Document n0004323-11, current version — Adoption on February 4, 2011

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Р О З' Я С Н Е Н Н Я
04.02.2011

Встановлення опіки над майном фізичної особи,
визнаної судом безвісно відсутньою

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою слугує насамперед
захисту її майнових інтересів та інтересів осіб, з якими вона
перебуває у цивільних відносинах.
Статтею 43 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (далі - ЦК)
закріплено, що фізична особа може бути визнана судом безвісно
відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного
проживання немає відомостей про місце її перебування.
Разом з цим, статтею 43 ЦК ( 435-15 ) не встановлено переліку
правових наслідків визнання особи безвісно відсутньою, проте зміст
інших норм цивільного та сімейного законодавства дає можливість
виділити такі наслідки, зокрема: - нотаріус за останнім місцем проживання такої особи
встановлює над її майном опіку. Опікун управляє майном в інтересах
особи, яка визнана безвісно відсутньо, в тому числі надає
утримання особам, яких був зобов'язаний утримувати безвісно
відсутній (стаття 44 ЦК) ( 435-15 ); - чоловік або дружина безвісно відсутнього одержують право
розірвати шлюб у спрощеному порядку в органах державної реєстрації
актів цивільного стану (пункт 1 ч. 1 ст. 107 СК) ( 2947-14 ); - припиняються зобов'язання, нерозривно пов'язані з особою
безвісно відсутнього (наприклад, участь у повному товаристві,
представництво за довіреністю, договір доручення) (стаття 129,
248, 1008 ЦК) ( 435-15 ).
У відповідності до частини 3 статті 39 Цивільного
процесуального кодексу України ( 1618-15 ) права, свободи та
інтереси особи, яка визнана безвісно відсутньою, захищає опікун,
призначений для опіки над її майном.
На підставі рішення суду про визнання фізичної особи безвісно
відсутньою нотаріус за останнім місцем її проживання описує
належне їй майно та встановлює над ним опіку (стаття 44 ЦК)
( 435-15 ).
На підтвердження цього факту опікуну нотаріусом видається
свідоцтво (пункт 183 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних
дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції
України від 03.03.2004 за N 20/5 ( z0283-04 ) (далі -
Інструкція)).
Нотаріус попереджає опікуна, про кримінальну відповідальність
у разі розтрати або приховування майна фізичної особи, визнаної
судом безвісно відсутньою, а також про матеріальну
відповідальність за заподіяну шкоду.
До винесення судом рішення про визнання фізичної особи
безвісно відсутньою нотаріус, на підставі заяви заінтересованої
особи або органу опіки та піклування, за останнім відомим місцем
проживання такої особи може здійснити опис належного їй майна,
призначити опікуна майна та передати йому майно на зберігання.
Складання опису майна, призначення опікунів над цим майном,
виключення майна з опису здійснюється за правилами вжиття заходів
щодо охорони спадкового майна (розділ 20 Інструкції) ( z0283-04 ).
Опис майна провадиться за участю опікуна, заінтересованих
осіб, якщо вони того бажають, і не менше як двох свідків.
В акті опису мають бути зазначені: - дата рішення про визнання особи безвісно відсутньою, заяви
заінтересованої особи або органу опіки та піклування; - дата проведення опису; - прізвища, імена, по батькові і адреси осіб, які беруть
участь в описі; - прізвище, ім'я, по батькові особи, майна якої описується; - місце знаходження майна, що описується; - чи було опечатане приміщення до прибуття нотаріуса і ким; - чи не була порушена пломба або печатка; - докладна характеристика (назва, розмір, номер, рік випуску,
колір, сорт та ін.) і оцінка кожного з перерахованих у ньому
предметів та процент їх зносу.
Оцінка описаних предметів (з урахуванням їх зносу)
провадиться нотаріусом та особами, які брали участь в описі майна,
а житлових будинків - виходячи з відновної чи страхової (у
місцевостях, де інвентаризація не проведена) оцінки.
У разі незгоди з оцінкою заінтересовані особи вправі
запросити спеціаліста - експерта або оцінювача.
Оплата праці спеціалістів (експертів, оцінювачів)
здійснюється особою, яка запросила експерта або оцінювача.
На кожній сторінці акта опису підводиться підсумок кількості
речей (предметів) та їх вартості, а після закінчення опису -
загальний підсумок кількості речей (предметів) і їх вартості.
До акта опису включається все майно, яке є в будинку
(квартирі) особи, визнаної безвісно відсутньою. Заяви сусідів та
інших осіб про належність їм окремих речей заносяться до акта
опису, а заінтересованим особам роз'яснюється порядок звернення до
суду з позовом про виключення цього майна з акта опису.
Якщо проведення опису переривається або продовжується кілька
днів, приміщення кожний раз опечатується нотаріусом. В акті опису
робиться запис про причини і час припинення опису і його
відновлення, а також про стан пломб і печаток при наступному
розпечатуванні приміщення.
У кінці акта опису зазначається прізвище, ім'я, по батькові,
рік народження опікуна, якому передано на зберігання майно,
найменування документа, який посвідчує його особу, номер, дата
видачі, найменування установи, що видала документ, місце
проживання цієї особи.
Акт опису складається не менше, ніж у трьох примірниках. Усі
примірники підписуються нотаріусом, заінтересованими особами,
свідками та опікуном, якому передано майно на зберігання. Один
примірник акта опису видається опікуну над майном фізичної особи
визнаної безвісно відсутньою.
Якщо під час опису майна виявляться речі, які у зв'язку зі
зносом не мають ніякої цінності, нотаріус за згодою опікуна, не
включає до акта опису такі речі, а за окремим описом передає їх
для знищення. Якщо серед майна фізичної особи, визнаної судом
безвісно відсутньою, виявляться продукти харчування, нотаріус
