Document 995_792, valid, current version — Accession on April 2, 2013, on the basis - 159-VII
( Last event — Entry into force for Ukraine treaty, gone July 4, 2013, on the basis - v2057321-13. Take a look at the history? )

ПРОТОКОЛ
проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності
(укр/рос)

Дата підписання:

31.05.2001

Дата приєднання України:

02.04.2013

Дата набрання чинності для України:

04.07.2013

{Додатково див. Статус Протоколу}

{Затверджено Резолюцією 55/255 Генеральної Асамблеї від 31.05.2001}

{Про приєднання до Протоколу див. Закон № 159-VII від 02.04.2013}

Офіційний переклад

Преамбула

Держави - учасниці цього Протоколу,

усвідомлюючи невідкладну необхідність недопущення й припинення незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї та боротьби із цими діяннями, оскільки такі дії завдають шкоди безпеці кожної держави, регіону та світу в цілому, створюючи загрозу для благополуччя народів, їхнього соціально-економічного розвитку та права на мирне життя,

будучи переконаними в силу цього в необхідності того, щоб усі держави вжили в цьому зв'язку всіх належних заходів, у тому числі міжнародного співробітництва та інших заходів на регіональному та глобальному рівнях,

посилаючись на резолюцію 53/111 Генеральної Асамблеї від 9 грудня 1998 року, у якій Асамблея постановила заснувати міжурядовий спеціальний комітет відкритого складу для розробки всеосяжної міжнародної конвенції проти транснаціональної організованої злочинності та обговорення питання про розробку, inter alia, міжнародного документа про боротьбу проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї,

пам'ятаючи про принципи рівноправності та самовизначення народів, закріплених у Статуті Організації Об'єднаних Націй і Декларації про принципи міжнародного права, які стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй,

будучи переконаними, що доповнення Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності міжнародним документом проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї сприятиме запобіганню таким злочинам і боротьбі з ними,

домовилися про таке:

І. Загальні положення

Стаття 1
Зв'язок з Конвенцією Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності

1. Цей Протокол доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності. Він тлумачиться разом з Конвенцією.

2. Положення Конвенції застосовуються mutatis mutandis до цього Протоколу, якщо в ньому не передбачено іншого.

3. Злочини, визнані такими відповідно до статті 5 цього Протоколу, вважаються злочинами, визнані такими відповідно до Конвенції.

Стаття 2
Мета

Мета цього Протоколу полягає в сприянні, полегшенні та зміцненні співробітництва між Державами-учасницями для недопущення, боротьби й викорінення незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї та боротьби із цими діяннями.

Стаття 3
Використання термінів

Для цілей цього Протоколу:

a) «вогнепальна зброя» означає будь-яку переносну ствольну зброю, яка спричинює постріл, призначена або може бути легко пристосована для спричинення пострілу чи прискорення кулі або снаряду за рахунок енергії вибухової речовини, за винятком старовинної вогнепальної зброї або її моделей. Старовинна вогнепальна зброя та її моделі визначаються відповідно до національного законодавства. Однак старовинна вогнепальна зброя в жодному разі не включає вогнепальної зброї, виготовленої після 1899 року;

b) «складові частини і компоненти» означає будь-які елементи або запасні деталі, спеціально призначені для вогнепальної зброї та необхідні для її функціонування, у тому числі ствол, корпус або стовбурну коробку, затвор або барабан, вісь затвору або казенник, а також будь-який пристрій, призначений або адаптований для зменшення звуку, спричиненого пострілом;

c) «боєприпаси» означає постріл у комплекті або його компоненти, у тому числі патронні гільзи, капсули, метальний заряд, кулі або снаряди, які використовуються у вогнепальній зброї, за умови, що самі такі компоненти підпадають під систему дозволів у відповідній Державі-учасниці;

d) «незаконне виготовлення» означає виготовлення або складання вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів чи боєприпасів:

i) зі складових частин і компонентів, які перебувають у незаконному обігу,

ii) без відповідної ліцензії або дозволу компетентного органу Держави-учасниці, у якій здійснюється виготовлення або складання чи

iii) без маркування вогнепальної зброї відповідно до статті 8 цього Протоколу під час її виготовлення;

видача ліцензії або дозволу на виготовлення складових частин і компонентів здійснюється відповідно до національного законодавства;

e) «незаконний обіг» означає ввіз (вивіз), придбання, продаж, доставку, переміщення або передачу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї з території або територією однієї Держави-учасниці на територію іншої Держави-учасниці, якщо будь-яка із заінтересованих Держав-учасниць не надає дозволу на це відповідно до положень цього Протоколу або якщо вогнепальна зброя не має маркування, нанесеного відповідно до статті 8 цього Протоколу;

f) «відстеження» означає систематичний облік і контроль вогнепальної зброї та, де це можливо, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї на всіх етапах їхнього проходження від виробника до покупця з метою надання компетентним органам Держав-учасниць допомоги у виявленні, розслідуванні та проведенні аналізу незаконного виготовлення та обігу.

Стаття 4
Сфера застосування

1. Цей Протокол застосовується, якщо в ньому не зазначено іншого, до недопущення незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї та до розслідування та кримінального переслідування у зв'язку зі злочинами, визнаними такими відповідно до статті 5 цього Протоколу, якщо ці злочини носять транснаціональний характер і вчинені за участі організованої злочинної групи.

