Document 995_g74, valid, current version — Ratification on October 22, 2009, on the basis - 1674-VI
( Last event — Entry into force for Ukraine treaty, gone July 19, 2010, on the basis - v-150321-10. Take a look at the history? )

            Додатковий протокол 
до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року,
що стосується прийняття додаткової відмітної емблеми
(Протокол III)
(укр/рос)
Женева, 8 грудня 2005 року
{ Додатковий протокол ратифіковано Законом
N 1674-VI ( 1674-17 ) від 22.10.2009 }

Дата підписання: 08.12.2005 Дата підписання від імені України: 23.06.2006 Дата ратифікації Україною: 22.10.2009 Дата набрання чинності для України: 19.07.2010

Офіційний переклад
Преамбула
Високі Договірні Сторони,
(параграф 1) підтверджуючи положення Женевських конвенцій від
12 серпня 1949 року ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 )
(зокрема, статей 26, 38, 42 та 44 Першої Женевської конвенції
( 995_151 ) та, у відповідних випадках, Додаткових протоколів до
них від 8 червня 1977 року ( 995_199, 995_200 ) (зокрема,
статей 18 та 38 Додаткового протоколу I ( 995_199 ) та статті 12
Додаткового протоколу II ( 995_200 ), що стосуються використання
відмітних емблем;
(параграф 2) бажаючи доповнити згадані вище положення з метою
посилення їхньої захисної цінності й універсального характеру;
(параграф 3) відзначаючи, що цей Протокол не завдає шкоди
визнаному праву Високих Договірних Сторін продовжувати
використовувати емблеми, які вони використовують відповідно до
своїх зобов'язань згідно з Женевськими конвенціями ( 995_151,
995_152, 995_153, 995_154 ) та, у відповідних випадках,
Додатковими протоколами ( 995_199, 995_200 ) до них;
(параграф 4) нагадуючи, що зобов'язання ставитися з повагою
до осіб та об'єктів, які знаходяться під захистом Женевських
конвенцій ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ) та Додаткових
протоколів ( 995_199, 995_200 ) до них, випливає з їхнього
статусу, що надає їм захист відповідно до міжнародного права, та
не залежить від використання відмітних емблем, знаків або
сигналів;
(параграф 5) наголошуючи на тому, що відмітним емблемам не
надається жодного релігійного, етнічного, расового, регіонального
або політичного значення;
(параграф 6) особливо відзначаючи важливість забезпечення
повного дотримання зобов'язань, що стосуються відмітних емблем,
визнаних Женевськими конвенціями ( 995_151, 995_152, 995_153,
995_154 ) та, у відповідних випадках, Додатковими протоколами
( 995_199, 995_200 ) до них;
(параграф 7) нагадуючи, що в статті 44 Першої Женевської
конвенції ( 995_151 ) розрізняється використання емблем із
захисною метою та використанням їх для цілей позначення;
(параграф 8) нагадуючи також, що національні товариства, які
здійснюють діяльність на території іншої держави, повинні
пересвідчитися, що емблеми, які вони мають намір використовувати в
рамках такої діяльності, можуть бути використані в країні, де така
діяльність здійснюється, а також у країні чи країнах транзиту;
(параграф 9) визнаючи труднощі, на які можуть натрапляти
деякі держави та національні товариства під час використання
існуючих відмітних емблем;
(параграф 10) відзначаючи рішучість Міжнародного комітету
Червоного Хреста, Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста
та Червоного Півмісяця та Міжнародного руху Червоного Хреста і
Червоного Півмісяця зберегти найменування та емблеми, які вони
використовують зараз;
домовилися про таке:
Стаття 1
Дотримання та сфера застосування цього Протоколу
1. Високі Договірні Сторони зобов'язуються дотримуватися
цього Протоколу та забезпечувати його дотримання за будь-яких
обставин.
2. Цей Протокол підтверджує та доповнює положення чотирьох
Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року ( 995_151, 995_152,
995_153, 995_154 ) ("Женевські конвенції") та, у відповідних
випадках, двох Додаткових протоколів до них від 8 червня 1977 року
( 995_199, 995_200 ) ("Додаткові протоколи 1977 року"), що
стосуються відмітних емблем, а саме: червоного хреста, червоного
півмісяця, червоного лева й сонця, та застосовується у тих самих
випадках, що й ці положення.