передає їх родичам. Якщо опис провадиться без участі родичів,
продукти довгострокового терміну зберігання передаються
відповідним організаціям для реалізації. Передавання провадиться
за окремим актом, який підписує, крім нотаріуса та свідків,
зацікавлена особа або представник організації, яким передані
продукти.
Грошові суми та цінні папери, які залишилися після винесення
рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, на
прохання опікуна чи інших заінтересованих осіб за окремим описом
здаються не пізніше наступного після проведення опису дня в
депозит нотаріусу, де перебувають до видачі спадкоємцям (у випадку
оголошення особи померлою) або передавання відповідному
фінансовому органу у разі визнання спадщини відумерлою та переходу
майна у власність територіальної громади.
Срібло і монетарні метали (золото та метали
іридієво-платинової групи) у будь-якому вигляді та стані, іноземна
валюта і виражені в іноземній валюті або монетарних металах
платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони
до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки,
банківські накази, депозитні сертифікати та ін.), вироби із срібла
і монетарних металів, дорогоцінного каміння, а також дорогоцінне
каміння і перли на прохання опікуна чи інших заінтересованих осіб
здаються на зберігання до відповідної банківської установи не
пізніше наступного після проведення опису дня.
Зберігання майна у депозиті нотаріуса чи у банку здійснюється
за рахунок майна фізичної особи визнаної безвісно відсутньою.
Якщо в складі описаного майна виявляться цінні рукописи,
літературні праці, листи, що мають історичне або наукове значення,
ці документи за окремим описом здаються на відповідальне
зберігання опікуну або відповідним установам (інституту, музею
тощо). За неможливості передати перераховане вище на відповідальне
зберігання нотаріус опечатує документи або сховище з документами.
У відповідності до Положення про порядок продажу, придбання,
реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони,
заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.93
N 706 ( 706-93-п ), виявлені у складі майна вибухові речовини і
засоби вибуху, боєприпаси, зброя, спеціальні засоби самооборони,
заряджені речовинами сльозоточивої та дратівливої дії (газові
пістолети, револьвери і патрони до них) передаються органу
внутрішніх справ за окремим описом.
При виявленні у складі майна об'єктів, які перебувають на
державному обліку як пам'ятники історії і культури, відповідно до
Постанови Верховної Ради України від 17.06.92 "Про право власності
на окремі види майна" ( 2471-12 ), нотаріус повідомляє про це
відповідні органи охорони пам'яток історії та культури.
У разі виключення майна з акта опису, на останньому робиться
спеціальний напис, у якому за підписом нотаріуса, а також інших
осіб, що підписали акт опису, указується перелік вилучених
предметів. Цей напис скріплюється печаткою нотаріуса.
Опікун над майном фізичної особи, яка визнана безвісно
відсутньою, або фізичної особи, місце перебування якої невідоме,
приймає виконання цивільних обов'язків на її користь, погашає за
рахунок її майна борги, управляє цим майном в її інтересах.
Крім того, у разі визнання особи безвісно відсутньою опікун,
призначений для охорони майна безвісно відсутнього, має право
отримувати довідки про вчинені нотаріальні дії, якщо це необхідно
для збереження майна, над яким встановлена опіка.
За заявою заінтересованої особи опікун над майном фізичної
особи, яка визнана безвісно відсутньою, або фізичної особи, місце
перебування якої невідоме, надає за рахунок цього майна утримання
особам, яких вони за законом зобов'язані утримувати.
Заходи охорони майна припиняє нотаріус або посадова особа
органу місцевого самоврядування, які їх вживали, у випадку:
скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно
відсутньою; появи фізичної особи, місце перебування якої було
невідомим.
Якщо громадянин, визнаний безвісно відсутнім, з'явився або
виявлено його місце перебування, районний (міський) суд, одержавши
відповідну заяву, призначає справу до слухання і скасовує
попереднє рішення. Опіку над майном нотаріус припиняє на підставі
такого рішення суду або заяви, поданої фізичною особою, визнаної
судом безвісно відсутньою до скасування рішення суду про визнання
фізичної особи безвісно відсутньою.
Опіка над майном триває до скасування рішення суду про
визнання фізичної особи безвісно відсутньою.
У разі оголошення фізичної особи померлою, нотаріус припиняє
опіку над майном та вживає заходів до охорони спадкового майна в
порядку, передбаченому Цивільним кодексом України ( 435-15 ).
Головний спеціаліст відділу
організаційного забезпечення
та контролю у сфері нотаріату
Департаменту нотаріату,
фінансового моніторингу
юридичних послуг та реєстрації
адвокатський об'єднань В.В.Кабаняча
***
Стаття 54 ЦК ( 435-15 ). Управління майном,
що використовується у підприємницькій
діяльності, органом опіки та піклування
1. Якщо фізична особа - підприємець визнана безвісно
відсутньою, недієздатною чи її цивільна дієздатність обмежена або
якщо власником майна, яке використовувалося у підприємницькій
діяльності, стала неповнолітня чи малолітня особа, орган опіки та
піклування може призначити управителя цього майна. Орган опіки та піклування укладає з управителем договір про
управління цим майном.
2. При здійсненні повноважень щодо управління майном
управитель діє від свого імені в інтересах особи, яка є власником
майна.
3. У договорі про управління майном встановлюються права та
обов'язки управителя. Орган опіки та піклування здійснює контроль за діяльністю
управителя майном відповідно до правил про контроль за діяльністю
опікуна і піклувальника.
4. Договір про управління майном припиняється, якщо відпали
обставини, на підставі яких він був укладений.on top