Document 998_046, valid, current version — Signing on March 12, 1993

               Угода 
про спільне використання вантажних
вагонів і контейнерів власності держав-учасниць
Співдружності, Азербайджанської Республіки, Республіки Грузія, Латвійської Республіки, Литовської Республіки,
Естонської Республіки
(укр/рос)

Дата підписання Україною: 12 березня 1993 р. Дата набуття чинності для України: 12 березня 1993 р.
Уряди держав-учасниць цієї Угоди, далі - Сторони,
керуючись статтями 3, 4 та 6 Угоди про поділ інвентарних
парків вантажних вагонів і контейнерів колишнього МШС СРСР між
державами-учасницями Співдружності, Азербайджанською Республікою,
Республікою Грузія, Латвійською Республікою, Литовською
Республікою, Естонською Республікою та про їх подальше спільне
використання від 22 січня 1993 року ( 998_056 ),
погодилися про таке:
Стаття 1
На залізницях Сторін застосовується технологія спільної
експлуатації вантажних вагонів і контейнерів у міждержавному
сполученні, яка передбачає їх ефективне використання, належний
технічний стан і забезпечує безпеку руху поїздів.
До спільного використання допускаються вантажні вагони і
контейнери, які відповідають конструкторським, технологічним та
іншим нормативно-технічним документам, погодженим залізничними
адміністраціями Сторін.
Стаття 2
Для безперешкодного пропуску поїздів через станції передачі
залізничні адміністрації Сторін спільно з митними,
правоохоронними, санітарними та іншими органами й організаціями,
які беруть участь у цьому процесі, забезпечують виконання
погодженої комплексної технології передачі та приймання вагонів,
здійснюють розвиток та оснащення цих станцій сучасними технічними
засобами.
Стаття 3
Сторони доручають своїм залізничним адміністраціям затвердити
відповідні документи, що регламентують принципи спільного
використання вантажних вагонів і контейнерів, питання забезпечення
їх схоронності, системи ремонту і технічного обслуговування,
матеріальної відповідальності користувача за пошкодження і втрату
вагонів і контейнерів, порядок взаєморозрахунків за користування
ними.
Стаття 4
Вантажні вагони і контейнери, що належать промисловим та
іншим підприємствам, організаціям, відомствам і приватним особам
Сторін, при використанні їх у міждержавному сполученні за своїм
технічним станом мають повністю відповідати вимогам статті 1 цієї
Угоди.
Матеріальна відповідальність користувача за пошкодження або
втрату цих вагонів і контейнерів встановлюється як за відповідний
рухомий склад, що належить залізницям Сторін.
Стаття 5
Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання.
Якщо одна із Сторін вирішить припинити свою участь у цій
Угоді, вона письмово повідомляє про це депозитарія - Уряд
Республіки Білорусь та одночасно інших учасників Угоди не менше
ніж за шість місяців до свого виходу.
Вчинено в місті Москві 12 березня 1993 року в одному
оригінальному примірнику російською мовою. Цей примірник
зберігається в Архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить
державам, які підписали цю Угоду, її завірену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Латвійської Республіки
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Литовської Республіки
(підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Грузія Російської Федерації
(підпис)
За Уряд За Уряд
Естонської Республіки Республіки Таджикистан
(підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Туркменистану
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Киргизстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд
України
(підпис)
Соглашение
о совместном использовании грузовых вагонов и
контейнеров собственности государств-участников
Содружества, Азербайджанской Республики, Республики
Грузия, Латвийской Республики, Литовской Республики,
Эстонской Республики

Правительства государств-участников настоящего Соглашения,
далее - Стороны, руководствуясь статьями 3, 4 и 6 Соглашения о разделении
инвентарных парков грузовых вагонов и контейнеров бывшего МПС СССР
между государствами-участниками Содружества, Азербайджанской
Республикой, Республикой Грузия, Латвийской Республикой, Литовской
Республикой, Эстонской Республикой и их дальнейшем совместном
использовании ( 998_056 ) от 22 января 1993 года, согласились о нижеследующем:
Статья 1
На железных дорогах Сторон применяется технология совместной
эксплуатации грузовых вагонов и контейнеров в межгосударственном
сообщении, предусматривающая их эффективное использование,
надлежащее техническое состояние и обеспечивающая безопасность
движения поездов. К совместному использованию допускаются грузовые вагоны и
контейнеры, соответствующие конструкторским, технологическим и
другим нормативно-техническим документам, согласованным
железнодорожными администрациями Сторон.
Статья 2
Для беспрепятственного пропуска поездов через станции
передачи железнодорожные администрации Сторон, совместно с
таможенными, правоохранительными, санитарными и другими органами и
организациями, участвующими в этом процессе, обеспечивают
выполнение согласованной комплексной технологии передачи и приемки
вагонов, осуществляют развитие и оснащение этих станций
современными техническими средствами.
Статья 3
Стороны поручают своим железнодорожным администрациям
утвердить соответствующие документы, регламентирующие принципы
совместного использования грузовых вагонов и контейнеров, вопросы
обеспечения их сохранности, системы ремонта и технического
обслуживания, материальной ответственности пользователя за
повреждение и утрату вагонов и контейнеров, порядок взаиморасчетов
за пользование ими.
Статья 4
Грузовые вагоны и контейнеры, принадлежащие промышленным и
другим предприятиям, организациям, ведомствам и частным лицам
Сторон, при использовании их в межгосударственном сообщении по
своему техническому состоянию должны полностью соответствовать
требованиям статьи 1 настоящего Соглашения. Материальная ответственность пользователя за повреждение или
утрату этих вагонов и контейнеров устанавливается как за
соответствующий подвижной состав, принадлежащий железным дорогам
Сторон.
Статья 5
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
подписания. Если одна из Сторон пожелает прекратить свое участие в
настоящем Соглашении, она письменно уведомляет об этом депозитария
- Правительство Республики Беларусь и одновременно других
участников Соглашения не менее чем за шесть месяцев до своего
выхода.
Совершено в городе Москве 12 марта 1993 года в одном
подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр
хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое
направит государствам, подписавшим настоящее Соглашение, его
заверенную копию.
За Правительство За Правительство
Республики Армения Российской Федерации
(подпись) (подпись)
За Правительство За Правительство
Республики Беларусь Республики Таджикистан
(подпись) (подпись)
За Правительство За Правительство
Республики Казахстан Туркменистана
(подпись) (подпись)
За Правительство За Правительство
Республики Кыргызстан Республики Узбекистан
(подпись) (подпись)
За Правительство За Правительство
Республики Молдова Украины
(подпись) (подпись)
За Правительство За Правительство
Азербайджанской Республики Литовской Республики
За Правительство За Правительство
Республики Грузия Эстонской Республики
За Правительство
Латвийской Республикиon top