Document 997_a43, valid, current version — Signing on October 21, 1994

               Рішення 
щодо Загального положення про міждержавні
(міжурядові) органи Співдружності Незалежних
Держав і Зразкової угоди міждержавного (міжурядового)
органу Співдружності Незалежних Держав з державою
місцезнаходження про умови його перебування
(укр/рос)

Дата підписання Україною: 21.10.1994 Дата набуття чинності для України: 21.10.1994
Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав
вирішила:
затвердити Загальне положення про міждержавні (міжурядові)
органи Співдружності Незалежних Держав і Зразкову угоду
міждержавного (міжурядового) органу Співдружності Незалежних
Держав з державою місцезнаходження про умови її перебування
(додаються).
Зазначені документи набирають чинності з моменту ухвалення
рішення про заснування Міждержавного економічного Комітету
Економічного союзу та Уточнення структури органів Співдружності
Незалежних Держав.
Здійснено в місті Москві 21 жовтня 1994 року в одному
дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник
зберігається в Архіві Уряду Республіки Бєларусь, що направить
кожній державі, яка підписала дійсне Рішення, його засвідчену
копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Бєларусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Грузія Туркменистану
(підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Ради глав урядів
Співдружності Незалежних
Держав про Загальне
положення про міждержавні
(міжурядові) органи
Співдружності Незалежних
Держав і Зразкову угоду
міждержавного (міжурядового)
органу Співдружності
Незалежних Держав з державою
місцезнаходження про умови
її перебування
від 21 жовтня 1994 року
ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про міждержавні (міжурядові) органи
Співдружності Незалежних Держав
Основні положення
1. Дійсне Загальне положення поширюється на міждержавні
(міжурядові) органи Співдружності Незалежних Держав (далі -
міждержавні (міжурядові) органи), утворені відповідно до Статуту
Співдружності Незалежних Держав ( 997_033 ), міждержавними
(міжурядовими) угодами (рішеннями) у рамках Співдружності (далі -
міждержавні (міжурядові) угоди) та які мають штатний персонал
(апарат) на постійній основі.
2. Міждержавні (міжурядові) органи керуються у своїй
діяльності Статутом Співдружності Незалежних Держав ( 997_033 ),
рішеннями Ради глав держав і Ради глав урядів Співдружності,
міждержавними (міжурядовими) угодами, справжнім Загальним
положенням, а також статутами і положеннями про ці органи.
3. Міждержавні (міжурядові) органи здійснюють свою діяльність
у тісній взаємодії з Виконавчим Секретаріатом Співдружності
Незалежних Держав і Міждержавним економічним Комітетом
Економічного союзу Співдружності.
4. Мети, задачі і функції, а також порядок прийняття рішень і
регламент діяльності міждержавних (міжурядових) органів
встановлюються відповідними міждержавними (міжурядовими) угодами,
статутами і положеннями про ці органи, а також іншими нормативними
актами Співдружності Незалежних Держав.
5. Міждержавні (міжурядові) органи можуть наділятися правами
юридичної особи, володіти відокремленим майном, здобувати права і
приймати на себе зобов'язання по договорах, бути позивачем і
відповідачем у судах, наділяти створювані ними органи правами
юридичної особи, якщо це встановлено відповідними статутами і
положеннями про ці органи.
6. Взаємини міждержавних (міжурядових) органів з державою
перебування визначаються за згодою сторін на основі Зразкової
угоди міждержавного (міжурядового) органа Співдружності Незалежних
Держав з державою місцезнаходження про умови її перебування.
Апарат (службовці) міждержавних (міжурядових) органів
7. Реєстр (перелік) посад апарата міждержавних (міжурядових)
органів засновується в порядку, встановленому статутами або
положеннями про ці органи.
8. Порядок прийому на посади, проходження служби, атестації і
звільнення службовців апарата міждержавних (міжурядових) органів
встановлюється відповідними угодами, статутами і положеннями про
ці органи, як правило, стосовно до порядку і умов, обумовлених
законодавством про службу в державному апараті.
9. Службовці апарата міждержавних (міжурядових) органів є
міжнародними посадовими особами і не можуть представляти інтереси
своїх країн. Вони призначаються з громадян держав-учасниць
відповідних угод по встановленим квотам або на контрактній основі.
