Регламент Пленуму Верховного Суду України
Rules of the Suprime Court of Ukraine on June 10, 20027
Document v0007700-02, invalid, current version — Loss of force on December 23, 2011, on the basis - v0006700-11

                                                          
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Пленуму
Верховного Суду України
10.06.2002 N 7
{ Регламент втратив чинність на підставі Постанови
Верховного Суду
N 6 ( v0006700-11 ) від 23.12.2011 }
РЕГЛАМЕНТ
Пленуму Верховного Суду України

Загальні положення
Пленум Верховного Суду України (далі - Пленум) є колегіальним
органом. До складу Пленуму входять усі судді Верховного Суду
України, голови вищих спеціалізованих судів та їх перші
заступники, голови Касаційного й Апеляційного судів України,
обрані на посаду відповідно до закону (далі - склад Пленуму).
Правові засади, організація і порядок діяльності Пленуму
визначаються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України
"Про судоустрій України" ( 3018-14 ), іншими правовими актами та
цим Регламентом.
До повноважень Пленуму належить: 1) обрання на посаду та звільнення з посади Голови Верховного
Суду України; 2) визначення кількісного складу заступників Голови
Верховного Суду України; 3) призначення на посаду та звільнення з посади першого
заступника, заступників Голови Верховного Суду України, секретаря
Пленуму; 4) утворення судових палат і військової судової колегії
Верховного Суду України, визначення їх кількісного складу,
призначення на посади та звільнення з посад голів судових палат,
їх заступників, голови військової судової колегії; 5) визначення у складі президії Верховного Суду України
кількості суддів, які не входять до неї за посадою, та їх обрання; 6) надання роз'яснень судам загальної юрисдикції з питань
застосування законодавства, а також визнання нечинними роз'яснень
вищих спеціалізованих судів; 7) заслуховування інформації Голови Верховного Суду України,
першого заступника та заступників Голови Верховного Суду України,
голів судових палат і голови військової судової колегії Верховного
Суду України, голів вищих спеціалізованих судів, Касаційного суду
України та апеляційних судів щодо організації роботи судових палат
та діяльності відповідних судів; 8) прийняття рішень про звернення до Конституційного Суду
України з питань конституційності законів, інших правових актів, а
також щодо офіційного тлумачення Конституції України
( 254к/96-ВР ) та законів; 9) надання висновку щодо наявності чи відсутності в діяннях,
у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або
іншого злочину; 10) ухвалення письмового подання Верховного Суду України до
Верховної Ради України (за її зверненням) про неможливість
виконання Президентом України своїх повноважень за станом
здоров'я; 11) затвердження Регламенту Пленуму Верховного Суду України
та внесення до нього змін і доповнень; 12) здійснення інших повноважень, передбачених законом.

Стаття 1. Скликання Пленуму Верховного Суду України
1. Пленум скликається за необхідністю, але не рідше ніж один
раз на три місяці. Скликає Пленум Голова Верховного Суду України,
який вносить на його розгляд відповідні питання і головує на його
засіданні. У разі відсутності Голови Верховного Суду України
Пленум скликає і веде перший заступник чи один із заступників
Голови Верховного Суду України, старший за віком. Пленум має бути
скликаний також за рішенням президії Верховного Суду України чи на
вимогу однієї третини суддів Верховного Суду України за їх
підписами.
2. Засідання Пленуму є повноваженим за умови присутності на
ньому не менш ніж двох третин загального складу Пленуму. У роботі
Пленуму беруть участь Генеральний прокурор України, Міністр
юстиції України та Голова Вищої ради юстиції.
Про час скликання Пленуму та питання, що виносяться на його
розгляд, судді, що входять до складу Пленуму, та особи, які беруть
участь у його роботі, повідомляються не пізніше ніж за десять днів
до засідання. Неявка Генерального прокурора України, Міністра
юстиції України чи Голови Вищої ради юстиції на засідання Пленуму
не є перепоною для його проведення.
