Document 997_102, valid, current version — Revision on November 22, 2007, on the basis - 997_p49

               Угода 
про проведення узгодженої політики в галузі
стандартизації, метрології і сертифікації
(укр/рос)
{ Зміни до Угоди див.у Протоколах:
( 997_103 ) від 03.11.1995
( 997_470 ) від 20.06.2000
( 997_p49 ) від 22.11.2007 }

Уряди держав-учасниць цієї Угоди, відзначаючи міжнародний характер стандартизації, метрології і
сертифікації, визнаючи їхню необхідність для забезпечення сумісності,
взаємозамінності продукції, її безпеки для життя та здоров'я
людини, охорони навколишнього середовища, усвідомлюючи їхню важливу роль в усуненні технічних перешкод
у торгово-економічному і науково-технічному співробітництві, в
підвищенні ефективності виробництва, визнаючи доцільність проведення узгодженої політики в галузі
стандартизації, метрології і стандартизації, домовилися про нижченаведене:
Стаття 1
Сторони, маючи повну самостійність у питаннях формування і
реалізації систем стандартизації, метрології і організації робіт у
цій галузі: використовують основні положення діючих систем стандартизації
і метрології і розвивають їх відповідно до ринкової економіки,
гармонізуючи з міжнародними нормами і правилами; визнають діючі стандарти "ГОСТ" як міждержавні; зберігають абревіатуру "ГОСТ" за новими міждержавними
стандартами, передбачаючи гармонізацію їхніх вимог з міжнародними,
регіональними і передовими національними стандартами; виконують роботи із сертифікації на основі загальних
організаційно-методичних положень через створюваних урядами
національні органи із сертифікації; визнають існуючі державні еталони одиниць фізичних величин як
міждержавні; узгоджено вирішують правові, економічні й організаційні
питання стандартизації, метрології і сертифікації, зокрема на
основі двосторонніх або багатосторонніх договорів, програм і
технічних проектів.
Стаття 2
Для вироблення узгодженої політики, визначення основних
напрямків діяльності на міжурядовому рівні в галузі
стандартизації, метрології, сертифікації та узгодження питань
фінансування робіт у цій галузі створюється Міждержавна рада із
стандартизації, метрології, і сертифікації, до складу якої входять
керівники відповідних органів управління учасників цієї Угоди.
Функції Міждержавної ради, її робочі органи і місце її перебування
визначаються Положенням про Раду (додається).
Стаття 3
Сторони будуть проводити узгоджену політику в галузі
стандартизації, метрології і сертифікації за такими напрямами: прийняття спільних правил проведення робіт із стандартизації,
метрології і сертифікації, що становлять міждержавний інтерес; встановлення єдиних обов'язкових вимог до продукції та
послуг, що забезпечують їхню безпечність для життя та здоров'я
людини, охорону навколишнього середовища, сумісність і
взаємозамінюваність, а також єдиних методів досліджень; стандартизація загальнотехнічних вимог, що становлять
міждержавний інтерес; організація ведення і розвитку класифікаторів
техніко-економічної інформації і систем кодування; встановлення одиниць фізичних величин, що допускаються до
застосування в державах-учасницях Угоди; ведення міждержавної служби часу та частот, інформаційних
фондів засобів вимірювань, стандартних зразків та стандартних
довідкових даних; ведення і розвиток еталонної бази і системи передачі розмірів
одиниць фізичних величин; формування, зберігання і ведення фонду міждержавних
стандартів, міжнародних, регіональних і національних стандартів
інших держав і забезпечення учасників Угоди цими стандартами.
Ведення і збереження діючих галузевих стандартів на найважливіші
групи продукції, що становлять міждержавний інтерес; взаємне визнання результатів державних випробувань,
метрологічної атестації, перевірки та калібровки засобів
вимірювань; видання, перевидання, тиражування і поширення міждержавних
стандартів, міжнародних і регіональних стандартів, інших
нормативних документів із стандартизації, метрології і
сертифікації, що становлять міждержавний інтерес; координація програм підготовки і підвищення кваліфікації
кадрів у галузі стандартизації, метрології і сертифікації; міжнародне співробітництво в галузі стандартизації,
метрології, сертифікації і якості.