10. Службовці, призначені на штатні посади апарата
міждержавних (міжурядових) органів по встановлених квотах,
числяться в кадрах державної служби посилаючої держави і по
закінченні служби в цих органах відряджаються наказами їхніх
керівників у розпорядження відповідних державних органів
посилаючої держави Співдружності.
Службовці, призначені на штатні посади апарата міждержавних
(міжурядових) органів у порядку наймання за контрактами,
користуються правовими і соціальними гарантіями, визначеними
законодавством про державну службу держави, громадянами якого вони
є, якщо інше не встановлено рішеннями, прийнятими в рамках
Співдружності.
11. Оплата праці службовців міждержавних (міжурядових)
органів проводиться в порядку і розмірах, установлених
відповідними штатними розкладами і кошторисами витрат цих органів,
затвердженими Радою глав урядів держав Співдружності, або в іншому
порядку, встановленому міждержавними (міжурядовими) угодами.
12. Службовці апарата міждержавних (міжурядових) органів за
умовами матеріально-побутового, медичного і соціального
забезпечення прирівнюються до державних службовців відповідних
урядових органів держави перебування в порядку, обумовленому
двосторонньою угодою міждержавного (міжурядового) органу і держави
перебування.
13. Пенсійне забезпечення службовців міждержавних
(міжурядових) органів здійснюється в порядку і на умовах,
визначених законодавством для державних службовців держави,
громадянами якої вони є. При цьому час роботи в зазначених органах
зараховується в стаж роботи як державного службовця.
14. Службовці апарату міждержавних (міжурядових) органів:
не підлягають юрисдикції держави перебування у відношенні
дій, вчинених ними під час виконання службових обов'язків;
наділяються правом безвізового в'їзду (виїзду) на території
держав Співдружності і безперешкодного доступу за посвідченнями
установленого зразка з питань службової діяльності у відповідні
органи, установи, а також підприємства цих держав.
Майно і кошти міждержавних (міжурядових) органів
15. Фінансування витрат по функціонуванню міждержавних
(міжурядових) органів і їхніх апаратів здійснюється у
відповідності зі статтею 38 Статуту Співдружності Незалежних
Держав ( 997_033 ) з коштів держав-учасниць відповідних угод на
основі пайової участі або інших джерел, якщо це передбачено
відповідними угодами, положеннями і статутами про ці органи.
16. Для рішення покладених на них задач міждержавні
(міжурядові) органи, наділені правами юридичної особи, можуть
утворювати і мати у своєму розпорядженні відповідні фонди і
резерви, розпоряджатися валютою й іншими фінансовими активами як
усередині, так і поза державою перебування.
17. Міждержавні (міжурядові) органи забезпечуються службовими
приміщеннями і необхідним майном у порядку і на умовах,
обумовлених за згодою з державою перебування.
18. Держави - учасниці (уряду) Співдружності, що утворили
міждержавні (міжурядові) органи, роблять їм необхідне сприяння при
виконанні ними своїх функцій, обумовлених статутами, положеннями
та іншими актами про ці органи, прийнятими в рамках Співдружності.
Заключне положення
19. Дійсне Загальне положення поширюється на штатний персонал
міждержавного (міжурядового) органа, що входить до складу
державного апарата держави перебування, у частині імунітету цих
службовців від юрисдикції при здійсненні ними офіційних службових
дій у процесі діяльності міждержавного (міжурядового) органу.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Ради глав урядів
Співдружності Незалежних
Держав про Загальне
положення про міждержавні
(міжурядові) органи
Співдружності Незалежних
Держав і Зразкову угоду
міждержавного (міжурядового)
органу Співдружності
Незалежних Держав з державою
місцезнаходження про умови
його перебування
від 21 жовтня 1994 року
ЗРАЗКОВА УГОДА
міждержавного (міжурядового) органу Співдружності
Незалежних Держав з державою місцезнаходження
про умови його перебування
Міждержавний орган ______________________ і Уряд _________________
(найменування органа) (назва країни)
на виконання Угоди про установу __________________________________
(найменування органа)
з метою забезпечення сприятливих умов для його діяльності в країні
перебування і врегулювання взаємних відносин уклали дану Угоду про
нижченаведене:
1. ________________ на своїй території надає _____________________
(назва країни) (найменування органа)
і його посадовим особам гарантії, привілеї і імунітети, необхідні
для забезпечення його діяльності відповідно до статутних задач.
