та суми операцій, код валюти, найменування та номери рахунків контрагентів, реквізити банку платника та банку отримувача, умовні цифрові позначення видів операцій, призначення платежу за операціями, сума оборотів за дебетом і кредитом рахунку, сума початкового залишку та сума вихідного залишку за рахунком. Допускаються й інші додаткові реквізити контрагентів залежно від можливостей програмного продукту.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 34-3 згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

34-4. Небанківська установа, учасниками якої є фізичні особи, з метою розкриття/підтвердження інформації про джерела походження коштів подає до Національного банку такі документи:

1) інформаційну довідку фізичної особи щодо джерел походження коштів для формування власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської установи, що має містити посилання на правочини, на виконання яких фізичною особою були отримані кошти для формування власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської установи та/або оплати вартості частки в статутному капіталі (пакета акцій), а також інформацію про найменування контрагента, дату укладення, предмет правочинів. У додатку до інформаційної довідки до Національного банку подаються копії відповідних правочинів, засвідчені уповноваженою особою небанківської установи;

2) копію(ії) декларації(ій) про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України) або копію(ії) податкової(их) декларації(ій) [декларації(ій) про доходи] з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для податкових резидентів інших країн) або копію(ії) декларації(ій) особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

3) інформацію контролюючого органу України, надану щодо податкових резидентів України, або інформацію уповноваженого органу іноземної країни, надану щодо податкових резидентів інших країн, про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкову декларацію.

Якщо законодавством країни, податковим резидентом якої є особа, не передбачена можливість отримання особою від уповноваженого органу країни інформації про суми отриманих доходів або про суми сплачених податків, то подається письмове запевнення особи про неможливість надання відповідної інформації.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 34-4 згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

V. Вимоги до ділової репутації небанківської установи, її керівників та власників істотної участі в ній. Вимоги до професійної придатності керівників операторів поштового зв’язку

{Назва розділу V в редакції Постанови Національного банку № 25 від 29.01.2019}

35. Ділова репутація небанківської установи (у тому числі її керівників та власників істотної участі в ній) має відповідати вимогам розділу V цього Положення щодо бездоганності протягом усього строку дії ліцензії.

{Пункт 35 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 109 від 16.10.2018, № 25 від 29.01.2019}

36. Небанківська установа має відповідати таким вимогам щодо бездоганності ділової репутації:

{Абзац перший пункту 36 розділу V в редакції Постанови Національного банку № 109 від 16.10.2018}

1) проти небанківської установи, її керівників, власників істотної участі не були застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

2) небанківська установа, її керівники, власники істотної участі в ній не включені до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (вимога застосовується протягом перебування в переліку та протягом трьох років після виключення особи з переліку);

3) небанківська установа, її керівники або власники істотної участі в ній не подавали недостовірної інформації Національному банку або іншим державним органам (вимога застосовується протягом трьох років із дня встановлення факту надання такої інформації);

4) у керівників небанківської установи, фізичних осіб - власників істотної участі в небанківській установі немає судимості за вчинення умисних злочинів, яка не погашена та не знята в установленому законодавством порядку.

{Пункт 36 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

37. Ділова репутація небанківської установи, її керівників та власників істотної участі в ній не вважається бездоганною, якщо:

{Абзац перший пункту 37 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

1) небанківська установа, її керівники або власники істотної участі в ній володіли істотною участю в банку станом на будь-яку дату, або

{Підпункт 1 пункту 37 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

2) керівники небанківської установи або власники істотної участі в ній обіймали не менше шести місяців посади в органах управління та/або контролю банку або посаду головного бухгалтера банку, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку чи виконували обов'язки зазначених осіб, або

{Підпункт 2 пункту 37 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

3) незалежно від обіймання посад і володіння участю в банку керівники або власники істотної участі небанківської установи станом на будь-яку дату мали право надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії банку, -

протягом одного року, що передує прийняттю рішення Національним банком про:

відкликання в банку банківської ліцензії згідно з пунктом 1 або пунктом 3 частини другої статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (ознака застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком);

віднесення банку до категорії неплатоспроможних у зв'язку з одноразовим грубим або систематичним порушенням банком законодавства у сфері готівкового обігу, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, або віднесення банку до категорії неплатоспроможних з інших підстав, якщо в рішенні Національного банку також установлено здійснення банком ризикової діяльності, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (ознака застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком);

віднесення банку до категорії неплатоспроможних з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність", якщо рішення про віднесення банку до категорії проблемних, яке йому передувало, було прийняте у зв'язку зі здійсненням банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (ознака застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком);

віднесення банку до категорії неплатоспроможних з інших підстав, передбачених статтею 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (ознака застосовується протягом трьох років із дня прийняття такого рішення Національним банком).

{Підпункт 3 пункту 37 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

38. Ділова репутація небанківської установи не вважається бездоганною, якщо:

1) небанківська установа володіла істотною участю в небанківській фінансовій установі станом на будь-яку дату, або

2) власник істотної участі в небанківській установі володів істотною участю в небанківській фінансовій установі станом на будь-яку дату, або

3) керівник або власник істотної участі в небанківській установі обіймав у небанківській фінансовій установі не менше шести місяців посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконував обов’язки зазначених осіб, -

протягом одного року, що передує прийняттю уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, рішення про застосування будь-якого з таких заходів впливу:

призначення тимчасової адміністрації;

анулювання (відкликання) ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг;

виключення з Державного реєстру фінансових установ.

{Пункт 38 розділу V в редакції Постанови Національного банку № 25 від 29.01.2019}

38-1. Ділова репутація небанківської установи не вважається бездоганною, якщо:

{Абзац перший пункту 38-1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

1) небанківська установа була платіжною організацією платіжної системи, або

{Підпункт 1 пункту 38-1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

2) власник істотної участі в небанківській установі був платіжною організацією платіжної системи, або

{Підпункт 2 пункту 38-1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

3) керівник або власник істотної участі в небанківській установі володів істотною участю в платіжній організації платіжної системи, або

{Підпункт 3 пункту 38-1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

4) керівник або власник істотної участі в небанківській установі обіймав у платіжній організації платіжної системи посади в органах управління та/або контролю або посаду відповідального за фінансовий моніторинг чи виконував обов'язки зазначених осіб, - протягом одного року, що передує прийняттю Національним банком рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення законодавства України про санкції та/або у зв'язку із наявністю документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України (ознака застосовується протягом трьох років із дня прийняття такого рішення).

{Підпункт 4 пункту 38-1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

{Розділ V доповнено новим пунктом 38-1 згідно з Постановою Національного банку № 109 від 16.10.2018}

38-2. Керівник оператора поштового зв’язку повинен відповідати таким вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності:

1) мати:

вищу освіту;

стаж роботи на керівних посадах не менше ніж два роки;

2) не мати:

заборгованості зі сплати податків та зборів;

простроченого понад 30 календарних днів фінансового зобов’язання, сума якого перевищує 150 тисяч гривень (або еквівалент суми 5 тисяч євро, якщо зобов’язання виражене в іноземній валюті) перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою;

досвіду роботи на керівній посаді:

у юридичній особі, щодо якої було порушено провадження у справі про банкрутство;

в органах управління та/або контролю або посаді відповідального за фінансовий моніторинг чи виконання обов’язків зазначених осіб у юридичній особі, до якої були застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

в органах управління та/або контролю або посаді відповідального за фінансовий моніторинг чи виконання обов’язків зазначених осіб у юридичній особі, яка була включена до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (вимога застосовується протягом перебування в переліку та протягом трьох років після виключення особи з переліку).

Оператор поштового зв’язку в разі зміни керівника(ів) зобов’язаний протягом 10 робочих днів із дня державної реєстрації змін у письмовій формі повідомити Національний банк про такі зміни та подати документи щодо нового(их) керівника(ів), передбачені в підпункті 14 пункту 21 розділу III цього Положення.

{Розділ V доповнено новим пунктом 38-2 згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

VI. Порядок подання відомостей про структуру власності небанківської установи

{Назва розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

39. Небанківська установа, яка отримала ліцензію, зобов'язана щороку до 01 лютого подавати до Національного банку станом на 01 січня поточного року такі документи про структуру власності:

{Абзац перший пункту 39 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

1) повідомлення про подання відомостей про структуру власності небанківської установи, складене за формою, наведеною в додатку 7 до цього Положення (далі - повідомлення);

{Підпункт 1 пункту 39 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

2) відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської установи, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 8 до цього Положення (далі - відомості про остаточних ключових учасників);

{Підпункт 2 пункту 39 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

3) відомості про власників істотної участі в небанківській установі, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 9 до цього Положення (далі - відомості про власників істотної участі);

{Підпункт 3 пункту 39 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

4) схематичне зображення структури власності небанківської установи (далі - схема).