Стаття 2
Відмітні емблеми
1. Цей Протокол визнає додаткову відмітну емблему поряд з
відмітними емблемами Женевських конвенцій ( 995_151, 995_152,
995_153, 995_154 ) та з тими самими цілями. Відмітні емблеми
користуються однаковим статусом.
2. Ця додаткова відмітна емблема, яка складається із червоної
рамки у формі квадрата, що стоїть на одній зі своїх вершин на
білому тлі, відповідає зображенню, що міститься в додатку до цього
Протоколу. У цьому Протоколі така відмітна емблема має назву
"емблема третього Протоколу" ( 995_ag74 ).
3. Умови використання та поваги до емблеми третього Протоколу
є ідентичними умовам, що застосовуються до відмітних емблем, які
визначаються Женевськими конвенціями ( 995_151, 995_152, 995_153,
995_154 ) та, у відповідних випадках, Додатковими протоколами
1977 року ( 995_199, 995_200 ).
4. Медичні служби та духовний персонал збройних сил Високих
Договірних Сторін можуть, без шкоди емблемам, які вони
використовують зараз, тимчасово користуватися будь-якою з
відмітних емблем, зазначених у пункті 1 цієї статті, у випадках,
коли це може посилити захист.
Стаття 3
Використання
емблеми третього Протоколу ( 995_ag74 )
для цілей позначення
1. Національні товариства тих Високих Договірних Сторін, які
приймуть рішення використовувати емблему третього Протоколу,
можуть, використовуючи емблему згідно з відповідним національним
законодавством, включити до неї для цілей позначення:
a) одну з відмітних емблем, визнаних Женевськими конвенціями
( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ), чи комбінацію цих емблем
або
b) іншу емблему, яка вже фактично використовується тією чи
тією Високою Договірною Стороною та про яку було повідомлено іншим
Високим Договірним Сторонам та Міжнародному комітетові Червоного
Хреста через депозитарій до прийняття цього Протоколу.
Таке включення повинно відповідати зображенню, розміщеному в
додатку до цього Протоколу.
2. Національне товариство, яке прийме рішення включити до
емблеми третього Протоколу іншу емблему на підставі пункту 1 цієї
статті, може відповідно до національного законодавства
використовувати цю емблему та її найменування на території своєї
держави.
3. Національні товариства можуть відповідно до національного
законодавства у виключних випадках та для полегшення своєї роботи,
тимчасово використовувати відмітну емблему, згадану в статті 2
цього Протоколу.
4. Ця стаття не зачіпає правового статусу відмітних емблем,
визнаних Женевськими конвенціями ( 995_151, 995_152, 995_153,
995_154 ) та цим Протоколом, а також не зачіпає правового статусу
будь-якої конкретної емблеми, уключеної до емблеми третього
Протоколу для цілей позначення відповідно до пункту 1 цієї статті.
Стаття 4
Міжнародний комітет Червоного Хреста
й Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста
та Червоного Півмісяця
Міжнародний комітет Червоного Хреста й Міжнародна федерація
товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, а також їхні
належним чином уповноважені працівники можуть у виключних випадках
та для полегшення своєї роботи використовувати відмітну емблему,
згадану в статті 2 цього Протоколу.
Стаття 5
Операції, що проводяться під егідою
Організації Об'єднаних Націй
Медичні служби та духовний персонал, які беруть участь в
операціях, що проводяться під егідою Організації Об'єднаних Націй,
можуть за згодою держав, які беруть у них участь, використовувати
одну з відмітних емблем, згаданих у статтях 1 та 2.