Стаття 4
Сторони здійснюватимуть: фінансування спільних програм і технічних проектів у галузі
стандартизації, метрології і сертифікації цільовим направленням
коштів кожним учасником програми або технічного проекту; фінансування власної частини робіт із реалізації основних
напрямів узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і
сертифікації самостійно кожним учасником цієї Угоди. При взаємних розрахунках між учасниками цієї Угоди діє режим
найбільшого сприяння. Держстандарт Росії як правонаступник Держстандарту СРСР
забезпечує протягом 1992 року держави-учасниці цієї Угоди копіями
нормативно-технічних документів, що є у фонді на 1 січня 1992
року, з оплатою ними витрат на ведення фонду, друкарських та
канцелярських витрат.
Стаття 5
Положення цієї Угоди конкретизуються додатковими спеціальними
угодами і протоколами.
Стаття 6
Кожна Сторона Угоди має право вільного виходу зі складу її
учасниць за умови письмового повідомлення депозитарію не менше ніж
за 12 місяців до виходу. Депозитарій повідомляє про це всіх
учасників цієї Угоди у місячний строк.
Стаття 7
Ця Угода набуває чинності з дня її підписання.
Стаття 8
Ця Угода відкрита для приєднання урядів інших держав, що
визнають її положення і заінтересовані у досягненні мети і завдань
Угоди.
ВЧИНЕНО в місті Москві 13 березня 1992 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що
підписали цю Угоду, його завірену копію.
За Азербайджанську Республіку За Російську Федерацію
(підпис)
За Республіку Білорусь За Республіку Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Республіку Вірменія За Туркменистан
(підпис) (підпис)
За Республіку Казахстан За Республіку Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Республіку Киргизстан За Україну
(підпис) (підпис)
За Республіку Молдова
(підпис)
Додаток
Положення
про Міждержавну раду із стандартизації,
метрології і сертифікації
1. Загальні положення
Міждержавна рада із стандартизації, метрології і сертифікації
(далі - Рада) здійснює координацію і виробляє рішення щодо
проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології
і сертифікації. Рада складається з повноважних представників держав-учасниць
Угоди про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації,
метрології і сертифікації від 13 березня 1992 року (далі - Угода). Робочим органом Ради є постійно діючий технічний секретаріат. Місцем перебування технічного секретаріату є місто Мінськ. Офіційною мовою Ради і її робочого органу є російська мова.
2. Функції Ради
Рада виконує такі основні функції: вироблення і узгодження пріоритетних напрямів і форм спільної
діяльності міждержавного співробітництва в галузі стандартизації,
метрології і сертифікації; розгляд і прийняття основних напрямів наукових досліджень,
науково-технічних програм, планів і проектів; подання на затвердження урядам держав-учасниць, а за
наявності повноважень - затвердження документів, передбачених
Угодою; прийняття рішень про міжнародні стандарти, вироблення і
прийняття правил і процедур проведення спільних робіт із
стандартизації, метрології і сертифікації; розгляд і узгодження кошторисів витрат для виконання цільових
програм і технічних проектів із стандартизації, метрології і
сертифікації з виробленням пропозицій щодо джерел їхнього
фінансування; прийняття рішень про формування технічного секретаріату Ради
і тимчасових науково-технічних комісій, затвердження планів їхніх
робіт і кошторису витрат. Рада може здійснювати й інші функції, які визначаються Угодою
або додатковими повноваженнями, узгодженими з урядами.
3. Представництво держав у Раді
Представниками в Раді є керівники національних органів із
стандартизації, метрології і сертифікації держав-учасниць Угоди,
які від імені держав наділяються правом бути членом Ради і
повноваженнями, необхідними для виконання функцій, покладених на
цю Раду. Члени Ради: беруть участь з правом вирішального голосу у всіх видах
діяльності Ради; ініціюють обговорення в Раді різних питань міждержавного
співробітництва в галузі стандартизації, метрології і
сертифікації; інформують Раду про позиції своїх держав з конкретних питань
міждержавного співробітництва у зазначених видах діяльності; обмінюються інформацією про діяльність національних органів і
проводять переговори з іншими членами Ради з питань участі своєї
держави у конкретних формах міждержавного і міжнародного
співробітництва в галузі стандартизації, метрології і
сертифікації; систематично отримують стенограми засідань Ради, інформацію
про поточну діяльність технічного секретаріату і тимчасових
науково-технічних комісій, а також інформацію з конкретних
напрямів співробітництва; надають на запит Раді і її технічному секретаріату необхідну
інформацію про діяльність національних органів стандартизації,
метрології і сертифікації з конкретних питань, що становлять
міждержавний інтерес.