{Абзац перший підпункту 4 пункту 39 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

Інформація, зазначена в схемі, має повністю відповідати інформації, уключеній до відомостей про остаточних ключових учасників та про власників істотної участі.

Зразки заповнення відомостей про остаточних ключових учасників і власників істотної участі та складання схеми наведені в додатках 10 - 15 до цього Положення.

40. Небанківська установа, яка отримала ліцензію, протягом 10 робочих днів із дати змін у складі відомостей про структуру власності небанківської установи (змін у складі або в розмірі участі власників істотної участі в небанківській установі, у складі або розмірі участі десяти найбільших остаточних ключових учасників у небанківській установі) зобов'язана подати до Національного банку передбачені пунктом 39 розділу VI цього Положення документи про структуру власності разом з оригіналом або засвідченою підписом уповноваженої особи небанківської установи копією договору купівлі-продажу (іншого правочину), унаслідок виконання якого відбулися відповідні зміни в складі відомостей про структуру власності.

{Абзац перший пункту 40 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

У повідомленні, яке подається разом із документами про структуру власності у зв'язку зі змінами в складі відомостей про структуру власності, обов'язково наводиться короткий опис змін із посиланням на реквізити правочинів, на підставі яких відбулися зміни.

41. Уповноважена особа небанківської установи підписує документи про структуру власності.

{Пункт 41 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

42. Національний банк має право вимагати від небанківської установи надання інформації та документів для підтвердження відомостей про структуру власності небанківської установи.

{Пункт 42 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

43. Структура власності небанківської установи має відповідати вимогам щодо прозорості, визначеним розділом VI цього Положення.

Структура власності небанківської установи є прозорою, якщо одночасно виконуються такі вимоги:

1) відомості про структуру власності небанківської установи дають змогу визначити:

усіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у небанківській установі або можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність небанківської установи;

усіх ключових учасників небанківської установи та всіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами небанківської установи;

характер взаємозв’язків між особами, зазначеними в абзацах другому, третьому підпункту 1 пункту 43 розділу VI цього Положення;

2) документи про структуру власності небанківської установи відповідають вимогам розділу VI цього Положення;

3) набуття/збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі погоджено в порядку, установленому законодавством України.

Структура власності небанківської установи є непрозорою, якщо вона не відповідає вимогам щодо прозорості, визначеним у пункті 43 розділу VI цього Положення, а також за наявності обставин, визначених у пунктах 44-46 розділу VI цього Положення.

{Пункт 43 розділу VI в редакції Постанови Національного банку № 25 від 29.01.2019}

44. Структура власності небанківської установи є непрозорою, якщо:

{Абзац перший пункту 44 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

1) неможливо визначити всіх власників істотної участі в небанківській установі через наявність у структурі власності небанківської установи трастових конструкцій. Трастовою конструкцією (трастом) є заснований на правочині режим володіння/управління майном, який передбачає розщеплення права власності на юридичне право власності, яке передається довірчому керуючому, та бенефіціарне право власності, яке передається вигодоодержувачам (бенефіціарам). Під юридичним правом власності розуміється право юридичного володіння, користування та розпорядження майном на користь та в інтересах вигодоодержувачів (бенефіціарів), а під бенефіціарним правом власності - право отримання будь-якої вигоди від майна;

{Підпункт 1 пункту 44 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

2) структура власності небанківської установи є циклічною. Циклічною вважається така структура власності небанківської установи, у якій:

небанківська установа є власником істотної участі в юридичній особі, яка одночасно є власником істотної участі в небанківській установі, та/або

власники істотної участі небанківської установи одночасно володіють прямою та/або опосередкованою участю один в одному на одному або кількох рівнях/ланцюгах володіння корпоративними правами в сукупному розмірі не менше 25%.

{Підпункт 2 пункту 44 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

{Пункт 44 розділу VI в редакції Постанови Національного банку № 109 від 16.10.2018}

45. Національний банк має право визнати структуру власності небанківської установи непрозорою в разі неможливості встановити особу/осіб, яка/які здійснює(ють) значний вплив на управління або діяльність небанківської установи.

{Пункт 45 розділу VI в редакції Постанови Національного банку № 109 від 16.10.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

46. За наявності в Національного банку підстав уважати, що заявлена структура власності небанківської установи не відповідає дійсності, зокрема, що будь-яка особа, яка входить до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської установи є номінальним (довірчим) власником, тобто особою, яка володіє акціями або частками юридичної особи на користь (в інтересах) іншої особи (кінцевого бенефіціарного власника) та виконує юридично значущі дії щодо таких акцій або часток лише на підставі інструкцій і вказівок кінцевого бенефіціарного власника, Національний банк запитує додаткові документи, у тому числі документи для оцінки фінансового/майнового стану такої особи та для з'ясування прозорості структури власності небанківської установи, та встановлює строк для подання таких документів (крім особи, яка входить до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської установи, участь якої в небанківській установі не перевищує одного відсотка).

Національний банк має право визнати структуру власності небанківської установи непрозорою в разі неподання такою небанківською установою достатніх доказів того, що заявлена структура власності небанківської установи відповідає дійсності. Рішення про визнання структури власності небанківської установи непрозорою приймає Правління Національного банку.

{Пункт 46 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

47. Розмір участі особи в небанківській установі розраховується шляхом додавання прямої та опосередкованої участі особи в небанківській установі за всіма ланцюгами володіння корпоративними правами в небанківській установі.

{Пункт 47 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

48. Розмір опосередкованої участі особи в небанківській установі розраховується шляхом множення розміру часток участі осіб за кожним рівнем володіння корпоративними правами у відповідному ланцюгу володіння корпоративними правами в небанківській установі за такою формулою:

{Абзац перший пункту 48 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

де РОУ - розмір розрахункової опосередкованої участі в небанківській установі;

{Абзац третій пункту 48 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

У - розмір участі особи (групи осіб) в юридичній особі, у відсотках;

п - кількість рівнів володіння корпоративними правами небанківської установи;

{Абзац п'ятий пункту 48 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

П - знак множення;

і - номер рівня володіння корпоративними правами небанківської установи.

{Абзац сьомий пункту 48 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

Зразок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в небанківській фінансовій установі наведений у додатках 11, 14 до цього Положення.

Порядок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в небанківській фінансовій установі, визначений у пункті 48 розділу VI цього Положення, не поширюється на осіб, які прямо або через інших осіб здійснюють контроль над акціонерами (учасниками) небанківської фінансової установи.

49. Якщо особа прямо або через інших осіб здійснює контроль над акціонером (учасником) небанківської установи, то розмір опосередкованої участі такої особи в небанківській установі дорівнює розміру прямої участі в небанківській установі акціонера (учасника) небанківської установи, якого вона контролює.

{Пункт 49 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

50. Розмір опосередкованої участі в небанківській установі особи, яка набула істотну участь у небанківській установі за довіреністю акціонерів (учасників) небанківської установи, розраховується шляхом додавання часток участі в статутному капіталі небанківської установи акціонерів (учасників) небанківської установи, які видали такі довіреності.

{Пункт 50 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

51. Розмір опосередкованої участі в небанківській установі, яка незалежно від формального володіння має значний вплив на управління чи діяльність небанківської установи, прирівнюється до 10 відсотків.

{Пункт 51 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

52. Розмір опосередкованої участі в небанківській установі особи, яка незалежно від формального володіння має вирішальний вплив на управління чи діяльність небанківської установи, прирівнюється до 100 відсотків.

{Пункт 52 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

VII. Порядок розгляду Національним банком документів, що подані небанківською установою для отримання/переоформлення ліцензії

{Назва розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

53. Національний банк приймає рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі протягом 60 робочих днів із дня отримання повного пакета документів, визначених цим Положенням.

54. Національний банк оформляє ліцензію на бланку Національного банку за підписом заступника Голови Національного банку або уповноваженої ним особи протягом трьох робочих днів із дня прийняття рішення про видачу ліцензії небанківській установі (додаток 16 - для небанківських фінансових установ; додаток 17 - для операторів поштового зв’язку).

{Пункт 54 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 25 від 29.01.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 50 від 26.03.2019}

55. Національний банк здійснює переоформлення ліцензії/оформлення дубліката ліцензії протягом 15 робочих днів із дня отримання від небанківської установи повного пакета документів, визначених цим Положенням.

{Пункт 55 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

56. Національний банк видає ліцензію або її дублікат представникові небанківської установи на підставі належним чином оформленої довіреності протягом трьох робочих днів із дати підписання ліцензії. У разі неотримання представником небанківської установи ліцензії протягом трьох робочих днів із дати її підписання Національний банк надсилає її за місцезнаходженням небанківської установи.