3. На засідання Пленуму, на якому обговорюються питання про
надання роз'яснень судам загальної юрисдикції щодо застосування
законодавства чи про визнання нечинними роз'яснень вищого
спеціалізованого суду, можуть бути запрошені судді інших судів,
члени Науково-консультативної ради при Верховному Суді України,
інші фахівці у відповідних галузях права.
4. Проекти постанов Пленуму, в яких роз'яснюються питання
застосування судами законодавства чи якими визнаються нечинними
роз'яснення вищого спеціалізованого суду, надаються (надсилаються)
суддям, що входять до складу Пленуму, Генеральному прокурору
України, Міністру юстиції України, Голові Вищої ради юстиції та
іншим особам, які беруть участь у засіданні Пленуму, не пізніше
ніж за десять днів.
5. Пленум приймає з розглянутих питань постанови, які
підписуються головуючим на засіданні та секретарем Пленуму (у разі
відсутності секретаря Пленуму - суддею, якого Пленум визначив за
секретаря Пленуму) і публікуються в офіційному друкованому органі
- журналі "Вісник Верховного Суду України".

Стаття 2. Підготовка і порядок проведення засідань
Пленуму Верховного Суду України
1. Порядок денний засідання Пленуму формується секретаріатом
Пленуму на підставі подання Голови Верховного Суду України, голів
судових палат і військової судової колегії, президії Верховного
Суду України чи вимоги передбаченої цим Регламентом кількості
суддів Верховного Суду України за їх підписами і надається
(розсилається) суддям, які входять до складу Пленуму, та учасникам
засідання із переліком документів, що розглядатимуться, і
проектами постанов Пленуму, які готуються ініціатором його
скликання.
2. Повідомлення запрошених на засідання Пленуму осіб і
представників засобів масової інформації про час його проведення
та їх розміщення в залі покладається на розпорядника Пленуму і
прес-службу Верховного Суду України. В окремих випадках за рішенням Пленуму представники засобів
масової інформації можуть не допускатися до участі в його
засіданні.
3. Засідання Пленуму відкривається Головою Верховного Суду
України (головуючим), який відповідно до вимог, зазначених у ч. 2
ст. 1 цього Регламенту, вирішує питання про можливість роботи
Пленуму. Реєстрація суддів, які входять до складу Пленуму, може
проводитись як за допомогою електронних засобів, так і шляхом
відкритого голосування. Якщо відкриття засідання Пленуму неможливе
у зв'язку з відсутністю за даними реєстрації необхідної кількості
його складу (двох третин), засідання переноситься на іншу дату.
4. Після відкриття засідання Голова Верховного Суду України
(головуючий) повідомляє про участь у роботі Пленуму Генерального
прокурора України, Міністра юстиції України, Голови Вищої ради
юстиції та осіб, запрошених на засідання Пленуму, а також про
присутність представників засобів масової інформації, оголошує
питання, які включені до порядку денного.
5. Порядок денний засідання Пленуму затверджується шляхом
відкритого голосування. До порядку денного за більшістю голосів
суддів, присутніх на засіданні Пленуму, можуть бути включені й
інші питання, які в ньому не зазначені. Розгляд цих питань
можливий за умови, що вони відповідним чином підготовлені.
6. Після затвердження порядку денного надається слово особам,
визначеним для доповіді, співдоповіді. По їх закінченні доповідачу
(співдоповідачу) можуть бути поставлені усні чи письмові
запитання. Час, який надається для доповіді, співдоповіді та
виступу в дебатах, визначається шляхом відкритого голосування.
7. Генеральний прокурор України, Міністр юстиції України та
Голова Вищої ради юстиції висловлюють свою думку з питань, які
обговорюються (окрім питань про обрання, призначення суддів
Верховного Суду України на адміністративні посади та звільнення їх
із цих посад).
