Угода про вивезення та ввезення культурних цінностей (укр/рос)
СНД, Білорусь, Вірменія [...]; Agreement, International document on September 28, 2001
Document 997_354, valid, current version — Ratification on January 11, 2006, on the basis - 3304-IV

               Угода 
про вивезення та ввезення культурних цінностей
(укр/рос)

Статус Угоди див. ( 997_747 )

{ Угоду ратифіковано із застереженням Законом
N 3304-IV ( 3304-15 ) від 11.01.2006, ВВР, 2006, N 16, ст.140 }
Офіційний переклад
Уряди держав - учасниць цієї Угоди, далі - Сторони,
враховуючи взаємну заінтересованість у створенні сприятливих умов
для розвитку культурних зв'язків і культурного обміну, беручи до
уваги положення Угоди про співпрацю в галузі культури від
15 травня 1992 року ( 997_606 ), домовилися про таке:
Стаття 1
У цій Угоді використовуються такі терміни й поняття:
"уповноважені державні органи" - державні органи держав
Сторін, уповноважені відповідно до національного законодавства
здійснювати державне регулювання й контроль за вивезенням і
ввезенням культурних цінностей;
"держава вивезення" - держава, з території якої вивозяться
культурні цінності;
"держава транзиту" - держава, через територію якої
переміщуються культурні цінності з держави вивезення до інших
держав;
"держава ввезення" - держава, на територію якої ввозяться
культурні цінності;
"культурні цінності" - цінності релігійного або світського
характеру чи їхні колекції, які розглядаються кожною з держав
Сторін як такі, що мають значення для історії, культури,
мистецтва, науки та підпадають під дію законодавства держав Сторін
про вивезення і ввезення культурних цінностей;
"вивезення і ввезення культурних цінностей" - переміщення
культурних цінностей юридичними й фізичними особами з будь-якою
метою через митні кордони держав Сторін без зобов'язання їхнього
зворотного ввезення або зворотного вивезення;
"тимчасове вивезення і тимчасове ввезення" - переміщення
культурних цінностей юридичними й фізичними особами з будь-якою
метою через митні кордони держав Сторін із зобов'язанням їхнього
зворотного ввезення або зворотного вивезення в обумовлений строк;
"дозвіл" - спеціальний документ, форма якого затверджена у
встановленому законодавством держави відповідної Сторони порядку й
офіційно доведена до відома інших Сторін, і який є єдиною
підставою для законного переміщення культурних цінностей через
митні й державні кордони держав Сторін;
"незаконне переміщення культурних цінностей" - вивезення,
тимчасове вивезення, транзит, ввезення й тимчасове ввезення
культурних цінностей, здійснені на порушення законодавства й
міжнародних угод держав Сторін.
Стаття 2
Ввезення культурних цінностей, стосовно яких оголошено
міжнародний розшук, заборонене. Такі цінності підлягають
затриманню для їхнього подальшого повернення законним власникам у
порядку, встановленому законодавством та міжнародними угодами
держав Сторін.
Стаття 3
Під час транзиту культурних цінностей через територію держави
Сторони їхній власник або уповноважена ним у встановленому
законодавством держави порядку особа зобов'язані подати
уповноваженим державним органам, що здійснюють митне оформлення,
митну декларацію з описом культурних цінностей, що провозяться, і
зазначенням транзиту як мети ввезення, а також дозвіл на вивезення
культурних цінностей, виданий державою вивезення. Митне оформлення
транзиту культурних цінностей здійснюється відповідно до митних
правил держави транзиту.
Стаття 4
Культурні цінності вивозяться з територій держав Сторін
згідно з дозволами, форма яких затверджується у встановленому
законодавством держави відповідної Сторони порядку й доводиться до
відома інших Сторін.
Дозволи заповнюються державною мовою держави вивезення й
російською мовою та видаються уповноваженими державними органами
держав Сторін.
Порядок видачі дозволів регулюється законодавством держави
вивезення.