Стаття 6
Запобігання неправомірному використанню емблем
та припинення його
1. Положення Женевських конвенцій ( 995_151, 995_152,
995_153, 995_154 ) та, у відповідних випадках, Додаткових
протоколів 1977 року ( 995_199, 995_200 ), що стосуються
запобігання неправомірному використанню відмітних емблем та
припинення його, застосовуються так само й до емблеми третього
Протоколу. Зокрема, Високі Договірні Сторони вживають заходів,
необхідних для запобігання неправомірному використанню відмітних
емблем, згаданих у статтях 1 і 2, та їхніх найменувань, а також
для припинення такого використання будь-коли, у тому числі
віроломному використанню та використанню будь-яких знаків і
найменувань, які їх відтворюють, а також припинення такого
використання.
2. Незалежно від положень пункту 1 цієї статті, Високі
Договірні Сторони можуть дозволити тим, хто раніше використовував
емблему третього Протоколу чи будь-який інший знак, який є її
імітацією, продовжувати використовувати цю емблему за умови, що
використання цієї емблеми під час збройного конфлікту не складе
враження, що воно надає захист, передбачений Женевськими
конвенціями ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ) та, у
відповідних випадках, Додатковими протоколами 1977 року ( 995_199,
995_200 ), та за умови, що право на таке використання було набуто
до прийняття цього Протоколу.
Стаття 7
Розповсюдження
Високі Договірні Сторони зобов'язуються розповсюджувати
якнайширше цей Протокол у своїх країнах як у мирний час, так і під
час збройних конфліктів та, зокрема, уключати його вивчення до
програми військової підготовки й заохочувати його вивчення
цивільним населенням для того, щоб цей документ міг стати відомим
збройним силам та цивільному населенню.
Стаття 8
Підписання
Цей Протокол буде відкритий до підписання учасниками
Женевських конвенцій ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ) у день
його прийняття й залишатиметься відкритим протягом дванадцяти
місяців.
Стаття 9
Ратифікація
Цей Протокол повинен бути ратифікований якнайшвидше.
Ратифікаційні грамоти здаються на зберігання Швейцарській
Федеральній Раді - депозитарієві Женевських конвенцій ( 995_151,
995_152, 995_153, 995_154 ) та Додаткових протоколів 1977 року
( 995_199, 995_200 ).
Стаття 10
Приєднання
Цей Протокол відкритий для приєднання будь-якого учасника
Женевських конвенцій ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ), який
не підписав його. Документи про приєднання здаються на зберігання
депозитарієві.
Стаття 11
Набрання чинності
1. Цей Протокол набирає чинності через шість місяців після
здачі на зберігання двох ратифікаційних грамот або документів про
приєднання.
2. Для кожного учасника Женевських конвенцій ( 995_151,
995_152, 995_153, 995_154 ), який ратифікує цей протокол або
приєднується до нього в подальшому, він набирає чинності через
шість місяців з дня здачі таким учасником ратифікаційної грамоти
або документа про приєднання.
Стаття 12
Договірні відносини після набрання чинності
цим Протоколом
1. Якщо учасники Женевських конвенцій ( 995_151, 995_152,
995_153, 995_154 ) є також учасниками цього Протоколу, Конвенції
застосовуються з доповненнями, унесеними до них цим Протоколом.
2. Якщо одна зі сторін конфлікту не має зобов'язань за цим
Протоколом, то він залишається обов'язковим для сторін - учасниць
Протоколу в їхніх взаємовідносинах. Крім того, цей Протокол є
обов'язковим для них стосовно кожної зі сторін, що не мають
зобов'язань за ним, якщо остання визнає та застосовує його
положення.
Стаття 13
Поправки
1. Будь-яка з Високих Договірних Сторін може запропонувати
поправки до цього Протоколу. Текст будь-якої запропонованої
поправки надсилається депозитарієві, який після консультації з
усіма Високими Договірними Сторонами, Міжнародним комітетом
Червоного Хреста й Міжнародною федерацією товариств Червоного
Хреста та Червоного Півмісяця вирішує, чи потрібно скликати
конференцію для розгляду запропонованої поправки.
2. Депозитарій запрошує на цю конференцію всі Високі
Договірні Сторони, а також учасників Женевських конвенцій
( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ) незалежно від того,
підписали вони цей Протокол чи не підписали його.