{Абзац перший пункту 56 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

Національний банк вносить відомості щодо видачі ліцензії або її дубліката до Реєстру виданих, переоформлених або зупинених, відкликаних (анульованих) Національним банком України в небанківських установ ліцензій на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - Реєстр) протягом трьох робочих днів із дати підписання ліцензії.

{Пункт 56 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

56-1. Національний банк розміщує інформацію про видані або переоформлені ліцензії на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку протягом трьох робочих днів із дати підписання ліцензії.

{Розділ VII доповнено новим пунктом 56-1 згідно з Постановою Національного банку № 109 від 16.10.2018}

57. Національний банк має право призупинити розгляд пакета документів, що подається відповідно до цього Положення, у разі виявлення обставин, що можуть вплинути на прийняття Національним банком відповідного рішення, до з'ясування таких обставин, але не більше ніж на 30 робочих днів.

Національний банк зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня прийняття рішення про призупинення розгляду пакета документів у письмовій формі повідомити про таке рішення небанківську установу (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

{Абзац другий пункту 57 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

58. Національний банк має право продовжити строк розгляду пакета документів, визначений цим Положенням, за обґрунтованим клопотанням небанківської установи та встановити строк, на який продовжено строк розгляду, але не більше ніж на 30 робочих днів (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

{Абзац перший пункту 58 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 109 від 16.10.2018}

Національний банк зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня прийняття рішення про продовження строку розгляду пакета документів у письмовій формі повідомити про таке рішення небанківську установу.

{Пункт 58 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

59. Національний банк має право повернути на доопрацювання пакет документів, поданий відповідно до вимог цього Положення, у разі його некомплектності та/або невідповідності поданих документів вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку, про що в письмовій формі повідомляє небанківську установу із зазначенням підстав такого повернення (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

Національний банк повертає без розгляду пакет документів, якщо:

1) відомості про небанківську фінансову установу не внесені до Реєстру фінансових установ у порядку, визначеному законодавством України;

2) відомості про оператора поштового зв’язку не внесені до Реєстру операторів у порядку, визначеному законодавством України, або щодо якого в Реєстрі операторів немає інформації про надання ним послуг з поштового переказу.

Небанківська установа має право повторно подати до Національного банку пакет документів, передбачений вимогами цього Положення, після усунення причин, що стали підставою для повернення документів.

{Пункт 59 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 25 від 29.01.2019}

60. Національний банк має право надати зауваження та пропозиції до поданих документів, якщо вони не відповідають вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі вимогам цього Положення, та встановити строк для їх опрацювання, але не більше ніж 30 робочих днів.

{Абзац перший пункту 60 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 109 від 16.10.2018}

Національний банк зупиняє строк розгляду документів, визначений цим Положенням, до отримання доопрацьованих відповідно до цього пункту документів та/або додаткових документів/інформації, передбачених пунктом 26 розділу III цього Положення, та поновлює його після отримання всіх додаткових документів та інформації.

61. Національний банк має право відмовити у видачі ліцензії небанківській установі, якщо за результатами розгляду документів установлено, що:

{Абзац перший пункту 61 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

1) подані документи містять недостовірну інформацію або не відповідають вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі вимогам цього Положення;

2) небанківська установа та/або хоча б один з її керівників, та/або хоча б один із власників істотної участі в небанківській установі не відповідають вимогам, установленим цим Положенням;

{Підпункт 2 пункту 61 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

3) фінансовий стан небанківської установи не відповідає вимогам, установленим цим Положенням;

{Підпункт 3 пункту 61 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

4) структура власності небанківської установи не відповідає вимогам щодо прозорості, установленим цим Положенням;

{Підпункт 4 пункту 61 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

5) не дотримані інші вимоги цього Положення.

62. Національний банк має право відмовити небанківській установі в переоформленні ліцензії або видачі її дубліката, якщо за результатами розгляду документів установлено, що подані небанківською установою документи містять недостовірну інформацію або не відповідають вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі вимогам цього Положення.

{Пункт 62 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

63. Національний банк письмово повідомляє небанківську установу про відмову у видачі, переоформленні ліцензії або видачі її дубліката із зазначенням підстав.

{Пункт 63 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

64. Подані документи не повертаються небанківській установі в разі відмови у видачі ліцензії.

{Пункт 64 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

65. Небанківська установа має право подати до Національного банку документи на видачу ліцензії не раніше ніж через 90 календарних днів із дня повідомлення Національним банком про відмову у видачі ліцензії за умови усунення підстав, за яких небанківській установі було відмовлено у видачі ліцензії.

{Пункт 65 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

VIII. Зупинення, відкликання (анулювання) ліцензії

66. Національний банк має право зупинити на строк до одного року дію ліцензії небанківської установи в разі порушення нею вимог законодавства України з питань переказу коштів, а також у разі невиконання небанківською установою вимоги та/або рішення Національного банку, які передбачені пунктом 18 розділу ІІ цього Положення.

{Абзац перший пункту 66 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 109 від 16.10.2018}

Національний банк поновлює дію ліцензії (у тому числі достроково) у разі усунення небанківською установою причин, які стали підставою для зупинення дії ліцензії, за умови надання переліку заходів, проведених для усунення цих причин та підтвердних документів щодо цих заходів. Рішення про поновлення дії ліцензії приймається Національним банком протягом 30 робочих днів із дня отримання від небанківської установи таких документів.

Національний банк має право вимагати від небанківської установи надання додаткової інформації, пов'язаної з документами, поданими відповідно до вимог цього Положення, яка необхідна для прийняття рішення про поновлення ліцензії.

Національний банк має право відкликати ліцензію у разі неусунення небанківською установою причин, що стали підставою для зупинення дії ліцензії.

{Пункт 66 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

67. Національний банк має право відкликати в небанківської установи ліцензію в разі:

{Абзац перший пункту 67 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

1) установлення факту подання до Національного банку документів, що містили недостовірну інформацію;

2) виключення небанківської фінансової установи з Реєстру фінансових установ;

2-1) виключення з Реєстру операторів інформації про оператора поштового зв’язку або інформації про надання ним послуг з поштового переказу;

{Пункт 67 розділу VII доповнено новим підпунктом 2-1 згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

3) отримання від небанківської установи повідомлення про прийняття нею рішення про припинення надання послуг із переказу коштів;

{Підпункт 3 пункту 67 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019; в редакції Постанови Національного банку № 50 від 26.03.2019}

3-1) прийняття небанківською установою рішення про припинення юридичної особи (крім перетворення);

{ Пункт 67 розділу VIII доповнено новим підпунктом 3-1 згідно з Постановою Національного банку № 50 від 26.03.2019}

4) ненадання небанківською установою як учасницею платіжної системи послуг з переказу коштів протягом 12 місяців із дати підписання ліцензії заступником Голови Національного банку або уповноваженою ним особою;

{Підпункт 4 пункту 67 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 109 від 16.10.2018, № 25 від 29.01.2019, № 50 від 26.03.2019}

4-1) припинення надання небанківською установою послуг з переказу коштів більше ніж на 180 календарних днів та невідновлення такої діяльності протягом 90 календарних днів із дня повідомлення про це Національним банком;

{Пункт 67 розділу VIII доповнено новим підпунктом 4-1 згідно з Постановою Національного банку № 109 від 16.10.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

5) неусунення причин, за якими під час дії ліцензії були застосовані заходи впливу за порушення законодавства України, що регулює здійснення переказу коштів;

6) вчинення небанківською фінансовою установою повторного порушення вимог законодавства України з питань переказу коштів.

Повторним порушенням уважається вчинення протягом року небанківською фінансовою установою порушення вимог законодавства України з питань переказу коштів із дня:

надсилання/застосування до такої небанківської фінансової установи письмової вимоги/заходу впливу за аналогічне порушення вимог законодавства України з питань переказу коштів;

зупинення дії ліцензії за аналогічне порушення вимог законодавства України з питань переказу коштів;

{Підпункт 6 пункту 67 розділу VIII в редакції Постанови Національного банку № 109 від 16.10.2018}

6-1) повторного протягом календарного року невиконання вимоги та/або рішення Національного банку, що передбачені пунктом 18 розділу ІІ цього Положення;

{Пункт 67 розділу VIII доповнено новим підпунктом 6-1 згідно з Постановою Національного банку № 109 від 16.10.2018}

7) виявлення факту(ів) здійснення ризикової діяльності;

8) наявності в Національного банку документально підтвердженої інформації від спеціальних державних органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю, чи органів державної влади про порушення небанківською установою вимог нормативно-правових актів Національного банку, законодавства України з питань переказу коштів, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню зброї масового знищення, у сфері надання послуг поштового зв’язку в частині поштового переказу (для операторів поштового зв’язку) та/або до них застосовано санкції за порушення цього законодавства;

{Підпункт 8 пункту 67 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

9) установлення факту недотримання небанківською установою внутрішніх правил про переказ коштів та/або правил платіжних систем, учасником яких вона є;

