Document 997_624, valid, current version — Revision on May 30, 2008, on the basis - 998_404

               Протокол 
про затвердження Положення про Раду щодо залізничного
транспорту держав-учасниць Співдружності і
Положення про дирекцію Ради щодо залізничного
транспорту держав-учасниць Співдружності
(укр/рос)
{ Щодо продовження строку дії Положення на невизначений
термін додатково див. Рішення ( 997_693 ) від 13.11.1992 }
{ Зміни до Протоколу див. у
Протоколі( 998_317 )від 28.05.99
Документі( 998_328 )від 19.05.2007
Протоколі( 998_404 )від 30.05.2008 }
}

На виконання Угоди про координаційні органи залізничного
транспорту Співдружності Незалежних Держав від 14 лютого 1992 р.
( 997_105 ) Уряди Азербайджанської Республіки, Республіки
Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки
Киргизстан, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки
Таджикистан, Туркменистану, Республіки Узбекистан, України, маючи
на увазі, що до кінця 1992 року буде здійснений поділ спільного
парку вантажних вагонів і контейнерів,
домовилися про нижченаведене:
1. Затвердити Положення про Раду щодо залізничного транспорту
держав-учасниць Співдружності (додається). Встановити, що
Положення діє до 31 грудня 1992 року.
2. Затвердити Положення про дирекцію Ради щодо залізничного
транспорту держав-учасниць Співдружності (додається).
За Азербайджанську Республіку За Російську Федерацію
(підпис) (підпис)
За Республіку Білорусь За Республіку Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Республіку Вірменія За Туркменистан
(підпис) (підпис)
За Республіку Казахстан За Республіку Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Республіку Киргизстан За Україну
(підпис) (підпис)
За Республіку Молдова
(підпис)
Затверджено
Протоколом засідання Ради
Глав Урядів держав-учасниць
Співдружності
від 20 березня 1992 р.
Положення
про Дирекцію щодо залізничного транспорту
держав-учасниць Співдружності
Це положення визначає завдання, функції, права і
відповідальність Дирекції Ради щодо залізничного транспорту
держав-учасниць Співдружності (далі - "Дирекція"), створеної
міжурядовою Угодою про координаційні органи залізничного
транспорту Співдружності від 14 лютого 1992 р. ( 997_105 ).
Загальні положення
Дирекція є постійно діючим виконавчим органом Ради щодо
залізничного транспорту.
Дирекція утворюється і ліквідується рішенням глав урядів
держав-учасниць Співдружності.
У своїй діяльності Дирекція керується спільними рішеннями
держав-учасниць Співдружності в галузі залізничного транспорту,
рішеннями Ради щодо залізничного транспорту (далі - "Рада") і цим
положенням.
Дирекцію очолює Голова. Голова Дирекції і його заступники
призначаються на посаду і звільняються з посади Радою на
контрактній основі строком на 3 роки.
Дирекція за дорученням Ради може представляти його у
відносинах з іншими організаціями і установами як на території
держав-учасниць Співдружності, так і за кордоном.
Дирекція є юридичною особою, має самостійний баланс,
розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків.
Дирекція має службову печатку з наступним текстом: "Дирекція
Ради щодо залізничного транспорту Співдружності Незалежних
Держав".
Місце знаходження Дирекції: м. Москва, вул. Ново-Басманна,
дім 2.
Завдання і функції Дирекції
Основним завданням дирекції є реалізація рішень Ради,
координація пропуску вагоннопотоків, розробка проектів основних
положень, що регламентують взаємодію і економічну відповідальність
при перевезенні пасажирів і вантажів між Державами Співдружності,
а також транзитних перевезень у сполученнях з третіми країнами
спільним парком вагонів і контейнерів.