2. Посадові особи _______________________ поважають законодавство,
(найменування органа)
а також традиції і звичаї народів країни перебування.
3. ________________________, його майно й активи, а також службова
(найменування органа)
кореспонденція, документи й архіви користуються імунітетом від
адміністративного і службового втручання уповноважених органів
країни перебування, не підлягають обшукові, реквізиції,
конфіскації і вилученню.
4. __________________________ і його майно звільняється від прямих
(найменування органа)
і непрямих податків і зборів будь-якого характеру, крім
експлуатаційних і інших подібних платежів за зміст персоналу,
приміщень, транспорту і т. д.
5. ______________________________ звільняється від митних зборів і
(найменування органа)
обмежень при ввозі і вивозі призначених для використання в його
діяльності предметів, що не представляють собою історичну,
культурну, цінність або пов'язаних з державної таємницею країни
перебування.
6. _____________________ користується не менш сприятливими умовами
(найменування органа)
в відношенні першочерговості, тарифів і ставок поштового,
телеграфного, телексного, факсимільного, телефонного зв'язку, чим
ті, якими користуються урядові організації країни перебування.
7. ________________________ забезпечує ___________________________
(назва країни) (найменування органу)
службовими приміщеннями, сприяє в їхньому устаткуванні й охороні,
а також в одержанні медичної допомоги, житлових приміщень і інших
соціальних і комунальних послуг у порядку і на умовах,
установлених для урядових організацій країни перебування.
8. Посадові особи ____________________________ при виконанні своїх
(найменування органа)
офіційних функцій виражають інтереси тільки цього органу незалежно
від країни, їхнього громадянства і користуються імунітетом від
особистого арешту, затримання, адміністративної і судової
юрисдикції країни перебування.
9. __________________________________________ при здійсненні своєї
(найменування органа)
діяльності вправі проводити наради й інші заходи щодо місця свого
знаходження без додаткового узгодження з країною перебування.
10. ________________; визнає право доступу посадових осіб ________
(назва країни) ______________________________ по їхньому службовому посвідченню в
(найменування органа)
державні органи, установи і підприємства _________________________
(назва країни)
відповідно до установленого порядку.
_____________________________ бере на себе зобов'язання встановити
(найменування органа)
аналогічний режим доступу в його службові приміщення представників
державних органів країни перебування за їхніми службовими
посвідченням.
11. Місцезнаходженням _______________________ є __________________
(найменування органа) (вказати адресу)
Службові приміщення ______________________, план яких додається до
(найменування органа)
даної Угоди, є її місцем розташування, яке може бути змінене по
взаємній згоді сторін.
12. Майно ____________________________________ у вигляді будівель,
(найменування органа)
споруджень, устаткування, іншого рухомого і нерухомого майна, що
числиться на його балансі, є його власністю. У випадку зміни місця
розташування _____________________________________________________
(найменування органа)
або припинення його діяльності на території _____________________,
(назва країни) а також в інших необхідних випадках ______________________________
(найменування органа)
вправі зробити відчуження будівель, споруджень і іншого майна, що
є його власністю.
Майно, закріплене за ________________________ на основі оренди, на
(найменування органа)
праві оперативного керування або в іншому порядку, не підлягає
вилученню країною перебування на весь період його діяльності на
його території.
13. Компетентні органи ___________________________________ роблять
(назва країни)
сприяння особам, що прибувають в ____________________ і виїжджає з
(назва країни) країни по справах ____________________________________.
(найменування органа)
14. Суперечки, що можуть виникнути в зв'язку з виконанням даної
Угоди, будуть вирішуватися шляхом переговорів, між сторонами, а
при недосягненні згоди - шляхом передачі суперечки на вирішення
Економічного Суду СНД.
15. У випадку припинення діяльності ___________________________ на
(найменування органа)
території ____________________________ дана Угода втрачає чинність
(назва країни)
після врегулювання всіх майнових і немайнових правовідносин у
країні перебування.