2. Цей Протокол не застосовується до міждержавних операцій або до державних передач у тих випадках, коли застосування Протоколу завдало б шкоди праву Держави-учасниці вживати заходів в інтересах національної безпеки відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Стаття 5
Криміналізація

1. Кожна Держава-учасниця вживає таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними, для визнання кримінальними злочинами такої умисно скоєної дії:

a) незаконне виготовлення вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї;

b) незаконний обіг вогнепальною зброєю, її складовими частинами і компонентами, а також боєприпасами до неї;

c) фальсифікація або незаконне видалення, знищення або зміна маркування на вогнепальній зброї, передбаченого в статті 8 цього Протоколу.

2. Кожна Держава-учасниця також вживає таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними, для визнання кримінальними злочинами такої умисно скоєної дії:

a) за умови дотримання основних принципів своєї правової системи - замах на вчинення або участь як співучасник у вчиненні будь-якого злочину, визнаного таким відповідно до пункту 1 цієї статті, а також

b) організацію, керівництво, пособництво, підбурювання, сприяння або шляхом надання порад під час вчинення будь-якого злочину, визнаного таким відповідно до пункту 1 цієї статті.

Стаття 6
Конфіскація, арешт і відчуження

1. Без обмеження положень статті 12 Конвенції Держави-учасниці вживають, у максимальній мірі, можливій у рамках їхніх національних правових систем, таких заходів, які можуть знадобитися для забезпечення можливості конфіскації вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, які були незаконно виготовлені або перебували в незаконному обігу.

2. Держави-учасниці вживають у рамках своїх національних правових систем таких заходів, які можуть знадобитися для запобігання того, щоб незаконно виготовлена вогнепальна зброя або вогнепальна зброя, яка перебуває в незаконному обігу, її складові частини і компоненти, а також боєприпаси до неї потрапляли до рук не уповноважених на те осіб, шляхом арешту та знищення такої вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, якщо тільки їхнє відчуження іншим шляхом не було офіційно дозволено за умови, що на цю вогнепальну зброю було нанесено відповідну мітку та що відчуження цієї вогнепальної зброї та боєприпасів до неї було документально оформлено.

II. Запобігання

Стаття 7
Зберігання інформації

Кожна Держава-учасниця забезпечує зберігання протягом щонайменше десяти років інформації, яка стосується вогнепальної зброї та, коли це доцільно й практично можливо, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї та інформації, яка необхідна для відстеження й ідентифікації такої вогнепальної зброї та, коли це доцільно й практично можливо, таких її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, які були незаконно виготовлені або перебували в незаконному обігу, і для недопущення й виявлення такої діяльності. Така інформація включає:

a) належне маркування, передбачене в статті 8 цього Протоколу;

b) у випадках, які стосуються міжнародних угод стосовно вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, - дати видачі та закінчення строку дії відповідних ліцензій або дозволів, зазначення країни експорту, країни імпорту, країн транзиту, у належних випадках, і кінцевого одержувача, а також опис і зазначення кількості таких предметів.

Стаття 8
Маркування вогнепальної зброї

1. Для цілей ідентифікації й відстеження вогнепальної зброї Держави-учасниці:

a) у процесі виготовлення кожної одиниці вогнепальної зброї або вимагають нанесення унікального маркування, яке вказує на найменування виготовлювача, країну або місце виготовлення та серійний номер, або зберігають будь-яке інше альтернативне унікальне зручне у використанні маркування, яке складається з простих геометричних символів у сполученні із цифровим та (або) буквено-цифровим кодовим позначенням та яке дозволяє Державам-учасницям швидко визначити країну виготовлення;

b) вимагають наявність належного простого маркування на кожній одиниці імпортованої вогнепальної зброї, яке дозволяє визначити країну імпорту та, якщо це можливо, рік імпорту та яке дає компетентним органам цієї країни можливість відстежувати цю вогнепальну зброю, а також наявність унікального маркування, якщо ця вогнепальна зброя не має такого маркування. Вимоги, установлені в цьому підпункті, не застосовуються до тимчасового імпорту вогнепальної зброї для законних цілей, які піддаються перевірці;

c) забезпечують під час передачі вогнепальної зброї з державних запасів для постійного використання для цивільних цілей наявність належного унікального маркування, яке дозволяє всім Державам-учасницям визначити країну, яка передає.

2. Держави-учасниці заохочують підприємства - виробників вогнепальної зброї розробляти заходи, які перешкоджають знищенню або зміні маркування.

Стаття 9
Знешкодження вогнепальної зброї

Держава-учасниця, яка не визнає знешкодженої зброї як вогнепальну зброю згідно зі своїм національним законодавством, вживає необхідних заходів, у тому числі стосовно встановлення, у належних випадках, конкретних складів злочинів для недопущення незаконного використання знешкодженої вогнепальної зброї відповідно до таких загальних принципів знешкодження:

a) усі основні частини знешкодженої вогнепальної зброї повинні бути приведені в повну непридатність і нездатність для вилучення, заміни або такої зміни, яка дозволяє використання знешкодженої вогнепальної зброї за призначенням;

b) необхідно передбачити заходи для того, щоб знешкодження перевірялося, у належних випадках, компетентним органом для посвідчення того, що здійснені зміни у вогнепальній зброї привели її у повну непридатність;

c) перевірка компетентним органом повинна включати видачу сертифіката або запис, який підтверджує факт знешкодження вогнепальної зброї, або нанесення на такій вогнепальній зброї чітко видимої спеціальної мітки.

Стаття 10
Загальні вимоги до систем експортно-імпортних і транзитних ліцензій або дозволів

1. Кожна Держава-учасниця встановлює або застосовує ефективну систему експортно-імпортних ліцензій або дозволів, а також заходів стосовно міжнародного транзиту для передачі вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї.