Стаття 14
Денонсація
1. Якщо Висока Договірна Сторона денонсує цей Протокол, то
денонсація набирає чинності лише після закінчення року після
отримання документа про денонсацію. Однак, якщо після закінчення
одного року сторона, що заявила про денонсацію, опиниться в
ситуації збройного конфлікту або окупації, денонсація не набирає
чинності до закінчення збройного конфлікту або окупації.
2. Повідомлення про денонсацію надсилається в письмовій формі
депозитарієві, який розсилає його всім Високим Договірним
Сторонам.
3. Денонсація є чинною лише стосовно сторони, яка заявила про
денонсацію.
4. Жодна денонсація, що здійснюється на підставі пункту 1, у
зв'язку зі збройним конфліктом чи окупацією не зачіпає
зобов'язань, уже взятих відповідно до цього Протоколу стороною,
яка заявила про денонсацію, стосовно будь-якої дії, учиненої до
набрання чинності такою денонсацією.
Стаття 15
Повідомлення
Депозитарій повідомляє Високим Договірним Сторонам, а також
учасникам Женевських конвенцій ( 995_151, 995_152, 995_153,
995_154 ) незалежно від того, підписала вони цей Протокол чи не
підписали його:
a) про підписи, поставлені під цим Протоколом, та здачу на
зберігання ратифікаційних грамот і документів про приєднання
відповідно до статей 8, 9 й 10;
b) про дату набрання чинності цим Протоколом відповідно до
статті 11 протягом 10 днів з моменту набрання ним чинності;
c) про запропоновані поправки відповідно до статті 13;
d) про заяви про денонсацію відповідно до статті 14.
Стаття 16
Реєстрація
1. Після набрання чинності цей Протокол надсилається
депозитарієм до Секретаріату Організації Об'єднаних Націй для
реєстрації та опублікування відповідно до статті 102 Статуту
Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ).
2. Депозитарій також повідомляє Секретаріатові Організації
Об'єднаних Націй про всі отримані ним ратифікаційні грамоти,
документи про приєднання та заяви про денонсацію стосовно цього
Протоколу.
Стаття 17
Автентичні тексти
Оригінал цього Протоколу, англійський, арабський, іспанський,
китайський, російський та французький тексти якого є
рівноавтентичними, здається на зберігання депозитарієві, який
надсилає його засвідчені копії всім учасникам Женевських конвенцій
( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ).

Додаток

ЕМБЛЕМА ТРЕТЬОГО ПРОТОКОЛУ
(пункт 2 статті 2 та пункт 1 статті 3 Протоколу)
( 995_ag74 )

Дополнительный протокол
к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
касающийся принятия дополнительной
отличительной эмблемы
(Протокол III)
(Женева, 8 декабря 2005 года)

Преамбула
Высокие Договаривающиеся Стороны,
(Параграф 1) подтверждая положения Женевских конвенций от 12
августа 1949 года ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ) (в
частности, статей 26, 38, 42 и 44 Первой женевской конвенции
( 995_151 ) и, в соответствующих случаях, Дополнительных
протоколов к ним от 8 июня 1977 года ( 995_199, 995_200 ) (в
частности, статей 18 и 38 Дополнительного протокола I ( 995_199 )
и статьи 12 Дополнительного протокола II ( 995_200 ), касающиеся
использования отличительных эмблем,
(Параграф 2) желая дополнить вышеупомянутые положения с целью
усиления их защитной ценности и универсального характера,
(Параграф 3) отмечая, что настоящий Протокол не наносит
ущерба признанному праву Высоких Договаривающихся Сторон
продолжать использовать эмблемы, которые они используют в
соответствии со своими обязательствами согласно Женевским
конвенциям ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ) и, в
соответствующих случаях, Дополнительных протоколов ( 995_199,
995_200 ) к ним,
(Параграф 4) напоминая, что обязательство относиться с
уважением к лицам и объектам, находящимся под защитой Женевских
конвенций ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ) и Дополнительных
протоколов ( 995_199, 995_200 ) к ним, вытекает из их статуса,
предоставляющего им защиту согласно международному праву, и не
зависит от использования отличительных эмблем, знаков или
сигналов,
(Параграф 5) подчеркивая, что отличительным эмблемам не
придается никакого религиозного, этнического, расового,
регионального или политического значения,
(Параграф 6) особо отмечая важность обеспечения полного