16. Дана Угода набирає сили з дати її підписання.
Від імені Від імені _________________ _____________________
(назва країни) (найменування органа)
Решение
об Общем положении о межгосударственных
(межправительственных) органах Содружества
Независимых Государств и Примерном соглашении
межгосударственного (межправительственного) органа
Содружества Независимых Государств с государством
местонахождения об условиях его пребывания
(Москва, 21 октября 1994 года)

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств
решил:
утвердить Общее положение о межгосударственных
(межправительственных) органах Содружества Независимых Государств
и Примерное соглашение межгосударственного (межправительственного)
органа Содружества Независимых Государств с государством
местонахождения об условиях его пребывания (прилагаются).
Указанные документы вступают в силу с момента принятия
решения об учреждении Межгосударственного экономического Комитета
Экономического союза и уточнения структуры органов Содружества
Независимых Государств.
Совершено в г. Москве 21 октября 1994 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве
Правительства Республики Беларусь, которое направит каждому
государству, подписавшему настоящее Решение, его заверенную копию.
(Подписи)
Утверждено
Решением
Совета глав правительств
Содружества Независимых
Государств об Общем
положении о
межгосударственных
(межправительственных)
органах Содружества
Независимых Государств и
Примерном соглашении
межгосударственного
(межправительственного)
органа Содружества
Независимых Государств с
государством местонахождения
об условиях его пребывания
от 21 октября 1994 года
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ (МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ) ОРГАНАХ
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
Основные положения
1. Настоящее Общее положение распространяется на
межгосударственные (межправительственные) органы Содружества
Независимых Государств (далее - межгосударственные
(межправительственные) органы), образованные в соответствии с
Уставом Содружества Независимых Государств ( 997_033 ),
межгосударственными (межправительственными) соглашениями
(решениями) в рамках Содружества (далее - межгосударственные
(межправительственные) соглашения) и имеющие штатный персонал
(аппарат) на постоянной основе.
2. Межгосударственные (межправительственные) органы
руководствуются в своей деятельности Уставом Содружества
Независимых Государств ( 997_033 ), решениями Совета глав
государств и Совета глав правительств Содружества,
межгосударственными (межправительственными) соглашениями,
настоящим Общим положением, а также уставами и положениями об этих
органах.
3. Межгосударственные (межправительственные) органы
осуществляют свою деятельность в тесном взаимодействии с
Исполнительным Секретариатом Содружества Независимых Государств и
Межгосударственным экономическим Комитетом Экономического союза
Содружества.
4. Цели, задачи и функции, а также порядок принятия решений и
регламент деятельности межгосударственных (межправительственных)
органов устанавливаются соответствующими межгосударственными
(межправительственными) соглашениями, уставами и положениями об
этих органах, а также другими нормативными актами Содружества
Независимых Государств.
5. Межгосударственные (межправительственные) органы могут
наделяться правами юридического лица, обладать обособленным
имуществом, приобретать права и принимать на себя обязательства по
договорам, быть истцом и ответчиком в судах, наделять создаваемые
ими органы правами юридического лица, если это установлено
соответствующими уставами и положениями об этих органах.
6. Взаимоотношения межгосударственных (межправительственных)
органов с государством пребывания определяются по соглашению
сторон на основе Примерного соглашения межгосударственного
(межправительственного) органа Содружества Независимых Государств
с государством местонахождения об условиях его пребывания.
Аппарат (служащие) межгосударственных
(межправительственных) органов
7. Реестр (перечень) должностей аппарата межгосударственных
(межправительственных) органов учреждается в порядке,
установленном уставами или положениями об этих органах.
8. Порядок приема на должности, прохождения службы,
аттестации и увольнения служащих аппарата межгосударственных
(межправительственных) органов устанавливается соответствующими
соглашениями, уставами и положениями об этих органах, как правило,
применительно к порядку и условиям, определяемых законодательством
о службе в государственном аппарате.
9. Служащие аппарата межгосударственных
(межправительственных) органов являются международными
должностными лицами и не могут представлять интересы своих стран.
Они назначаются из граждан государств - участников соответствующих
соглашений по установленным квотам или на контрактной основе.