2. До видачі експортних ліцензій або дозволів на перевезення партій вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї кожна Держава-учасниця перевіряє:

a) що держави, які імпортують, видали імпортні ліцензії або дозволи, а також

b) що - без обмеження двосторонніх чи багатосторонніх угод або домовленостей, які захищають інтереси держав, які не мають виходу до моря, - держави транзиту, як мінімум, надіслали до відвантаження письмове повідомлення про те, що в них немає заперечень проти транзиту.

3. Експортно-імпортна ліцензія або дозвіл і супровідна документація містять інформацію, у якій, як мінімум, зазначаються місце та дата видачі, дата закінчення строку дії, країна експорту, країна імпорту, кінцевий одержувач, опис і зазначення кількості вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї та, у разі транзиту, зазначення країн транзиту. Інформація, яка міститься в імпортній ліцензії, повинна надаватися державам транзиту завчасно.

4. Держава-учасниця, яка імпортує, на запит, повідомляє Державі-учасниці, яка експортує, про одержання відправленої партії вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів чи боєприпасів до неї.

5. Кожна Держава-учасниця вживає, у межах існуючих можливостей, таких заходів, які можуть знадобитися для забезпечення того, щоб процедури видачі ліцензій або дозволів були надійними та щоб дійсність ліцензійної документації або документації, яка надає дозвіл, могла бути перевірена або підтверджена.

6. Держави-учасниці можуть установлювати спрощені процедури для тимчасового експорту та імпорту або транзиту вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї для законних цілей, які піддаються перевірці, наприклад полювання, спортивної стрільби, оцінки, проведення виставок або ремонту.

Стаття 11
Заходи безпеки та попереджувальні заходи

З метою виявлення, недопущення й припинення розкрадань, втрат або витоків, а також незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї кожна Держава-учасниця вживає відповідних заходів для:

a) забезпечення цілості й безпеки вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї під час виготовлення, імпорту, експорту й транзиту через її територію, а також

b) підвищення ефективності контролю за імпортом, експортом і транзитом, у тому числі, у відповідних випадках, прикордонного контролю, а також ефективності транскордонного співробітництва між органами поліції та митними органами.

Стаття 12
Інформація

1. Без обмеження статей 27 та 28 Конвенції Держави-учасниці обмінюються, відповідно до їхніх національних правових та адміністративних систем, відповідною конкретною інформацією з таких питань, як уповноважені виробники, дилери, імпортери, експортери та, де це можливо, перевізники вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї.

2. Без обмеження статей 27 та 28 Конвенції Держави-учасниці обмінюються, відповідно до їхніх національних правових та адміністративних систем, відповідною інформацією з таких питань, як:

a) організовані злочинні групи, які, як це відомо або підозрюється, беруть участь у незаконному виготовленні або обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї;

b) засоби приховання, які використовуються під час незаконного виготовлення або обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, і способи їхнього виявлення;

c) методи та засоби, пункти відправлення та призначення, а також маршрути, що зазвичай використовуються організованими злочинними групами, які беруть участь у незаконному обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, а також

d) законодавчий досвід, а також практика та заходи, спрямовані на недопущення й припинення незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї та боротьбу із цими діяннями.

3. Держави-учасниці надають або, у належних випадках, обмінюються між собою відповідною науково-технічною інформацією в інтересах правоохоронних органів для того, щоб розширювати можливості одна одної стосовно недопущення, виявлення та розслідування незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї та судового переслідування причетних до такої незаконної діяльності осіб.

4. Держави-учасниці співробітничають між собою у відстеженні вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, які могли бути незаконно виготовлені або могли перебувати в незаконному обігу. Таке співробітництво включає негайну відповідь на запити про надання допомоги у відстеженні такої вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї в межах існуючих можливостей.

5. За умови дотримання основних принципів своєї правової системи або будь-яких інших міжнародних угод кожна Держава-учасниця гарантує конфіденційність одержуваної нею відповідно до цієї статті від іншої Держави-учасниці інформації, у тому числі захищену правом власності інформацію, пов'язану з комерційними справами, і дотримується будь-яких обмежень стосовно використання такої інформації в разі звернення до неї з відповідним запитом Держави-учасниці, яка надає інформацію. Якщо такої конфіденційності не може бути забезпечено, Державі-учасниці, яка надає інформацію, про це повідомляється до її розголошення.

Стаття 13
Співробітництво

1. Держави-учасниці співробітничають на двосторонньому, регіональному та міжнародному рівнях з метою недопущення й припинення незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї та боротьби із цими діяннями.

2. Без обмеження положень пункту 13 статті 18 Конвенції кожна Держава-учасниця призначає національний орган або посадову особу для підтримання зв'язків між ним та іншими Державами-учасницями з питань, які стосуються цього Протоколу.

3. Держави-учасниці прагнуть заручитися підтримкою виробників, дилерів, імпортерів, експортерів, брокерів і комерційних перевізників вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї та співробітничати з ними для недопущення й виявлення незаконної діяльності, зазначеної в пункті 1 цієї статті.

Стаття 14
Підготовка кадрів і технічна допомога

Держави-учасниці співробітничають одна з одною та, у належних випадках, з відповідними міжнародними організаціями в наданні Державам-учасницям, на їхній запит, допомоги в підготовці кадрів і технічної допомоги, необхідної для підвищення їхніх можливостей у сфері недопущення й припинення незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї та боротьби із цими діяннями, у тому числі технічної, фінансової та матеріальної допомоги з питань, зазначених у статтях 29 - 30 Конвенції.