соблюдения обязательств, касающихся отличительных эмблем, которые
признаны Женевскими конвенциями ( 995_151, 995_152, 995_153,
995_154 ) и, в соответствующих случаях, Дополнительными
протоколами ( 995_199, 995_200 ) к ним,
(Параграф 7) напоминая, что в статье 44 Первой женевской
конвенции ( 995_151 ) проводится различие между использованием
эмблем с защитной целью и их использованием в целях обозначения,
(Параграф 8) напоминая также, что национальные общества,
осуществляющие деятельность на территории другого государства,
должны убедиться, что эмблемы, которые они намереваются
использовать в рамках такой деятельности, могут быть использованы
в стране, где эта деятельность осуществляется, а также в стране
или странах транзита,
(Параграф 9) признавая трудности, с которыми могут
сталкиваться некоторые государства и национальные общества при
использовании существующих отличительных эмблем,
(Параграф 10) отмечая решимость Международного комитета
Красного Креста, Международной Федерации обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца и Международного движения Красного Креста и
Красного Полумесяца сохранить наименования и эмблемы, которые они
используют в настоящее время,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Соблюдение и сфера применения настоящего Протокола
1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются соблюдать
настоящий Протокол и обеспечивать его соблюдение при любых
обстоятельствах.
2. Настоящий Протокол подтверждает и дополняет положения
четырех Женевских конвенций от 12 августа 1949 года ( 995_151,
995_152, 995_153, 995_154 ) ("Женевские конвенции") и, в
соответствующих случаях, двух Дополнительных протоколов к ним от 8
июня 1977 года ( 995_199, 995_200 ) ("Дополнительные протоколы
1977 года"), касающиеся отличительных эмблем, а именно: красного
креста, красного полумесяца, красного льва и солнца, и применяется
в таких же ситуациях, как и эти положения.
Статья 2
Отличительные эмблемы
1. Настоящий Протокол признает дополнительную отличительную
эмблему наряду с отличительными эмблемами Женевских конвенций
( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ) и с теми же целями.
Отличительные эмблемы пользуются одинаковым статусом.
2. Эта дополнительная отличительная эмблема, состоящая из
красной рамки в форме стоящего на одной из своих вершин квадрата
на белом фоне, соответствует изображению, помещенному в Приложении
к настоящему Протоколу. В настоящем Протоколе эта отличительная
эмблема называется "эмблемой Третьего протокола".
3. Условия использования и уважения эмблемы Третьего
протокола идентичны условиям, применимым к отличительным эмблемам,
которые определяются Женевскими конвенциями ( 995_151, 995_152,
995_153, 995_154 ) и, в соответствующих случаях, Дополнительными
протоколами 1977 года ( 995_199, 995_200 ).
4. Медицинские службы и духовный персонал вооруженных сил
Высоких Договаривающихся Сторон могут без ущерба для эмблем,
которые они используют в настоящий момент, временно пользоваться
любой из отличительных эмблем, упомянутых в пункте 1 настоящей
статьи, если это может усилить их защиту.
Статья 3
Использование эмблемы Третьего протокола
в целях обозначения
1. Национальные общества тех Высоких Договаривающихся Сторон,
которые примут решение использовать эмблему Третьего протокола,
могут, при использовании эмблемы согласно соответствующему
национальному законодательству, включить в нее в целях
обозначения:
a) одну из отличительных эмблем, признанных Женевскими
конвенциями ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ), или комбинацию
этих эмблем, либо
b) другую эмблему, которая уже фактически используется той
или иной Высокой Договаривающейся Стороной и о которой было
сообщено другим Высоким Договаривающимся Сторонам и Международному
комитету Красного Креста через депозитария до принятия настоящего
Протокола.
Такое включение должно соответствовать изображению,
помещенному в Приложении к настоящему Протоколу.
2. Национальное общество, которое примет решение включить в
эмблему Третьего протокола другую эмблему, согласно пункту 1
настоящей статьи, может, в соответствии с национальным
законодательством, использовать эту эмблему и ее наименование на
территории своего государства.