Вивезення й тимчасове вивезення культурних цінностей без
пред'явлення дозволів під час перетину митних кордонів
забороняється.
Стаття 5
Сторони доводять до відома інших Сторін інформацію про
законодавчі й інші нормативно-правові акти, що регламентують
порядок переміщення культурних цінностей через кордони держав
Сторін, про переліки категорій культурних цінностей, а також про
всі зміни зазначеного порядку або законодавства.
Стаття 6
Сторони вживають заходів для створення режиму найбільшого
сприяння під час оформлення дозволів та іншої необхідної
документації на культурні цінності, що тимчасово вивозяться й
тимчасово ввозяться, які знаходяться на постійному зберіганні у
фондах державних і муніципальних музеїв, архівів, бібліотек, інших
державних сховищ культурних цінностей і заявлені зазначеними
державними сховищами до тимчасового вивезення й тимчасового
ввезення з метою реалізації програм розвитку культурних зв'язків і
культурного обміну між державами Сторін, а також під час
переміщення зазначених культурних цінностей через митні й державні
кордони держав Сторін.
Стаття 7
Охорона культурних цінностей держав інших Сторін, які
тимчасово ввозяться на територію держави Сторони, здійснюється
відповідно до її законодавства й міжнародних договорів.
Стаття 8
Культурні цінності, що вивозяться з території держави Сторони
або ввозяться на територію держави Сторони фізичними та юридичними
особами, незалежно від форми власності на них і способу їхнього
проходження підлягають декларуванню під час митного оформлення, що
здійснюється уповноваженим державним органом.
Стаття 9
Наявність дозволу фіксується в митній декларації, а в дозволі
проставляється реєстраційна відмітка про пропуск культурних
цінностей через митний кордон держави Сторони в порядку, який
визначається законодавством держави вивезення, ввезення або
транзиту.
Стаття 10
У разі необхідності продовження строків тимчасового вивезення
культурних цінностей особа, що здійснила тимчасове вивезення
культурних цінностей з території держави Сторони, зобов'язана не
пізніше ніж за два тижні до закінчення строку в письмовій формі
звернутися до уповноважених державних органів держави вивезення з
проханням про продовження строків тимчасового вивезення або про
зміну митного режиму для ухвалення відповідного рішення
уповноваженими державними органами держави вивезення.
До звернення додаються копії митної декларації та переліку
тимчасово вивезених культурних цінностей, а також комплект
фотографій зазначених культурних цінностей, оформлені у
встановленому законодавством держави вивезення порядку.
Стаття 11
У разі прийняття уповноваженими державними органами держави
вивезення рішення про продовження строків тимчасового вивезення
культурних цінностей особа, що здійснила тимчасове ввезення
культурних цінностей на територію держави Сторони, зобов'язана в
письмовій формі повідомити про це уповноважені державні органи
держави ввезення та клопотати перед ними про продовження строків
тимчасового ввезення культурних цінностей або про зміну митного
режиму.
До повідомлення додаються копії митної декларації та переліку
тимчасово ввезених культурних цінностей, а також комплект
фотографій зазначених культурних цінностей, оформлені у
встановленому законодавством держави ввезення порядку.
Стаття 12
Митні й спеціальні платежі та збори за вивезення з території
держави Сторони, ввезення на територію її держави, зворотне
вивезення після тимчасового ввезення та зворотне ввезення після
тимчасового вивезення, а також за транзит культурних цінностей,
стягуються в порядку, установленому законодавством держави
відповідної Сторони.
Стаття 13
Контроль за ввезенням на територію держави Сторони,
вивезенням з території держави Сторони, а також за своєчасністю
повернення культурних цінностей, що тимчасово вивозяться,
здійснюється відповідно до законодавства держав Сторін.
Стаття 14
У разі відсутності у власника документа, що підтверджує
ввезення на територію держави Сторони культурних цінностей, їхнє
подальше вивезення регулюється законодавством держави Сторони, на
території якої ці культурні цінності знаходяться.
