Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Specification on September 12, 2009995
Document 995-2009-п, invalid, current version — Loss of force on May 6, 2010, on the basis - 327-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 вересня 2009 р. N 995
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 327 ( 327-2010-п ) від 23.04.2010 }
Деякі питання врегулювання
міжбюджетних відносин

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Формулу розподілу обсягу міжбюджетних
трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до
державного бюджету) між державним бюджетом та бюджетом Автономної
Республіки Крим, обласними бюджетами, бюджетами мм. Києва та
Севастополя, бюджетами міст республіканського Автономної
Республіки Крим, обласного та районного значення, районними
бюджетами, бюджетами сіл, селищ, що додається.
2. Установити, що додаткова дотація на забезпечення
фінансової стійкості бюджетів сіл, селищ та міст районного
значення через механізм вирівнювання видаткової частини бюджетів
передбачається відповідному бюджету за рахунок розподілу коштів
відповідної бюджетної програми згідно із законом про Державний
бюджет України на відповідний рік у разі, коли у планованому
бюджетному періоді зростання розрахункового обсягу бюджету села,
селища чи міста районного значення до обсягу загального фонду
бюджету, затвердженого рішенням відповідної ради про місцевий
бюджет на рік, що передує планованому, з урахуванням змін,
внесених до актів законодавства, не досягає коефіцієнта 1,2.
Порядок надання зазначеної додаткової дотації визначається
Міністерством фінансів.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України за переліком згідно з додатком.
4. Міністерству фінансів надавати роз'яснення щодо
застосування Формули, затвердженої цією постановою.
5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2009 р. N 995
ФОРМУЛА
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
(дотацій вирівнювання та коштів, що передаються
до державного бюджету) між державним бюджетом
та бюджетом Автономної Республіки Крим,
обласними бюджетами,
бюджетами мм. Києва та Севастополя,
бюджетами міст республіканського
Автономної Республіки Крим, обласного
та районного значення, районними бюджетами,
бюджетами сіл, селищ

Загальні положення
1. Ця Формула розроблена для розподілу обсягу міжбюджетних
трансфертів між державним бюджетом, бюджетом Автономної Республіки
Крим, обласними бюджетами, бюджетами мм. Києва та Севастополя,
бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим,
обласного та районного значення, районними бюджетами, бюджетами
сіл, селищ.
2. У цій Формулі застосовуються такі умовні позначення:
i - місцевий бюджет (бюджет Автономної Республіки Крим,
обласний бюджет, бюджети мм. Києва та Севастополя, бюджет міста
республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та
районного значення, районний бюджет, бюджет села, селища);
o - обласний бюджет;
ark - бюджет Автономної Республіки Крим;
m - бюджет міста республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення;
rr - районний бюджет;
mrz - бюджет міста районного значення;
smt - бюджет селища;
s - бюджет села;
kyiv - бюджет м. Києва;
sev - бюджет м. Севастополя;
u - загальні показники місцевих бюджетів;
v - зведений бюджет Автономної Республіки Крим, зведений
бюджет області.
3. Обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету, що
надається бюджету Автономної Республіки Крим, обласному бюджету,
бюджету мм. Києва та Севастополя, бюджету міста республіканського
Автономної Республіки Крим, обласного та районного значення,
районному бюджету, бюджету села, селища, або коштів, що
передаються з цих бюджетів до державного бюджету (T ),
і
визначається за загальним фондом місцевого бюджету як різниця між
розрахунковим показником обсягу видатків (V ) та розрахунковим
i обсягом доходів (кошика доходів), закріплених за відповідними
місцевими бюджетами (D ), із застосуванням коефіцієнта
izak вирівнювання (альфа ) за такою формулою:
i
T = альфа (V - D ).
i i і izak
Розрахунок обсягу доходів (кошика доходів)
місцевого бюджету, що враховується під час
визначення обсягу міжбюджетних трансфертів
4. Обсяг доходів (кошика доходів) бюджету Автономної
Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва та
Севастополя, бюджету міста республіканського Автономної Республіки
Крим, обласного та районного значення, районного бюджету, бюджету
села, селища формується з надходжень загальнодержавних податків і
зборів (обов'язкових платежів), закріплених за місцевими бюджетами
згідно із Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ).
5. Розрахунок обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за
бюджетом міста республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним
бюджетом, зведеним бюджетом району, проводиться шляхом
застосування індексу відносної податкоспроможності відповідної
адміністративно-територіальної одиниці, що визначається на основі
звітних даних про фактичні надходження відповідних податків і
зборів (обов'язкових платежів) до цих бюджетів за три останні
бюджетні періоди (базовий період), що передують рокові, в якому
формуються показники бюджету на планований бюджетний період. При
цьому враховуються втрати закріплених доходів у базовому періоді
відповідних місцевих бюджетів унаслідок надання пільг платникам
податків згідно з рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, відповідних місцевих рад.
6. У разі зміни порядку зарахування податків і зборів
(обов'язкових платежів) до місцевих бюджетів, що враховуються під
час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, здійснюється
відповідне коригування фактичних надходжень цих платежів за
відповідні роки базового періоду.
7. Розрахунок прогнозованого обсягу доходів (кошика доходів),
закріплених за бюджетом міста республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення, бюджетом Автономної
Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району,
проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного
бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних
макропоказників економічного і соціального розвитку України на
планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу
відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної
одиниці за такою формулою:
RD = (K х N х D ) / N ,
izak i5 i3 U5 u3
де К - індекс відносної податкоспроможності
i5 адміністративно-територіальної одиниці (з чотирма знаками після
коми), який визначається за такою формулою:
K = (Dr / N ) / ((сума) Dr / N ),
i5 i i3 i u3
Dr = D х (N + N + N ) x К x Z / (N + N + N ),
i U5 i1 i2 i3 i4 i u1 u2 u3
де Dr - попередній прогноз обсягу доходів (кошика доходів),
i закріплених за бюджетом міста республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення, бюджетом Автономної
Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району,
проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного
бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних
макропоказників економічного і соціального розвитку України на
планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу
відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної
одиниці;
D - прогнозований обсяг доходів (кошика доходів), U5 закріплених за усіма місцевими бюджетами на планований бюджетний
період;
N , N , N , N , N , N - чисельність наявного населення u1 u2 u3 i1 i2 i3 України та адміністративно-територіальної одиниці за відповідний
рік базового періоду (на 1 січня року, що настає за базовим);
К - індекс відносної податкоспроможності i4 адміністративно-територіальної одиниці, який визначається за
такими формулами:
якщо K > K , то K = K - (2 х (K - K ) + (K -
i3 i1 i4 i3 i1 i2 i2
- K )) / 3 - ((K - K ) + (K - K )) / 2;
i3 i1 i2 i2 i3
InKi3 - (2 х (InKi1 - InKi2) +
якщо K < K , то K = E
i3 i1 i4
+ (InKi2 - InKi3)) / 3 - ((InKi1 - InKi2) + + (InKi2 - InKi3))/ 2
,
де E - число Ейлера - математична стала, яка приблизно
дорівнює 2,71828182846;
In - натуральний логарифм;
K , K , K , - індекси відносної податкоспроможності i-тої i1 i2 i3 адміністративно-територіальної одиниці відповідного року базового
періоду, які визначаються за такими формулами:
K = [(D + L ) / N ] / [(D + L ) / N ]; i1 i1 i1 i1 u1 u1 u1
K = [(D + L ) / N ] / [(D + L ) / N ]; i2 i2 i2 i2 u2 u2 u2
K = [(D + L ) / N ] / [(D + L ) / N ], i3 i3 i3 i3 u3 u3 u3
де D , D , D , D , D , D - обсяг доходів (кошика
u1 u2 u3 i1 i2 i3 доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та за кожним
окремо взятим бюджетом міста республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення, бюджетом Автономної
Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, за
звітними даними про їх фактичні надходження за відповідні роки
базового періоду;
L , L , L , L , L , L - сума наданих органами u1 u2 u3 i1 i2 i3 місцевого самоврядування пільг з податків і зборів (обов'язкових
платежів), що включені до обсягу доходів (кошика доходів),
закріплених за усіма місцевими бюджетами та за кожним окремо
взятим бюджетом міста республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення, бюджетом Автономної Республіки Крим,
обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, за відповідні роки
базового періоду;
Z - коефіцієнт коригування доходів унаслідок впливу і фінансової кризи
Z = K / K ,
i ifakt iprohn
де K - фактичний індекс відносної податкоспроможності
ifakt адміністративно-територіальної одиниці за звітними даними року, що
передує планованому, який визначається за такою формулою:
K = [D / N ] / [D / N ],
ifakt i4 i3 u4 u3
де D , D - обсяг доходів (кошика доходів), що враховуються
u4 i4 під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, закріплених за
усіма місцевими бюджетами та за кожним окремо взятим бюджетом
міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом,
зведеним бюджетом району за звітними даними про надходження таких
доходів у році, що передує планованому, без урахування обсягу
податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового
забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують
військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу;
K - прогнозний індекс відносної податкоспроможності iprohn адміністративно-територіальної одиниці у році, що передує
планованому, який визначається за такими формулами:
якщо K > K , то K = K + 2 х K - 2 х (K +
i3 i1 iprohn i2 i3 i1
+ K + K ) / 3,
i2 i3
InKi2 + 2 х InKi3 - 2 х якщо K < K , то K = E
i3 i1 iprohn
x (InKi1 + InKi2 + InKi3) / 3
.
Для стимулювання бюджетів міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення, бюджетів Автономної
Республіки Крим, обласних бюджетів, зведених бюджетів районів, які
щороку підвищують обсяг доходів, що враховуються під час
визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, розрахунковий показник
обсягу доходів (кошика доходів) обчислюється з урахуванням
показника стимулювання (SD ), який визначається за такою
izak формулою:
SD = RD х 1 / g х g' при g > g';
izak izak
SD = RD при g < g',
izak izak
де g - коефіцієнт зростання обсягів доходів місцевих
бюджетів, що визначається за такою формулою:
g = RD / D ,
izak io
де D - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) у
io поточному році, закріплених за кожним окремо взятим бюджетом міста
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом,
зведеним бюджетом району, без урахування обсягу податку з доходів
фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці та
особи рядового і начальницького складу;
g' - усереднений коефіцієнт для відповідного рівня бюджетів:
зведених бюджетів районів, бюджетів міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, мм. Києва та
Севастополя; бюджету Автономної Республіки Крим та обласних
бюджетів.
Для недопущення зменшення прогнозованого обсягу доходів
місцевих бюджетів, визначеного виходячи з основних прогнозних
макропоказників економічного і соціального розвитку України на
планований бюджетний період, обсяг доходів (кошика доходів),
закріплених за бюджетами міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення, бюджетом Автономної
Республіки Крим, обласними бюджетами, зведеними бюджетами районів,
на прогнозний період визначається за такою формулою:
D = SD + (K х N х DD / N ) + D ,
izak izak i5 i3 U5 u3 w
де DD - обсяг доходів (кошика доходів), необхідний для
U5 відновлення загального обсягу доходів місцевих бюджетів, що
визначається за такою формулою:
DD = D - SD ,
U5 U5 uzak
де SD - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) з
uzak урахуванням показника стимулювання на прогнозний період в Україні
в цілому;
D - обсяг податку з доходів фізичних осіб, що утримується з w грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які
одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького
складу, для кожної адміністративно-територіальної одиниці.