3. Национальные общества могут, в соответствии с национальным
законодательством, в исключительных случаях и для облегчения своей
работы, временно использовать отличительную эмблему, упомянутую в
статье 2 настоящего Протокола.
4. Настоящая статья не затрагивает правового статуса
отличительных эмблем, признанных Женевскими конвенциями ( 995_151,
995_152, 995_153, 995_154 ) и настоящим Протоколом, а также не
затрагивает правового статуса любой конкретной эмблемы, включенной
в эмблему Третьего протокола в целях обозначения, в соответствии с
пунктом 1 настоящей статьи.
Статья 4
Международный комитет Красного Креста и Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
Международный комитет Красного Креста и Международная
Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и их
надлежащим образом уполномоченные сотрудники могут в
исключительных случаях и для облегчения своей работы использовать
отличительную эмблему, упомянутую в статье 2 настоящего Протокола.
Статья 5
Операции, проводимые под эгидой Организации
Объединенных Наций
Медицинские службы и духовный персонал, участвующие в
операциях, проводимых под эгидой Организации Объединенных Наций,
могут с согласия участвующих в них государств использовать одну из
отличительных эмблем, упомянутых в статьях 1 и 2.
Статья 6
Предотвращение и пресечение неправомерного
использования эмблем
1. Положения Женевских конвенций ( 995_151, 995_152, 995_153,
995_154 ) и, в соответствующих случаях, Дополнительных протоколов
1977 года ( 995_199, 995_200 ), касающиеся предотвращения и
пресечения неправомерного использования отличительных эмблем,
применяются равным образом к эмблеме Третьего протокола. В
частности, Высокие Договаривающиеся Стороны принимают меры,
необходимые для предотвращения и пресечения во всякое время любого
неправомерного использования отличительных эмблем, упомянутых в
статьях 1 и 2, и их наименований, включая вероломное использование
и использование любых знаков и наименований, являющихся их
имитацией.
2. Независимо от положений пункта 1 настоящей статьи, Высокие
Договаривающиеся Стороны могут разрешить тем, кто пользовался
ранее эмблемой Третьего протокола или любым иным знаком,
являющимся ее имитацией, продолжать использовать эту эмблему, при
условии, что использование этой эмблемы во время вооруженного
конфликта не создаст впечатления, что оно предоставляет защиту,
предусмотренную Женевскими конвенциями ( 995_151, 995_152,
995_153, 995_154 ) и, в соответствующих случаях, Дополнительными
протоколами 1977 года ( 995_199, 995_200 ), и при условии, что
право на такое использование было приобретено до принятия
настоящего Протокола.
Статья 7
Распространение информации
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются распространять
возможно шире настоящий Протокол в своих странах как в мирное
время, так и во время вооруженных конфликтов и, в частности,
включать его изучение в программы военной подготовки и поощрять
его изучение гражданским населением с тем, чтобы этот документ мог
стать известным вооруженным силам и гражданскому населению.
Статья 8
Подписание
Настоящий Протокол будет открыт для подписания участниками
Женевских конвенций ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ) в день
его принятия и будет оставаться открытым в течение двенадцати
месяцев.
Статья 9
Ратификация
Настоящий Протокол должен быть ратифицирован возможно скорее.
Ратификационные грамоты сдаются на хранение Швейцарскому
Федеральному Совету, депозитарию Женевских конвенций ( 995_151,
995_152, 995_153, 995_154 ) и Дополнительных протоколов 1977 года
( 995_199, 995_200 ).
Статья 10
Присоединение
Настоящий Протокол открыт для присоединения любого участника
Женевских конвенций ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ), не
подписавшего его. Документы о присоединении сдаются на хранение
депозитарию.
Статья 11
Вступление в силу
1. Настоящий Протокол вступает в силу через шесть месяцев
после сдачи на хранение двух ратификационных грамот или документов
о присоединении.
2. Для каждого участника Женевских конвенций ( 995_151,
995_152, 995_153, 995_154 ), ратифицирующего настоящий Протокол
или присоединяющегося к нему впоследствии, он вступает в силу
через шесть месяцев со дня сдачи таким участником ратификационной
грамоты или документа о присоединении.