Стаття 15
Обов'язковій експертизі підлягають культурні цінності,
затримані митними або іншими правоохоронними органами на території
держави однієї зі Сторін за підозрою в незаконності їхнього
переміщення.
Стаття 16
Сторони забезпечують проведення необхідних заходів,
спрямованих на реалізацію цієї Угоди, у тому числі підготовку й
прийняття відповідних законодавчих та інших нормативно-правових
актів.
Стаття 17
Ця Угода набуває чинності з дати здачі на зберігання
депозитарію третього повідомлення про виконання Сторонами, що
підписали її, внутрішньодержавних процедур, необхідних для її
набуття чинності.
Для Сторін, що виконали необхідні внутрішньодержавні
процедури пізніше, ця Угода набуває чинності з дати здачі
відповідних документів на зберігання депозитарію.
Стаття 18
За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситися
зміни й доповнення, що оформлюються окремими протоколами, які є
невід'ємною частиною цієї Угоди і набувають чинності в порядку,
передбаченому Статтею 17 цієї Угоди.
Стаття 19
Ця Угода укладається на п'ять років і автоматично
продовжується на подальші п'ятирічні періоди, якщо Сторони не
приймуть іншого рішення.
Стаття 20
Спірні питання, пов'язані із застосуванням або тлумаченням
цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій або переговорів
Сторін.
Стаття 21
Кожна Сторона має право вийти з цієї Угоди, надіславши
письмове повідомлення про це до депозитарію не менше ніж за шість
місяців до виходу, врегулювавши свої зобов'язання за Угодою.
Стаття 22
Ця Угода після набуття чинності є відкритою для приєднання до
неї інших держав, які поділяють її цілі й принципи і готові взяти
на себе зобов'язання, що випливають з цієї Угоди. Для держави, що
приєдналася, ця Угода набуває чинності з дати здачі на зберігання
до депозитарію документів про приєднання.
Учинено в місті Москва 28 вересня 2001 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у
Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле
кожній державі, що підписала цю Угоду, її засвідчену копію.
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Республіки Молдова
В. Єрмошин В. Тардєв
За Уряд Вірменії За Уряд
Російської Федерації
А. Маргарян М. Касьянов
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Таджикистан
Д. Ахметов А. Актов
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
К. Бакієв А. Кінах

Угода підписана Республікою Молдова із застереженням: "За
винятком ст. 16". Угода підписана Україною із застереженням: "За
винятком абзацу другого статті 4".
Угода не підписана Азербайджанською Республікою, Грузією,
Туркменістаном, Республікою Узбекистан.
Соглашение
о вывозе и ввозе культурных ценностей
(Москва, 28 сентября 2001 года)

Правительства государств - участников настоящего Соглашения,
далее именуемые Сторонами, учитывая взаимную заинтересованность в создании благоприятных
условий для развития культурных связей и культурного обмена, принимая во внимание положения Соглашения о сотрудничестве в
области культуры от 15 мая 1992 года ( 997_606 ), согласились о нижеследующем:
Статья 1
В настоящем Соглашении используются следующие термины и
понятия: "уполномоченные государственные органы" - государственные
органы государств Сторон, уполномоченные в соответствии с
национальным законодательством осуществлять государственное
регулирование и контроль за вывозом и ввозом культурных ценностей; "государство вывоза" - государство, с территории которого
вывозятся культурные ценности; "государство транзита" - государство, через территорию
которого перемещаются культурные ценности из государства вывоза в
другие государства; "государство ввоза" - государство, на территорию которого
ввозятся культурные ценности; "культурные ценности" - ценности религиозного или светского
характера либо их коллекции, которые рассматриваются каждым из
государств Сторон как представляющие значение для истории,
культуры, искусства, науки и подпадают под действие
законодательства государств Сторон о вывозе и ввозе культурных
ценностей; "вывоз и ввоз культурных ценностей" - перемещение культурных
ценностей юридическими и физическими лицами в любых целях через
таможенные границы государств Сторон без обязательства их
обратного ввоза или обратного вывоза; "временный вывоз и временный ввоз" - перемещение культурных
ценностей юридическими и физическими лицами в любых целях через
таможенные границы государств Сторон с обязательством их обратного
ввоза или обратного вывоза в оговоренный срок; "разрешение" - специальный документ, форма которого
утверждена в установленном законодательством государства
соответствующей Стороны порядке и официально доведена до сведения
других Сторон, являющийся единственным основанием для законного
перемещения культурных ценностей через таможенные и
государственные границы государств Сторон; "незаконное перемещение культурных ценностей" - вывоз,
временный вывоз, транзит, ввоз и временный ввоз культурных
ценностей, совершенные в нарушение законодательства и
международных соглашений государств Сторон.