{Підпункт 9 пункту 67 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

10) невідповідності структури власності юридичної особи - небанківської установи та власників істотної участі в небанківській установі вимогам законодавства України (зокрема, вимогам, установленим у цьому Положенні);

{Підпункт 10 пункту 67 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

11) виникнення обставин, що свідчать про невідповідність небанківської установи, його керівників, власників істотної участі в ній вимогам щодо ділової репутації, визначеним цим Положенням;

{Підпункт 11 пункту 67 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

11-1) виникнення обставин, що свідчать про невідповідність керівників оператора поштового зв’язку вимогам щодо професійної придатності, визначеним цим Положенням;

{Пункт 67 розділу VIII доповнено новим підпунктом 11-1 згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

12) невиконання небанківською установою обов'язку, передбаченого пунктом 20 розділу II цього Положення;

{Підпункт 12 пункту 67 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

13) виявлення двох та більше порушень вимог нормативно-правових актів Національного  банку щодо забезпечення реалізації і моніторингу ефективності застосованих Радою національної безпеки та оборони України відповідно до Закону України "Про санкції" персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

{Пункт 67 розділу VIII доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 109 від 16.10.2018}

14) наявності документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність небанківської установи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України;

{Пункт 67 розділу VIII доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 109 від 16.10.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

15) нерозкриття (неповного розкриття)/непідтвердження (неповного підтвердження) небанківською установою інформації щодо джерел походження коштів, з яких складається власний (статутний та/або додатковий) капітал небанківської установи, на підставах і в порядку, визначених цим Положенням;

{Пункт 67 розділу VIII доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

16) незабезпечення небанківською установою наявності мінімального власного капіталу в розмірі, установленому в пунктах 32, 32-1 розділу IV цього Положення;

{Пункт 67 розділу VIII доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

17) якщо в оператора поштового зв’язку є менше 50 структурних підрозділів, у яких здійснюється діяльність із переказу коштів, та/або, якщо оператор поштового зв’язку здійснює діяльність на території менше 50% областей України (крім території, визнаної тимчасово окупованою відповідно до законодавства України, та території, на якій тимчасово не здійснюють свої повноваження органи державної влади України).

{Пункт 67 розділу VIII доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019; в редакції Постанови Національного банку № 50 від 26.03.2019}

68. Національний банк має право в установленому ним порядку у випадку, передбаченому Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", застосувати до небанківської фінансової установи санкцію у вигляді анулювання ліцензії.

69. Національний банк надсилає небанківській установі копію рішення про зупинення, відкликання, анулювання ліцензії протягом трьох робочих днів із дня його прийняття рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Якщо рішення містить гриф обмеження доступу, то копія рішення надсилається згідно з установленими Національним банком вимогами щодо пересилання документів із грифом обмеження доступу. Рішення оформляється в установленому Національним банком порядку та є обов'язковим для виконання.

Національний банк вносить відомості щодо зупинення, відкликання, анулювання ліцензії до Реєстру протягом трьох робочих днів із дня прийняття відповідного рішення.

{Пункт 69 розділу VIII доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

{Пункт 69 розділу VIII в редакції Постанови Національного банку № 109 від 16.10.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

69-1. Національний банк розміщує інформацію про рішення щодо

зупинення, відкликання, анулювання ліцензії на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку протягом трьох робочих днів із дня прийняття такого рішення.

{Розділ VIII доповнено новим пунктом 69-1 згідно з Постановою Національного банку № 109 від 16.10.2018}

70. Небанківська установа зобов'язана припинити надання послуг з переказу коштів наступного робочого дня після отримання рішення про зупинення, відкликання (анулювання) ліцензії та повернути її протягом трьох робочих днів.

{Пункт 70 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

71. Небанківська установа має право повторно звернутися до Національного банку із заявою про видачу ліцензії не раніше ніж через рік із дати прийняття Національним банком рішення про відкликання (анулювання) ліцензії.

{Пункт 71 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

В. о. директора
Департаменту платіжних систем
та інноваційного розвиткуО.В. Василєва

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник
Голови Національного банку України
Я.В. Смолій


Додаток 1
до Положення про порядок видачі
ліцензії на переказ коштів у національній
валюті без відкриття рахунків
(підпункт 1 пункту 21 розділу III)

ЗАЯВА
про видачу ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}Додаток 2
до Положення про порядок видачі ліцензії на
переказ коштів у національній валюті без
відкриття рахунків
(підпункт 2 пункту 21 розділу III)

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
до бізнес-плану

Зміст

І. Загальна частина

1. Стислий опис (резюме).

Зазначаються в стислій формі головні аспекти бізнес-плану (мета отримання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, очікувані результати діяльності).

2. Загальна інформація про небанківську установу.

II. Опис економічного середовища

1. Правова база.

Зазначається нормативно-правова база функціонування небанківської установи, у тому числі внутрішні документи, що регламентують здійснення операцій з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

2. Маркетингове дослідження ринку.

Зазначаються стан ринку послуг з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків і його динаміка, визначення потреб клієнтів у послугах і стан їх задоволення, у тому числі в територіальному розрізі, де небанківська установа планує проводити свою діяльність.

Небанківська установа має викласти своє бачення динаміки розвитку економічних показників, зокрема тих із них, що характеризують фінансові ринки.

3. Конкурентна позиція та переваги небанківської установи.

Розкриваються місце небанківської установи на ринку послуг з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків, потенційні конкуренти та конкурентні переваги небанківської установи.

III. Участь у платіжних системах та розвиток бізнесу небанківської установи

1. Мета створення та завдання небанківської установи.

Відображаються довгострокове бачення ролі й місця небанківської установи на ринку послуг з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків, особливості позиціонування в ринковому середовищі.

2. Напрями діяльності небанківської установи.

Розкриваються спеціалізація небанківської установи, напрями її діяльності, у тому числі в розрізі галузей, клієнтів, послуг, територіальний аспект діяльності.

Визначаються обсяги діяльності за напрямами діяльності та цінова політика небанківської установи.

Оператор поштового зв’язку окремо зазначає перелік видів послуг з переказу коштів, які він планує надавати на підставі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, та перелік видів послуг, що надаються ним у межах поштового переказу.

3. Участь у платіжних системах

Зазначаються платіжні системи, учасником яких планує стати небанківська установа, істотні умови участі у відповідних платіжних системах, план дій із забезпечення участі в платіжній системі.

4. Торговельна марка

Зазначається комерційне (фірмове) найменування, торговельна марка (знак для товарів та послуг), під якими небанківська установа має намір надавати послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

5. Прогнозний баланс небанківської установи.

Подається прогнозний баланс небанківської установи на три роки.

Подається опис операцій небанківської установи із зазначенням видів операцій, ліквідності, дохідності, витратності, структури активів і пасивів за строками їх погашення тощо.

6. Управління ризиками.

Зазначаються внутрішні принципи управління ризиками небанківської установи, заходи з попередження ризикової діяльності та фінансової дестабілізації.

7. Фінансовий моніторинг

Зазначаються заходи із забезпечення виконання вимог законодавства України із запобігання (протидії) легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

8. Розвиток мережі небанківської установи.

Зазначаються плани щодо відкриття структурних підрозділів (із зазначенням місцезнаходження) небанківської установи або очікуваних місць надання послуг з переказу коштів небанківською установою.

Оператор поштового зв’язку додатково розкриває розмір орієнтовних витрат на відкриття структурних підрозділів.

9. Участь у фінансових групах.

Відображаються плани щодо участі небанківської установи у фінансових, у тому числі банківських, групах із зазначенням їх типу, материнської компанії та сфери діяльності.

IV. Фінансово-економічні показники діяльності небанківської установи-1

__________
-1Усі фінансово-економічні показники розраховуються на три роки з урахуванням сприятливого і несприятливого розвитку подій.

1. Фінансовий план небанківської установи.

Подається прогнозний розрахунок звіту про фінансовий результат небанківської установи.

2. Зміни капіталу небанківської установи.

Подається план збільшення/зменшення капіталу небанківської установи із зазначенням відповідних джерел збільшення/підстав зменшення (за потреби).

V. Прогнозований розмір витрат небанківської установи для здійснення діяльності з переказу коштів упродовж трьох років

Рік

Основні напрями витрат

Сума прогнозованих витрат


VI. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення небанківської установи

1. Система управління небанківської установи.

Подаються схема управління небанківською установою, принципи розподілу управлінських функцій між органами управління і повноважень між керівництвом небанківської установи, у тому числі підпорядкованість та функції підрозділів (із зазначенням їх найменування та планової чисельності персоналу підрозділів).

2. Матеріально-технічна база небанківської установи.

Зазначається, чи забезпечена небанківська установа приміщенням, офісною технікою та необхідним обладнанням (у тому числі спеціальні технічні засоби для створення системи безпеки).