8. Розрахунок прогнозованого обсягу доходів (кошика доходів)
районного (міського) бюджету, бюджетів сіл, селищ, міст районного
значення проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів
зведеного бюджету району (міста), врахованого під час визначення
обсягу міжбюджетного трансферту між державним бюджетом та зведеним
бюджетом району (міста), на планований бюджетний період із
застосуванням індексу відносної податкоспроможності
адміністративно-територіальної одиниці за такою формулою:
rd = (k х n х d ) / n ,
izak ip1 i3 prohn u3
k = (d /n )/((сума) d / n ), ip1 ri i3 ri u3
d = d х (n + n + n ) х z х k / (n + ri prohn i1 i2 i3 i iprohn p1 u1
+ n + n ),
u2 u3
де k - розрахунковий індекс відносної податкоспроможності
ip1 районного (міського) бюджету, бюджетів сіл, селищ, міст районного
значення у планованому бюджетному періоді (визначається до
четвертого знака після коми);
d - попередній прогнозований обсяг доходів (кошика доходів) ri у планованому бюджетному періоді районного (міського) бюджету,
бюджетів сіл, селищ, міст районного значення;
d - прогнозований обсяг доходів (кошика доходів) prohn зведеного бюджету району (міста), врахований під час визначення
обсягу міжбюджетного трансферту між державним бюджетом та зведеним
бюджетом району (міста), на планований бюджетний період без
урахування обсягу податку з доходів фізичних осіб, що утримується
з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які
одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького
складу;
n , n , n , n , n і n - чисельність наявного u1 u2 u3 i1 i2 i3 населення району (міста) та адміністративно-територіальної одиниці
за відповідний рік базового періоду (на 1 січня року, що настає за
базовим);
z - коефіцієнт коригування доходів унаслідок впливу i фінансової кризи, який визначається за такою формулою:
z = k / k ,
i ifakt iprohn
де k - фактичний індекс відносної податкоспроможності
ifakt районного (міського) бюджету, бюджетів сіл, селищ, міст районного
значення за звітними даними року, що передує планованому, який
визначається за такою формулою:
k = [d / n ] / [d / n ],
ifakt i4 i3 u4 u3
де d , d - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за
u4 i4 зведеним бюджетом району (міста) та районним (міським) бюджетом,
бюджетами сіл, селищ, міст районного значення за звітними даними
про надходження таких доходів у році, що передує планованому;
k - прогнозний індекс відносної податкоспроможності iprohn районного (міського) бюджету, бюджетів сіл, селищ, міст районного
значення у році, що передує планованому, який у відповідних умовах
визначається за такими формулами:
якщо k > k , то k = k + 2 х k - 2 х (k + k +
i3 i1 iprohn i2 i3 i1 i2
+ k ) / 3;
i3
Inki2 + 2 х Inki3 -2 х (Inki1 + якщо k < k , то k = E
i3 i1 iprohn
+ Inki2 + Inki3) / 3
;
k - прогнозний індекс відносної податкоспроможності iprohn p1 районного (міського) бюджету, бюджетів сіл, селищ, міст районного
значення у планованому бюджетному періоді, який у відповідних
умовах визначається за такими формулами:
якщо k > k , то k = k - (2 х (k - k ) +
i3 i1 iprohn p1 i3 i1 i2
+ (k - k )) / 3 - ((k - k ) + (k - k )) / 2;
i2 i3 i1 i2 i2 i3
Inki3 - (2 х (Inki1 -
якщо k < k то k = E
i3 i1 iprohn p1
- Inki2) + (Inki2 - Inki3)) / 3 - ((Inki1 - Inki2) + (Inki2 -
- Inki3)) / 2
,
де E - число Ейлера - математична стала, яка приблизно
дорівнює 2,71828182846;
In - натуральний логарифм;
k , k , k - індекси відносної податкоспроможності i1 i2 i3 районного (міського) бюджету, бюджетів сіл, селищ, міст районного
значення відповідного року базового періоду, що визначаються за
такими формулами:
k = [(d + l ) / n ] / [(d + l ) / n ]; i1 i1 i1 i1 u1 u1 u1
k = [(d + l ) / n ] / [(d + l ) / n ]; i2 i2 i2 i2 u2 u2 u2
k = [(d + l ) / n ] / [(d + l ) / n ], i3 i3 i3 i3 u3 u3 u3
де d , d , d , d , d і d - обсяг доходів (кошика
u1 u2 u3 i1 i2 i3 доходів), закріплених за зведеним бюджетом району (міста) та
районним (міським) бюджетом, бюджетами сіл, селищ, міст районного
значення за звітними даними про фактичні надходження таких доходів
за відповідні роки базового періоду;
l , l , l , l , l і l - сума наданих органами u1 u2 u3 i1 i2 i3 місцевого самоврядування пільг з податків і зборів (обов'язкових
платежів), що включена до обсягу доходів (кошика доходів),
закріплених за зведеним бюджетом району (міста) та районним
(міським) бюджетом, бюджетами сіл, селищ, міст районного значення
за відповідні роки базового періоду.
Обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за районним
(міським) бюджетом, бюджетами сіл, селищ, міст районного значення,
на планований бюджетний період визначається за такою формулою:
d = rd + d ,
izak izak w
де d - обсяг податку з доходів фізичних осіб, що утримується
w з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які
одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького
складу, для кожного районного (міського) бюджету, бюджетів сіл,
селищ, міст районного значення.
9. Для місцевих бюджетів, кошти яких передаються до
державного бюджету, застосовується коефіцієнт вирівнювання
(альфа ), який має значення: i
для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів,
бюджету м. Севастополя, бюджетів міст республіканського Автономної
Республіки Крим, обласного та районного значення, районних
бюджетів, бюджетів сіл, селищ - 0;
для бюджету м. Києва - 0,95.
Під час проведення розрахунків для всіх дотаційних бюджетів
обсягу міжбюджетних трансфертів на планований бюджетний період
коефіцієнт вирівнювання (альфа ) береться за 1.
i
Додаткові кошти, залишені місцевим бюджетам у зв'язку із
застосуванням коефіцієнта вирівнювання (альфа ), розподіляються
i насамперед між галузями, видатки на розвиток яких враховуються під
час визначення міжбюджетних трансфертів.
Розрахунок показника обсягу
видатків місцевих бюджетів,
що враховується під час визначення обсягу
міжбюджетних трансфертів
10. Розрахункові показники обсягів видатків місцевих бюджетів
визначаються окремо для кожної галузі виходячи із загальних
ресурсів зведеного бюджету України і місцевих бюджетів та
першочерговості соціальних видатків.
11. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету Автономної
Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва та
Севастополя, бюджету міста республіканського Автономної Республіки
Крим, обласного та районного значення, районного бюджету, бюджету
села, селища визначається на основі фінансових нормативів
бюджетної забезпеченості та коригувальних коефіцієнтів до них з
розрахунку на душу населення (державне управління, місцева пожежна
охорона, охорона здоров'я, культура і мистецтво, фізична культура
і спорт, соціальні програми стосовно сім'ї, жінок, молоді та
дітей), на дитину або учня (освіта), отримувача соціальних послуг
(соціальний захист та соціальне забезпечення).
12. Розрахунковий показник обсягу видатків місцевих бюджетів,
що враховується під час визначення обсягу міжбюджетних
трансфертів, дорівнює сумі розрахункових показників за основними
видами видатків цього бюджету і для:
1) бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету,
бюджету мм. Києва та Севастополя, бюджету міста республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, районного
бюджету визначається за такою формулою:
V = V + V + V + V + V + V + V + V ,
i yi zi oi si ki fi di hi
2) бюджету села, селища, міста районного значення
визначається за такою формулою:
V = V + V + V + V + V + V ,
i yi pi zi oi ki hi
де V - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання
yi органів управління;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на пожежну pi охорону;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на охорону zi здоров'я;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на освіту; oi
V - розрахунковий показник обсягу видатків на соціальний si захист та соціальне забезпечення;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на культуру і ki мистецтво;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на фізичну fi культуру і спорт;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на інші заходи; di
V - розрахунковий показник обсягу видатків на hi нерозподілений резерв коштів місцевих бюджетів.
Розрахунок показника обсягу видатків на
утримання органів управління
13. Показники обсягу видатків обласного бюджету, бюджету мм.
Києва та Севастополя на утримання органів управління визначаються
виходячи з чисельності працівників цих органів, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2000 р. N 890
( 890-2000-п ) "Про реалізацію абзацу третього статті 63 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 23, ст. 941), співвідношення показників
обсягів видатків відповідних рівнів бюджетів на цю мету, що
склалося за даними зведення місцевих бюджетів, за такими
формулами:
V = H х A ;
yi yi i
V = H х A + V х K + V ;
y kyiv(sev) yi kyiv(sev) yu y kyiv(sev) adm kyiv
H = V х K / A ,
yi yu yob u
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
yi утримання органів управління з обласного бюджету та бюджету
мм. Києва та Севастополя;
V - розрахунковий показник обсягу видатків місцевих yu бюджетів в Україні в цілому на утримання органів управління у
планованому бюджетному періоді;
V - розрахунковий показник обсягу видатків бюджету adm kyiv м. Києва на утримання апарату міської та районних у місті
держадміністрацій, у тому числі фінансових органів
(V = V х K ). На планований бюджетний період
adm kyiv yu yadm kyiv K має значення 0,03111;
yadm kyiv
K - частка видатків обласного бюджету на утримання органів yob місцевого самоврядування у загальному обсязі видатків на цю мету
за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими
радами на 2003 рік з урахуванням введення додаткового коригуючого
коефіцієнта для бюджетів міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення (K ), і видатків на
y2 утримання додаткової чисельності працівників сільських, селищних,
міських (міст районного значення) рад, що вводиться з 1 січня
2010 року. На планований бюджетний період K має значення
yob 0,02593;
K - частка видатків бюджету мм. Києва та y kyiv(sev) Севастополя на утримання районних у містах рад у загальному обсязі
видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів,
затверджених місцевими радами на 2003 рік з урахуванням введення
додаткового коригуючого коефіцієнта для бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
(K ), і видатків на утримання додаткової чисельності працівників
y2 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, що
вводиться з 1 січня 2010 року. На планований бюджетний період
K має значення 0,00185, K - 0,00066;
y kyiv y sev
A - загальна чисельність працівників апарату обласної, u Київської і Севастопольської міської ради;
A - чисельність працівників апарату обласної, Київської та i Севастопольської міської ради, затверджена постановою Кабінету
Міністрів України від 2 червня 2000 р. N 890 ( 890-2000-п ) "Про
реалізацію абзацу третього статті 63 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2000 рік" (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 23, ст. 941);
A - чисельність працівників апарату міської ради kyiv(sev) мм. Києва та Севастополя.
14. Показник обсягу видатків бюджету Автономної Республіки
Крим на утримання органів управління визначається за такою
формулою:
V = V х K ,
y ark yu y ark
де K - частка обсягу видатків бюджету Автономної
y ark Республіки Крим на утримання органів управління, в тому числі
Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, у загальному
обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів,
затверджених відповідними радами на 2003 рік з урахуванням
введення додаткового коригуючого коефіцієнта для бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
(K ), і видатків на утримання додаткової чисельності працівників
y2 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, що
вводиться з 1 січня 2010 року. На планований бюджетний період
K має значення 0,02546.
y ark
15. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету міста
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
на утримання органів управління визначається за такою формулою:
V = H х N х K х K + V ,
ymi ymi mi y1 y2 ymgi
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
ymi утримання органів управління, в тому числі фінансових органів, з
бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення, який визначається за такою формулою:
H = (V х K - V ) / (сума) (N х K х K ),
ymi yu ym ymgi mi y1 y2
де V - додатковий обсяг видатків бюджету міста
ymgi республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в
Україні" ( 56/95-ВР );
K - частка видатків бюджетів міст республіканського ym Автономної Республіки Крим та обласного значення на утримання
органів управління у загальному обсязі видатків на цю мету за
даними зведення місцевих бюджетів, затверджених відповідними
радами на 2003 рік з урахуванням введення додаткового коригуючого
коефіцієнта для бюджетів міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення (K ), і видатків на
y2 утримання додаткової чисельності працівників сільських, селищних,
міських (міст районного значення) рад, що вводиться з 1 січня
2010 року. На планований бюджетний період K має значення
ym 0,29890;
K - коригуючий коефіцієнт для бюджетів міст y1 республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, що має 15 значень залежно від чисельності населення
міста (без урахування населення сіл, селищ та міст, що входять до
його складу і мають відповідну раду);
N - чисельність наявного населення міста республіканського mi Автономної Республіки Крим та обласного значення на 1 січня року,
що передує планованому (без урахування населення сіл, селищ та
міст, що входять до його складу і мають відповідну раду);
K - коригуючий коефіцієнт для бюджетів міст y2 республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
з чисельністю населення до 28 тис. осіб, які відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 614
( 614-2005-п ) "Деякі питання віднесення областей та міст до груп
за оплатою праці" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30,
ст. 1798) належать до III групи міст за оплатою праці. Розмір
коефіцієнта визначається індивідуально для кожного міста (з
чотирма знаками після коми) як частка від співвідношення
мінімальної чисельності населення, встановленої для міст, які
належать до III групи за оплатою праці (28 тис. осіб), до
чисельності наявного населення відповідного міста на 1 січня року,
що передує планованому (без урахування населення сіл, селищ та
міст, що входять до його складу і мають відповідну раду).
