Document n0001715-18, current version — Adoption on May 25, 2018

УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ
КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ


25.05.2018

МЕМОРАНДУМ
про співпрацю між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Координаційним центром з надання правової допомоги

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (далі - Уповноважений) в особі - Людмили Леонтіївни Денісової, яка діє на підставі статей 55, 101 Конституції України, Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини",

та Координаційний центр з надання правової допомоги (далі - Координаційний центр) в особі - Олексія Петровича Бонюка, який діє на підставі Закону України "Про безоплатну правову допомогу", Положення про Координаційний центр з надання правової допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2012 року № 504, далі - Сторони,

керуючись Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, іншими міжнародними договорами у сфері захисту прав людини, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, Конституцією України, законами України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", "Про безоплатну правову допомогу", іншими нормативно-правовими актами, спрямованими на реалізацію та захист конституційних прав і свобод людини і громадянина,

беручи до уваги положення Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 року № 501,

виходячи із загального розуміння необхідності забезпечення гарантій державного захисту конституційних прав і свобод громадян,

прагнучи забезпечити максимальну ефективність здійснюваних заходів при досягненні спільних цілей

домовилися про таке:

Стаття 1. Мета та загальні положення

1.1. Метою Меморандуму є консолідація зусиль Сторін, спрямованих на недопущення порушень прав і свобод людини, зокрема права на безоплатну правову допомогу.

1.2. Меморандум слід розглядати як основу для розроблення подальших заходів, спрямованих на розвиток взаємодії і співробітництва Сторін у межах повноважень, визначених Конституцією та законами України.

1.3. Меморандум є документом, на підставі якого Сторони мають здійснювати координацію своїх дій для досягнення мети, встановленої цим Меморандумом.

1.4. Сторони виражають готовність до здійснення взаємовигідної співпраці у визначених цим Меморандумом напрямах.

1.5. Сторони діють відповідно до цього Меморандуму, а також відповідно до інших угод та/або договорів, які можуть бути укладені між ними.

1.6. Сторони мають намір забезпечувати одна одній всебічну підтримку для розвитку співпраці згідно з положеннями цього Меморандуму та інформувати одна одну про заходи, спрямовані на його реалізацію.

1.7. Для досягнення мети цього Меморандуму Сторони можуть за взаємною згодою запрошувати до співпраці в рамках узгоджених напрямів інші установи та організації незалежно від форм власності, фізичних осіб, громадські організації, створювати з ними тимчасові робочі групи тощо.

Стаття 2. Напрями співпраці

2.1. Задля досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовляються про співпрацю за такими напрямами:

2.1.1. здійснення моніторингу, аналізу та обміну інформацією щодо стану забезпечення прав і свобод людини в Україні, зокрема права на безоплатну правову допомогу, вивчення та узагальнення випадків, що свідчать про наявність порушень прав і свобод людини;

2.1.2. запровадження механізмів співпраці щодо попередження, виявлення та недопущення випадків катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують людську гідність, видів поводження і покарання осіб, порушень права на захист та отримання безоплатної вторинної правової допомоги;

2.1.3. здійснення спільних заходів в частині запобігання випадкам порушення прав дітей, зокрема постраждалих від домашнього насильства, внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту, та забезпечення їх захисту;

2.1.4. здійснення спільних заходів в частині запобігання випадкам порушення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб та осіб, що мешкають на тимчасово окупованих територіях (за умови їх перебування на території, підконтрольній Україні), та забезпечення їх захисту;

2.1.5. налагодження взаємодії між регіональними центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги та регіональними представництвами офісу Уповноваженого щодо обміну інформацією про виявлені випадки затримання осіб без належного оформлення їхнього статусу або надання адвокатами затриманим особам безоплатної вторинної правової допомоги неналежної якості;

2.1.6. розроблення механізму відбору, навчання та залучення працівників системи надання безоплатної правової допомоги до спільних моніторингових візитів до місць несвободи, які здійснюються Національним превентивним механізмом;

2.1.7. залучення фахівців Координаційного центру до підготовки щорічних та спеціальних доповідей Уповноваженого в частині забезпечення права осіб на безоплатну вторинну правову допомогу;

2.1.8. організація та проведення спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості громадян щодо захисту своїх прав, зокрема, права на безоплатну правову допомогу, шляхом проведення конференцій, семінарів, круглих столів, зустрічей та інших комунікаційних заходів, у тому числі, в рамках правопросвітницького проекту "Я маю право!";

2.1.9. організація та проведення спільних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів, зустрічей тощо), спрямованих на підвищення кваліфікаційного рівня працівників офісу Уповноваженого, його регіональних представництв, системи надання безоплатної правової допомоги та адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, в тому числі, на базі міжрегіональних ресурсно-комунікаційних (правових) платформ у містах Дніпро, Київ, Львів, Одеса та Харків;

2.1.10. розроблення та реалізація спільних проектів та/або програм, спрямованих на утвердження верховенства права та посилення гарантій прав і свобод людини;

2.1.11. розміщення інформації, зміст якої може становити спільний інтерес, на офіційних веб-сайтах Уповноваженого та Координаційного центру;

2.1.12. інші узгоджені напрями співпраці.

Стаття 3. Організація співпраці

3.1. З метою реалізації цього Меморандуму Сторони в межах наявних ресурсів:

3.1.1. визначають контактних осіб для проведення консультацій і розроблення пропозицій щодо спільної реалізації завдань та заходів, визначених цим Меморандумом;

3.1.2. проводять спільні заходи (робочі зустрічі, наради тощо) з метою обговорення питань, пов'язаних з реалізацією Сторонами положень цього Меморандуму;

3.1.3. розробляють та затверджують плани проведення спільних дій, готують методичні рекомендації та інші інформаційні матеріали, необхідні для спільної роботи в рамках реалізації цього Меморандуму;

3.1.4. здійснюють обмін відповідною інформацією, виходячи зі спільної ініціативи або за запитом однієї зі Сторін;

3.1.5. беруть на себе зобов'язання зберігати конфіденційність інформації та не розголошують персональні дані, що стали відомі у зв'язку з реалізацією цього Меморандуму, відповідно до вимог законодавства;

3.1.6. використовують будь-які інші форми співпраці, що попередньо узгоджені Сторонами.

Стаття 4. Прикінцеві положення

4.1. Цей Меморандум набирає чинності з дня, наступного за днем його підписання Сторонами,

4.2. Меморандум укладається строком на три роки. Дія Меморандуму автоматично продовжується на наступний трирічний строк, якщо жодна зі Сторін не пізніш, як за три місяці до припинення дії Меморандуму, письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його дію.

4.3. У разі припинення дії цього Меморандуму заходи, які було розпочато в рамках Меморандуму і не завершено протягом строку його дії, продовжуються і завершуються згідно з умовами, що були раніше погоджені Сторонами, за винятком випадків, коли завершити ці заходи неможливо.

Стаття 5. Інші положення

5.1. Будь-які зміни чи доповнення до цього Меморандуму вносяться тільки за письмовою згодою Сторін і стають його невід'ємною частиною.

5.2. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються Сторонами шляхом проведення консультацій та досягненням взаємної згоди.

Цей Меморандум укладений у двох примірниках (по одному примірнику кожній зі Сторін, що мають однакову юридичну силу).

Л.Л. Денісова
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини

О.П. Бонюк
Директор Координаційного центру
з надання правової допомоги

{Текст взято з сайту Координаційного центру з надання правової допомоги http://legalaid.gov.ua}on top