На Дирекцію покладаються наступні функції:
- узагальнення прийнятих залізничними адміністраціями планів
щодо перевезень в міждержавному сполученні і на експорт;
- організація розробки методики взаєморозрахунків за
перевезення, використання, роботу і ремонт локомотивного,
вагонного і контейнерного парків в міждержавному сполученні і
контроль за її виконанням;
- участь в розробці спільно з залізничними адміністраціями
нормативних документів, регламентуючих організацію перевізного
процесу у міждержавному сполученні і в сполученнях з третіми
країнами (план формування, порядок направлення вагонів і
контейнерів, графік руху та інші), контроль за їх виконанням;
- координація і аналіз роботи міждержавних пунктів щодо
пропуску поїздопотоків;
- розробка рекомендацій з організації руху поїздів в умовах
надзвичайних ситуацій;
- здійснення взаєморозрахунків між залізничними
адміністраціями за виконані перевезення, використання
локомотивного вагонного і контейнерного парків та їх ремонт;
- участь у підготовці пропозицій для залізничних
адміністрацій щодо структури і поставки рухомого складу,
контейнерів і визначення розмірів коштів на їх придбання;
- координація розробки основ нормативних документів з безпеки
руху поїздів і міждержавних стандартів для забезпечення
перевізного процесу на єдиних принципах;
- участь у підготовці спільно з залізничними адміністраціями
пріоритетних напрямків комплексного розвитку залізничного
транспорту, наукових досліджень та інших розробок в цій галузі;
- участь спільно з залізничними адміністраціями у розробці
Технічних умов завантаження і кріплення вантажів, Правил і умов
перевезень пасажирів і вантажів, у тому числі і передачі вантажів,
єдиному порядку перевезень небезпечних вантажів і вантажів, які
швидко псуються, форм перевізних документів, інших нормативних
документів, регламентуючих взаємовідносини сторін щодо
міждержавних перевезень і визначення відповідальності за їх
порушення, включаючи за незбереження перевізних вантажів і багажу;
- підготовка пропозицій щодо єдиних міжнародних тарифів на
перевезення пасажирів, вантажів і багажу залізницями держав
Співдружності у сполученнях з третіми державами;
- надання сприяння залізничним адміністраціям в укладанні
двосторонніх угод між державами з матеріально-технічного
забезпечення;
- підготовка пропозицій щодо економічної відповідальності за
прострочення доставки вантажів, незбереженні перевезення вантажів,
багажу та інших положень в міждержавних перевезеннях і в
сполученнях з третіми країнами, а також щодо порядку вирішення
суперечок між залізничними адміністраціями;
- підготовка пропозицій щодо участі в роботі Ради залізничних
адміністрацій держав, що не входять до Співдружності, укладання
договорів з цими залізничним адміністраціями за дорученням Ради;
- підготовка пропозицій щодо чисельності робітників Дирекції,
розміру і порядку фінансування витрат на їх утримання;
- контроль за виконанням прийнятих Радою рішень.
Дирекція разом з виконанням зазначених в цьому Положенні
функцій може за дорученням Ради виконувати і інші функції.
Організація роботи Дирекції
Дирекція працює з дотриманням трудового законодавства держави
за місцем перебування.
Дирекція, для здійснення покладених на неї функцій, має
право:
- вносити пропозиції щодо організації міждержавних
перевезень, а також транзитних перевезень у сполученнях з третіми
країнами;
- запитувати у залізничної адміністрації необхідні матеріали;
- користуватися засобами відомчого залізничного зв'язку.
Найважливіші питання в галузі міждержавних перевезень і в
сполученнях з третіми країнами попередньо розглядаються на
спільних нарадах повноважних представників залізничних
адміністрацій і Дирекції.
Члени Ради можуть мати в Дирекції по одному своєму експерту,
який перебуває в штаті Дирекції, або представнику, умови
фінансування якого визначаються відповідними органами управління.
Робочою мовою Дирекції є російська мова. Всі документи,
пов'язані з діяльністю Дирекції, складаються на робочій мові.
Фінансування витрат, пов'язаних з діяльністю Дирекції,
включаючи витрати на утримання її апарату, здійснюється членами
Ради за рахунок собівартості перевезень учасників Ради. Розміри
відрахувань залізничних адміністрацій встановлюються при
затвердженні кошторису витрат Дирекції.
Робітники Дирекції і її органів користуються пільгами,
передбаченими для залізничників за місцем знаходження Дирекції,
які враховуються у кошторисі витрат на утримання Дирекції.