3. Оператори послуг платіжної інфраструктури

Зазначається модель, за якою небанківська установа планує використовувати послуги оператора послуг платіжної інфраструктури під час здійснення нею діяльності, а також перелік видів послуг.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}Додаток 3
до Положення про порядок видачі ліцензії на
переказ коштів у національній валюті без
відкриття рахунків
(підпункт 3 пункту 21 розділу III)

АНКЕТА
_______________________________________________________
(повне офіційне найменування небанківської установи)

Розділ І. Інформація про небанківську установу

1. Загальна інформація

Таблиця 1

№ з/п

Перелік даних

Інформація

1

2

3

1

Повне та скорочене найменування


2

Місцезнаходження


3

Ідентифікаційний код


4

Дата державної реєстрації


5

Орган, що здійснив державну реєстрацію


6

Інформація про ліцензії юридичної особи


7

Контактні дані (номери телефонів, електронна адреса)


2. Інформація про фінансовий стан (станом на останню звітну дату)

Таблиця 2

№ з/п

Перелік даних

Інформація

1

2

3

1

1. Банки, у яких небанківська установа має рахунки


2

2. Розмір очікуваних витрат на перший рік діяльності після отримання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, грн


3

3. Інформація за даними форми № 1 "Баланс", грн.:


4

1) розмір власного капіталу


5

2) розмір грошових коштів та їх еквівалентів


6

3) розмір оборотних активів


7

4) розмір дебіторської заборгованості


8

5) розмір поточних фінансових інвестицій


3. Інформація про фінансові зобов'язання та фінансовий стан

Таблиця 3

№ з/п

Перелік запитань

Відповідь

1

2

3

1

1. Чи допускала небанківська установа порушення своїх фінансових зобов'язань протягом останніх трьох років?

так/ні

2

1) повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, перед якою не виконано фінансове зобов'язання*


3

2) сума невиконаного зобов'язання*, грн.


4

3) строк порушення*, днів


5

2. Чи має небанківська установа заборгованість зі сплати податків та зборів?

так/ні

6

3. Чи є в небанківської установи фінансові інвестиції в капітал її ключових учасників першого чи кожного наступного рівня володіння корпоративними правами небанківської установи, сумарний розмір яких перевищує 25% власного капіталу небанківської установи?

так/ні

7

4. Чи перевищує частка фінансових інвестицій та/або дебіторської заборгованості, та/або векселів 50% активів небанківської установи?

так/ні

__________
* Інформація заповнюється щодо кожного порушеного фінансового зобов'язання.

4. Інформація про ділову репутацію

Таблиця 4

№ з/п

Перелік запитань

Відповідь

1

2

3

1

Чи застосовувалися до небанківської установи, її керівників та/або її власників істотної участі санкції іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (протягом останніх трьох років)?

так/ні

2

Чи було включено небанківську установу, її керівників та/або власників істотної участі до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (протягом останніх трьох років)?

так/ні

3

Чи були факти надання небанківською установою, її керівниками та/або власниками істотної участі недостовірної інформації Національному банку України або іншим державним органам (протягом останніх трьох років)?

так/ні

4

Чи є у власників істотної участі небанківської установи та/або у її керівників судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством порядку?

так/ні

5

Чи має/мала небанківська установа, її власники істотної участі та/або керівники істотну участь у банку України?
(зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку має/мав істотну участь)

так/ні

6

Чи обіймають/обіймали керівники або власники істотної участі в небанківській установі посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконують/виконували обов'язки зазначених осіб у банках України?
(зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку обіймає/обіймав посаду)

так/ні

7

Чи мають/мали право керівники або власники істотної участі в небанківській установі незалежно від обіймання посад і володіння участю надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії іншого банку України?
(зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку має/мав право надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії)

так/ні

8

Чи має/мала небанківська установа, її власники істотної участі істотну участь в інших небанківських установах України?
(зазначити хто, протягом якого часу та в якій небанківській установі має/мав істотну участь)

так/ні

9

Чи обіймають/обіймали керівники або власники істотної участі в небанківській установі посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконують/виконували обов'язки зазначених осіб в інших небанківських установах України?
(зазначити хто, протягом якого часу та в якій небанківській установі обіймає/обіймав посаду)

так/ні

10

Чи була/був небанківська установа, її власник істотної участі платіжною організацією платіжної системи, щодо якої Національним банком було прийнято рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення законодавства України про санкції та/або у зв’язку з наявністю документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.

(зазначити хто, протягом якого часу та в якій платіжній організації платіжної системи)

так/ні

11

Чи володів керівник або власник істотної участі в небанківській установі істотною участю в платіжній організації платіжної системи, щодо якої Національним банком було прийнято рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення законодавства України про санкції та/або у зв’язку з наявністю документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.

(зазначити хто, протягом якого часу та в якій платіжній організації платіжної системи)

так/ні

12

Чи обіймав керівник або власник істотної участі в небанківській установі посади в органах управління та/або контролю або посаду відповідального за фінансовий моніторинг чи виконував обов’язки зазначених осіб у платіжній організації платіжної системи, щодо якої Національним банком було прийнято рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення законодавства України про санкції та/або у зв’язку із наявністю документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.

(зазначити хто, протягом якого часу та в якій платіжній організації платіжної системи)

так/ні

Розділ II. Інформація про керівників небанківської фінансової установи*

(не заповнюється операторами поштового зв’язку)

__________________________________________________
* заповнюється окремо щодо кожного керівника

Таблиця 5


з/п

Перелік даних

Інформація

1

2

3

1

Прізвище, ім’я та по батькові


2

Посада, дата вступу на посаду


3

Г ромадянство


4

Місце фактичного проживання


5

Місце реєстрації


6

Ідентифікаційний номер


7

Дата народження


8

Місце народження


9

Документ, що посвідчує особу (тип документа, серія та номер, дата видачі, орган видачі)


10

Інформація про судимість

(зазначити інформацію, якщо є судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством порядку)

Розділ III. Відносини небанківської установи з іншими особами

1. Перелік юридичних осіб, у яких небанківська установа є власником істотної участі (прямої або опосередкованої, у тому числі незалежно від формального володіння)

Таблиця 6

№ з/п

Найменування юридичної особи

Місцезнаходження (країна, місто)

Ідентифікаційний номер пряма

Розмір участі, %

Основний вид діяльності юридичної особи

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
...
2. Перелік юридичних осіб, у яких керівники небанківської установи або власники істотної участі в небанківській установі є власниками істотної участі (прямої або опосередкованої, у тому числі незалежно від формального володіння)

Таблиця 7

№ з/п

Керівник/ власник істотної участі

Найменування юридичної особи

Місцезнаходження (країна, місто)

Ідентифікаційний номер

Розмір участі, %

Основний вид діяльності юридичної особи

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

...

3. Перелік юридичних осіб, у яких керівники небанківської установи або власники істотної участі в небанківській установі є керівниками

Таблиця 8

№ з/п

Керівник/ власник істотної участі

Найменування юридичної особи

Місцезнаходження (країна, місто)

Ідентифікаційний номер

Посада

Основний вид діяльності юридичної особи

1

2

3

4

5

6

7

12...Я, (прізвище, ім'я та по батькові керівника небанківської установи), стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цієї анкети я надаю Національному банку України згоду на збирання, зберігання, оброблення та поширення моїх персональних даних у межах та в спосіб, що визначені законодавством України.

_____________________
(дата підписання анкети)

____________________________________________
(підпис призначеного/рекомендованого керівника)

_________________
(ініціали, прізвище)

_____________________________________________
(телефон, адреса електронної пошти керівника)

_______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, телефон, адреса електронної пошти контактної особи)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 109 від 16.10.2018, № 25 від 29.01.2019}Додаток 4
до Положення
про порядок  видачі
ліцензії на переказ коштів
у національній валюті
без відкриття рахунків
(підпункт 13 пункту 21 розділу III)

ІНФОРМАЦІЯ
про наявність в оператора поштового зв’язку структурних підрозділів

“___” ____________ 20__ р.

Національний банк України

Оператор поштового зв’язку _____________________________________________________
                                                                                    (повне найменування)

в особі керівника _____________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ім’я, по батькові)

надає інформацію про наявні в нього структурні підрозділи:


з/п

Назва реквізиту

найменування структурного підрозділу (у разі наявності найменування)

місцезнаходження приміщення

дата та номер документа, що підтверджує право власності або право користування приміщенням (договору оренди/суб оренди нежитлового приміщення, укладений строком, не менше ніж на один рік, інших документів)

найменування та ідентифікаційний код/номер контрагента

строк дії документа, що підтверджує право власності або право користування приміщенням (за кожним документом окремо)

дати приймання- передавання приміщень в оренду/суборенду (за кожним приміщенням окремо)

площа приміщення (за кожним приміщенням окремо)

види послуг, які надаються у структурному підрозділі

види послуг, які плануються надаватись після отримання ліцензії або надаються в структурному підрозділі

область

адреса (район, населений пункт, вулиця, будинок, номер примі щення)

поштові відправлення

поштовий переказ

переказ коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
2
Я, ____________________________________________________________________
                                        (прізвище, ім’я, по батькові)

несу персональну відповідальність за достовірність наведеної вище інформації та стверджую, що вона є правдивою та повною станом на дату її подання.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цьому повідомленні, зобов’язуюся негайно повідомити про ці зміни Національний банк України.