8. Після доповіді, співдоповіді та висловлення думки
Генеральним прокурором України, Міністром юстиції України, Головою
Вищої ради юстиції учасникам засідання надається слово для
обговорення доповіді, співдоповіді. Головуючий веде засідання
неупереджено, створюючи суддям та іншим особам рівні можливості
для обговорення питань порядку денного, не обмежуючи їх у
можливості ставити і знімати запитання та не коментуючи їх
висловлювань. Обговорення може бути припинено лише за пропозицією
суддів шляхом відкритого голосування.
9. Після обговорення питання, яке розглядається, головуючий
оголошує і ставить на голосування проект постанови Пленуму в
цілому чи окремо кожен його пункт. Ніхто не вправі утриматися від
голосування. Постанова чи її пункт вважаються прийнятими, якщо за
них подано більшість голосів суддів, присутніх на засіданні
Пленуму. При рівності голосів "за" і "проти" постанова Пленуму
вважається неприйнятою. У разі необхідності доопрацювання
постанови чи деяких її положень вона може бути прийнята у першому
читанні. У цьому випадку може бути створена робоча група для
доопрацювання постанови, після чого визначається дата її
наступного розгляду і дата, до якої учасниками Пленуму можуть бути
подані зауваження та пропозиції. До другого й наступних читань
виготовляється таблиця, де наводяться текст проекту постанови,
подані на нього зауваження і пропозиції, рішення робочої групи та
остаточна редакція проекту.
10. Ведення протоколу, в якому письмово фіксується перебіг
засідання Пленуму, і фіксування засідання технічними засобами
покладаються на секретаріат Пленуму.
11. Протокол підписується головуючим на засіданні Пленуму та
секретарем Пленуму. До нього додається відповідний носій
інформації з даними фіксування засідання технічними засобами
(касета, дискета тощо), а в разі необхідності і повна чи часткова
його письмова розшифровка.
12. Засідання Пленуму проводиться державною мовою. У разі,
коли запрошена на засідання особа не володіє державною мовою, вона
має право виступати й давати пояснення рідною або іншою мовою,
якою володіє, та користуватися послугами перекладача. Про свій
намір висловлюватись іншою мовою, користуватись послугами
перекладача особа повинна завчасно повідомити секретаря Пленуму.
Забезпечення перекладу її виступу покладається на управління
міжнародно-правового співробітництва Верховного Суду України.
13. Засідання Пленуму проводиться в діловій конструктивній
обстановці. Судді та інші учасники засідання виступають, дають
пояснення, ставлять запитання та відповідають на них лише після
надання їм слова головуючим.
14. Учасники засідання Пленуму повинні бути взаємоввічливими
й додержуватись затвердженого порядку денного та цього Регламенту.
Формами звернення до Пленуму чи до суддів є відповідно "Високий
Суд", "Ваша честь". Присутні в залі особи зобов'язані шанобливо
ставитись до Пленуму та учасників засідання, виконувати
розпорядження головуючого щодо додержання порядку.
15. Помічник секретаря Пленуму та судовий розпорядник у ході
засідання Пленуму сприяють додержанню в залі встановленого
порядку, виконують розпорядження головуючого і секретаря Пленуму.
Судовий розпорядник має право робити зауваження присутнім у залі
особам, які не є учасниками засідання, вимагати від них додержання
встановленого порядку та вживати заходів до усунення порушень.
Його вимоги щодо додержання порядку є обов'язковими. У разі
необхідності судовий розпорядник також здійснює контроль за
видаленням із залу засідання Пленуму осіб, які порушують
установлений порядок.
Стаття 3. Прийняття рішень про надання роз'яснень судам загальної юрисдикції з питань застосування законодавства
та про визнання нечинними роз'яснень вищих
спеціалізованих судів
1. Надання роз'яснень судам загальної юрисдикції з питань
застосування законодавства та визнання нечинними роз'яснень вищих
спеціалізованих судів здійснюється за правилами ст. 2 цього
Регламенту.
2. Роз'яснення вищих спеціалізованих судів визнаються
нечинними за поданням Голови Верховного Суду України або за
пропозицією судових палат Верховного Суду України, які й готують
відповідні документи та проекти постанов Пленуму.