Стаття 15
Брокери та брокерські операції

1. З метою запобігання та протидії незаконному виготовленню та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї Держави-учасниці, які ще не зробили цього, розглядають можливість створення системи для регулювання діяльності осіб, які здійснюють брокерські операції. Така система може передбачати вжиття одного або декількох заходів, наприклад:

a) установлення вимоги стосовно реєстрації брокерів, які ведуть діяльність на їхній території;

b) установлення вимоги про ліцензування або одержання дозволу на брокерські операції або

c) установлення вимоги про зазначення імен або найменувань брокерів, які беруть участь в угоді, і даних про їхнє місцезнаходження в імпортних та експортних ліцензіях або дозволах або супровідних документах.

2. Держави-учасниці, які створили систему дозволів стосовно брокерських операцій, про яку йдеться в пункті 1 цієї статті, заохочуються до обміну відомостями про брокерів і брокерські операції в рамках обміну інформацією відповідно до статті 12 цього Протоколу та до зберігання документації, яка стосується брокерів і брокерських операцій, відповідно до статті 7 цього Протоколу.

III. Прикінцеві положення

Стаття 16
Вирішення спорів

1. Держави-учасниці прагнуть вирішувати спори стосовно тлумачення або застосування цього Протоколу шляхом проведення переговорів.

2. Будь-який спір між двома або більше Державами-учасницями стосовно тлумачення або застосування цього Протоколу, який не може бути вирішено шляхом проведення переговорів протягом обґрунтованого строку, передається на запит однієї із цих Держав-учасниць на арбітражний розгляд. Якщо протягом шести місяців від дати запиту про арбітражний розгляд ці Держави-учасниці не зможуть домовитися стосовно його проведення, кожна із цих Держав-учасниць може передати спір на розгляд Міжнародного Суду, звернувшись із заявою згідно зі Статутом Суду.

3. Кожна Держава-учасниця може під час підписання, ратифікації, прийняття або затвердження цього Протоколу чи під час приєднання до нього заявити про те, що вона не вважає себе зв’язаною положеннями пункту 2 цієї статті. Інші Держави-учасниці не будуть зв’язані положеннями пункту 2 цієї статті стосовно будь-якої Держави-учасниці, яка зробила таке застереження.

4. Кожна Держава-учасниця, яка зробила застереження відповідно до пункту 3 цієї статті, може будь-коли зняти це застереження шляхом надіслання повідомлення про це Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй.

Стаття 17
Підписання, ратифікація, прийняття, затвердження та приєднання

1. Цей Протокол є відкритим для підписання всіма державами в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку з тридцятого дня після його прийняття Генеральною Асамблеєю до 12 грудня 2002 року.

2. Цей Протокол також є відкритим для підписання регіональними організаціями економічної інтеграції за умови, що щонайменше одна з держав - членів такої організації підписала цей Протокол відповідно до пункту 1 цієї статті.

3. Цей Протокол підлягає ратифікації, прийняттю або затвердженню. Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи затвердження передаються на зберігання Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй. Регіональна організація економічної інтеграції може передати на зберігання свою ратифікаційну грамоту або документ про прийняття чи затвердження, якщо щонайменше одна з її держав-членів вчинила в такий самий спосіб. У цій ратифікаційній грамоті або в документі про прийняття чи затвердження така організація заявляє про сферу своєї компетенції стосовно питань, які регулюються цим Протоколом. Така організація також повідомляє депозитарієві про будь-яку відповідну зміну сфери своєї компетенції.

4. Цей Протокол є відкритим для приєднання будь-якої держави або будь-якої регіональної організації економічної інтеграції, щонайменше одна з держав - членів якої є Учасником цього Протоколу. Документи про приєднання здаються на зберігання Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй. Під час приєднання регіональна організація економічної інтеграції заявляє про сферу своєї компетенції стосовно питань, які регулюються цим Протоколом. Така організація також повідомляє депозитарієві про будь-яку відповідну зміну сфери своєї компетенції.

Стаття 18
Набрання чинності

1. Цей Протокол набирає чинності на дев'яностий день після дати передачі на зберігання сорокової ратифікаційної грамоти або документа про прийняття, затвердження або приєднання, але він не набирає чинності до набрання чинності Конвенцію. Для цілей цього пункту будь-яка така грамота або документ, передані на зберігання регіональною організацією економічної інтеграції, не вважаються як додаткові до грамот або документів, переданих на зберігання державами - членами такої організації.

2. Для кожної держави або регіональної організації економічної інтеграції, які ратифікують, приймають або затверджують цей Протокол чи приєднуються до нього після передачі на зберігання сорокової ратифікаційної грамоти або документа про таку дію, цей Протокол набирає чинності на тридцятий день після дати передачі на зберігання такою державою або організацією відповідної грамоти або документа чи станом на дату набрання чинності цим Протоколом відповідно до пункту 1 цієї статті, залежно від того, що настане пізніше.

Стаття 19
Поправки

1. Після закінчення п'яти років після набрання чинності цим Протоколом Держава - учасниця цього Протоколу може запропонувати поправку та надіслати її Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй, який потім повідомляє запропоновану поправку Державам-учасницям і Конференції Учасників Конвенції з метою розгляду цієї пропозиції та прийняття рішення по ній. Держави - учасниці цього Протоколу, які беруть участь у Конференції Учасників, докладають усіх зусиль для досягнення консенсусу стосовно кожної поправки. Якщо всі зусилля для досягнення консенсусу вичерпані, а згоди не досягнуто, як крайній захід, для прийняття поправки потрібна більшість у дві третини голосів Держав - учасниць цього Протоколу, які є присутніми та беруть участь у голосуванні на засіданні Конференції Учасників.