10. Служащие, назначенные на штатные должности аппарата
межгосударственных (межправительственных) органов по установленным
квотам, числятся в кадрах государственной службы посылающего
государства и по окончании службы в этих органах
откомандировываются приказами их руководителей в распоряжение
соответствующих государственных органов посылающего государства
Содружества.
Служащие, назначенные на штатные должности аппарата
межгосударственных (межправительственных) органов в порядке найма
по контрактам, пользуются правовыми и социальными гарантиями,
определенными законодательством о государственной службе
государства, гражданами которого они являются, если иное не
установлено решениями, принятыми в рамках Содружества.
11. Оплата труда служащих межгосударственных
(межправительственных) органов производится в порядке и размерах,
установленных соответствующими штатными расписаниями и сметами
расходов этих органов, утвержденными Советом глав правительств
государств Содружества, либо в ином порядке, установленном
межгосударственными (межправительственными) соглашениями.
12. Служащие аппарата межгосударственных
(межправительственных) органов по условиям материально-бытового,
медицинского и социального обеспечения приравниваются к
государственным служащим соответствующих правительственных органов
государства пребывания в порядке, определяемом двусторонним
соглашением межгосударственного (межправительственного) органа и
государства пребывания.
13. Пенсионное обеспечение служащих межгосударственных
(межправительственных) органов осуществляется в порядке и на
условиях, определенных законодательством для государственных
служащих государства, гражданами которого они являются. При этом
время работы в указанных органах засчитывается в стаж работы в
качестве государственного служащего.
14. Служащие аппарата межгосударственных
(межправительственных) органов:
не подлежат юрисдикции государства пребывания в отношении
действий, совершаемых ими при исполнении служебных обязанностей;
наделяются правом безвизового въезда (выезда) на территории
государств Содружества и беспрепятственного доступа по
удостоверениям установленного образца по вопросам служебной
деятельности в соответствующие органы, учреждения, а также
предприятия этих государств.
Имущество и средства межгосударственных
(межправительственных) органов
15. Финансирование расходов по функционированию
межгосударственных (межправительственных) органов и их аппаратов
осуществляется в соответствии со статьей 38 Устава Содружества
Независимых Государств ( 997_033 ) из средств государств -
участников соответствующих соглашений на основе долевого участия
или других источников, если это предусмотрено соответствующими
соглашениями, положениями и уставами об этих органах.
16. Для решения возложенных на них задач межгосударственные
(межправительственные) органы, наделенные правами юридического
лица, могут образовывать и иметь в своем распоряжении
соответствующие фонды и резервы, распоряжаться валютой и другими
финансовыми активами как внутри, так и вне государства пребывания.
17. Межгосударственные (межправительственные) органы
обеспечиваются служебными помещениями и необходимым имуществом в
порядке и на условиях, определяемых по соглашению с государством
пребывания.
18. Государства - участники (правительства) Содружества,
образовавшие межгосударственные (межправительственные) органы,
оказывают им необходимое содействие при выполнении ими своих
функций, определяемых уставами, положениями и иными актами об этих
органах, принятыми в рамках Содружества.
Заключительное положение
19. Настоящее Общее положение распространяется на штатный
персонал межгосударственного (межправительственного) органа,
входящий в состав государственного аппарата государства
пребывания, в части иммунитета этих служащих от юрисдикции при
осуществлении ими официальных служебных действий в процессе
деятельности межгосударственного (межправительственного) органа.
Утверждено
Решением
Совета глав правительств
Содружества Независимых
Государств об Общем
положении о
межгосударственных
(межправительственных)
органах Содружества
Независимых Государств и
Примерном соглашении
межгосударственного
(межправительственного)
органа Содружества
Независимых Государств с
государством местонахождения
об условиях его пребывания
от 21 октября 1994 года
ПРИМЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО (МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО) ОРГАНА
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ С ГОСУДАРСТВОМ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ЕГО ПРЕБЫВАНИЯ
Межгосударственный орган ____________________ и Правительство
(наименование органа)
___________________________ во исполнение Соглашения об учреждении
(название страны)
________________________ в целях обеспечения благоприятных условий
(наименование органа)
для его деятельности в стране пребывания и урегулирования взаимных
отношений заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ________________________ на своей территории предоставляет
(название страны)
_____________________ и его должностным лицам гарантии, привилегии
(наименование органа)
и иммунитеты, необходимые для обеспечения его деятельности в
соответствии с уставными задачами.