На робітників Дирекції поширюються умови оплати праці,
встановлені для робітників Міністерства шляхів сполучень
Російської Федерації. При цьому посадові оклади Голови Дирекції і
його заступників встановлюються на рівні посадових окладів
відповідно першого заступника і заступника Міністра.
Голова Дирекції:
- організовує роботу і несе персональну відповідальність за
виконання покладених на Дирекцію завдань і функцій;
- затверджує положення про структурні підрозділи Дирекції;
- розподіляє обов'язки між своїми заступниками і керівниками
структурних підрозділів Дирекції;
- представляє Дирекцію за колом її діяльності в усіх органах
і установах як на території держав-учасниць Співдружності, так і
за кордоном, укладає договори веде від імені Дирекції переговори і
листування, видає доручення, відкриває в установах банків
розрахункові, валютні та інші рахунки;
- представляє щорічно Раді звіт про фінансову діяльність
Дирекції;
- встановлює ступінь відповідальності заступників голови,
керівників структурних підрозділів Дирекції за виконання
покладених на них обов'язків.
Протокол
об утверждении Положения о Совете по железнодорожному
транспорту государств - участников Содружества и
Положения о Дирекции Совета по железнодорожному
транспорту государств - участников Содружества
(Киев, 20 марта 1992 года)

Во исполнение Соглашения о координационных органах
железнодорожного транспорта Содружества Независимых Государств от
14 февраля 1992 года ( 997_105 ) Правительства Азербайджанской
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Республики Кыргызстан, Республики Молдова, Российской
Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики
Узбекистан, Украины, имея в виду, что до конца 1992 года будет
осуществлено разделение общего парка грузовых вагонов и
контейнеров,
согласились о нижеследующем:
1. Утвердить Положение о Совете по железнодорожному
транспорту государств - участников Содружества (прилагается).
Установить, что Положение действует до 31 декабря 1992 года.
2. Утвердить Положение о Дирекции Совета по железнодорожному
транспорту государств - участников Содружества (прилагается).
Утверждено
Протоколом заседания Совета
глав правительств государств
- участников Содружества
от 20 марта 1992 года
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИРЕКЦИИ СОВЕТА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА
Настоящее Положение определяет задачи, функции, права и
ответственность Дирекции Совета по железнодорожному транспорту
государств - участников Содружества (в дальнейшем - Дирекция),
образованного межправительственным Соглашением о координационных
органах железнодорожного транспорта Содружества от 14 февраля 1992
года ( 997_105 ).
Общие положения
Дирекция является постоянно действующим исполнительным
органом Совета по железнодорожному транспорту.
Дирекция образуется и упраздняется решением глав правительств
государств - участников Содружества.
В своей деятельности Дирекция руководствуется совместными
решениями государств - участников Содружества в области
железнодорожного транспорта, решениями Совета по железнодорожному
транспорту (в дальнейшем - Совет) и настоящим Положением.
Дирекцию возглавляет председатель. Председатель Дирекции и
его заместители назначаются на должность и освобождаются от
должности Советом на контрактной основе сроком на 3 года.
Дирекция по поручению Совета может представлять его в
отношениях с другими организациями и учреждениями как на
территории государств - участников Содружества, так и за рубежом.
Дирекция является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, расчетный, валютный и иные счета в учреждениях банков.
Дирекция имеет служебную печать со следующим текстом:
"Дирекция Совета по железнодорожному транспорту Содружества
Независимых Государств".
Местонахождение Дирекции: г. Москва, ул. Ново-Басманная, дом
2.
Задачи и функции Дирекции
Основной задачей Дирекции является реализация решений Совета,
координация пропусков вагонопотоков, разработка проектов основных
положений, регламентирующих взаимодействие и экономическую
ответственность при перевозке пассажиров и грузов между
государствами Содружества, а также транзитных перевозок в
сообщениях с третьими странами общим парком вагонов и контейнеров.