4. Організація роботи Ради
Прийняті Радою рішення з принципіальних питань є
обов'язковими для національних органів із стандартизації,
метрології і сертифікації, які видають постанови про їх введення
на території держав. Рада проводить свої засідання не рідше одного разу на
півріччя. У засіданнях, крім членів Ради, можуть брати участь й
інші представники держав без права вирішального голосу. До складу
делегацій держав на засіданнях може включатися необхідна кількість
радників та експертів. Функції головуючого на засіданнях Ради виконуються по черзі
кожним членом Ради. Порядок денний засідань затверджується більшістю голосів
членів Ради. З процедурних питань рішення приймається також
більшістю голосів. Рішення з конкретних міждержавних програм, технічних проектів
і форм співробітництва приймаються членами Ради на основі
консенсусу. Рішення, які зачіпають інтереси будь-якої з держав-учасниць,
не можуть прийматися за відсутності члена Ради, який її
представляє. Між засіданнями члени Ради організують у своїх державах
роботу щодо реалізації прийнятих Радою рішень, підтримують
контакти з технічним секретаріатом і між собою.
5. Технічний секретаріат Ради
Технічний секретаріат Ради складається з п'яти постійно
працюючих висококваліфікованих консультантів-організаторів з
головних напрямків діяльності Ради, визначених Угодою, і
технічного персоналу. Технічний секретаріат є юридичною особою, має розрахунковий
рахунок та печатку із своєю назвою. Апарат технічного секретаріату Ради формується на території
держави, де він розташований, забезпечується необхідними
приміщеннями, оснащується сучасною оргтехнікою, зв'язком,
транспортом для обслуговування Ради та іншими необхідними для його
нормального функціонування атрибутами, користується всіма
соціальними благами нарівні з трудящими держави, на території якої
він знаходиться. Фінансування витрат технічного секретаріату, пов'язаних з
організацією роботи Ради і утриманням апарату, здійснюється за
рахунок щорічних внесків держав-учасниць Угоди відповідно до
кошторису витрат, який затверджується Радою. Функції технічного секретаріату визначаються положенням, яке
затверджується Радою. Пропозиції щодо підбору спеціалістів до
технічного секретаріату готує національний орган із
стандартизації, метрології і сертифікації держави, на території
якої знаходиться технічний секретаріат Ради.
Соглашение
о проведении согласованной политики в области
стандартизации, метрологии и сертификации

Правительства государств-участников настоящего Соглашения, отмечая международный характер стандартизации, метрологии и
сертификации, признавая их необходимость для обеспечения совместимости,
взаимозаменяемости продукции, ее безопасности для жизни и здоровья
человека, охраны окружающей среды, сознавая их важную роль в устранении технических барьеров в
торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве, в
повышении эффективности производства, признавая целесообразность проведения согласованной политики
в области стандартизации, метрологии и сертификации, согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны, обладая полной самостоятельностью в вопросах
формирования и реализации систем стандартизации, метрологии и
сертификации и организации работ в этой области: используют основные положения действующих систем
стандартизации и метрологии и развивают их применительно к
рыночной экономике, гармонизируя с международными нормами и
правилами; признают действующие стандарты "ГОСТ" в качестве
межгосударственных; сохраняют аббревиатуру "ГОСТ" за вновь вводимыми
межгосударственными стандартами, предусматривая гармонизацию их
требований с международными, региональными и передовыми
национальными стандартами; осуществляют работы по сертификации на основе общих
организационно-методических положений через создаваемые
правительствами национальные органы по сертификации; признают существующие государственные эталоны единиц
физических величин в качестве межгосударственных; согласованно решают правовые, экономические и
организационные вопросы стандартизации, метрологии и сертификации,
в том числе на основе двусторонних или многосторонних договоров,
программ и технических проектов.
Статья 2
Для выработки согласованной политики, определения основных
направлений деятельности на межправительственном уровне в области
стандартизации, метрологии, сертификации и согласования вопросов
финансирования работ в этой сфере создается Межгосударственный
совет по стандартизации, метрологии и сертификации, в состав
которого входят руководители соответствующих органов управления
участников настоящего Соглашения. Функции Межгосударственного
совета, его рабочие органы и место их пребывания определяются
Положением о Совете (прилагается).