2. У питаннях, які входять у сферу їхньої компетенції, регіональні організації економічної інтеграції здійснюють своє право голосу відповідно до цієї статті, маючи у своєму розпорядженні число голосів, що дорівнює кількості їхніх держав-членів, які є Учасниками цього Протоколу. Такі організації не здійснюють свого права голосу, якщо їхні держави-члени здійснюють своє право голосу, і навпаки.

3. Поправка, прийнята відповідно до пункту 1 цієї статті, підлягає ратифікації, прийняттю або затвердженню Державами-учасницями.

4. Поправка, прийнята відповідно до пункту 1 цієї статті, набирає чинності стосовно Держави-учасниці через дев'яносто днів після дати передачі на зберігання Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй ратифікаційної грамоти або документа про прийняття або затвердження такої поправки.

5. Коли поправка набирає чинності, вона стає обов’язковою для тих Держав-учасниць, які висловили згоду бути зв’язаними нею. Інші Держави-учасниці продовжують бути зв’язаними положеннями цього Протоколу та будь-якими поправками, ратифікованими, прийнятими або затвердженими ними раніше.

Стаття 20
Денонсація

1. Держава-учасниця може денонсувати цей Протокол шляхом надіслання письмового повідомлення Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй. Така денонсація набирає чинності після закінчення одного року після дати одержання повідомлення Генеральним секретарем.

2. Регіональна організація економічної інтеграції перестає бути Учасником цього Протоколу, коли всі її держави-члени денонсували цей Протокол.

Стаття 21
Депозитарій та мови

1. Депозитарієм цього Протоколу призначається Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй.

2. Оригінал цього Протоколу, англійський, арабський, іспанський, китайський, російський та французький тексти якого є рівноавтентичними, передається на зберігання Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй.

На посвідчення чого повноважні представники, що підписалися нижче, належним чином на це вповноважені своїми урядами, підписали цей Протокол.


ПРОТОКОЛ
против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

Преамбула

Государства - участники настоящего Протокола,

сознавая безотлагательную необходимость предупреждения и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбы с этими деяниями, поскольку такие действия наносят ущерб безопасности каждого государства, региона и мира в целом, создавая угрозу для благополучия народов, их социально-экономического развития и права на мирную жизнь,

будучи убеждены в силу этого в необходимости того, чтобы все государства приняли в этой связи все надлежащие меры, включая международное сотрудничество и другие меры на региональном и глобальном уровнях,

ссылаясь на резолюцию 53/111 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1998 года, в которой Ассамблея постановила учредить межправительственный специальный комитет открытого состава для разработки всеобъемлющей международной конвенции против транснациональной организованной преступности и обсуждения вопроса о разработке, в частности, международного документа о борьбе против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему,

памятуя о принципах равноправия и самоопределения народов, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций и Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций,

будучи убеждены, что дополнение Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности международным документом против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему будет способствовать предупреждению таких преступлений и борьбе с ними,

согласились о нижеследующем:

I. Общие положения

Статья 1
Связь с Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

1. Настоящий Протокол дополняет Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Он толкуется совместно с Конвенцией.

2. Положения Конвенции применяются mutatis mutandis к настоящему Протоколу, если в нем не предусмотрено иное.

3. Преступления, признанные таковыми в соответствии со статьей 5 настоящего Протокола, рассматриваются как преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией.

Статья 2
Цель

Цель настоящего Протокола заключается в содействии развитию, облегчении и укреплении сотрудничества между Государствами-участниками для предупреждения и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбы с этими деяниями.

Статья 3
Термины

Для целей настоящего Протокола:

a) "огнестрельное оружие" означает любое носимое ствольное оружие, которое производит выстрел, предназначено или может быть легко приспособлено для производства выстрела или ускорения пули или снаряда за счет энергии взрывчатого вещества, исключая старинное огнестрельное оружие или его модели. Старинное огнестрельное оружие и его модели определяются в соответствии с внутренним законодательством. Однако старинное огнестрельное оружие ни в коем случае не включает огнестрельное оружие, изготовленное после 1899 года;

b) "составные части и компоненты" означают любые элементы или запасные детали, специально предназначенные для огнестрельного оружия и необходимые для его функционирования, в том числе ствол, корпус или ствольная коробка, затвор или барабан, ось затвора или казенник, а также любое устройство, предназначенное или адаптированное для уменьшения звука, производимого выстрелом;

c) "боеприпасы" означают выстрел в комплекте или его компоненты, включая патронные гильзы, капсюли, метательный заряд, пули или снаряды, используемые в огнестрельном оружии, при условии, что сами такие компоненты подпадают под систему разрешений в соответствующем Государстве-участнике;

d) "незаконное изготовление" означает изготовление или сборку огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов или боеприпасов:

i) из находящихся в незаконном обороте составных частей и компонентов;

ii) без соответствующей лицензии или разрешения компетентного органа Государства-участника, в котором осуществляется изготовление или сборка; или

iii) без маркировки огнестрельного оружия в соответствии со статьей 8 настоящего Протокола во время его изготовления;

выдача лицензии или разрешения на изготовление составных частей и компонентов осуществляется в соответствии с внутренним законодательством;

e) "незаконный оборот" означает ввоз/вывоз, приобретение, продажу, доставку, перемещение или передачу огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему с территории или по территории одного Государства-участника на территорию другого Государства-участника, если любое из заинтересованных Государств-участников не дает разрешения на это согласно положениям настоящего Протокола или если огнестрельное оружие не имеет маркировки, нанесенной в соответствии со статьей 8 настоящего Протокола;

f) "отслеживание" означает систематический учет и контроль огнестрельного оружия и, где это возможно, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему на всех этапах их прохождения от изготовителя до покупателя в целях оказания компетентным органам Государств-участников помощи в выявлении, расследовании и проведении анализа незаконного изготовления и незаконного оборота.