Стаття 4. Вибори Голови Верховного Суду України
1. Голова Верховного Суду України згідно зі ст. 128
Конституції України ( 254к/96-ВР ) та ч. 1 ст. 51 Закону України
"Про судоустрій України" ( 3018-14 ) обирається Пленумом строком
на п'ять років шляхом таємного голосування. Вибори Голови
Верховного Суду України проводяться не пізніше трьох місяців із
дня закінчення його повноважень чи відкриття вакансії з інших
підстав. Голова Верховного Суду України обирається з числа суддів
Верховного Суду України за їх пропозицією (усною або письмовою),
висловленою на засіданні Пленуму. Кандидатура на посаду Голови
Верховного Суду України може бути запропонована і шляхом
самовисунення.
2. При обранні Голови Верховного Суду України на засіданні
Пленуму головує перший заступник Голови Верховного Суду України чи
один із заступників, старший за віком. Не може бути головуючим
суддя, кандидатура якого включена до списку кандидатів на посаду
Голови Верховного Суду України. Якщо кандидатами на цю посаду є
перший заступник і всі заступники Голови Верховного Суду України,
то на засіданні головує інший суддя Верховного Суду України,
найстарший за віком.
3. На засіданні Пленуму відкритим голосуванням затверджуються
форма бюлетеня для таємного голосування по виборах Голови
Верховного Суду України та форма протоколу голосування, проекти
яких готуються секретаріатом Пленуму.
4. Головуючий на засіданні Пленуму вносить пропозицію про
створення комісії по організації та проведенню виборів Голови
Верховного Суду України (далі - лічильна комісія). До неї
обираються по два судді від кожної судової палати і один суддя від
військової судової колегії. Комісія обирає зі свого складу
відкритим голосуванням голову комісії, про що складається
протокол.
5. До списку кандидатів на посаду Голови Верховного Суду
України може включатися будь-яка кількість суддів Верховного Суду
України, які дали згоду балотуватися на цю посаду. Кандидати на
посаду Голови Верховного Суду України заслуховуються на засіданні
Пленуму. Судді, що входять до складу Пленуму, можуть ставити їм
запитання та брати участь в обговоренні їхніх кандидатур.
6. Список кандидатів на посаду Голови Верховного Суду України
затверджується на засіданні Пленуму відкритим голосуванням, про що
робиться запис у протоколі, який підписується головуючим і
передається до лічильної комісії.
7. Лічильна комісія забезпечує виготовлення бюлетенів для
таємного голосування за кількістю суддів, присутніх на засіданні
Пленуму, вносить до них в алфавітному порядку прізвища, імена та
по батькові кандидатів на посаду Голови Верховного Суду України.
Головуючий на засіданні Пленуму розписується на звороті кожного
бюлетеня, ставить відтиск печатки Верховного Суду України і
передає бюлетені голові лічильної комісії. Бюлетені без підпису
головуючого та відтиску печатки є недійсними.
8. Одержані за актом головою лічильної комісії від
головуючого на засіданні Пленуму бюлетені для таємного голосування
передаються членами комісії за окремим списком суддям, що беруть
участь у виборах, які в ньому розписуються. Бюлетені, що
залишились, погашаються.
9. Лічильна комісія забезпечує таємність голосування. У
кабіну (окреме приміщення), де воно проводиться, ніхто інший, крім
особи, яка голосує, не допускається. Скринька для таємного
голосування перед його проведенням опечатується головою комісії в
присутності всіх її членів.
10. При голосуванні в кабіні (окремому приміщенні) суддя
залишає в бюлетені прізвище не більше ніж одного кандидата на
посаду Голови Верховного Суду України. Прізвища решти кандидатів
мають бути викреслені.
11. Після проведення таємного голосування комісія перевіряє
цілість печаток на урні, відкриває її, перевіряє дійсність
бюлетенів, підраховує в них голоси "за" і "проти" кожного
кандидата, складає протокол таємного голосування, в якому зазначає
кількість суддів, що одержали бюлетені, кількість бюлетенів,
визнаних недійсними, кількість голосів, поданих "за" і "проти"
кожного кандидата, та визначає того, хто набрав більшість голосів.