Для бюджетів інших міст розмір K має значення 1.
y2
Розмір коригуючого коефіцієнта для бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення на планований бюджетний період
------------------------------------------------------------------ |Чисельність наявного населення міста|Коригуючий коефіцієнт (K )| | республіканського Автономної | y1 | | Республіки Крим та обласного | | |значення на 1 січня року, що передує| | | планованому (без урахування | | | населення сіл, селищ та міст, що | | | входять до його складу і мають | | | відповідну раду), тис. осіб | | |------------------------------------+---------------------------| | Понад 1500 | 0,64 | |------------------------------------+---------------------------| | 1101-1500 | 0,68 | |------------------------------------+---------------------------| | 1001-1100 | 0,73 | |------------------------------------+---------------------------| | 701-1000 | 0,77 | |------------------------------------+---------------------------| | 501-700 | 0,82 | |------------------------------------+---------------------------| | 401-500 | 0,87 | |------------------------------------+---------------------------| | 351-400 | 0,91 | |------------------------------------+---------------------------| | 301-350 | 0,96 | |------------------------------------+---------------------------| | 251-300 | 1 | |------------------------------------+---------------------------| | 201-250 | 1,05 | |------------------------------------+---------------------------| | 151-200 | 1,09 | |------------------------------------+---------------------------| | 101-150 | 1,14 | |------------------------------------+---------------------------| | 81-100 | 1,19 | |------------------------------------+---------------------------| | 31-80 | 1,23 | |------------------------------------+---------------------------| | До 30 | 1,27 | ------------------------------------------------------------------
16. Розрахунковий показник обсягу видатків районних бюджетів
на утримання органів управління визначається за такою формулою:
V = H х L + V ,
yri yri ri yrgi
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
yri утримання органів управління з районних бюджетів, який
визначається за такою формулою:
H = (V х K - V ) / (сума) L ,
yri yu yr yrgi ri
де V - розрахунковий показник обсягу додаткових видатків
yrgi районних бюджетів згідно із Законом України "Про статус гірських
населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР );
K - частка видатків районних бюджетів на утримання органів yr управління у загальному обсязі видатків на цю мету, визначена
виходячи з обсягу видатків на їх утримання, врахованих у
міжбюджетному трансферті на 2009 рік, з урахуванням видатків на
утримання додаткової чисельності працівників сільських, селищних,
міських (міст районного значення) рад, що вводиться з 1 січня
2010 року. На планований бюджетний період K має значення
yr 0,09416;
L - штатна чисельність працівників районних рад відповідно ri до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р.
N 1349 ( 1349-97-п ) "Про фінансове забезпечення діяльності
органів місцевого самоврядування" - із змінами, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України від 3 травня 1999 р. N 758
( 758-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 18, ст. 794),
від 23 травня 2009 р. N 494 ( 494-2009-п ) (Офіційний вісник
України, 2009 р., N 39, ст. 1295) і від 8 липня 2009 р. N 688
( 688-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 51,
ст. 1733), встановлена за такими нормативами:
Норматив штатної чисельності працівників
районних рад залежно від чисельності
наявного населення району
------------------------------------------------------------------ | Чисельність наявного |Штатна чисельність, одиниць | | населення району на 1 січня року, | | | що передує планованому, тис. осіб | | |-----------------------------------+----------------------------| | Понад 70 | 13 | |-----------------------------------+----------------------------| | 35-70 | 12 | |-----------------------------------+----------------------------| | До 35 | 11 | ------------------------------------------------------------------
17. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджетів сіл,
селищ, міст районного значення на утримання органів управління
визначається за такою формулою:
V = V + V + V ,
yi ysli ysni yrgi
де V - розрахунковий показник обсягу видатків бюджетів
ysli сіл, селищ, міст районного значення на утримання органів
управління, визначений залежно від нормативної штатної чисельності
працівників апаратів сільських, селищних, міських рад та їх
виконавчих комітетів відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 3 грудня 1997 р. N 1349 ( 1349-97-п ) "Про фінансове
забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування" - із
змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від
3 травня 1999 р. N 758 ( 758-99-п ) (Офіційний вісник України,
1999 р., N 18, ст. 794), від 23 травня 2009 р. N 494
( 494-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 39, ст. 1295)
і від 8 липня 2009 р. N 688 ( 688-2009-п ) (Офіційний вісник
України, 2009 р., N 51, ст. 1733), який визначається за такою
формулою:
V = H х L ,
ysli ysli si
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
ysli утримання органів управління з бюджетів сіл, селищ, міст районного
значення залежно від штатної чисельності, який визначається за
такою формулою:
H = (V х K - V ) / (сума) L ,
ysli yu ysl ysgi si
де K - частка видатків бюджетів сіл, селищ, міст районного
ysl значення на утримання органів управління у загальному обсязі
видатків на цю мету, визначена залежно від штатної чисельності
апаратів сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих
комітетів. На планований бюджетний період K має значення
ysl 0,39145;
L - штатна чисельність працівників сільських, селищних, si міських рад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
3 грудня 1997 р. N 1349 ( 1349-97-п ) "Про фінансове забезпечення
діяльності органів місцевого самоврядування" - із змінами,
внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 3 травня
1999 р. N 758 ( 758-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 18, ст. 794), від 23 травня 2009 р. N 494 ( 494-2009-п )
(Офіційний вісник України, 2009 р., N 39, ст. 1295) і від 8 липня
2009 р. N 688 ( 688-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р.,
N 51, ст. 1733), встановлена за такими нормативами:
Норматив штатної чисельності працівників сільських
і селищних рад залежно від чисельності наявного
населення сіл, селищ, що входять до їх складу
------------------------------------------------------------------ |Чисельність наявного населення сіл, |Штатна чисельність, одиниць| | селищ, що входять до складу | | |відповідної ради на 1 січня року, що| | | передує планованому, тис. осіб | | |------------------------------------+---------------------------| | До 2 | 5 | |------------------------------------+---------------------------| | Від 2,001 до 2,333 | 8 | |------------------------------------+---------------------------| | Від 2,334 до 2,666 | 8,5 | |------------------------------------+---------------------------| | Від 2,667 до 4 | 9 | |------------------------------------+---------------------------| | Від 4,001 до 5 | 9,5 | |------------------------------------+---------------------------| | Від 5,001 до 6,25 | 11 | |------------------------------------+---------------------------| | Від 6,251 до 11,25 | 12 | |------------------------------------+---------------------------| | Від 11,251 до 12,5 | 13 | |------------------------------------+---------------------------| | Від 12,501 до 13,75 | 14 | |------------------------------------+---------------------------| | Від 13,751 до 16 | 15 | |------------------------------------+---------------------------| | Від 16,001 до 17 | 16 | |------------------------------------+---------------------------| | Від 17,001 до 20 | 17 | |------------------------------------+---------------------------| | Понад 20 | 18 | ------------------------------------------------------------------
Норматив штатної чисельності працівників міських
(міст районного значення) рад залежно від чисельності
наявного населення міста
------------------------------------------------------------------ |Чисельність наявного населення міста|Штатна чисельність, одиниць| |районного значення на 1 січня року, | | | що передує планованому, тис. осіб | | |------------------------------------+---------------------------| | До 5 | 8 | |------------------------------------+---------------------------| | Від 5,001 до 10 | 14 | |------------------------------------+---------------------------| | Від 10,001 до 10,555 | 15 | |------------------------------------+---------------------------| | Від 10,556 до 11,11 | 16 | |------------------------------------+---------------------------| | Від 11,111 до 11,665 | 17 | |------------------------------------+---------------------------| | Від 11,666 до 12,22 | 18 | |------------------------------------+---------------------------| | Від 12,221 до 12,775 | 19 | |------------------------------------+---------------------------| | Від 12,776 до 13,33 | 20 | |------------------------------------+---------------------------| | Від 13,331 до 13,885 | 21 | |------------------------------------+---------------------------| | Від 13,886 до 14,44 | 22 | |------------------------------------+---------------------------| | Від 14,441 до 16,625 | 23 | |------------------------------------+---------------------------| | Від 16,626 до 18,25 | 24 | |------------------------------------+---------------------------| | Від 18,251 до 19,875 | 25 | |------------------------------------+---------------------------| | Від 19,876 до 21,5 | 26 | |------------------------------------+---------------------------| | Від 21,501 до 23,125 | 27 | |------------------------------------+---------------------------| | Від 23,126 до 24,75 | 28 | |------------------------------------+---------------------------| | Від 24,751 до 26,375 | 29 | |------------------------------------+---------------------------| | Від 26,376 до 29 | 30 | |------------------------------------+---------------------------| | Від 29,001 до 33 | 36 | |------------------------------------+---------------------------| | Понад 33,001 | 42 | ------------------------------------------------------------------
V - розрахунковий показник обсягу додаткових видатків ysgi бюджетів сіл, селищ, міст районного значення згідно із Законом
України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"
( 56/95-ВР ), який визначається за такою формулою:
V = H х N ,
ysni ysni si
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
ysni утримання органів управління з бюджетів сіл, селищ, міст районного
значення залежно від чисельності наявного населення сіл, селищ,
міст визначається за такою формулою:
H = V х K / (сума) N ,
ysni yu ysn si
де K - частка видатків бюджетів сіл, селищ, міст районного
ysn значення на утримання органів управління у загальному обсязі
видатків на цю мету, визначена залежно від чисельності наявного
населення сіл, селищ, міст. На планований бюджетний період K
ysn
має значення 0,13048;
N - чисельність наявного населення сіл, селищ, міст на si 1 січня року, що передує планованому.
Розрахунок показника обсягу видатків
на місцеву пожежну охорону
18. Розрахунковий показник обсягу видатків на місцеву пожежну
охорону для бюджету села, селища, міста районного значення, в яких
відсутні підрозділи державної пожежної охорони, визначається
залежно від загального обсягу ресурсів місцевих бюджетів на
місцеву пожежну охорону та чисельності наявного населення села,
селища, міста районного значення, в яких відсутні підрозділи
державної пожежної охорони, на 1 січня року, що передує
планованому, за такою формулою:
V = H x N ,
pi pi i
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
pi місцеву пожежну охорону на одного жителя села, селища, міста
районного значення, в яких відсутні підрозділи державної пожежної
охорони, який визначається за такою формулою:
H = V / N ,
pi pu pu
де V - загальний обсяг видатків на місцеву пожежну охорону
pu бюджетів сіл, селищ, міст районного значення, в яких відсутні
підрозділи державної пожежної охорони;
N - загальна чисельність наявного населення сіл, селищ, pu міст районного значення, в яких відсутні підрозділи державної
пожежної охорони на 1 січня року, що передує планованому;
N - чисельність наявного населення села, селища, міста i районного значення, в яких відсутні підрозділи державної пожежної
охорони, на 1 січня року, що передує планованому.