Мені відомо, що надання недостовірної інформації та/або приховування будь-яких відомостей у зв’язку з цим повідомленням тягне за собою застосування Національним банком України до оператора поштового зв’язку заходів впливу, передбачених законодавством України.

З усіх питань, що стосуються наведеної вище інформації, прошу звертатися до

____________________________________________________________________________.
(прізвище, адреса, номер телефону, адреса електронної пошти контактної особи)

_______________
(дата)

___________________
(підпис керівника)

________________________
(ініціали, прізвище)


_______________________________________________
(телефон, адреса електронної пошти керівника)

{Положення доповнено новим Додатком 4 згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}


Додаток 5
до Положення
про порядок  видачі
ліцензії на переказ коштів
у національній валюті
без відкриття рахунків
(підпункт 14 пункту 21 розділу III)

АНКЕТА
керівника оператора поштового зв’язку

__________________________________________________________
(повне офіційне найменування оператора поштового зв’язку)

Розділ І. Інформація про керівника

1. Загальна інформація

Таблиця 1

№ з/п

Назва

Інформація

1

2

3

1

Прізвище, ім’я та по батькові


2

Посада


3

Громадянство


4

Місце проживання


5

Місце реєстрації


6

Ідентифікаційний номер


7

Дата народження


8

Місце народження


2. Документ, що посвідчує особу

Таблиця 2

№ з/п

Тип документа

Серія та номер

Дата видачі

Орган видачі

1

2

3

4

5

3. Відомості про призначення (обрання) керівника

Таблиця 3


з/п

Орган, що прийняв рішення про призначення (обрання)

Дата рішення про призначення/обрання особи

Дата вступу на посаду

1

2

3

4

4. Інформація про вищу освіту

Таблиця 4


з/п

Навчальний заклад, країна

Рік закінчення навчання

Спеціальність

Ступінь (рівень)

1

2

3

4

5

Розділ ІІ. Відомості про трудову діяльність

5. Посади в юридичних особах за останні 10 років

Таблиця 5


з/п

Найменування юридичної особи, країна

Строк перебування на посаді

Посада (посади)

Причина звільнення

дата призначення (обрання)

дата звільнення

1

2

3

4

5

6

Розділ ІІІ. Відносини керівника з іншими особами

6. Перелік юридичних осіб, у яких керівник є власником істотної участі
(прямої або опосередкованої, незалежно від формального володіння)

Таблиця 6


з/п

Найменування юридичної особи

Місцезнаходження (країна, місто)

Ідентифікаційний код

Розмір участі, %

Основний вид діяльності юридичної особи

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

7. Перелік юридичних осіб, у яких особа є керівником

Таблиця 7


з/п

Найменування юридичної особи

Місцезнаходження (країна, місто)

Ідентифікаційний код

Посада

Основний вид діяльності юридичної особи

1

2

3

4

5

6

IV. Ділова репутація та професійна придатність

Таблиця 8

№ з/п

Питання

Відповідь

1

2

3

1

Чи маєте Ви ознаки відсутності бездоганної ділової репутації та/або невідповідності вимогам щодо професійної придатності, визначеним нормативно-правовим актом Національного банку України про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків?

Якщо так, то які саме?

Так/ні

2

Чи були Ви керівником/власником істотної участі в юридичній особі, діяльність якої була припинена?

Якщо так, то в якій юридичній особі (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, дати припинення та підстав припинення діяльності юридичної особи)?

Так/ні

3

Чи були Ви керівником/власником істотної участі в юридичній особі, щодо якої було порушено провадження в справі про банкрутство?

Якщо так, то в якій юридичній особі (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, дати порушення провадження в справі про банкрутство)?

Так/ні

4

Які Ваші основні досягнення під час займання керівної посади в юридичній особі? Який вплив вони мали на діяльність юридичної особи?


5

Які Ваші функціональні обов’язки на посаді керівника оператора поштового зв’язку?


6

Чи мають інші особи можливість здійснювати вплив на Вас у процесі прийняття рішень під час виконання Вами обов’язків керівника оператора поштового зв’язку?

Якщо так, то які особи мають можливість здійснювати вплив?

Так/ні

7

Чи маєте Ви досвід роботи у сфері ринків фінансових послуг?

Якщо так, то у яких юридичних особах (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, періоду роботи, назви посади, повноважень та функціональних обов’язків)?

Так/ні

8

Чи маєте Ви досвід роботи в юридичних особах, які зареєстровані в державі, яка здійснює збройну агресію проти України?

Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, коду реєстрації юридичної особи, періоду роботи, назви посади, повноважень і функціональних обов’язків)?

Так/ні

9

Чи застосовувалися до Вас, юридичних осіб, в яких Ви були/є власником істотної участі та/або керівником, санкції іноземними державами, міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (протягом останніх трьох років)?

Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, коду реєстрації юридичної особи, періоду роботи, назви посади, повноважень та функціональних обов’язків)?

Так/ні

10

Чи було включено Вас, юридичні особи, в яких Ви були/є власником істотної участі та/або керівником, до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (протягом останніх трьох років)?

Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, коду реєстрації юридичної особи (за наявності), періоду роботи, назви посади, повноважень та функціональних обов’язків)?

Так/ні

11

Чи були факти надання Вами, юридичними особами, в яких Ви були/є власником істотної участі та/або керівником, недостовірної інформації Національному банку України?

Так/ні

12

Чи є у Вас судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством порядку?

Так/ні

13

Чи були Ви власником істотної участі, керівником, відповідальним за фінансовий моніторинг та/або займали посади в органах управління та/або контролю в платіжній організації платіжної системи, щодо якої Національним банком України було прийнято рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення законодавства України про санкції та/або у зв’язку із наявністю документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.

Якщо так, то в якій платіжній організації платіжної системи (із зазначенням найменування, коду реєстрації юридичної особи (за наявності), періоду роботи, назви посади, повноважень та функціональних обов’язків та/або періоду володіння істотною участю)?

Так/ні

14

Чи обіймаєте/обіймали Ви посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконуєте/виконували обов’язки зазначених осіб в інших небанківських установах України.

Якщо так, то зазначити протягом якого часу та в якій небанківській установі обіймаєте/обіймали посаду?

Так/ні

Я________________________________________________________________,
                                                      (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться. Зазначена згода включає також надання цієї інформації іншим державним органам України.

Я стверджую, що належним чином виконую вимоги законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” підписанням цієї анкети я надаю Національному банку України згоду на збирання, зберігання, обробку та поширення моїх персональних даних у межах та в спосіб, що визначені законодавством України.

_______________
(дата)

___________________
(підпис керівника)

__________________________
(ініціали, прізвище)


____________________________________________________
(телефон, адреса електронної пошти керівника)


______________________________________________
(прізвище, ініціали, телефон, адреса електронної пошти контактної особи)

{Положення доповнено новим Додатком 5 згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}Додаток 6
до Положення про порядок видачі ліцензії на
переказ коштів у національній валюті без
відкриття рахунків
(підпункт 1 пункту 23 розділу III)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}Додаток 7
до Положення про порядок видачі ліцензії на
переказ коштів у національній валюті без
відкриття рахунків
(підпункт 1 пункту 39 розділу VI)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про подання відомостей про структуру власності небанківської установи

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}Додаток 8
до Положення про порядок видачі ліцензії на
переказ коштів у національній валюті без
відкриття рахунків
(підпункт 2 пункту 39 розділу VI)

ВІДОМОСТІ
про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської установи

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 25 від 29.01.2019, № 50 від 26.03.2019}Додаток 9
до Положення про порядок видачі ліцензії на
переказ коштів у національній валюті без
відкриття рахунків
(підпункт 3 пункту 39 розділу VI)

ВІДОМОСТІ
про власників істотної участі в небанківській установі

{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}Додаток 10
до Положення про порядок видачі ліцензії на
переказ коштів у національній валюті без
відкриття рахунків
(підпункт 4 пункту 39 розділу VI)

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ
структури власності ПАТ “Небанківська установа” станом на _______ 20___ року (зразок)

{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

{У схематичному зображенні Додатка 10 слово “фінансова” повинне бути виключене згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}Додаток 11
до Положення про порядок видачі ліцензії на
переказ коштів у національній валюті без
відкриття рахунків
(підпункт 4 пункту 39 розділу VI)