Протокол підписується головою і членами комісії та оголошується її
головою на засіданні Пленуму.
12. Недійсними визнаються бюлетені невстановленого зразка,
зіпсовані й ті, в яких дописано інші прізвища або залишено
прізвища двох кандидатів і більше. Якщо у скриньці для таємного
голосування виявиться більше бюлетенів, ніж було одержано суддями,
недійсними вважаються всі бюлетені і проводиться повторне
голосування.
13. Обраним на посаду Голови Верховного Суду України
вважається кандидат, за якого подано більшість голосів від
загального складу Пленуму. Обрання Голови Верховного Суду України
затверджується на підставі протоколу таємного голосування
постановою Пленуму.
14. У разі, коли жоден із кандидатів на посаду Голови
Верховного Суду України не одержав необхідної кількості голосів,
за рішенням лічильної комісії проводиться повторне голосування по
двох кандидатах, які одержали найбільшу кількість голосів. Якщо два кандидати і більше одержали однакову кількість
голосів, по цих кандидатах проводиться повторне голосування. Якщо один із кандидатів одержав більшу кількість голосів, але
не одержав необхідної їх кількості, а наступні за ним два
кандидати і більше - однакову кількість голосів, повторне
голосування проводиться по всіх цих кандидатах.
15. Якщо при повторному голосуванні Голову Верховного Суду
України не обрано, проводяться нові вибори з висуванням нових
кандидатур.
16. Постанова Пленуму про обрання Голови Верховного Суду
України підписується головуючим та секретарем Пленуму і
скріплюється гербовою печаткою Верховного Суду України. Копія цієї
постанови надсилається Президенту України, Верховній Раді України
та Кабінету Міністрів України.
17. Матеріали засідання Пленуму, на якому вирішувалося
питання про вибори Голови Верховного Суду України, здаються в
опечатаному вигляді за актом на зберігання до архіву Верховного
Суду України секретарем Пленуму у присутності головуючого на
засіданні Пленуму та обраного Голови Верховного Суду України.
Стаття 5. Призначення на посаду першого заступника та
заступників Голови Верховного Суду України
1. Перший заступник, заступники Голови Верховного Суду
України призначаються Пленумом на посаду з числа суддів Верховного
Суду України строком на п'ять років шляхом таємного голосування за
поданням Голови Верховного Суду України, погодженим із Радою
суддів України.
2. Кількісний склад заступників Голови Верховного Суду
України визначається Пленумом шляхом відкритого голосування за
поданням Голови Верховного Суду України.
3. Призначення суддів на посаду першого заступника,
заступників Голови Верховного Суду України здійснюється не пізніше
трьох місяців з дня закінчення їх повноважень чи відкриття
відповідної вакансії з інших підстав щодо кожної посади окремо за
правилами, передбаченими ст. 4 цього Регламенту.
4. Призначеним на посаду першого заступника, заступника
Голови Верховного Суду України вважається суддя, за якого подано
більшість голосів від загального складу Пленуму.
5. При призначенні суддів на зазначені посади головує на
засіданні Пленуму Голова Верховного Суду України, або його перший
заступник або один із заступників, старший за віком. Суддя, який є кандидатом на посаду першого заступника чи
заступника Голови Верховного Суду України, на такому засіданні
Пленуму головувати не може.
Стаття 6. Призначення на посаду секретаря Пленуму
Верховного Суду України
1. Секретар Пленуму призначається на посаду з числа суддів
Верховного Суду України строком на п'ять років за поданням Голови
Верховного Суду України.
2. Призначення на посаду секретаря Пленуму здійснюється за
правилами, передбаченими ст. 4 цього Регламенту. При розгляді
питання про призначення секретаря Пленуму його обов'язки в цьому
засіданні виконує суддя Верховного Суду України, якого Пленум
відкритим голосуванням визначить за секретаря Пленуму.