Розрахунок показника обсягу видатків на освіту
19. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту
визначається залежно від загального обсягу ресурсів місцевих
бюджетів на освіту, фінансових нормативів бюджетної забезпеченості
однієї дитини дошкільного віку, одного учня загальноосвітнього,
позашкільного, професійно-технічного навчального закладу
приведених контингентів дітей дошкільного віку на 1 січня року, що
передує планованому бюджетному періодові, учнів усіх типів
загальноосвітніх навчальних закладів на 5 вересня року, що передує
поточному бюджетному періодові, учнів позашкільних та
професійнотехнічних навчальних закладів на 1 січня року, що
передує планованому бюджетному періодові.
20. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету Автономної
Республіки Крим та обласного бюджету на освіту визначається за
такою формулою:
V = H х (U х K + U х K + U х K + U х K + U х oi o o ob f f w w gt gt t
х K + U х K + U х K + U + U х K + U х K + U х
t si si gz gz z h h gh gh d
x K + U х K ) + H х (U + U х K + U х
d c c c ptnz ptnzc ptnzc ptnzg
х K ) х (K / K ) + H х (U + U х K ) +
ptnzg vptnz wptnz v pnzo pnzob pnzob
+ V + S + S ,
ark st gd
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
o одного учня;
U - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл у цілому в o Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі;
K - коефіцієнт коригування загальнообласних (міських, ob мм. Києва та Севастополя), загальнореспубліканських в Автономній
Республіці Крим видатків на підвищення кваліфікації та підготовку
кадрів (крім робітничих кадрів та фахівців з вищою освітою у вищих
навчальних закладах III-IV рівня акредитації Автономної Республіки
Крим), на здійснення інших заходів обласного, республіканського в
Автономній Республіці Крим значення для загальної освіти. На
планований бюджетний період K має значення 0,072;
ob
U - кількість учнів, крім учнів з числа дітей-сиріт та f дітей, позбавлених батьківського піклування, загальноосвітніх
шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною
підготовкою;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів загальноосвітніх f шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною
підготовкою до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На
планований бюджетний період K має значення 6,5;
f
U - кількість учнів (включаючи студентів), крім учнів w (студентів) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, училищ олімпійського резерву, училищ,
шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів (включаючи w студентів) училищ олімпійського резерву, училищ, шкіл-інтернатів
(ліцеїв) фізичної культури і спорту до кількості учнів
загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K має
w значення 8,4;
U - кількість вихованців, крім вихованців з числа gt дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
загальноосвітніх шкіл-інтернатів, розташованих у населених
пунктах, яким надано статус гірських;
K - коефіцієнт приведення кількості вихованців gt загальноосвітніх шкіл-інтернатів, розташованих у населених
пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів
загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K має
gt значення 5,7;
U - кількість учнів, що приходять на навчання до gz загальноосвітніх шкіл-інтернатів, розташованих у населених
пунктах, яким надано статус гірських;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів, що приходять на gz навчання до загальноосвітніх шкіл-інтернатів, розташованих у
населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів
загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K має
gz значення 1,1;
U - кількість вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, t крім вихованців шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою
військово-фізичною підготовкою, вихованців загальноосвітніх
санаторних шкіл-інтернатів та вихованців з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування;
K - коефіцієнт приведення кількості вихованців t загальноосвітніх шкіл-інтернатів до кількості учнів
загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K має
t значення 5;
U - кількість вихованців загальноосвітніх санаторних si шкіл-інтернатів, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування;
K - коефіцієнт приведення кількості вихованців si загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів до кількості учнів
загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K має
si значення 5,4;
U - кількість учнів, що приходять на навчання до z загальноосвітніх шкіл-інтернатів;
U - кількість вихованців, крім вихованців з числа gh дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції
розумового та (або) фізичного розвитку, розташованих у населених
пунктах, яким надано статус гірських;
K - коефіцієнт приведення кількості вихованців спеціальних gh шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та
(або) фізичного розвитку, розташованих у населених пунктах, яким
надано статус гірських, до кількості учнів загальноосвітніх шкіл.
На планований бюджетний період K має значення 7,5;
gh
U - кількість вихованців, крім вихованців з числа h дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції
розумового та (або) фізичного розвитку;
K - коефіцієнт збільшення кількості вихованців спеціальних h шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та
(або) фізичного розвитку, до кількості учнів загальноосвітніх
шкіл. На планований бюджетний період K має значення 6,6;
h
U - кількість учнів, що приходять на навчання до спеціальних d шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та
(або) фізичного розвитку;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів, що приходять на d навчання до спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують
корекції розумового та (або) фізичного розвитку, до кількості
учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K має
d значення 2,5;
U - кількість учнів та вихованців, що перебувають на повному c державному утриманні у загальноосвітніх навчальних закладах різних
типів, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів та вихованців, що c перебувають на повному державному утриманні, у загальноосвітніх
навчальних закладах різних типів, з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, до кількості учнів
загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K має
c значення 12,02;
H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного u учня професійно-технічного навчального закладу;
U - кількість учнів професійно-технічних навчальних ptnz закладів (крім учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, і учнів професійно-технічних навчальних
закладів, розташованих у населених пунктах, яким надано статус
гірських) на 1 січня року, що передує планованому;
U - кількість учнів професійно-технічних навчальних ptnzc закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів ptnzc професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, до кількості учнів
професійно-технічних навчальних закладів. На планований бюджетний
період K має значення 1,9;
ptnzc
U - кількість учнів професійно-технічних навчальних ptnzg закладів, розташованих у населених пунктах, яким надано статус
гірських;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів ptnzg професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у населених
пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів
професійно-технічних навчальних закладів. На планований бюджетний
період K має значення 1,1;
ptnzg
K - коефіцієнт збільшення видатків на підготовку кадрів wptnz у професійно-технічних навчальних закладах і-тої
адміністративно-територіальної одиниці у планованому бюджетному
періоді порівняно з обсягом видатків у році, що передує
планованому бюджетному періодові;
K - коефіцієнт вирівнювання, що застосовується у vptnz перехідний період залежно від значення коефіцієнта збільшення
видатків на підготовку кадрів у професійно-технічних навчальних
закладах і має такі значення:
K < 1,198336999 - K 1,198336999;
wptnz vptnz
K > 1,228336999 - K 1,228336999.
wptnz vptnz
Якщо K має значення більш як 1,198336999 або менш як
wptnz 1,228336999, вирівнювання не проводиться і коефіцієнти K і
vptnz K не застосовуються;
wptnz
H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного v учня (вихованця, слухача) позашкільного навчального закладу;
U - кількість учнів (вихованців, слухачів) позашкільних pnzo навчальних закладів комунальної форми власності республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення на 1 січня року,
що передує планованому;
U - кількість учнів (вихованців, слухачів) позашкільних pnzob навчальних закладів комунальної форми власності в цілому в
Автономній Республіці Крим, області (крім учнів (вихованців,
слухачів) позашкільних навчальних закладів комунальної форми
власності обласного значення);
K - коефіцієнт коригування видатків бюджету Автономної pnzob Республіки Крим та обласного бюджету на здійснення заходів з
позашкільної роботи з дітьми. На планований бюджетний період
K має значення 0,018;
pnzob
V - видатки на підготовку фахівців у вищих навчальних ark закладах III-IV рівня акредитації Автономної Республіки Крим,
обсяг яких визначається за окремим розрахунком;
S - додаткові асигнування на планований бюджетний період, st обсяг яких визначається за окремим розрахунком, для виплати
стипендій учням професійно-технічних та студентам вищих навчальних
закладів I-IV рівня акредитації, в тому числі дітям-сиротам та
дітям, позбавленим батьківського піклування; для виплати щорічної
допомоги на придбання навчальної літератури в розмірі трьох
мінімальних ординарних (звичайних) академічних стипендій особам
віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, учням та студентам, які в період
навчання віком від 18 до 23 років залишилися без батьків; для
виплати одноразової адресної грошової допомоги в п'ятикратному
розмірі мінімальної заробітної плати випускникам вищих навчальних
закладів комунальної форми власності, які здобули освіту за
напрямами і спеціальностями педагогічного та медичного профілю і
уклали на строк не менш як три роки договір про роботу відповідно
у загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах та
медичних закладах, визначених органами управління освітою та
охороною здоров'я;
S - додаткові асигнування на планований бюджетний період gd для виплати одноразової грошової допомоги в розмірі шести
прожиткових мінімумів дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням)
або на повному державному утриманні, під час працевлаштування їх
після закінчення навчального закладу, обсяг яких визначається за
окремим розрахунком.
Під час формування та затвердження відповідних місцевих
бюджетів на планований бюджетний період не допускається зменшення
обсягу цільових видатків на підготовку робітничих кадрів у
професійно-технічних навчальних закладах (крім закладів, що
здійснюють підготовку кваліфікованих робітників за професіями для
загальних потреб економіки), що враховуються під час визначення
обсягу міжбюджетних трансфертів.
21. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту бюджету
міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, районного бюджету визначається за такою формулою:
V = H х (D х K + D х K + D х K + D х K + oi d m nm s ns gm gnm gs gns
+ D х K + D х K + D х
mr-nvk nmr-nvk sr-nvk nsr-nvk gmr-nvk
x K + D х K ) + H х (U х K + U х
gnmr-nvk gsr-nvk gnsr-nvk o gm gm gmr
x K + U х K + U х K + U х K + U х K + U х
gmr gs gs m m mr mr s s bm(r)
x K + U х K + U х K + U х K + U х K + U х K +
bm(r) jm(r) j f f w w gt gt t t
+ U х K + U + U х K ) + S + S + V + H х
gz gz z c c d gd tzn(r) v
x (U + U х K + U х K ),
pnzm pnzgm pnzgm pnzr pnzr
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну
d дитину дошкільного віку;
D - кількість дітей віком 0-6 років міської місцевості міст m республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
(крім дітей віком 0-6 років населених пунктів, яким надано статус
гірських) на 1 січня року, що передує планованому за статистичними
даними з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних
закладів;
D - кількість дітей віком 0-6 років сільської місцевості s міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення (крім дітей віком 0-6 років населених пунктів, яким
надано статус гірських) на 1 січня року, що передує планованому,
за статистичними даними з урахуванням дітей, прикріплених до
дошкільних навчальних закладів;
D - кількість дітей віком 0-6 років міської місцевості міст gm республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, яким надано статус гірських, на 1 січня року, що передує
планованому, за статистичними даними з урахуванням дітей,
прикріплених до дошкільних навчальних закладів;
D - кількість дітей віком 0 - 6 років сільської місцевості gs міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, яким надано статус гірських, на 1 січня року, що передує
планованому, за статистичними даними з урахуванням дітей,
прикріплених до дошкільних навчальних закладів;
K - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком 0-6 років (з nm урахуванням прикріплених дітей) дошкільними закладами у міській
місцевості міст республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення (крім дітей віком 0-6 років населених пунктів,
яким надано статус гірських). На планований бюджетний період K
nm
має індивідуальне значення для кожної
адміністративно-територіальної одиниці;
K - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком 0-6 років (з ns урахуванням прикріплених дітей) дошкільними закладами у сільській
місцевості міст республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення (крім дітей віком 0-6 років населених пунктів,
яким надано статус гірських). На планований бюджетний період K
ns
має індивідуальне значення для кожної
адміністративно-територіальної одиниці;
K - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком 0-6 років gnm (з урахуванням прикріплених дітей) дошкільними закладами,
розташованими у міській місцевості міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, яким надано
статус гірських, збільшений в 1,1 раза. На планований бюджетний
період K має індивідуальне значення для кожної
gnm
адміністративно-територіальної одиниці;
K - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком 0-6 років gns (з урахуванням прикріплених дітей) дошкільними закладами,
розташованими у сільській місцевості міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, яким надано
статус гірських, збільшений в 1,1 раза. На планований бюджетний
період K має індивідуальне значення для кожної
gns
адміністративно-територіальної одиниці;
D - кількість дітей віком 0-6 років міської місцевості mr-nvk сіл, селищ, селищ міського типу, міст районного значення району
(крім дітей віком 0-6 років населених пунктів, яким надано статус
гірських) на 1 січня року, що передує планованому, за
статистичними даними, прикріплених до дошкільних підрозділів
навчально-виховних комплексів "дошкільний навчальний заклад -
загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний
заклад - дошкільний навчальний заклад" (за умови, що
загальноосвітній навчальний заклад не належить до закладів I
ступеня);
D - кількість дітей віком 0-6 років сільської sr-nvk місцевості сіл, селищ, селищ міського типу, міст районного
значення району (крім дітей віком 0-6 років населених пунктів,
яким надано статус гірських) на 1 січня року, що передує
планованому, за статистичними даними, прикріплених до дошкільних
підрозділів навчально-виховних комплексів "дошкільний навчальний
заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній
навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" (за умови, що
загальноосвітній навчальний заклад не належить до закладів I
ступеня);
D - кількість дітей віком 0-6 років міської місцевості gmr-nvk сіл, селищ, селищ міського типу, міст районного значення району,
яким надано статус гірських, на 1 січня року, що передує
планованому, за статистичними даними, прикріплених до дошкільних
підрозділів навчально-виховних комплексів "дошкільний навчальний
заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній
навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" (за умови, що
загальноосвітній навчальний заклад не належить до закладів I
ступеня);
D - кількість дітей віком 0-6 років сільської gsr-nvk місцевості сіл, селищ, селищ міського типу, міст районного
значення району, яким надано статус гірських, на 1 січня року, що
передує планованому, за статистичними даними, прикріплених до
дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів "дошкільний
навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад",
"загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний
заклад" (за умови, що загальноосвітній навчальний заклад не
належить до закладів I ступеня);
K - фактичний коефіцієнт охоплення прикріплених дітей nmr-nvk віком 0-6 років дошкільними підрозділами навчально-виховних
комплексів "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній
навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад -
дошкільний навчальний заклад" (за умови, що загальноосвітній
навчальний заклад не належить до закладів I ступеня) у міській
місцевості сіл, селищ, селищ міського типу, міст районного
значення району (крім дітей віком 0-6 років населених пунктів,
яким надано статус гірських). На планований бюджетний період
K має індивідуальне значення для кожної
nmr-nvk адміністративно-територіальної одиниці;
K - фактичний коефіцієнт охоплення прикріплених дітей nsr-nvk віком 0-6 років дошкільними підрозділами навчально-виховних
комплексів "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній
навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад -
дошкільний навчальний заклад" (за умови, що загальноосвітній
навчальний заклад не належить до закладів I ступеня) у сільській
місцевості сіл, селищ, селищ міського типу, міст районного
значення району (крім дітей віком 0-6 років населених пунктів,
яким надано статус гірських). На планований бюджетний період
K має індивідуальне значення для кожної
nsr-nvk адміністративно-територіальної одиниці;
K - фактичний коефіцієнт охоплення прикріплених дітей gnmr-nvk віком 0-6 років дошкільними підрозділами навчально-виховних
комплексів "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній
навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад -
дошкільний навчальний заклад" (за умови, що загальноосвітній
навчальний заклад не належить до закладів I ступеня), розташованих
у міській місцевості сіл, селищ, селищ міського типу, міст
районного значення району, яким надано статус гірських, збільшений
в 1,1 раза. На планований бюджетний період K має
gnmr-nvk індивідуальне значення для кожної адміністративно-територіальної
одиниці;
K - фактичний коефіцієнт охоплення прикріплених дітей gnsr-nvk віком 0-6 років дошкільними підрозділами навчально-виховних
комплексів "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній
навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад -
дошкільний навчальний заклад" (за умови, що загальноосвітній
навчальний заклад не належить до закладів I ступеня), розташованих
у сільській місцевості сіл, селищ, селищ міського типу, міст
районного значення району, яким надано статус гірських, збільшений
в 1,1 раза. На планований бюджетний період K має
gnsr-nvk індивідуальне значення для кожної адміністративно-територіальної
одиниці;
U - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, m розташованих у містах республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення, крім учнів шкіл, розташованих у населених
пунктах, яким надано статус гірських;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів денних m загальноосвітніх шкіл, розташованих у містах республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, крім учнів шкіл,
розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, до
кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований
бюджетний період K має значення 0,841;
m
U - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл міської mr місцевості районів, крім кількості учнів шкіл, розташованих у
населених пунктах, яким надано статус гірських, та учнів шкільних
підрозділів навчально-виховних комплексів "дошкільний навчальний
заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній
навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" (за умови, що
загальноосвітній навчальний заклад належить до закладів I
ступеня);
K - коефіцієнт приведення кількості учнів денних mr загальноосвітніх шкіл, розташованих у міській місцевості районів,
крім учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано
статус гірських, та учнів шкільних підрозділів навчально-виховних
комплексів "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній
навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад -
дошкільний навчальний заклад" (за умови, що загальноосвітній
навчальний заклад належить до закладів I ступеня), до кількості
учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період
K має значення 0,926;
mr
U - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, s розташованих у сільській місцевості, крім учнів шкіл, розташованих
у населених пунктах, яким надано статус гірських, та учнів
шкільних підрозділів навчально-виховних комплексів "дошкільний
навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад",
"загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний
заклад" сіл, селищ, селищ міського типу, міст районного значення
районів (за умови, що загальноосвітній навчальний заклад належить
до закладів I ступеня);
K - коефіцієнт приведення кількості учнів денних s загальноосвітніх шкіл, розташованих у сільській місцевості, крім
учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус
гірських, та учнів шкільних підрозділів навчально-виховних
комплексів "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній
навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад -
дошкільний навчальний заклад" сіл, селищ, селищ міського типу,
міст районного значення районів (за умови, що загальноосвітній
навчальний заклад належить до закладів I ступеня), до кількості
учнів усіх загальноосвітніх шкіл, який має п'ять значень - залежно
від середньої наповнюваності класів і класів-комплектів у таких
школах на 5 вересня року, що передував поточному бюджетному
періодові.
Розмір коефіцієнта приведення кількості учнів денних
загальноосвітніх шкіл, розташованих у сільській місцевості, крім
учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус
гірських, та учнів шкільних підрозділів навчально-виховних
комплексів "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній
навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад -
дошкільний навчальний заклад" сіл, селищ, селищ міського типу,
міст районного значення районів (за умови, що загальноосвітній
навчальний заклад належить до закладів I ступеня), до кількості
учнів усіх загальноосвітніх шкіл на планований бюджетний період
визначається залежно від таких показників:
------------------------------------------------------------------ | Середня наповнюваність класів |Коефіцієнт (K )| | і класів-комплектів у денних загальноосвітніх | s | | школах, розташованих у сільській | | | місцевості, учнів | | |------------------------------------------------+---------------| | Понад 22,2 | 1,01 | |------------------------------------------------+---------------| | 17,8-22,2 | 1,178 | |------------------------------------------------+---------------| | 14,8-17,8 | 1,305 | |------------------------------------------------+---------------| | 11,7-14,8 | 1,431 | |------------------------------------------------+---------------| | До 11,7 | 1,684 | ------------------------------------------------------------------
Поділ районів на групи за середньою наповнюваністю класів і
класів-комплектів проводиться раз на три роки на підставі
результатів аналізу мережі та контингенту загальноосвітніх шкіл;
U - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, gm розташованих у населених пунктах міст обласного значення, яким
надано статус гірських;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів денних gm загальноосвітніх шкіл, розташованих у населених пунктах міст
обласного значення, яким надано статус гірських, до кількості
учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період
K має значення 0,968;
gm
U - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, gmr розташованих у міській місцевості, якій надано статус гірської,
крім учнів шкільних підрозділів навчально-виховних комплексів
"дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний
заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний
навчальний заклад" сіл, селищ, селищ міського типу, міст районного
значення районів (за умови, що загальноосвітній навчальний заклад
належить до закладів I ступеня);
K - коефіцієнт приведення кількості учнів денних gmr загальноосвітніх шкіл, розташованих у міській місцевості районів,
яким надано статус гірських, крім учнів шкільних підрозділів
навчально-виховних комплексів "дошкільний навчальний заклад -
загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний
заклад - дошкільний навчальний заклад" сіл, селищ, селищ міського
типу, міст районного значення районів (за умови, що
загальноосвітній навчальний заклад належить до закладів
I ступеня), до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На
планований бюджетний період K має значення 1,064;
gmr
U - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, gs розташованих у сільській місцевості, якій надано статус гірської,
крім учнів шкільних підрозділів навчально-виховних комплексів
"дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний
заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний
навчальний заклад" сіл, селищ, селищ міського типу, міст районного
значення районів (за умови, що загальноосвітній навчальний заклад
належить до закладів I ступеня);
K - коефіцієнт приведення кількості учнів денних gs загальноосвітніх шкіл, розташованих у сільській місцевості, якій
надано статус гірської, крім учнів шкільних підрозділів
навчальновиховних комплексів "дошкільний навчальний заклад -
загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний
заклад - дошкільний навчальний заклад" сіл, селищ, селищ міського
типу, міст районного значення районів (за умови, що
загальноосвітній навчальний заклад належить до закладів
I ступеня), до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл, який
має п'ять значень - залежно від середньої наповнюваності класів і
класів-комплектів у таких школах на 5 вересня року, що передував
поточному бюджетному періодові.
Розмір коефіцієнта приведення кількості учнів денних
загальноосвітніх шкіл, розташованих у сільській місцевості, якій
надано статус гірської, крім учнів шкільних підрозділів
навчальновиховних комплексів "дошкільний навчальний заклад -
загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний
заклад - дошкільний навчальний заклад" сіл, селищ, селищ міського
типу, міст районного значення районів (за умови, що
загальноосвітній навчальний заклад належить до закладів I
ступеня), до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл на
планований бюджетний період визначається залежно від таких
показників:
------------------------------------------------------------------ | Середня наповнюваність класів і класів- |Коефіцієнт (K )| | комплектів у денних загальноосвітніх школах, | gs | | розташованих у сільській місцевості, учнів | | |-----------------------------------------------+----------------| | Понад 22,2 | 1,162 | |-----------------------------------------------+----------------| | 17,8-22,2 | 1,355 | |-----------------------------------------------+----------------| | 14,8-17,8 | 1,5 | |-----------------------------------------------+----------------| | 11,7-14,8 | 1,645 | |-----------------------------------------------+----------------| | До 11,7 | 1,936 | ------------------------------------------------------------------
Поділ районів на групи за середньою наповнюваністю класів і
класів-комплектів проводиться раз на три роки на підставі
результатів аналізу мережі та контингенту загальноосвітніх шкіл;
U - кількість учнів спеціальних шкіл для дітей, які jm(r) потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів спеціальних шкіл j для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного
розвитку, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На
планований бюджетний період K має значення 2,5;
j
U - кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл bm(r) адміністративно-територіальної одиниці;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів вечірніх bm(r) загальноосвітніх шкіл адміністративно-територіальної одиниці до
кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований
бюджетний період K має значення 0,43; K - 0,29;
bm br
U - кількість учнів (вихованців, слухачів) позашкільних pnzm навчальних закладів комунальної форми власності, розташованих у
містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення (крім вихованців (учнів, слухачів) позашкільних
навчальних закладів обласного значення та вихованців (учнів,
слухачів) позашкільних навчальних закладів, розташованих у
населених пунктах, яким надано статус гірських), на 1 січня року,
що передує планованому;
U - кількість вихованців (учнів, слухачів) позашкільних pnzgm навчальних закладів комунальної форми власності, розташованих у
населених пунктах, яким надано статус гірських;
K - коефіцієнт приведення кількості вихованців (учнів, pnzgm слухачів) позашкільних навчальних закладів комунальної форми
власності, розташованих у населених пунктах, яким надано статус
гірських, до кількості вихованців (учнів, слухачів) позашкільних
навчальних закладів. На планований бюджетний період K має
pnzgm значення 1,1;
U - кількість вихованців (учнів, слухачів) у позашкільних pnzr навчальних закладах комунальної форми власності у районі в цілому;
K - коефіцієнт коригування видатків районного бюджету на pnzr здійснення заходів з позашкільної роботи з дітьми. На планований
бюджетний період K має значення 0,01;
pnzr
S - додаткові асигнування на планований бюджетний період для d виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування, яким у планованому бюджетному періоді
виповнюється 18 років, обсяг яких визначається за індивідуальним
розрахунком;
V - цільові видатки на планований бюджетний період для tzn(r) забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів районів
сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і
технологічних дисциплін, обсяг яких визначається за окремим
розрахунком МОН.