2. Должностные лица _________________________________ уважают
(наименование органа)
законодательство, а также традиции и обычаи народов страны
пребывания.
3. _________________________, его имущество и активы, а также
(наименование органа)
служебная корреспонденция, документы и архивы пользуются
иммунитетом от административного и служебного вмешательства
уполномоченных органов страны пребывания, не подлежат обыску,
реквизиции, конфискации и изъятию.
4. _________________________ и его имущество освобождается от
(наименование органа)
прямых и косвенных налогов и сборов любого характера, кроме
эксплуатационных и других подобных платежей за содержание
персонала, помещений, транспорта и т.п.
5. _______________________ освобождается от таможенных сборов
(наименование органа)
и ограничений при ввозе и вывозе предназначенных для использования
в его деятельности предметов, не представляющих собой
историческую, культурную ценность или связанных с государственной
тайной страны пребывания.
6. _______________________ пользуется не менее благоприятными
(наименование органа)
условиями в отношении первоочередности, тарифов и ставок почтовой,
телеграфной, телексной, факсимильной, телефонной связи, чем те,
которыми пользуются правительственные организации страны
пребывания.
7. ______________________ обеспечивает ______________________
(название страны) (наименование органа)
служебными помещениями, оказывает содействие в их оборудовании и
охране, а также в получении медицинской помощи, жилых помещений и
других социальных и коммунальных услуг в порядке и на условиях,
установленных для правительственных организаций страны пребывания.
8. Должностные лица __________________________ при выполнении
(наименование органа)
своих официальных функций выражают интересы только этого органа
независимо от страны их гражданства и пользуются иммунитетом от
личного ареста, задержания, административной и судебной юрисдикции
страны пребывания.
9. __________________________________ при осуществлении своей
(наименование органа)
деятельности вправе проводить совещания и иные мероприятия по
месту своего нахождения без дополнительного согласования со
страной пребывания.
10. ______________________ признает право доступа должностных
(название страны)
лиц _____________________________ по их служебному удостоверению в
(наименование органа)
государственные органы, учреждения и предприятия _________________
(название страны)
в соответствии с установленным порядком.
______________________ берет на себя обязательства установить (наименование органа)
аналогичный режим доступа в его служебные помещения представителей
государственных органов страны пребывания по их служебным
удостоверениям.
11. Местонахождением _______________________________ является
(наименование органа)
______________________. Служебные помещения _____________________,
(указать адрес) (наименование органа)
план которых прилагается к настоящему Соглашению, являются его
месторасположением, которое может быть изменено по взаимному
согласию сторон.
12. Имущество ________________________________ в виде зданий,
(наименование органа)
сооружений, оборудования, другого движимого и недвижимого
имущества, числящееся на его балансе, является его собственностью.
В случае изменения месторасположения _________________________ или
(наименование органа)
прекращения его деятельности на территории ______________________,
(название страны)
а также в других необходимых случаях ______________________ вправе
(наименование органа)
произвести отчуждение зданий, сооружений и другого имущества,
являющихся его собственностью.
Имущество, закрепленное за _______________________________ на
(наименование органа)
основе аренды, на праве оперативного управления или в ином
порядке, не подлежит изъятию страной пребывания на весь период его
деятельности на его территории.
13. Компетентные органы ___________________________ оказывают
(название страны)
содействие лицам, прибывающим в _____________________ и выезжающим
(название страны)
из страны по делам _________________________.
(наименование органа)
14. Споры, которые могут возникнуть в связи с выполнением
настоящего Соглашения, будут разрешаться путем переговоров между
сторонами, а при недостижении согласия - путем передачи спора на
разрешение Экономического Суда СНГ.
15. В случае прекращения деятельности ____________________ на
(наименование органа)
территории _______________________ настоящее Соглашение утрачивает
(название страны)
силу после урегулирования всех имущественных и неимущественных
правоотношений в стране пребывания.
16. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его
подписания.
От имени От имени _____________________ __________________
(наименование органа) (название страны)on top