Статья 4
Сфера применения

1. Настоящий Протокол применяется, если в нем не указано иное, к предупреждению незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, и к расследованию и уголовному преследованию в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии со статьей 5 настоящего Протокола, если эти преступления носят транснациональный характер и совершены при участии организованной преступной группы.

2. Настоящий Протокол не применяется к межгосударственным сделкам или к государственным передачам в тех случаях, когда применение Протокола нанесло бы ущерб праву Государства-участника принимать меры в интересах национальной безопасности в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.

Статья 5
Криминализация

1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

a) незаконное изготовление огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему;

b) незаконный оборот огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему;

c) фальсификацию или незаконное удаление, уничтожение или изменение маркировки на огнестрельном оружии, предусмотренной в статье 8 настоящего Протокола.

2. Каждое Государство-участник также принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния:

a) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы - покушение на совершение или участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи; и

b) организацию, руководство, пособничество, подстрекательство, содействие или дачу советов при совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

Статья 6
Конфискация, арест и отчуждение

1. Без ущерба для положений статьи 12 Конвенции Государства-участники принимают, в максимальной степени, возможной в рамках их внутренних правовых систем, такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, которые были незаконно изготовлены или находились в незаконном обороте.

2. Государства-участники принимают, в рамках своих внутренних правовых систем, такие меры, какие могут потребоваться для предупреждения того, чтобы незаконно изготовленные или находящиеся в незаконном обороте огнестрельное оружие, его составные части и компоненты, а также боеприпасы к нему попадали в руки не уполномоченных на то лиц, путем ареста и уничтожения такого огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, если только их отчуждение иным путем не было официально разрешено при условии, что на это огнестрельное оружие была нанесена соответствующая метка и что отчуждение этого огнестрельного оружия и боеприпасов к нему было документально оформлено.

II. Предупреждение незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему

Статья 7
Документация

Каждое Государство-участник обеспечивает хранение в течение не менее десяти лет информации, которая касается огнестрельного оружия и, когда это целесообразно и практически возможно, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и которая необходима для отслеживания и идентификации того огнестрельного оружия и, когда это целесообразно и практически возможно, таких его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, которые были незаконно изготовлены или находились в незаконном обороте, и для предупреждения и выявления такой деятельности. Такая информация включает:

a) надлежащую маркировку, предусмотренную в статье 8 настоящего Протокола;

b) в случаях, касающихся международных сделок в отношении огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, - даты выдачи и истечения срока действия соответствующих лицензий или разрешений, указание страны экспорта, страны импорта, стран транзита, в надлежащих случаях, и конечного получателя, а также описание и указание количества таких предметов.

Статья 8
Маркировка огнестрельного оружия

1. Для целей идентификации и отслеживания огнестрельного оружия Государства-участники:

a) в процессе изготовления каждой единицы огнестрельного оружия либо требуют нанесения уникальной маркировки, указывающей на наименование изготовителя, страну или место изготовления и серийный номер, либо сохраняют любую альтернативную уникальную удобную в обращении маркировку, состоящую из простых геометрических символов в сочетании с цифровым и/или буквенно-цифровым кодовым обозначением и позволяющую всем Государствам-участникам быстро определить страну изготовления;

b) требуют наличия надлежащей простой маркировки на каждой единице импортируемого огнестрельного оружия, позволяющей определить страну импорта и, если это возможно, год импорта и дающей компетентным органам данной страны возможность отслеживать это огнестрельное оружие, а также наличия уникальной маркировки, если данное огнестрельное оружие не имеет такой маркировки. Требования, установленные в настоящем подпункте, не применяются к временному импорту огнестрельного оружия для поддающихся проверке законных целей;

c) обеспечивают во время передачи огнестрельного оружия из государственных запасов для постоянного использования в гражданских целях наличие надлежащей уникальной маркировки, позволяющей всем Государствам-участникам определить передающую страну.

2. Государства-участники поощряют предприятия-изготовители огнестрельного оружия разрабатывать меры, препятствующие уничтожению или изменению маркировки.

Статья 9
Списание огнестрельного оружия

Государство-участник, которое не признает списанное оружие в качестве огнестрельного оружия в соответствии со своим внутренним законодательством, принимает необходимые меры, включая установление, в надлежащих случаях, конкретных составов преступлений для предупреждения незаконного использования списанного огнестрельного оружия согласно следующим общим принципам списания:

a) все основные части списанного огнестрельного оружия должны быть приведены в полную негодность и непригодность для изъятия, замены или такого изменения, которое позволило бы использовать списанное огнестрельное оружие по назначению;

b) необходимо предусмотреть мероприятия, с тем чтобы списание проверялось, в надлежащих случаях, компетентным органом для удостоверения того, что произведенные в огнестрельном оружии изменения привели его в полную негодность;

c) проверка компетентным органом должна включать выдачу сертификата или запись, подтверждающую факт списания огнестрельного оружия, или же проставление на таком огнестрельном оружии ясно видимой специальной метки.