Статья 3
Стороны будут проводить согласованную политику в области
стандартизации, метрологии и сертификации по следующим
направлениям: принятие общих правил проведения работ по стандартизации,
метрологии и сертификации, представляющих межгосударственный
интерес; установление единых обязательных требований к продукции и
услугам, обеспечивающих их безопасность для жизни и здоровья
человека, охрану окружающей среды, совместимость и
взаимозаменяемость, а также единых методов испытаний; стандартизация общетехнических требований, представляющих
межгосударственный интерес; организация ведения и развития классификаторов
технико-экономической информации и систем кодирования; установления единиц физических величин, допускаемых к
применению в государствах-участниках Соглашения; ведение межгосударственной службы времени и частот,
информационных фондов средств измерений, стандартных образцов и
стандартных справочных данных; ведение и развитие эталонной базы и системы передачи
размеров единиц физических величин; формирование, хранение и ведение фонда межгосударственных
стандартов, международных, региональных и национальных стандартов
других стран и обеспечение участников Соглашения этими
стандартами. Деление и хранение действующих отраслевых стандартов
на важнейшие группы продукции, представляющих межгосударственный
интерес; взаимное признание результатов государственных испытаний,
метрологической аттестации, поверки и калибровки средств
измерений; взаимное признание аккредитованных испытательных,
поверочных, калибровочных и измерительных лабораторий (центров),
органов сертификации, сертификатов на продукцию и систем
обеспечения качества; издание, переиздание, тиражирование и распространение
межгосударственных стандартов, международных и региональных
стандартов, других нормативных документов по стандартизации,
метрологии и сертификации, представляющих межгосударственный
интерес; координация программ подготовки и повышения квалификации
кадров в области стандартизации, метрологии и сертификации; международное сотрудничество в области стандартизации,
метрологии, сертификации и качества.
Статья 4
Стороны будут осуществлять: финансирование общих программ и технических проектов в
области стандартизации, метрологии и сертификации целевым
направлением средств каждым участником программы или технического
проекта; финансирование собственной части работ по реализации
основных направлений согласованной политики в области
стандартизации, метрологии и сертификации самостоятельно каждым
участником настоящего Соглашения. При взаимных расчетах между участниками настоящего
Соглашения действует режим наибольшего благоприятствования. Госстандарт России как правопреемник Госстандарта СССР
обеспечивает в течение 1992 года государства-участники настоящего
Соглашения копиями нормативно-технических документов, имеющихся в
фонде на 1 января 1992 г., с оплатой ими затрат на ведение фонда,
типографских и канцелярских расходов.
Статья 5
Положения настоящего Соглашения конкретизируются
дополнительными специальными соглашениями и протоколами.
Статья 6
Каждая Сторона Соглашения имеет право свободного выхода из
состава его участников при условии письменного уведомления
депозитария не менее чем за 12 месяцев до выхода. Депозитарий
уведомляет об этом всех участников настоящего Соглашения в
месячный срок.
Статья 7
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
Статья 8
Настоящее Соглашение открыто для присоединения правительств
других государств, признающих его положения и заинтересованных в
достижении целей и задач Соглашения.
Совершено в г.Москве 13 марта 1992 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве
Правительства Республики Беларусь, которое направит
государствам-участникам настоящего Соглашения его заверенную
копию.
(Подписи)
Приложение
к Соглашению о проведении согласованной
политики в области стандартизации,
метрологии и сертификации
от 13 марта 1992 года
Положение
о Межгосударственном совете по стандартизации,
метрологии и сертификации
1. Общие положения
Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и
сертификации (далее - Совет) осуществляет координацию и
вырабатывает решения по проведению согласованной политики в
области стандартизации, метрологии и сертификации. Совет состоит из полномочных представителей
государств-участников Соглашения о проведении согласованной
политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13
марта 1992 г. (далее - Соглашение). Рабочим органом Совета является постоянно действующий
технический секретариат. Местопребыванием технического секретариата является город
Минск. Официальным языком Совета и его рабочего органа является
русский язык.