Статья 12
Договорные отношения после вступления в силу
настоящего Протокола
1. Если участники Женевских конвенций ( 995_151, 995_152,
995_153, 995_154 ) являются также участниками настоящего
Протокола, Конвенции применяются с дополнениями, внесенными в них
настоящим Протоколом.
2. Если одна из Сторон, находящихся в конфликте, не связана
настоящим Протоколом, последний остается обязательным для
Сторон-участниц Протокола в их взаимоотношениях. Кроме того,
настоящий Протокол является обязательным для них в отношении
каждой из Сторон, не связанных им, если последняя признает и
применяет его положения.
Статья 13
Поправки
1. Любая из Высоких Договаривающихся Сторон может предложить
поправки к настоящему Протоколу. Текст любой предложенной поправки
направляется депозитарию, который после консультации со всеми
Высокими Договаривающимися Сторонами, Международным комитетом
Красного Креста и Международной Федерацией обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца решает, следует ли созвать конференцию для
рассмотрения предложенной поправки.
2. Депозитарий приглашает на эту конференцию все Высокие
Договаривающиеся Стороны, а также участников Женевских конвенций
( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ) независимо от того,
подписали они или нет настоящий Протокол.
Статья 14
Денонсация
1. В случае если Высокая Договаривающаяся Сторона денонсирует
настоящий Протокол, денонсация вступает в силу лишь по истечении
года после получения документа о денонсации. Однако, если по
истечении года сторона, заявившая о денонсации, окажется в
ситуации вооруженного конфликта или оккупации, денонсация не
вступает в силу до окончания вооруженного конфликта или оккупации.
2. Уведомление о денонсации направляется в письменной форме
депозитарию, который рассылает его всем Высоким Договаривающимся
Сторонам.
3. Денонсация имеет силу только в отношении стороны,
заявившей о денонсации.
4. Никакая денонсация в соответствии с пунктом 1 не
затрагивает обязательств, уже взятых на себя в связи с вооруженным
конфликтом или оккупацией в соответствии с настоящим Протоколом
Стороной, заявившей о денонсации, в отношении любого действия,
совершенного до вступления в силу такой денонсации.
Статья 15
Уведомления
Депозитарий уведомляет Высокие Договаривающиеся Стороны, а
также участников Женевских конвенций ( 995_151, 995_152, 995_153,
995_154 ), независимо от того, подписали они или нет настоящий
Протокол:
a) о подписях, поставленных под настоящим Протоколом, и сдаче
на хранение ратификационных грамот и документов о присоединении в
соответствии со статьями 8, 9 и 10;
b) о дате вступления в силу настоящего Протокола в
соответствии со статьей 11 в течение 10 дней с момента его
вступления в силу;
c) о предложенных поправках в соответствии со статьей 13;
d) о заявлениях о денонсации в соответствии со статьей 14.
Статья 16
Регистрация
1. После вступления в силу настоящий Протокол направляется
депозитарием в Секретариат Организации Объединенных Наций для
регистрации и опубликования в соответствии со статьей 102 Устава
Организации Объединенных Наций ( 995_010 ).
2. Депозитарий также уведомляет Секретариат Организации
Объединенных Наций о всех полученных им ратификационных грамотах,
документах о присоединении и заявлениях о денонсации в отношении
настоящего Протокола.
Статья 17
Аутентичные тексты
Подлинник настоящего Протокола, английский, арабский,
испанский, китайский, русский и французский тексты которого
являются равно аутентичными, сдается на хранение депозитарию,
который направляет заверенные копии его всем участникам Женевских
конвенций ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ).
Приложение
ЭМБЛЕМА ТРЕТЬЕГО ПРОТОКОЛА
(ПУНКТ 2 СТАТЬИ 2 И ПУНКТ 1 СТАТЬИ 3 ПРОТОКОЛА)
Статья 1
Отличительная эмблема (*) _______________
(*) Рисунок не приводится.
Статья 2
Использование эмблемы Третьего протокола
в целях обозначения (*)
_______________
(*) Рисунок не приводится.on top