3. Призначеним на посаду секретаря Пленуму вважається суддя,
за якого подано більшість голосів суддів, присутніх на засіданні
Пленуму.
Стаття 7. Призначення на посаду голови судової палати,
його заступника, голови військової судової колегії
1. Голова судової палати, його заступник, голова військової
судової колегії призначаються на посаду Пленумом за рекомендацією
президії Верховного Суду України з числа суддів Верховного Суду
України строком на п'ять років. Подання у Пленум на підставі рекомендації президії Верховного
Суду України, погоджене з відповідною судовою палатою, вносить
Голова Верховного Суду України.
2. Призначення суддів на зазначені посади здійснюється щодо
кожної з них окремо за правилами, передбаченими ст. 4 цього
Регламенту.
3. Призначеним на посаду голови судової палати, його
заступника, голови військової судової колегії вважається суддя, за
якого подано більшість голосів суддів, присутніх на засіданні.
Стаття 8. Обрання президії Верховного Суду України
1. Судді Верховного Суду України, які не входять до його
президії за посадою, обираються до неї за відповідно визначеною на
засіданні Пленуму квотою від судових палат за поданням Голови
Верховного Суду України чи за пропозицією суддів Верховного Суду
України шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
2. Кількість суддів, які не входять до президії Верховного
Суду України за посадою, визначається на засіданні Пленуму перед
висуненням кандидатур до її складу і має бути не меншою половини
загального складу президії.
3. До бюлетеня для таємного голосування може вноситися
будь-яка кількість кандидатур. Таємне голосування проводиться за
правилами ст. 4 цього Регламенту. Бюлетень, у якому при таємному
голосуванні залишено більше кандидатур, ніж визначив Пленум,
визнається недійсним.
4. Обраним до президії Верховного Суду України вважається
суддя, за якого подано більшість голосів суддів, присутніх на
засіданні Пленуму.
5. У разі, коли необхідну кількість суддів до президії
Верховного Суду України при голосуванні не обрано, проводиться їх
дообрання за тими ж правилами.
6. Бюлетені невстановленого зразка, зіпсовані чи ті, в яких
дописані інші прізвища, є дійсними. Якщо у скриньці для таємного
голосування виявиться більше бюлетенів, ніж було одержано суддями,
всі бюлетені вважаються недійсними і проводиться повторне
голосування по тих же кандидатурах.
Стаття 9. Дострокове звільнення суддів
з адміністративних посад
1. Голова Верховного Суду України, його перший заступник та
заступники, голови судових палат та їх заступники, голова
військової судової колегії, секретар Пленуму, член президії
Верховного Суду України звільняються з посади Пленумом за
правилами, передбаченими відповідно ч. 2 ст. 51, частинами 2, 3
ст. 52, частинами 4-6, 8 ст. 53, ч. 2 ст. 54, пунктами 1, 4 ч. 2
ст. 55 Закону України "Про судоустрій України" ( 3018-14 ).
2. Питання про дострокове звільнення з адміністративної
посади розглядається Пленумом: - щодо Голови Верховного Суду України - за його заявою або за
поданням не менше ніж половини суддів від загального складу
Пленуму за їх підписами; - щодо першого заступника, заступників Голови Верховного Суду
України - за їх заявою, за поданням Голови Верховного Суду
України, погодженим із Радою суддів України, за ініціативою Ради
суддів України або за поданням не менше ніж половини суддів від
загального складу Пленуму за їх підписами; - щодо секретаря Пленуму - за його заявою, за поданням Голови
Верховного Суду України або за поданням не менше ніж половини
суддів від загального складу Пленуму за їх підписами; - щодо голови судової палати, його заступника, голови
військової судової колегії - за їх заявою, за поданням Голови
Верховного Суду України або за поданням не менше ніж половини
складу суддів відповідної судової палати за їх підписами; - щодо членів президії Верховного Суду України - за їх
заявою, за поданням Голови Верховного Суду України або за поданням
не менше ніж половини суддів Верховного Суду України за їх
підписами.