ВІДОМОСТІ
про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської установи
в ____________________________________________________
(повне найменування небанківської установи)
станом на _____________ 20 ___ року

(зразок заповнення таблиць 1, 2 додатка 8 до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - Положення) відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської установи, наведеного в додатку 10 до Положення)

Таблиця 1

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи (далі - Фізична особа) або повне найменування юридичної особи (далі - Юридична особа)

Тип особи

Чи є особа власником істотної участі в небанківській установі

Інформація про особу

Участь особи в небанківській установі, %

Опис взаємозв’язку особи з небанківською установою

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Фізична особа 2

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

33

33

Через Юридичну особу 3 (55%), ТОВ “Юридична особа 2”, якому належить 33% акцій небанківської установи. Контролер Юридичної особи 3 та ТОВ “Юридична особа 2”

2

Фізична особа 9

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

17

17

Через ПрАТ “Юридична особа 6” (51 %). Юридична особа 7 є номінальним утримувачем акцій Фізичної особи 9 в ПрАТ “Юридична особа 6”. Є власником істотної участі як контролер ПрАТ “Юридична особа 6”, якому належить 17% акцій небанківської установи

3

Фізична особа 3

ФО

Так

Російська Федерація, інша інформація про особу

-

14,1075

14,1075

Через Юридичну особу 3 (45%) і ТОВ “Юридична особа 2”

4

Публічна компанія 1 (Company 1)

ПК

Так

Велика Британія, інша інформація про особу

12,2

-

12,2

Акціонер небанківської установи

5

Фізична особа 1

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

11,65

11,65

Через ТОВ “Юридична особа 1” (100%), якому належить 10% акцій небанківської установи Через ТОВ “Юридична особа 2” (5%), якому належить 33% акцій небанківської установи

6

Фізична особа 18

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

10,3

10,3

Представник за довіреністю Фізичної особи 16 та Фізичної особи 15

7

Фізична особа 8

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

9,33

9,33

Через ПрАТ “Юридична особа 6” (49%). “Юридична особа 7” є номінальним утримувачем акцій Фізичної особи 8 у ПрАТ “Юридична особа 6”. Через ТОВ “Юридична особа 5” (50%), якому належить 20% у ПрАТ “Юридична особа 5”, якому належить 10% акцій небанківської установи

8

Фізична особа 4

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

5,2

-

5,2

Акціонер небанківської установи

9

Фізична особа 16 (Individual 16)

ФО

Ні

США, інша інформація про особу

5,2

-

5,2

Акціонер небанківської установи, має спільні економічні інтереси з Фізичною особою 15 через Фізичну особу 18, яка є їх спільним представником за довіреністю

10

Фізична особа 15 (Individual 15)

ФО

Ні

Республіка Кіпр, інша інформація про особу

5,1

-

5,1

Акціонер небанківської установи, має спільні економічні інтереси з Фізичною особою 16 через Фізичну особу 18, яка є їх спільним представником за довіреністю

11

Фізична особа 12

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

3,72

3,72

Через ПрАТ “Юридична особа 4” (35%), якому належить 10% акцій небанківської установи. Через ТОВ “Юридична особа 5” (11%), якому належить 20% у ПрАТ “Юридична особа 4”, якому належить 10% акцій небанківської установи

12

Фізична особа 11

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

2,5

2,5

Через ПрАТ “Юридична особа 4” (25%), якому належить 10% акцій небанківської установи

13

Фізична особа 13

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

2,28

2,28

Через ПрАТ “Юридична особа 4” (19%), якому належить 10% акцій небанківської установи. Через ТОВ “Юридична особа 5” (19%), якому належить 20% у ПрАТ “Юридична особа 4”, якому належить 10% акцій небанківської установи

14

Фізична особа 6

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

1,54

-

1,54

Акціонер небанківської установи.

15

Фізична особа 14 (Individual 14)

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

0,5

0,5

Через ПрАТ “Юридична особа 4” (1%), якому належить 10% акцій небанківської установи. Через ТОВ “Юридична особа 5” (20%), якому належить 20% у ПрАТ “Юридична особа 4”, якому належить 10% акцій небанківської установи

16

Фізична особа 5 (Individual 5)

ФО

Ні

Федеративна Республіка Німеччина, інша інформація про особу

0,46

-

0,46

Акціонер небанківської установи.

Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в небанківській установі (колонка 7 таблиці 1):

Таблиця 2

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Розрахунок, %

1

2

3

1

Фізична особа 2

33

2

Фізична особа 9

17

3

Фізична особа 3

45 • 0,95 • 0,33 = 14,1075

4

Фізична особа 1

10 + 5 • 0,33 = 11,65

5

Фізична особа 18

5,1 + 5,2 = 10,6

6

Фізична особа 8

49 • 0,17 + 50 • 0,2 • 0,1=9,33

7

Фізична особа 12

35 • 0,1 + 11 • 0,2 • 0,1 = 3,72

8

Фізична особа 11

25 • 0,1 = 2,5

9

Фізична особа 13

1,9 + 19 • 0,2 • 0,1 = 2,28

10

Фізична особа 14

0,1 + 20 • 0,2 • 0,1 = 0,5

________________________
посада уповноваженої
небанківською установою особи)

______________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

__________________
(дата)

__________________________
(ініціали та прізвище виконавця)

______________________
(телефон виконавця)

{Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}


Додаток 12
до Положення про порядок видачі ліцензії на
переказ коштів у національній валюті без
відкриття рахунків
(підпункт 4 пункту 39 розділу VI)

ВІДОМОСТІ
про власників істотної участі в небанківській установі
в _______________________________________________
(повне найменування небанківської установи)
станом на _____________ 20 ___ року

(зразок заповнення таблиці додатка 9 до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - Положення) відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської установи, наведеного в додатку 10 до Положення)

Таблиця

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи (далі - Фізична особа) або повне найменування юридичної особи (далі - Юридична особа)

Тип особи

Тип істотної участі

Інформація про особу

Опис взаємозв’язку особи з небанківською  установою

1

2

3

4

5

6

1

ТОВ “Юридична особа 2”

ЮО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської установи, якому належить 33% акцій небанківської установи

2

ПрАТ “Юридична особа 6”

ЮО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської установи, якому належить 17% акцій небанківської установи

3

Публічна компанія 1 (Public company 1)

ЮО

П

Велика Британія, інша інформація про особу

Акціонер небанківської установи, якому належить 12,2% акцій небанківської установи

4

ТОВ “Юридична особа 1”

ЮО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської установи, якому належить 10% акцій небанківської установи

5

ПрАТ “Юридична особа 4”

ЮО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської установи, якому належить 10% акцій небанківської установи

6

Юридична особа 3 (Company 3)

ЮО

О

Велика Британія, інша інформація про особу

Учасник ТОВ “Юридична особа 2” (частка 95%), якому належить 33% акцій небанківської установи

7

Фізична особа 1

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Учасник (контролер) ТОВ “Юридична особа 1” (частка 100%), якому належить 10% акцій небанківської установи. Учасник ТОВ “Юридична особа 2” (частка 5%), якому належить 33% акцій небанківської установи

8

Фізична особа 2

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Учасник (контролер) ТОВ “Юридична особа 3” (частка 55%), яке є учасником ТОВ “Юридична особа 2” (частка 95%), якому належить 33% акцій небанківської установи

9

Фізична особа 9

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер (контролер) ПрАТ “Юридична особа 6”, якому належить 17% акцій небанківської установи

10

Фізична особа 3

ФО

О

Російська Федерація, інша інформація про особу

Учасник ТОВ “Юридична особа 3” (частка 45%), яке є учасником ТОВ “Юридична особа 2” (частка 95%), якому належить 33% акцій небанківської установи

11

Фізична особа 18

ФО

О (ПГ)

Україна, інша інформація про особу

Має право голосу на загальних зборах акціонерів небанківської установи за дорученням акціонерів небанківської установи: Фізичної особи 15, якій належить 5,1% акцій небанківської установи (довіреність від 01 січня 2017 року, термін дії - до 01 січня 2018 року); Фізичної особи 16, якій належить 5,2% акцій небанківської установи (довіреність від 01 січня 2017 року, термін дії - до 01 січня 2018 року)

__________________________
посада уповноваженої
небанківською
установою особи)

______________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище )

________________
(дата)

__________________________
(ініціали та прізвище виконавця)

____________________
(телефон виконавця)

{Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}


Додаток 13
до Положення про порядок видачі ліцензії на
переказ коштів у національній валюті без
відкриття рахунків
(підпункт 4 пункту 39 розділу VI)

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ
структури власності ______________________________
(повне найменування небанківської установи)
станом на 20 року (зразок)

{Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}

{У схематичному зображенні Додатка 13 слово “фінансова” повинне бути виключене згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}Додаток 14
до Положення про порядок видачі ліцензії на
переказ коштів у національній валюті без
відкриття рахунків
(підпункт 4 пункту 39 розділу VI)

ВІДОМОСТІ
про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської установи
____________________________________________________
(повне найменування небанківської установи)
станом на _____________ 20 ___ року

(зразок заповнення таблиць 1, 2 додатка 8 до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - Положення) відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської установи, наведеного в додатку 13 до Положення)

Таблиця 1

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи (далі - Фізична особа) або повне найменування юридичної особи (далі - Юридична особа)

Тип особи

Чи є особа власником істотної участі в небанківській установі

Інформація про особу

Участь особи в небанківській установі, %

Опис взаємозв’язку особи з небанківською установою

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Федеральний уряд Німеччини

Д

Так

Інша інформація про особу

-

31,9

31,9

Через Юридичну особу 4 (80%), якій належить 31,9% акцій небанківської установи. Контролер Юридичної особи 4

2

Міжнародна фінансова установа

МФУ

Так

Інша інформація про особу

12

6,39

18,39

Акціонер небанківської установи. Через Юридичну особу 4 (49%), якій належить 31,9% акцій небанківської установи

3

Фізична особа 5

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

10,78

10,78

Через Юридичну особу 3 (49%), якій належить 22% акцій небанківської установи

4

Фізична особа 7

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

7,7

7,7

Через Юридичну особу 3 (35%), якій належить 22% акцій небанківської установи

5

Фізична особа 10

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

7,5

-

7,5

Акціонер небанківської установи

6

Фізична особа 2

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

6,29

6,29

Через Юридичну особу 2 (37%), якій належить 17% акцій небанківської установи

7

Фізична особа 3

ФО

Так

Ізраїль, інша інформація про особу

-

5,78

5,78

Через Юридичну особу 2 (34%), якій належить 17% акцій небанківської  установи

8

Фізична особа 1

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

5,5

-

5,5

Акціонер небанківської установи

9

Фізична особа 4

ФО

Так

США, інша інформація про особу

-

4,93

4,93

Через Юридичну особу 2 (29%), якій належить 17% акцій небанківської установи

10

Фізична особа 6

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

3,52

3,52

Через Юридичну особу 3 (16%), якій належить 22% акцій небанківської установи

11

Фізична особа 9

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

2,3

-

2,3

Акціонер небанківської установи

Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в небанківській установі (колонка 7 таблиці 1)

Таблиця 2

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Розрахунок, %

1

2

3

1

Федеральний уряд Німеччини

31,9

2

Фізична особа 5

49 • 0,22 = 10,78

3

Міжнародна фінансова установа

20 • 0,319 = 6,39

4

Фізична особа 7

35 • 0,22 = 7,7

5

Фізична особа 2

37 • 0,17 = 6,29

6

Фізична особа 3

34 • 0,17 = 5,78

7

Фізична особа 4

29 • 0,17 = 4,93

8

Фізична особа 6

16 • 0,22 = 3,52

________________________
(посада уповноваженої
небанківською
установою особи)

_____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище )

_______________________
(дата)

__________________________
(ініціали та прізвище виконавця)

____________________
(телефон виконавця)

{Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}


Додаток 15
до Положення про порядок видачі ліцензії на
переказ коштів у національній валюті без
відкриття рахунків
(підпункт 4 пункту 39 розділу VI)

ВІДОМОСТІ
про власників істотної участі в небанківській установі
__________________________________________________
(повне найменування небанківської установи)
станом на _____________ 20 ___ року

(зразок заповнення таблиці додатка 9 до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - Положення) відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської установи, наведеного в додатку 13 до Положення)

Таблиця

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи (далі - Фізична особа) або повне найменування юридичної особи (далі - Юридична особа)

Тип особи

Тип істотної участі

Інформація про особу

Опис взаємозв’язку особи з небанківською установою

1

2

3

4

5

6

1

Юридична особа 4 (Company 4)

ЮО

О

Німеччина, інша інформація про особу

Акціонер небанківської установи, якому належить 31,9% акцій небанківської установи

2

Міжнародна фінансова установа

МФ

П, О

Інша інформація про особу

Акціонер небанківської установи, якому належить 25,52% акцій небанківської установи

3

Юридична особа 3 (Company 3)

ЮО

П

Кіпр, інша інформація про особу

Акціонер небанківської установи, якому належить 22% акцій небанківської установи

4

Юридична особа 2 (Company 2)

ЮО

П

Нідерланди, інша інформація про особу

Акціонер небанківської установи, якому належить 17% акцій небанківської установи

5

Федеральний уряд Німеччини

Д

О

Інша інформація про особу

Акціонер (контролер) Юридичної особи 4 (частка 80%), якій належить 31,9% акцій небанківської установи

6

Фізична особа 1

ФО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської установи. Спільно з асоційованою особою - Фізичною особою 10 є власником істотної участі в небанківській установі в розмірі 13% (Фізична особа 1 є дружиною Фізичної особи 10)

7

Фізична особа 10

ФО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської установи. Спільно з асоційованою особою - Фізичною особою 1 є власником істотної участі в розмірі 13% у небанківській установі (Фізична особа 10 є чоловіком Фізичної особи 1)

8

Фізична особа 5

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 3 (частка 49%), якій належить 22% акцій небанківської установи

9

Фізична особа 4

ФО

О

США, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 2 (частка 29%), якій належить 17% акцій небанківської установи. Є власником істотної участі в небанківській установі в складі групи осіб, яка складається також із Фізичної особи 2 та Фізичної особи 3. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень акціонерної угоди від 01 січня 2015 року, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління Юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями небанківської установи, які належать Юридичній особі 2

10

Фізична особа 2

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 2 (частка 37%), якій належить 17% акцій небанківської установи. Є власником істотної участі в небанківській установі в складі групи осіб, яка складається також із Фізичної особи 3 та Фізичної особи 4. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень акціонерної угоди від 01 січня 2015 року, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління Юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями небанківської установи, які належать Юридичній особі 2

11

Фізична особа 3

ФО

О

Ізраїль, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 2 (частка 34%), якій належить 17% акцій небанківської установи. Є власником істотної участі в небанківській установі в складі групи осіб, яка складається також із Фізичної особи 2 та Фізичної особи 4. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень акціонерної угоди від 01 січня 2015 року, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління Юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями небанківської установи, які належать Юридичній особі 2

12

Фізична особа 7

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 3 (частка 35%), якій належить 22% акцій небанківської установи. Разом із Фізичною особою 6 є власником істотної участі в небанківській установі в складі групи осіб, пов’язаних спільними економічними інтересами. Наявність спільних економічних інтересів підтверджується тим, що довірчим власником акцій Фізичної особи 6 та Фізичної особи 7 у Юридичній особі 3 є одна й та сама особа - Фізична особа 8

13

Фізична особа 6

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер Юридичної особи 3 (частка 16%), якій належить 22% акцій небанківської установи. Разом із Фізичною особою 7 є власником істотної участі в небанківській установі в складі групи осіб, пов’язаних спільними економічними інтересами. Наявність спільних економічних інтересів підтверджується тим, що довірчим власником акцій Фізичної особи 6 та Фізичної особи 7 в Юридичній особі 3 є одна й та сама особа - Фізична особа 8

14

Фізична особа 9

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер небанківської установи. Власник істотної участі в небанківській установі незалежно від формального володіння, оскільки представник Фізичної особи 9 - Фізична особа 11 - обраний членом наглядової ради небанківської установи. (Примітка. Ця ознака наявності значного впливу на діяльність небанківської установи зазначається на схемі лише в разі відсутності формальних ознак визнання особи власником істотної участі)

________________________
(посада уповноваженої
небанківською
установою особи)

_____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище )

_____________________
(дата)

___________________________
(ініціали та прізвище виконавця)

____________________
(телефон виконавця)

{Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}


Додаток 16
до Положення про порядок видачі ліцензії на
переказ коштів у національній валюті без
відкриття рахунків
(пункт 54 розділу VII)

ЛІЦЕНЗІЯ
на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

{Додаток 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}
Додаток 17
до Положення про порядок  видачі ліцензії на
переказ коштів у національній валюті без
відкриття рахунків
(пункт 54 розділу VII)

Зразок

ЛІЦЕНЗІЯ
на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Дата видачі ліцензії ____________

№ __________________

Видана ___________________________________________________________________

(повне найменування оператора поштового зв’язку)

Ідентифікаційний код оператора поштового зв’язку

Не підлягає передаванню третім особам.

__________________________
(назва посади особи, яка підписала ліцензію)

__________
(підпис)

____________________
(Ім’я ПРІЗВИЩЕ)

{Положення доповнено новим Додатком згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019}on top