Статья 2
Ввоз культурных ценностей, в отношении которых объявлен
международный розыск, запрещен. Такие ценности подлежат задержанию
для их последующего возвращения законным собственникам в порядке,
установленном законодательством и международными соглашениями
государств Сторон.
Статья 3
При транзите культурных ценностей через территорию
государства Стороны их собственник или уполномоченное им в
установленном законодательством государства Стороны порядке лицо
обязаны представить уполномоченным государственным органам,
производящим таможенное оформление, таможенную декларацию с
описанием провозимых культурных ценностей и указанием транзита как
цели ввоза, а также разрешение на вывоз культурных ценностей,
выданное государством вывоза. Таможенное оформление транзита
культурных ценностей производится в соответствии с таможенными
правилами государства транзита.
Статья 4
Культурные ценности вывозятся с территорий государств Сторон
по разрешениям, форма которых утверждается в установленном
законодательством государства соответствующей Стороны порядке и
доводится до сведения других Сторон. Разрешения заполняются на государственном языке государства
вывоза и на русском языке и выдаются уполномоченными
государственными органами государств Сторон. Порядок выдачи разрешений регулируется законодательством
государства вывоза. Вывоз и временный вывоз культурных ценностей без предъявления
разрешений при пересечении таможенных границ запрещается.
Статья 5
Стороны доводят до сведения других Сторон информацию о
законодательных и иных нормативных правовых актах,
регламентирующих порядок перемещения культурных ценностей через
границы государств Сторон, о перечнях категорий культурных
ценностей, а также обо всех изменениях указанного порядка или
законодательства.
Статья 6
Стороны принимают меры для создания режима наибольшего
благоприятствования при оформлении разрешений и иной необходимой
документации на временно вывозимые и временно ввозимые культурные
ценности, находящиеся на постоянном хранении в фондах
государственных и муниципальных музеев, архивов, библиотек, иных
государственных хранилищ культурных ценностей и заявленные
указанными государственными хранилищами к временному вывозу и
временному ввозу в целях реализации программ развития культурных
связей и культурного обмена между государствами Сторон, а также
при перемещении указанных культурных ценностей через таможенные и
государственные границы государств Сторон.
Статья 7
Охрана временно ввозимых на территорию государства Стороны
культурных ценностей государств других Сторон осуществляется в
соответствии с его законодательством и международными договорами.
Статья 8
Культурные ценности, вывозимые с территории государства
Стороны или ввозимые на территорию государства Стороны физическими
и юридическими лицами, независимо от формы собственности на них и
способа их следования подлежат декларированию при таможенном
оформлении, осуществляемом уполномоченным государственным органом.
Статья 9
Наличие разрешения фиксируется в таможенной декларации, а в
разрешении проставляется регистрационная отметка о пропуске
культурных ценностей через таможенную границу государства Стороны
в порядке, определяемом законодательством государства вывоза,
ввоза или транзита.
Статья 10
В случае необходимости продления сроков временного вывоза
культурных ценностей лицо, осуществившее временный вывоз
культурных ценностей с территории государства Стороны, обязано не
позднее чем за две недели до истечения срока в письменной форме
обратиться в уполномоченные государственные органы государства
вывоза с просьбой о продлении сроков временного вывоза или об
изменении таможенного режима для принятия соответствующего решения
уполномоченными государственными органами государства вывоза. К обращению прилагаются копии таможенной декларации и списка
временно вывезенных культурных ценностей, а также комплект
фотографий указанных культурных ценностей, оформленные в
установленном законодательством государства вывоза порядке.