На Дирекцию возлагаются следующие функции:
- обобщение принятых железнодорожными администрациями планов
по перевозкам в межгосударственном сообщении и на экспорт;
- организация разработки методики взаиморасчетов за
перевозки, использование, работу и ремонт локомотивного, вагонного
и контейнерного парков в межгосударственном сообщении и контроль
за ее выполнением;
- участие в разработке совместно с железнодорожными
администрациями нормативных документов, регламентирующих
организацию перевозочного процесса в межгосударственном сообщении
и в сообщениях с третьими странами (план формирования, порядок
направления вагонов и контейнеров, график движения и др.),
контроль за их исполнением;
- координация и анализ работы межгосударственных пунктов по
пропуску поездопотоков;
- разработка рекомендаций по организации движения поездов в
условиях чрезвычайных ситуаций;
- осуществление взаиморасчетов между железнодорожными
администрациями за выполненные перевозки, использование
локомотивного, вагонного и контейнерного парков и их ремонт;
- участие в подготовке предложений для железнодорожных
администраций по структуре и поставке подвижного состава,
контейнеров и определению размеров средств на их приобретение;
- координация разработки основ нормативных документов по
безопасности движения поездов и межгосударственных стандартов для
обеспечения перевозочного процесса на единых принципах;
- участие в подготовке совместно с железнодорожными
администрациями приоритетных направлений комплексного развития
железнодорожного транспорта, научных исследований и других
разработок в этой области;
- участие совместно с железнодорожными администрациями в
разработке Технических условий погрузки и крепления грузов, Правил
и условий перевозки пассажиров и грузов, в том числе и передачи
грузов, единому порядку перевозок опасных и скоропортящихся
грузов, форм перевозочных документов, других нормативных
документов, регламентирующих взаимоотношения сторон по
межгосударственным перевозкам и разграничение ответственности за
нарушение, включая за несохранность перевозимых грузов и багажа;
- подготовка предложений по единым международным тарифам за
перевозки пассажиров, грузов и багажа по железным дорогам стран
Содружества в сообщениях с третьими странами;
- оказание содействия железнодорожным администрациям в
заключении двусторонних соглашений между государствами по
материально-техническому обеспечению;
- подготовка предложений по экономической ответственности за
просрочку доставки грузов, несохранные перевозки грузов, багажа и
других положений в межгосударственных перевозках и в сообщениях с
третьими странами, а также по порядку разрешения споров между
железнодорожными администрациями;
- подготовка предложений об участии в работе Совета
железнодорожных администраций государств, не входящих в
Содружество, заключение договоров с этими железнодорожными
администрациями по поручению Совета;
- подготовка предложений по численности работников Дирекции,
размеру и порядку финансирования расходов на их содержание;
- контроль за выполнением принятых Советом решений.
Дирекция наряду с выполнением указанных в настоящем Положении
функций может по поручению Совета выполнять и другие функции.
Организация работы Дирекции
Дирекция работает с соблюдением трудового законодательства
государства по месту пребывания.
Дирекция, для осуществления возложенных на него функций,
вправе:
- вносить предложения по организации межгосударственных
перевозок, а также транзитных перевозок в сообщениях с третьими
странами;
- запрашивать у железнодорожной администрации необходимые
материалы;
- пользоваться средствами ведомственной железнодорожной
связи.
Важнейшие вопросы в области межгосударственных перевозок и в
сообщениях с третьими странами предварительно рассматриваются на
совместных совещаниях полномочных представителей железнодорожных
администраций и Дирекции.
Члены Совета могут иметь в Дирекции по одному своему
эксперту, состоящему в штате Дирекции, или представителю, условия
финансирования которого определяются соответствующими органами
управления.
Рабочим языком Дирекции является русский язык. Все документы,
связанные с деятельностью Дирекции, составляются на рабочем языке.
Финансирование расходов, связанных с деятельностью Дирекции,
включая расходы на содержание его аппарата, осуществляется членами
Совета за счет себестоимости перевозок участников Совета. Размеры
отчислений железнодорожных администраций устанавливаются при
утверждении сметы расходов Дирекции.
Работники Дирекции и его органов пользуются льготами,
предусмотренными для железнодорожников по месту нахождения
Дирекции, которые учитываются в смете расходов на содержание
Дирекции.
На работников Дирекции распространяются условия оплаты труда,
установленные для работников Министерства путей сообщения
Российской Федерации. При этом должностные оклады председателя
Дирекции и его заместителей устанавливаются на уровне должностных
окладов соответственно первого заместителя и заместителя министра.