Статья 10
Общие требования к системам экспортно-импортных и транзитных лицензий или разрешений

1. Каждое Государство-участник устанавливает или применяет эффективную систему экспортно-импортных лицензий или разрешений, а также мер в отношении международного транзита, для передачи огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.

2. До выдачи экспортных лицензий или разрешений на перевозку партий огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему каждое Государство-участник проверяет:

a) что импортирующие государства выдали импортные лицензии или разрешения; и

b) что - без ущерба для двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, защищающих интересы государств, не имеющих выхода к морю, - государства транзита, как минимум, направили до отгрузки письменное уведомление о том, что у них нет возражений против транзита.

3. Экспортно-импортная лицензия или разрешение и сопровождающая документация содержат информацию, в которую, как минимум, включаются указание места и даты выдачи, даты истечения срока действия, страны экспорта, страны импорта, конечного получателя, описание и указание количества огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и, когда имеет место транзит, указание стран транзита. Информация, содержащаяся в импортной лицензии, должна предоставляться государствам транзита заблаговременно.

4. Импортирующее Государство-участник, по просьбе, уведомляет экспортирующее Государство-участник о получении отправленной партии огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов или боеприпасов к нему.

5. Каждое Государство-участник принимает, в пределах имеющихся возможностей, такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения того, чтобы процедуры выдачи лицензий или разрешений были надежными и чтобы подлинность лицензионной или разрешительной документации могла быть проверена или подтверждена.

6. Государства-участники могут устанавливать упрощенные процедуры для временного экспорта и импорта или транзита огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему для поддающихся проверке законных целей, например охоты, спортивной стрельбы, оценки, проведения выставок или ремонта.

Статья 11
Меры безопасности и меры по предупреждению

В целях выявления, предупреждения и пресечения хищений, утрат или утечек, а также незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для:

a) обеспечения сохранности и безопасности огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему во время изготовления, импорта, экспорта и транзита через его территорию; и

b) повышения эффективности контроля за импортом, экспортом и транзитом, включая, в надлежащих случаях, меры пограничного контроля, а также эффективности трансграничного сотрудничества между органами полиции и таможенными органами.

Статья 12
Информация

1. Без ущерба для статей 27 и 28 Конвенции Государства-участники обмениваются, согласно их внутренним правовым и административным системам, соответствующей конкретной информацией по таким вопросам, как уполномоченные изготовители, дилеры, импортеры, экспортеры и, где это возможно, перевозчики огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.

2. Без ущерба для статей 27 и 28 Конвенции Государства-участники обмениваются, согласно их внутренним правовым и административным системам, соответствующей информацией по таким вопросам, как:

a) организованные преступные группы, которые, как это известно или подозревается, принимают участие в незаконном изготовлении или обороте огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему;

b) средства сокрытия, используемые при незаконном изготовлении или обороте огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, и способы их выявления;

c) методы и средства, пункты отправления и назначения, а также маршруты, обычно используемые организованными преступными группами, участвующими в незаконном обороте огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему; и

d) законодательный опыт, а также практика и меры, направленные на предупреждение и пресечение незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбу с этими деяниями.

3. Государства-участники предоставляют или, в надлежащих случаях, обмениваются между собой соответствующей научно-технической информацией в интересах правоохранительных органов, с тем чтобы расширять возможности друг друга в отношении предупреждения, выявления и расследования незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и судебного преследования причастных к такой незаконной деятельности лиц.

4. Государства-участники сотрудничают между собой в отслеживании огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, которые могли быть незаконно изготовлены или могли находиться в незаконном обороте. Такое сотрудничество включает незамедлительный ответ на запросы об оказании помощи в отслеживании такого огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, в пределах имеющихся возможностей.

5. При условии соблюдения основных принципов своей правовой системы или любых других международных соглашений каждое Государство-участник гарантирует конфиденциальность получаемой им в соответствии с настоящей статьей от другого Государства-участника информации, включая защищенную правами собственности информацию, связанную с коммерческими сделками, и соблюдает любые ограничения в отношении использования такой информации в случае обращения к нему с соответствующей просьбой Государства-участника, предоставляющего информацию. Если такая конфиденциальность не может быть обеспечена, Государство-участник, предоставившее информацию, уведомляется об этом до ее разглашения.

Статья 13
Сотрудничество

1. Государства-участники сотрудничают на двустороннем, региональном и международном уровнях в целях предупреждения и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбы с такими деяниями.

2. Без ущерба для положений пункта 13 статьи 18 Конвенции каждое Государство-участник назначает национальный орган или должностное лицо для поддержания связей между ним и другими Государствами-участниками по вопросам, относящимся к настоящему Протоколу.

3. Государства-участники стремятся заручиться поддержкой изготовителей, дилеров, импортеров, экспортеров, брокеров и коммерческих перевозчиков огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и сотрудничать с ними в целях предупреждения и выявления незаконной деятельности, упомянутой в пункте 1 настоящей статьи.

Статья 14
Подготовка кадров и техническая помощь

Государства-участники сотрудничают друг с другом и, в надлежащих случаях, с соответствующими международными организациями в предоставлении Государствам-участникам, по их просьбе, помощи в подготовке кадров и технической помощи, необходимой для укрепления их возможностей в области предупреждения и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, и борьбы с такими деяниями, в том числе технической, финансовой и материальной помощи по вопросам, указанным в статьях 29 и 30 Конвенции.