Статья 11
В случае принятия уполномоченными государственными органами
государства вывоза решения о продлении сроков временного вывоза
культурных ценностей лицо, осуществившее временный ввоз культурных
ценностей на территорию государства Стороны, обязано в письменной
форме уведомить об этом уполномоченные государственные органы
государства ввоза и ходатайствовать перед ними о продлении сроков
временного ввоза культурных ценностей или об изменении таможенного
режима. К уведомлению прилагаются копии таможенной декларации и
списка временно ввезенных культурных ценностей, а также комплект
фотографий указанных культурных ценностей, оформленные в
установленном законодательством государства ввоза порядке.
Статья 12
Таможенные и специальные платежи и сборы за вывоз с
территории государства Стороны, ввоз на территорию ее государства,
обратный вывоз после временного ввоза и обратный ввоз после
временного вывоза, а также за транзит культурных ценностей
взимаются в порядке, установленном законодательством государства
соответствующей Стороны.
Статья 13
Контроль за ввозом на территорию государства Стороны, вывозом
с территории государства Стороны, а также за своевременностью
возврата временно вывозимых культурных ценностей осуществляется в
соответствии с законодательством государств Сторон.
Статья 14
В случае отсутствия у собственника документа, подтверждающего
ввоз на территорию государства Стороны культурных ценностей, их
последующий вывоз регулируется законодательством государства
Стороны, на территории которого данные культурные ценности
находятся.
Статья 15
Обязательной экспертизе подлежат культурные ценности,
задержанные таможенными или иными правоохранительными органами на
территории государства одной из Сторон по подозрению в
незаконности их перемещения.
Статья 16
Стороны обеспечивают проведение необходимых мероприятий,
направленных на реализацию настоящего Соглашения, включая
подготовку и принятие соответствующих законодательных и иных
нормативных правовых актов.
Статья 17
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи на хранение
депозитарию третьего уведомления о выполнении подписавшими его
Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его
вступления в силу. Для Сторон, выполнивших необходимые внутригосударственные
процедуры позднее, настоящее Соглашение вступает в силу с даты
сдачи соответствующих документов на хранение депозитарию.
Статья 18
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут
вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными
протоколами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения
и вступающими в силу в порядке, предусмотренном Статьей 17
настоящего Соглашения.
Статья 19
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и
автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если
Стороны не примут иного решения.
Статья 20
Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием
настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций или
переговоров Сторон.
Статья 21
Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив
письменное уведомление об этом депозитарию не менее чем за шесть
месяцев до выхода, урегулировав свои обязательства по Соглашению.
Статья 22
Настоящее Соглашение после вступления в силу открыто для
присоединения к нему других государств, разделяющих его цели и
принципы и готовых принять на себя обязательства, вытекающие из
настоящего Соглашения. Для присоединившегося государства настоящее
Соглашение вступает в силу с даты сдачи на хранение депозитарию
документов о присоединении.
Совершено в городе Москве 28 сентября 2001 года в одном
подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр
хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых
Государств, который направит каждому государству, подписавшему
настоящее Соглашение, его заверенную копию.
За Правительство За Правительство
Республики Армения Республики Молдова
А.Маргарян В.Тарлев
За Правительство За Правительство
Республики Беларусь Росийской Федерации
В.Ермошин М.Касьянов
За Правительство За Правительство
Республики Казахстан Республики Таджикистан
Д.Ахметов А.Акилов
За Правительство За Правительство
Кыргызской Республики Украины
К.Бакиев А.Кинах
______________
Соглашение подписано Республикой Молдова с оговоркой: "За
исключением ст. 16". Соглашение подписано Украиной с оговоркой: "За исключением
абзаца второго статьи 4". Соглашение не подписано Азербайджанской Республикой, Грузией,
Туркменистаном, Республикой Узбекистан.on top