Під час формування та затвердження відповідних місцевих
бюджетів на планований бюджетний період не допускається зменшення
обсягу цільових видатків для забезпечення загальноосвітніх
навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з
природничо-математичних і технологічних дисциплін, що враховуються
під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.
22. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для
бюджетів сіл, селищ, селищ міського типу, міст районного значення
визначається за такою формулою:
V = H х (D х K + D х K + D х K + D х K ) + oi d m nm s ns gm gnm gs gns
+ H х (U х K + U х K + U х K +
o m-nvk m-nvk s-nvk s-nvk gm-nvk gm-nvk
+ U х K ) + H х (U + U х K ) + H x
gs-nvk gs-nvk v pnz pnzg pnzg rdonv
x (D + D + (D + D ) х ) + H x (D + D + (D +
m s gm gs rdov m s gm
+ D ) х K ),
gs gdnz
де D - кількість дітей віком 0-6 років у міській місцевості
m сіл, селищ, селищ міського типу, міст районного значення (крім
дітей віком 0-6 років у населених пунктах, яким надано статус
гірських) на 1 січня року, що передує планованому, за
статистичними даними з урахуванням дітей, прикріплених до
дошкільних навчальних закладів;
D - кількість дітей віком 0-6 років у сільській місцевості s сіл, селищ, селищ міського типу, міст районного значення (крім
дітей віком 0-6 років у населених пунктах, яким надано статус
гірських) на 1 січня року, що передує планованому, за
статистичними даними з урахуванням дітей, прикріплених до
дошкільних навчальних закладів;
D - кількість дітей віком 0-6 років у міській місцевості gm сіл, селищ, селищ міського типу, міст районного значення, яким
надано статус гірських, на 1 січня року, що передує планованому,
за статистичними даними з урахуванням дітей, прикріплених до
дошкільних навчальних закладів;
D - кількість дітей віком 0-6 років у сільській місцевості gs сіл, селищ, селищ міського типу, міст районного значення, яким
надано статус гірських, на 1 січня року, що передує планованому,
за статистичними даними з урахуванням дітей, прикріплених до
дошкільних навчальних закладів;
K - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком 0-6 років (з nm урахуванням прикріплених дітей) дошкільними закладами у міській
місцевості сіл, селищ, селищ міського типу, міст районного
значення (крім дітей віком 0-6 років у населених пунктах, яким
надано статус гірських). На планований бюджетний період K має
nm індивідуальне значення для кожної адміністративно-територіальної
одиниці;
K - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком 0-6 років (з ns урахуванням прикріплених дітей) дошкільними закладами у сільській
місцевості сіл, селищ, селищ міського типу, міст районного
значення (крім дітей віком 0-6 років у населених пунктах, яким
надано статус гірських). На планований бюджетний період K має
ns індивідуальне значення для кожної адміністративно-територіальної
одиниці;
K - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком 0-6 років gnm (з урахуванням прикріплених дітей) дошкільними закладами,
розташованими у міській місцевості сіл, селищ, селищ міського
типу, міст районного значення, яким надано статус гірських,
збільшений в 1,1 раза. На планований бюджетний період K має
gnm
індивідуальне значення для кожної адміністративно-територіальної
одиниці;
K - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком 0-6 років gns (з урахуванням прикріплених дітей) дошкільними закладами,
розташованими у сільській місцевості сіл, селищ, селищ міського
типу, міст районного значення, яким надано статус гірських,
збільшений в 1,1 раза. На планований бюджетний період K має
gns
індивідуальне значення для кожної адміністративно-територіальної
одиниці;
U - кількість учнів навчально-виховних комплексів m-nvk "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний
заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний
навчальний заклад" (за умови, що загальноосвітній навчальний
заклад належить до закладів I ступеня), розташованих у міській
місцевості сіл, селищ, селищ міського типу, міст районного
значення, крім кількості учнів навчально-виховних комплексів,
розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів m-nvk навчально-виховних комплексів "дошкільний навчальний заклад -
загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний
заклад - дошкільний навчальний заклад" (за умови, що
загальноосвітній навчальний заклад належить до закладів I
ступеня), розташованих у міській місцевості сіл, селищ, селищ
міського типу, міст районного значення, крім учнів
навчально-виховних комплексів, розташованих у населених пунктах,
яким надано статус гірських, до кількості учнів усіх
навчально-виховних комплексів. На планований бюджетний період
K має значення 0,926;
m-nvk
U - кількість учнів навчально-виховних комплексів s-nvk "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний
заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний
навчальний заклад" (за умови, що загальноосвітній навчальний
заклад належить до закладів I ступеня), розташованих у сільській
місцевості сіл, селищ, селищ міського типу, міст районного
значення, крім кількості учнів навчально-виховних комплексів,
розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів s-nvk навчально-виховних комплексів "дошкільний навчальний заклад -
загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний
заклад - дошкільний навчальний заклад" (за умови, що
загальноосвітній навчальний заклад належить до закладів
I ступеня), розташованих у сільській місцевості сіл, селищ, селищ
міського типу, міст районного значення, крім учнів
навчальновиховних комплексів, розташованих у населених пунктах,
яким надано статус гірських, до кількості учнів усіх
навчально-виховних комплексів. На планований бюджетний період
K дорівнює значенню Ks, установленому в 2008 році за
s-nvk середньою наповнюваністю класів і класів-комплектів для району, в
якому розташований навчально-виховний комплекс;
U - кількість учнів навчально-виховних комплексів gm-nvk "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний
заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний
навчальний заклад" (за умови, що загальноосвітній навчальний
заклад належить до закладів I ступеня), розташованих у міській
місцевості сіл, селищ, селищ міського типу, міст районного
значення, яким надано статус гірських;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів gm-nvk навчально-виховних комплексів "дошкільний навчальний заклад -
загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний
заклад - дошкільний навчальний заклад" (за умови, що
загальноосвітній навчальний заклад належить до закладів
I ступеня), розташованих у міській місцевості сіл, селищ, селищ
міського типу, міст районного значення, яким надано статус
гірських, до кількості учнів усіх навчально-виховних комплексів.
На планований бюджетний період K має значення 1,064;
gm-nvk
U - кількість учнів навчально-виховних комплексів gs-nvk "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний
заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний
навчальний заклад" (за умови, що загальноосвітній навчальний
заклад належить до закладів I ступеня), розташованих у сільській
місцевості сіл, селищ, селищ міського типу, міст районного
значення, яким надано статус гірських;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів gs-nvk навчально-виховних комплексів "дошкільний навчальний заклад -
загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний
заклад - дошкільний навчальний заклад" (за умови, що
загальноосвітній навчальний заклад належить до закладів
I ступеня), розташованих у сільській місцевості сіл, селищ, селищ
міського типу, міст районного значення, яким надано статус
гірських, до кількості учнів усіх навчально-виховних комплексів.
На планований бюджетний період K дорівнює значенню K ,
gs-nvk gs
установленому в 2008 році за середньою наповнюваністю класів і
класів-комплектів для району, в якому розташований
навчально-виховний комплекс;
U - кількість учнів (вихованців, слухачів) позашкільних pnz навчальних закладів комунальної форми власності, розташованих у
селах, селищах, селищах міського типу, містах районного значення
(крім учнів (вихованців, слухачів) позашкільних навчальних
закладів обласного значення та учнів (вихованців, слухачів)
позашкільних навчальних закладів, розташованих у населених
пунктах, яким надано статус гірських), на 1 січня року, що передує
планованому;
U - кількість учнів (вихованців, слухачів) позашкільних pnzg навчальних закладів комунальної форми власності, розташованих у
населених пунктах, яким надано статус гірських;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів (вихованців, pnzg слухачів) в позашкільних навчальних закладах комунальної форми
власності, розташованих у населених пунктах, яким надано статус
гірських, до кількості вихованців (учнів, слухачів) позашкільних
навчальних закладів. На планований бюджетний період K має
pnzg значення 1,1;
H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну rdonv дитину віком 0-6 років видатками на розвиток дошкільної освіти у
містах районного значення, які входять до складу районів, селах,
селищах та селищах міського типу, в яких діти не відвідують
дошкільні навчальні заклади;
H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну rdov дитини віком 0-6 років видатками на розвиток дошкільної освіти у
містах районного значення, які входять до складу районів, селах,
селищах та селищах міського типу, в яких діти відвідують дошкільні
навчальні заклади;
K - коефіцієнт приведення кількості дітей віком 0-6 років gdnz у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості
дітей віком 0-6 років. На планований бюджетний період K має
gdnz значення 1,1.
23. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту бюджету
мм. Києва та Севастополя визначається за такою формулою:
V = H х (D х K + D х K ) + H х okyiv(sev) d mkyiv(sev) nm ssev nm o
x (U х K + U х K + U х K + U х
kyiv(sev) m s s bkyiv(sev) bm jkyiv(sev)
x K + U х K + U х K + U х K + U х K + U + U х K +
j o ob f f t t si si z h h
+ U х K + U х K ) + S + S + S + V + H х
d d c c d st gd tznkyiv(sev) u
х (U + U х K ) х (K / K ) +
ptnz ptnzc ptnzc vptnz wptnz
+ H х U ,
v pnzkyiv(sev)
де D - кількість дітей віком 0-6 років у міській
mkyiv(sev) місцевості мм. Києва та Севастополя на 1 січня року, що передує
планованому, за статистичними даними;
D - кількість дітей віком 0-6 років у сільській ssev місцевості м. Севастополя на 1 січня року, що передує планованому,
за статистичними даними;
K - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком 0-6 років nm дошкільними закладами у мм. Києві та Севастополі. На планований
бюджетний період K має індивідуальне значення для мм. Києва та
nm Севастополя;
U - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл kyiv(sev) мм. Києва та Севастополя, крім учнів у сільській місцевості;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів денних m загальноосвітніх шкіл мм. Києва та Севастополя до кількості учнів
усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K має
m значення 0,841;
U - кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл bkyiv(sev) мм. Києва та Севастополя;
U - кількість учнів спеціальних шкіл мм. Києва та jkyiv(sev) Севастополя для дітей, які потребують корекції розумового та (або)
фізичного розвитку;
U - кількість учнів (вихованців, слухачів) pnzkyiv(sev) позашкільних навчальних закладів комунальної форми власності
мм. Києва та Севастополя;
V - цільові видатки на планований бюджетний tznkyiv(sev) період для забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів
мм. Києва та Севастополя сучасними технічними засобами навчання з
природничо-математичних і технологічних дисциплін, що визначаються
за окремим розрахунком МОН.
Під час формування та затвердження відповідних місцевих
бюджетів на планований бюджетний період не допускається зменшення
обсягу цільових видатків на забезпечення загальноосвітніх
навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з
природничо-математичних і технологічних дисциплін, видатків на
підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних
закладах мм. Києва та Севастополя (крім закладів, що готують
кваліфікованих робітників за професіями для загальних потреб
економіки), що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних
трансфертів.