2. Функции Совета
Совет выполняет следующие основные функции: выработка и согласование приоритетных направлений и форм
совместной деятельности межгосударственного сотрудничества в
области стандартизации, метрологии и сертификации; рассмотрение и принятие основных направлений научных
исследований, научно-технических программ, планов и проектов; представление на утверждение правительствам
государств-участников, а при наличии полномочий - утверждение
документов, предусмотренных Соглашением; принятие решений о межгосударственных стандартах, выработка
и принятие правил и процедур проведения совместных работ по
стандартизации, метрологии и сертификации; рассмотрение и согласование смет затрат для выполнения
целевых программ и технических проектов по стандартизации,
метрологии и сертификации с выработкой предложений по источникам
их финансирования; принятие решений о формировании технического секретариата
Совета и временных научно-технических комиссий, утверждение планов
их работ и сметы расходов. Совет может осуществлять и другие функции, определяемые
Соглашением или дополнительными полномочиями, согласованными с
правительствами.
3. Представительство государств в Совете
Представителями в Совете являются руководители национальных
органов по стандартизации, метрологии и сертификации
государств-участников Соглашения, которые от имени государств
наделяются правом быть членом Совета и полномочиями, необходимыми
для выполнения функций, возложенных на этот Совет. Члены Совета: участвуют с правом решающего голоса во всех видах
деятельности Совета; инициируют обсуждение в Совете различных вопросов
межгосударственного сотрудничества в области стандартизации,
метрологии и сертификации; информируют Совет о позиции своих государств по конкретным
вопросам межгосударственного сотрудничества в указанных видах
деятельности; обмениваются информацией о деятельности национальных органов
и проводят переговоры с другими членами Совета во вопросам
участия своего государства в конкретных формах межгосударственного
и международного сотрудничества в области стандартизации,
метрологии и сертификации; систематически получают стенограммы заседаний Совета,
информацию о текущей деятельности технического секретариата и
временных научно-технических комиссий, а также информацию по
конкретным направлениям сотрудничества; представляют по запросу в Совет и его технический
секретариат необходимую информацию о деятельности национальных
органов стандартизации, метрологии и сертификации по конкретным
вопросам, представляющим межгосударственный интерес.
4. Организация работы Совета
Принятые Советом решения по принципиальным вопросам являются
обязательными для национальных органов по стандартизации,
метрологии и сертификации, которые издают постановления о их
введении на территории государств. Совет проводит свои заседания не реже одного раза в
полугодие. В заседаниях кроме членов Совета могут принимать
участие и другие представители государств без права решающего
голоса. В состав делегаций государств на заседаниях может
включаться необходимое количество советников и экспертов. Функции председательствующего на заседаниях Совета
осуществляются поочередно каждым членом Совета. Повестки работы заседаний утверждаются большинством голосов
членов Совета. По процедурным вопросам решение принимается также
большинством голосов. Решения по конкретным межгосударственным программам,
техническим проектам и формам сотрудничества принимаются членами
Совета на основе консенсуса. Решения, затрагивающие интересы любого из
государств-участников, не могут приниматься в отсутствие
представляющего его члена Совета. В промежутках между заседаниями члены Совета организуют в
своих государствах работу по реализации принятых Советом решений,
поддерживают контакты с техническим секретариатом и между собой.
5. Технический секретариат Совета
Технический секретариат Совета состоит из пяти постоянно
работающих высококвалифицированных консультантов-организаторов по
главным направлениям деятельности Совета, определенных
Соглашением, и технического персонала. Технический секретариат является юридическим лицом, имеет
расчетный счет и печать со своим наименованием. Аппарат технического секретариата Совета формируется на
территории государства, где он размещен, обеспечивается
необходимыми помещениями, оснащается современной оргтехникой,
связью, транспортом для обслуживания Совета и другими необходимыми
для его нормальной деятельности атрибутами, пользуется всеми
социальными благами наравне с трудящимися государства, на
территории которого он находится. Финансирование расходов технического секретариата, связанных
с организацией работы Совета и содержанием аппарата,
осуществляется за счет ежегодных взносов государств-участников
Соглашения в соответствии со сметой расходов, утверждаемой
Советом. Функции технического секретариата определяются положением,
которое утверждается Советом. Предложения по подбору специалистов
в технический секретариат готовит национальный орган по
стандартизации, метрологии и сертификации государства, на
территории которого находится технический секретариат Совета.
"Бюллетень международных договоров"
N 4, 1993 год.on top