Председатель Дирекции:
- организует работу и несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Дирекцию задач и функций;
- утверждает положения о структурных подразделениях Дирекции;
- распределяет обязанности между своими заместителями и
руководителями структурных подразделений Дирекции;
- представляет Дирекцию по кругу его деятельности во всех
органах и учреждениях как на территории государств - участников
Содружества, так и за рубежом, заключает договоры, ведет от имени
Дирекции переговоры и переписку, выдает доверенности, открывает в
учреждениях банков расчетные, валютные и другие счета;
- представляет ежегодно Совету отчет о финансовой
деятельности Дирекции;
- устанавливает степень ответственности заместителей
председателя, руководителей структурных подразделений Дирекции за
исполнением возложенных на них обязанностей.
Утверждено
Протоколом заседания Совета
глав правительств государств
- участников Содружества
от 20 марта 1992 года
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА
Настоящее Положение определяет задачи, функции и права Совета
по железнодорожному транспорту (далее - Совет), образованного
межправительственным Соглашением о координационных органах
железнодорожного транспорта Содружества независимых государств от
14 февраля 1992 года ( 997_105 ).
Общие положения
Совет является органом, координирующим работу
железнодорожного транспорта на межгосударственном уровне.
Совет образуется и упраздняется решением глав правительств
Содружества.
В своей деятельности Совет руководствуется действующим
законодательством государств - участников Содружества, решениями
Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества,
иных органов управления, образуемых государствами - участниками
Содружества, уполномоченных принимать решения, касающиеся
деятельности железнодорожного транспорта, и настоящим Положением.
В своей работе Совет взаимодействует с Координационным
транспортным советом государств - участников Содружества.
Членами Совета являются главы администраций и органов
управления железнодорожным транспортом (далее железнодорожные
администрации) государств - участников Содружества, входящие в
состав Совета по должности.
В работе Совета возможно участие железнодорожных
администраций государств, не входящих в Содружество. Права и
обязанности этих железнодорожных администраций определяются
отдельным договором.
Совет возглавляет председатель. Председатель Совета
избирается из числа членов Совета сроком на один год по принципу
ротации.
Постоянно действующим исполнительным органом Совета является
Исполнительный комитет Совета по железнодорожному транспорту.
Задачи и функции Совета
Основной задачей Совета является координация работы
железнодорожного транспорта на межгосударственном уровне и в
сообщениях с третьими странами, выработка согласованных условий и
принципов работы железнодорожного транспорта для обеспечения
функционирования и развития транспортно-экономических связей между
государствами - участниками Содружества в рамках единого
экономического пространства.
Совет выполняет следующие функции:
1. Согласование концепции об использовании вагонного и
контейнерного парков и утверждение методики расчетов нормативов
работы подвижного состава и контейнеров в межгосударственном
сообщении.
2. Утверждение нормативных документов, регламентирующих
организацию перевозочного процесса в межгосударственном сообщении
в сообщениях с третьими странами.
3. Утверждение системы взаиморасчетов между железнодорожными
администрациями за выполненные перевозки, использование
локомотивного, вагонного, контейнерного парков и их ремонт.
4. Согласование предложений по структуре и объемам поставки
железнодорожным администрациям подвижного состава, контейнеров и
определение размеров средств на их приобретение для представления
правительствам государств - участников Содружества.
5. Утверждение основ отраслевых нормативных документов по
безопасности движения поездов и межгосударственных стандартов для
обеспечения перевозочного процесса на единых принципах.
6. Принятие согласованных решений по приоритетным
направлениям комплексного развития железнодорожного транспорта,
научным исследованиям, другим разработкам в этой области и порядка
их финансирования для дальнейшей их реализации по планам
железнодорожных администраций.
7. Утверждение Технических условий погрузки и крепления
грузов, Правил и условий перевозок пассажиров и грузов, в том
числе по приему и передаче грузов, форм перевозочных документов,
других необходимых документов, регламентирующих взаимоотношения
сторон по межгосударственным перевозкам и разграничению
ответственности за их нарушение, включая за несохранность
перевозимых грузов и багажа.