3. У заяві чи поданні про дострокове звільнення судді з
адміністративної посади повинна бути наведена конкретна причина
такого звільнення.
4. Заява, подання про дострокове звільнення судді з
адміністративної посади приймаються до розгляду за наявності
висновку комісії, спеціально створеної Пленумом для перевірки
причин звільнення та їх обгрунтованості. Кількісний і персональний
склад комісії та її повноваження визначаються Пленумом.
5. Питання про дострокове звільнення суддів із зазначених у
ч. 1 цієї статті адміністративних посад вирішується таємним
голосуванням. Пленумом створюється відповідна комісія, яка
забезпечує проведення відповідної процедури за правилами,
передбаченими ст. 4 цього Регламенту.
6. Присутність судді, щодо якого порушується питання про
дострокове звільнення з адміністративної посади, на засіданні
Пленуму є обов'язковою. Розгляд цього питання у відсутності судді
можливий лише за умови, що він не бажає бути присутнім на
засіданні Пленуму.
7. При голосуванні у кабіні (окремому приміщенні) думка щодо
дострокового звільнення судді з адміністративної посади
висловлюється згідно із затвердженою Пленумом формою бюлетеня.
Недійсність бюлетеня (бюлетенів) визначається за правилами ч. 12
ст. 4 цього Регламенту.
8. Звільненим з будь-якої із зазначених у ч. 1 цієї статті
адміністративних посад суддя вважається, якщо за це подано дві
третини голосів суддів від загального складу Пленуму.
9. Звільнення з адміністративної посади не позбавляє особу
повноважень судді Верховного Суду України.
10. За результатами голосування ухвалюється відповідна
постанова Пленуму, яку підписують Голова Верховного Суду України
(головуючий) і секретар Пленуму, а при вирішенні питання щодо
секретаря Пленуму - головуючий та суддя Верховного Суду України,
якого визначено за секретаря Пленуму.
Стаття 10. Прийняття рішень про звернення
до Конституційного Суду України та інших рішень,
передбачених Конституцією України ( 254к/96-ВР )
1. Відповідно до статей 110, 111, 150 Конституції України
( 254к/96-ВР ) та ст. 55 Закону України "Про судоустрій України"
( 3018-14 ) Пленум приймає рішення про звернення до
Конституційного Суду України з питань конституційності законів,
інших правових актів і щодо офіційного тлумачення Конституції
України та законів, надає висновок щодо наявності чи відсутності в
діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної
зради або іншого злочину, а також ухвалює подання до Верховної
Ради України про неможливість виконання Президентом України своїх
повноважень за станом здоров'я.
2. Рішення про звернення до Конституційного Суду України з
питань конституційності законів, інших правових актів, а також
щодо офіційного тлумачення Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
законів приймається Пленумом за поданням Голови Верховного Суду
України або за пропозицією судових палат Верховного Суду України.
3. Питання про внесення до Верховної Ради України подання про
неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за
станом здоров'я або надання висновку щодо наявності чи відсутності
в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак
державної зради або іншого злочину, розглядається Пленумом за
правилами, передбаченими ст. 2 цього Регламенту, за пропозицією
Верховної Ради України і на підставі документів, надісланих нею
відповідно до її Регламенту.
Стаття 11. Внесення змін і доповнень до Регламенту
Пленуму Верховного Суду України
1. Зміни і доповнення до цього Регламенту можуть бути внесені
Пленумом за поданням Голови Верховного Суду України чи половини
суддів від загального складу Пленуму за їх підписами.
2. Рішення про внесення змін до Регламенту вважається
прийнятим, якщо за нього проголосувало дві третини суддів від
загального складу Пленуму.
3. Не допускається внесення до цього Регламенту змін щодо
процедури обрання та звільнення Голови Верховного Суду України
пізніше шести місяців до закінчення строку його повноважень.
4. Усі необхідні документи та проект постанови Пленуму
готуються ініціаторами внесення змін і розглядаються за правилами,
передбаченими ст. 2 цього Регламенту.
"Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика", N 17, 2002 р.on top