Статья 15
Брокеры и брокерские операции

1. В целях предупреждения и противодействия незаконному изготовлению и обороту огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему Государства-участники, которые еще не сделали этого, рассматривают возможность создания системы для регулирования деятельности лиц, осуществляющих брокерские операции. Такая система может предусматривать принятие одной или нескольких мер, например:

a) установление требования в отношении регистрации брокеров, действующих на их территории;

b) установление требования о лицензировании или получении разрешения на брокерские операции; или

c) установление требования об указании имен или наименований брокеров, участвующих в сделке, и данных об их местонахождении в импортных и экспортных лицензиях или разрешениях или сопровождающих документах.

2. Государства-участники, которые создали систему разрешений в отношении брокерских операций, упомянутую в пункте 1 настоящей статьи, поощряются к обмену сведениями о брокерах и брокерских операциях в рамках обмена информацией согласно статье 12 настоящего Протокола и к хранению документации, касающейся брокеров и брокерских операций, в соответствии со статьей 7 настоящего Протокола.

III. Заключительные положения

Статья 16
Урегулирование споров

1. Государства-участники стремятся урегулировать споры относительно толкования или применения настоящего Протокола путем переговоров.

2. Любой спор между двумя или более Государствами-участниками относительно толкования или применения настоящего Протокола, который не может быть урегулирован путем переговоров в течение разумного периода времени, передается по просьбе одного из этих Государств-участников на арбитражное разбирательство. Если в течение шести месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти Государства-участники не смогут договориться о его организации, любое из этих Государств-участников может передать спор в Международный Суд, обратившись с заявлением в соответствии со Статутом Суда.

3. Каждое Государство-участник может при подписании, ратификации, принятии или утверждении настоящего Протокола, или при присоединении к нему заявить о том, что оно не считает себя связанным положениями пункта 2 настоящей статьи. Другие Государства-участники не связаны положениями пункта 2 настоящей статьи в отношении любого Государства-участника, сделавшего такую оговорку.

4. Любое Государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку путем направления уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Статья 17
Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение

1. Настоящий Протокол открыт для подписания всеми государствами в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с тридцатого дня после его принятия Генеральной Ассамблеей и до 12 декабря 2002 года.

2. Настоящий Протокол также открыт для подписания региональными организациями экономической интеграции при условии, что по меньшей мере одно из государств-членов такой организации подписало настоящий Протокол в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

3. Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или утверждению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Региональная организация экономической интеграции может сдать на хранение свою ратификационную грамоту или документ о принятии или утверждении, если по меньшей мере одно из ее государств-членов поступило таким же образом. В этой ратификационной грамоте или в документе о принятии или утверждении такая организация заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящим Протоколом. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.

4. Настоящий Протокол открыт для присоединения любого государства или любой региональной организации экономической интеграции, по меньшей мере одно из государств-членов которой является Участником настоящего Протокола. Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. При присоединении региональная организация экономической интеграции заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящим Протоколом. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.

Статья 18
Вступление в силу

1. Настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении, но он не вступает в силу до вступления в силу Конвенции. Для цели настоящего пункта любая такая грамота или документ, сданные на хранение региональной организацией экономической интеграции, не рассматриваются в качестве дополнительных к грамотам или документам, сданным на хранение государствами-членами такой организации.

2. Для каждого государства или региональной организации экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или утверждают настоящий Протокол, или присоединяются к нему после сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о таком действии, настоящий Протокол вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение таким государством или организацией соответствующей грамоты или документа или в дату вступления настоящего Протокола в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в зависимости от того, что наступает позднее.

Статья 19
Поправки

1. По истечении пяти лет после вступления в силу настоящего Протокола Государство-участник настоящего Протокола может предложить поправку и направить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который затем препровождает предлагаемую поправку Государствам-участникам и Конференции Участников Конвенции в целях рассмотрения этого предложения и принятия решения по нему. Государства-участники настоящего Протокола, принимающие участие в Конференции Участников, прилагают все усилия для достижения консенсуса в отношении каждой поправки. Если все усилия по достижению консенсуса были исчерпаны и согласия не было достигнуто, то, в качестве крайней меры, для принятия поправки требуется большинство в две трети голосов Государств-участников настоящего Протокола, присутствующих и участвующих в голосовании на заседании Конференции Участников.

2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные организации экономической интеграции осуществляют свое право голоса согласно настоящей статье, располагая числом голосов, равным числу их государств-членов, являющихся Участниками настоящего Протокола. Такие организации не осуществляют свое право голоса, если их государства-члены осуществляют свое право голоса, и наоборот.

3. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подлежит ратификации, принятию или утверждению Государствами-участниками.

4. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу в отношении Государства-участника через девяносто дней после даты сдачи им на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении такой поправки.

5. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех Государств-участников, которые выразили согласие быть связанными ею. Другие Государства-участники продолжают быть связанными положениями настоящего Протокола и любыми поправками, ратифицированными, принятыми или утвержденными ими ранее.

Статья 20
Денонсация

1. Государство-участник может денонсировать настоящий Протокол путем направления письменного уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Такая денонсация вступает в силу по истечении одного года после даты получения уведомления Генеральным секретарем.

2. Региональная организация экономической интеграции перестает быть Участником настоящего Протокола, когда все ее государства-члены денонсировали настоящий Протокол.

Статья 21
Депозитарий и языки

1. Депозитарием настоящего Протокола назначается Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

2. Подлинник настоящего Протокола, английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский тексты которого являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом уполномоченные на то своими правительствами, подписали настоящий Протокол.on top