8. Согласование предложений для предоставления в Совет глав
правительств по единым железнодорожным тарифам на перевозку
пассажиров, грузов и багажа в межгосударственном сообщении, а
также согласование единых международных тарифов на перевозки
пассажиров, грузов и багажа по железным дорогам стран Содружества
в сообщениях с третьими странами.
9. Утверждение методики и механизмов реализации экономической
ответственности за невыполнение нормативов работы локомотивного,
вагонного и контейнерного парков, их ремонта, просрочку доставки
грузов, несохранность перевозки грузов, багажа, других применяемых
нормативов в межгосударственных перевозках и в сообщениях с
третьими странами, а также порядка разрешения споров между
железнодорожными администрациями.
10. Согласование предложений по структуре, штатному
расписанию, смете расходов и порядку финансирования
Исполнительного комитета Совета по железнодорожному транспорту и
представление на утверждение главам правительств государств -
участников Содружества.
11. Назначение на должность и освобождение от должности
председателя Исполнительного комитета Совета по железнодорожному
транспорту и заместителей председателя.
12. Совет может предоставлять Исполнительному комитету Совета
по железнодорожному транспорту полномочия на самостоятельное
решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета.
13. Принятие решения об участии в работе Совета на основании
отдельного договора железнодорожных администраций государств, не
входящих в Содружество.
14. Совет вправе рассматривать и другие вопросы, возникающие
при перевозках пассажиров, грузов и багажа в межгосударственном
сообщении и в сообщениях с третьими странами.
15. Совет может выполнять дополнительные функции по поручению
Совета глав государств и Совета глав правительств.
Порядок работы Совета
Совет решает вопросы на своих заседаниях, которые проводятся
по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год.
Заседание Совета действительно, если на нем присутствуют не
менее 2/3 членов Совета.
Заседания Совета созываются его председателем, проводятся,
как правило, поочередно в каждом из государств - участников
Содружества. Предварительная повестка дня, срок и место проведения
очередного заседания Совета определяются предыдущим заседанием.
Окончательная повестка дня утверждается на заседании Совета.
При необходимости могут созываться председателем Совета
внеочередные заседания Совета по предложению одного или нескольких
членов Совета или по собственной инициативе при наличии согласия
не менее 2/3 членов Совета. Внеочередное заседание проводится, как
правило, по месту нахождения Исполнительного комитета Совета.
Функции Секретариата заседания Совета выполняет
Исполнительный комитет.
Каждый член Совета имеет один голос. Решения по вопросам
процедурного и административно-хозяйственного характера, не
затрагивающим экономические интересы членов Совета, принимаются
квалифицированным большинством голосов. При этом решения Совета не
являются обязательными для тех членов Совета, которые выразили
несогласие с ними и заявили об этом. Однако эти члены Совета в
случае их заинтересованности смогут впоследствии присоединиться к
таким решениям. Решения по финансовым вопросам принимаются при
единогласии членов Совета. Вопросы, касающиеся только некоторых
(заинтересованных) членов Совета, решаются при согласии этих
членов Совета.
В случае невозможности по каким-либо причинам лично
участвовать в заседании Совета член Совета может передать свои
права члена Совета своему заместителю или другому уполномоченному
им лицу с извещением об этом Совета до начала заседания.
В заседании Совета принимает участие с правом совещательного
голоса председатель Исполнительного комитета, а также могут
принимать участие советники и эксперты членов Совета.
Во время заседания Совет может создавать комиссию для
редактирования предложений по отдельным вопросам повестки дня.
Для предварительного рассмотрения материалов предстоящего
заседания по согласованию с председателем Совета может созываться
председателем Исполнительного комитета совещание экспертов,
обладающих соответствующими полномочиями.
Расходы, связанные с проведением заседания Совета, несет
железнодорожная администрация того государства, в котором
проводится заседание Совета. Расходы, связанные с участием в
заседании, несут члены Совета каждого независимого государства.
Расходы по проведению внеочередного заседания Совета, когда
оно проходит по месту нахождения Исполнительного комитета, несет
Комитет.
Рабочим языком Совета является русский язык. Все документы,
связанные с деятельностью Совета, составляются на рабочем языке.on top