Розрахунок показника обсягу видатків
на охорону здоров'я
24. Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону
здоров'я визначається залежно від чисельності населення
адміністративнотериторіальної одиниці та співвідношень між
бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами,
бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення, бюджетами районів з урахуванням коригувальних
коефіцієнтів та специфічних видатків.
25. Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону
здоров'я бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету
визначається за такою формулою:
V = H х N х (1 - лямбда + лямбда x К ) + zob(ark) zob(ark) i zi2
+ V + S ,
zgi zi
H = (V - V - S ) х K х K / N ,
zob(ark) zu zgu zu zob(ark)1 zob(ark)4 u
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
zob(ark) на охорону здоров'я для бюджету Автономної Республіки Крим та
обласного бюджету;
V - загальний показник обсягу видатків на охорону здоров'я zu для усіх місцевих бюджетів на планований бюджетний період;
V - загальний показник обсягу видатків місцевих бюджетів zgu на охорону здоров'я згідно із Законом України "Про статус гірських
населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за окремим
розрахунком;
V - обсяг видатків місцевого бюджету на охорону здоров'я zgi згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в
Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за окремим розрахунком;
K - частка видатків бюджету Автономної Республіки zob(ark)1 Крим та обласних бюджетів у загальному обсязі видатків на охорону
здоров'я усіх місцевих бюджетів. Цей коефіцієнт становить 0,354 і
відповідає показникові, визначеному як відношення сумарних витрат
на охорону здоров'я бюджету Автономної Республіки Крим та обласних
бюджетів до загального обсягу видатків на цю мету за даними
зведення місцевих бюджетів. У розрахунках цього коефіцієнта
враховано розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно з
Бюджетним кодексом України ( 2542-14 );
K - коефіцієнт коригування частки видатків бюджету zob(ark)4 Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів у загальному
обсязі витрат на охорону здоров'я залежно від співвідношення
видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків цих
бюджетів. Для бюджету Автономної Республіки Крим та обласних
бюджетів він має значення 0,951;
лямбда - коефіцієнт рівня застосування впливу вікової
структури населення. На планований бюджетний період лямбда має
значення 0,5;
K - коефіцієнт відносної вартості витрат на надання zi2 медичних послуг залежно від статевої та вікової структури
населення адміністративно-територіальної одиниці, обчислений за
офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі таких еквівалентних
одиниць надання медичної допомоги одній особі залежно від віку і
статі:
(одиниць) ------------------------------------------------------------------ |Вікові групи | Еквівалент надання | Еквівалент надання | | | медичної допомоги | медичної допомоги | | | чоловікам | жінкам | |--------------+------------------------+------------------------| | 0-1 | 10 | 5 | |--------------+------------------------+------------------------| | 2-4 | 7 | 3,5 | |--------------+------------------------+------------------------| | 5-9 | 3,7 | 3 | |--------------+------------------------+------------------------| | 10-14 | 3 | 2,5 | |--------------+------------------------+------------------------| | 15-19 | 2,2 | 3 | |--------------+------------------------+------------------------| | 20-24 | 2,6 | 3,5 | |--------------+------------------------+------------------------| | 25- 29 | 2 | 4 | |--------------+------------------------+------------------------| | 30-34 | 2 | 4 | |--------------+------------------------+------------------------| | 35-39 | 2,5 | 4,5 | |--------------+------------------------+------------------------| | 40-44 | 3,5 | 5 | |--------------+------------------------+------------------------| | 45-49 | 4,5 | 5,5 | |--------------+------------------------+------------------------| | 50-54 | 5 | 6,5 | |--------------+------------------------+------------------------| | 55-59 | 6,5 | 7 | |--------------+------------------------+------------------------| | 60-64 | 7,5 | 8,5 | |--------------+------------------------+------------------------| | 65-69 | 8 | 9,5 | |--------------+------------------------+------------------------| | 70 і старші | 10,5 | 11; | ------------------------------------------------------------------
N - чисельність наявного населення України на 1 січня року, u що передує планованому;
N - чисельність наявного населення Автономної Республіки i Крим та відповідної області на 1 січня року, що передує
планованому;
S - загальний обсяг цільових видатків на лікування хворих zu на цукровий та нецукровий діабет;
S - обсяг цільових видатків бюджету Автономної Республіки zi Крим та обласного бюджету на лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет, що визначається за окремим розрахунком.
Під час формування та затвердження відповідних місцевих
бюджетів на планований бюджетний період не допускається зменшення
обсягу цільових видатків на лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет, що враховуються під час визначення обсягу
міжбюджетних трансфертів.
26. Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону
здоров'я бюджету міста республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення визначається за такою формулою:
V = H x K x (N - N - N x K ) x
zmozi zmoz(rr) zm(r)3 mi dmi wmi zm(r)5
x (1 - лямбда + лямбда x К ) + H x K x
zi2 z(p) zm(r)3
x (N - N ) x (1 - лямбда + лямбда x К ) + V + V ,
mozi dmozi zi2 zgi zyi

H = (V - V - S ) х K х K х
zmoz(rr) zu zgu zu zm(r)1 zm(r)4
x K / (N - N - N х K ),
zrr(s)6 u dm(r)u wm(r)u zm(r)5
H = (V - V - S ) х K х K х
z(p) zu zgu zu zm(r)1 zm(r)4
x K / (N - N ),
zrr(s)6 u dm(r)u
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
zmoz(rr)i для бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення, районного бюджету на надання стаціонарної та
амбулаторно-поліклінічної допомоги (лікарні широкого профілю,
дільничні лікарні, пологові будинки, станції швидкої та
невідкладної медичної допомоги, поліклініки, загальні
стоматологічні поліклініки), а також на виконання програм
медико-санітарної освіти;
H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на z(p) надання первинної медико-санітарної, амбулаторної допомоги для
бюджету села, селища, міста (республіканського Автономної
Республіки Крим, обласного та районного значення);
V - загальний показник обсягу видатків на охорону здоров'я zu усіх місцевих бюджетів на планований бюджетний період;
V - загальний показник обсягу видатків місцевих бюджетів zgu на охорону здоров'я згідно із Законом України "Про статус гірських
населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за окремим
розрахунком;
V - показник обсягу видатків місцевого бюджету на охорону zgi здоров'я згідно із Законом України "Про статус гірських населених
пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за окремим
розрахунком;
V - показник обсягу видатків на охорону здоров'я місцевих zyi бюджетів, який передається між відповідними місцевими бюджетами
(переадресування витрат) у зв'язку з відсутністю (недостатністю)
мережі бюджетних установ на підставі спільних рішень і угод
органів місцевого самоврядування міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення, районів, що подаються
Мінфіну до 1 серпня (на 2010 рік - до 1 вересня) року, що передує
планованому бюджетному періодові;
K - частка видатків бюджетів міст республіканського zm(r)1 Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів районів
у загальному обсязі видатків на охорону здоров'я усіх місцевих
бюджетів, яка визначається за питомою вагою сумарних витрат на
охорону здоров'я бюджетів цих міст і районів у загальній сумі
витрат на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів з
урахуванням розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно з
Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ). На планований бюджетний
період K має значення 0,646;
zm(r)1
лямбда - коефіцієнт рівня застосування впливу вікової
структури населення. На планований бюджетний період лямбда має
значення 0,5;
K - коефіцієнт відносної вартості витрат на надання zi2 медичних послуг залежно від статевої та вікової структури
населення адміністративно-територіальної одиниці, обчислений за
офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі еквівалентних одиниць
надання медичної допомоги одній особі залежно від віку і статі,
зазначених у пункті 25 цієї Формули;
K - коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного zm(r)3 жителя (місто республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення - 1,065; район - 0,934), визначений за середнім
співвідношенням рівнів видатків бюджетів міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів районів
за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням розмежування
видатків між рівнями бюджетів згідно з Бюджетним кодексом України
( 2542-14 ). Для бюджетів мм. Києва та Севастополя K має
zm(r)3 значення 1;
K - коефіцієнт коригування частки видатків бюджетів zm(r)4 міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, бюджетів районів у загальному обсязі витрат на охорону
здоров'я залежно від питомої ваги видатків на заробітну плату в
загальній сумі видатків цих бюджетів. На планований бюджетний
період K має значення 1,027;
zm(r)4
K - коефіцієнт коригування чисельності наявного zm(r)5 населення адміністративно-територіальної одиниці, якому медична
допомога частково надається відомчими закладами охорони здоров'я,
що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. На
планований бюджетний період K має значення 0,5;
zm(r)5
K - частка видатків бюджетів місцевого самоврядування на z6 первинну медико-санітарну, амбулаторну допомогу та видатків
бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення, районних бюджетів на надання стаціонарної та
амбулаторно-поліклінічної допомоги (лікарні широкого профілю,
дільничні лікарні, пологові будинки, станції швидкої та
невідкладної медичної допомоги, поліклініки, загальні
стоматологічні поліклініки), а також на виконання програм
медико-санітарної освіти в загальному обсязі видатків на охорону
здоров'я зведеного бюджету міста республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення, району. На планований
бюджетний період K для районних бюджетів, бюджетів міст
z6 республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
має значення 0,71; для бюджетів місцевого самоврядування - 0,29;
N - чисельність наявного населення, що проживає у dm(r)u містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, районах, в яких відсутня мережа закладів охорони
здоров'я, що фінансуються з місцевих бюджетів (обслуговуються
закладами, які фінансуються з державного бюджету);
N - загальна чисельність наявного населення, що wm(r)u проживає у містах республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення, районах і частково обслуговується закладами
охорони здоров'я загальнодержавного значення, що належать до сфери
управління МОЗ, Мінтрансзв'язку, Державного управління справами та
Національної академії наук;
N - чисельність наявного населення міста республіканського mi Автономної Республіки Крим та обласного значення на 1 січня року,
що передує планованому;
N - чисельність наявного населення міста республіканського dmi Автономної Республіки Крим та обласного значення, в яких відсутня
мережа закладів охорони здоров'я, що фінансуються з місцевих
бюджетів (обслуговуються закладами, які фінансуються з державного
бюджету), на 1 січня року, що передує планованому;
N - чисельність наявного населення міст республіканського wmi Автономної Республіки Крим та обласного значення, яке частково
обслуговується закладами охорони здоров'я загальнодержавного
значення, що належать до сфери управління МОЗ, Мінтрансзв'язку,
Державного управління справами та Національної академії наук;
N - чисельність наявного населення міста mozi республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
(без урахування населення сіл, селищ, міст, що входять до його
складу) на 1 січня року, що передує планованому;
N - чисельність наявного населення міста dmozi республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
(без урахування населення сіл, селищ, міст, що входять до його
складу), в якому відсутня мережа закладів охорони здоров'я, що
фінансуються з місцевих бюджетів (обслуговуються закладами, які
фінансуються з державного бюджету), на 1 січня року, що передує
планованому.
27. Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону
здоров'я районного бюджету визначається за такою формулою:
V = H x K x (N - N - N x K ) x
zrri zmoz(rr) zm(r)3 ri dri wri zm(r)5
x (1 - лямбда + лямбда x K ) + V + V ,
zi2 zgi zyi
H = (V - V - S ) х K х K x
zmoz(rr)i zu zgu zu zm(r)1 zm(r)4
х K / (N - N - N х K ),
zrr(s)6 u dm(r)u wm(r)u zm(r)5
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
zmoz(rr)i для бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення, районного бюджету на надання стаціонарної та
амбулаторно-поліклінічної допомоги (лікарні широкого профілю,
дільничні лікарні, пологові будинки, станції швидкої та
невідкладної медичної допомоги, поліклініки, загальні
стоматологічні поліклініки), а також на виконання програм
медико-санітарної освіти;
V - загальний показник обсягу видатків на охорону здоров'я zu усіх місцевих бюджетів на планований бюджетний період;
V - загальний показник обсягу видатків місцевих бюджетів zgu на охорону здоров'я згідно із Законом України "Про статус гірських
населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за окремим
розрахунком;
V - показник обсягу видатків місцевого бюджету на охорону zgi здоров'я згідно із Законом України "Про статус гірських населених
пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за окремим
розрахунком;
V - показник обсягу видатків на охорону здоров'я місцевих zyi бюджетів, що передається між відповідними місцевими бюджетами
(переадресування витрат), у зв'язку з відсутністю (недостатністю)
мережі бюджетних установ на підставі спільних рішень і угод
органів місцевого самоврядування міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення, районів, що подаються
Мінфіну до 1 серпня (на 2010 рік - до 1 вересня) року, що передує
планованому бюджетному періодові;
K - частка видатків бюджетів міст республіканського zm(r)1 Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів районів
у загальному обсязі видатків на охорону здоров'я усіх місцевих
бюджетів, яка визначається за питомою вагою сумарних витрат на
охорону здоров'я бюджетів цих міст і районів у загальній сумі
витрат на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів з
урахуванням розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно з
Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ). На планований бюджетний
період K має значення 0,646;
zm(r)1
лямбда - коефіцієнт рівняl застосування впливу вікової
структури населення. На планований бюджетний період лямбда має
значення 0,5;
K - коефіцієнт відносної вартості витрат на надання zi2 медичних послуг залежно від статевої та вікової структури
населення адміністративно-територіальної одиниці, обчислений за
офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі еквівалентних одиниць
надання медичної допомоги одній особі залежно від віку і статі,
зазначених у пункті 25 цієї Формули;
K - коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного zm(r)3 жителя (місто республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення - 1,065; район - 0,934), визначений за середнім
співвідношенням рівнів видатків бюджетів міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів районів
за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням розмежування
видатків між рівнями бюджетів згідно з Бюджетним кодексом України
( 2542-14 ). На планований бюджетний період для бюджетів мм. Києва
та Севастополя K має значення 1;
zm(r)3
K - коефіцієнт коригування частки видатків бюджетів zm(r)4 міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, бюджетів районів у загальному обсязі витрат на охорону
здоров'я залежно від питомої ваги видатків на заробітну плату в
загальній сумі видатків цих бюджетів. На планований бюджетний
період K має значення 1,027;
zm(r)4
K - коефіцієнт коригування чисельності наявного zm(r)5 населення адміністративно-територіальної одиниці, якому медична
допомога частково надається відомчими закладами охорони здоров'я,
що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. На
планований бюджетний період K має значення 0,5;
zm(r)5
K - частка видатків бюджетів місцевого самоврядування на z6 первинну медико-санітарну, амбулаторну допомогу та видатків
бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення, районних бюджетів на надання стаціонарної та
амбулаторно-поліклінічної допомоги (лікарні широкого профілю,
дільничні лікарні, пологові будинки, станції швидкої та
невідкладної медичної допомоги, поліклініки, загальні
стоматологічні поліклініки), а також на виконання програм
медико-санітарної освіти в загальному обсязі видатків на охорону
здоров'я зведеного бюджету міста республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення, району. На планований
бюджетний період K для районних бюджетів, бюджетів міст
z6 республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
має значення 0,71, для бюджетів місцевого самоврядування - 0,29;
N - чисельність наявного населення, що проживає у dm(r)u містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, районах, в яких відсутня мережа закладів охорони
здоров'я, що фінансуються з місцевих бюджетів (обслуговується
закладами, які фінансуються з державного бюджету);
N - загальна чисельність наявного населення, що wm(r)u проживає у містах республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення, районах і частково обслуговується закладами
охорони здоров'я загальнодержавного значення, що належать до сфери
управління МОЗ, Мінтрансзв'язку, Державного управління справами та
Національної академії наук;
N - чисельність наявного населення району на 1 січня року, ri що передує планованому;
N - чисельність наявного населення району, в якому dri відсутня мережа закладів охорони здоров'я, що фінансуються з
місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються з
державного бюджету), на 1 січня року, що передує планованому;
N - чисельність наявного населення району, яке частково wri обслуговується закладами охорони здоров'я загальнодержавного
значення, що належать до сфери управління МОЗ, Мінтрансзв'язку,
Державного управління справами та Національної академії наук.
28. Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону
здоров'я бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх
об'єднань визначається за такою формулою:
V = H x K x (N - N ) x
zsi z(p) zm(r)3 si dsi
x (1 - лямбда + лямбда x K ) + V + V ,
zi2 zgi zyi
H = (V - V - S ) х K х K х
z(p) zu zgu zu zm(r)1 zm(r)4
x K / (N - N ),
zrr(s)6 u dm(r)u
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості для
z(p) бюджету села, селища, міста (республіканського Автономної
Республіки Крим, обласного та районного значення) на надання
первинної медико-санітарної, амбулаторної допомоги;
V - загальний показник обсягу видатків на охорону здоров'я zu усіх місцевих бюджетів на планований бюджетний період;
V - загальний показник обсягу видатків місцевих бюджетів zgu на охорону здоров'я згідно із Законом України "Про статус гірських
населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за окремим
розрахунком;
V - показник обсягу видатків бюджету zgi адміністративно-територіальної одиниці на охорону здоров'я згідно
із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в
Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за окремим розрахунком;
V - показник обсягу видатків на охорону здоров'я місцевих zyi бюджетів, який передається між відповідними місцевими бюджетами
(переадресування витрат), у зв'язку з відсутністю (недостатністю)
мережі бюджетних установ на підставі спільних рішень і угод
органів місцевого самоврядування міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення, районів, які подаються
Мінфіну до 1 серпня (на 2010 рік - до 1 вересня) року, що передує
планованому бюджетному періодові;
K - частка видатків бюджетів міст республіканського zm(r)1 Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів районів
у загальному обсязі видатків на охорону здоров'я усіх місцевих
бюджетів, яка визначається за питомою вагою сумарних витрат на
охорону здоров'я бюджетів цих міст і районів у загальній сумі
витрат на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів з
урахуванням розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно із
Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ). На планований бюджетний
період K має значення 0,646;
zm(r)1
лямбда - коефіцієнт рівня застосування впливу вікової
структури населення. На планований бюджетний період лямбда має
значення 0,5;
K - коефіцієнт відносної вартості витрат на надання zi2 медичних послуг залежно від статевої та вікової структури
населення адміністративно-територіальної одиниці, обчислений за
офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі еквівалентних одиниць
надання медичної допомоги одній особі залежно від віку і статі,
зазначених у пункті 25 цієї Формули;
K - коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного zm(r)3 жителя (місто республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення - 1,065; район - 0,934), визначений за середнім
співвідношенням рівнів видатків бюджетів міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів районів
за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням розмежування
видатків між рівнями бюджетів згідно з Бюджетним кодексом України
( 2542-14 ). На планований бюджетний період для бюджетів мм. Києва
та Севастополя K має значення 1;
zm(r)3
K - коефіцієнт коригування частки видатків бюджетів zm(r)4 міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, бюджетів районів у загальному обсязі витрат на охорону
здоров'я залежно від питомої ваги видатків на заробітну плату в
загальній сумі видатків цих бюджетів. На планований бюджетний
період K має значення 1,027;
zm(r)4
K - коефіцієнт коригування чисельності наявного zm(r)5 населення адміністративно-територіальної одиниці, якому медична
допомога частково надається відомчими закладами охорони здоров'я,
що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. На
планований бюджетний період K має значення 0,5;
zm(r)5
K - частка видатків бюджетів місцевого самоврядування на z6 первинну медико-санітарну, амбулаторну допомогу та видатків
бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення, районних бюджетів на надання стаціонарної та
амбулаторно-поліклінічної допомоги (лікарні широкого профілю,
дільничні лікарні, пологові будинки, станції швидкої та
невідкладної медичної допомоги, поліклініки, загальні
стоматологічні поліклініки), а також на виконання програм
медико-санітарної освіти в загальному обсязі видатків на охорону
здоров'я зведеного бюджету міста республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення, району. На планований
бюджетний період K для районних бюджетів, бюджетів міст
z6 республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
має значення 0,71, для бюджетів місцевого самоврядування - 0,29;
N - чисельність наявного населення, що проживає у dm(r)u містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, районах, в яких відсутня мережа закладів охорони
здоров'я, що фінансуються з місцевих бюджетів (обслуговується
закладами, що фінансуються з державного бюджету);
N - чисельність наявного населення села, селища, міста si районного значення на 1 січня року, що передує планованому;
N - чисельність наявного населення села, селища, міста dsi районного значення, в яких відсутня мережа закладів охорони
здоров'я, що фінансуються з місцевих бюджетів (обслуговується
закладами, що фінансуються з державного бюджету), на 1 січня року,
що передує планованому;
29. Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону
здоров'я бюджету мм. Києва та Севастополя визначається за такою
формулою:
V = V + V .
z kyiv(sev) zob(ark) zmozi
Розрахунок показника обсягу видатків
на соціальний захист і соціальне забезпечення
30. Обсяг видатків на соціальний захист і соціальне
забезпечення визначається виходячи з обсягів ресурсів бюджету на
цю мету, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості та
контингенту отримувачів соціальних послуг за такою формулою:
V = V + V + V + V + V + V + V + V +
si s1i s2i s3i s4i s5i s6i s7i s8i
+ V + V + V + V + V + V + V ,
s9i s10i in1i chmi chhi chdxi chgi
де V - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання
s1i будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів,
будинків-інтернатів для дітей-інвалідів і на навчання та трудове
влаштування інвалідів;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання s2i закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в
складних життєвих обставинах;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання s3i територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів і
одиноких непрацездатних громадян та відділень соціальної допомоги
вдома;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на виконання s4i програм і здійснення заходів стосовно сім'ї, жінок, молоді та
дітей;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на оброблення s5i інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсацій та
субсидій;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на допомогу по s6i догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на виплату s7i компенсації реабілітованим громадянам;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на поховання s8i учасників бойових дій та інвалідів війни;
V - розрахунковий показник обсягу видатків з виплати s9i грошової компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які
не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на s10i обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в центрах
професійної реабілітації інвалідів та центрах соціальної
реабілітації дітей-інвалідів;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на здійснення in1i заходів щодо соціального захисту інвалідів;
V - розрахунковий показник обсягу видатків, пов'язаних з chmi пільговим медичним обслуговуванням осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
V - розрахунковий показник обсягу видатків, пов'язаних з chhi оздоровленням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на chdxi компенсацію сім'ям з дітьми та на безплатне харчування дітей, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на щомісячну chgi грошову допомогу у зв'язку з обмеженням споживання продуктів
харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове
забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
31. Розрахунковий показник обсягу видатків для бюджету
Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва
та Севастополя визначається за такою формулою на утримання
будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів,
будинків-інтернатів для дітей-інвалідів і на навчання та трудове
влаштування одного інваліда:
V = Q x H + V ,
s1i s1i s1 s1gi
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
s1 одного підопічного у будинках-інтернатах для престарілих та
інвалідів, будинках-інтернатах для малолітніх інвалідів і на
навчання і трудове влаштування інвалідів
адміністративно-територіальної одиниці;
Q - кількість підопічних у будинках-інтернатах для s1i престарілих та інвалідів, будинках-інтернатах для малолітніх
інвалідів на 1 січня року, що передує планованому;
V - обсяг додаткових видатків місцевого бюджету згідно із s1gi Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"
( 56/95-ВР ), визначений за окремим розрахунком.
32. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання
закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в
складних життєвих обставинах, для бюджету Автономної Республіки
Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва та Севастополя
визначається за такою формулою:
V = V + V + V ,
s2i s2pi s2cspri s2cgi
де V - розрахунковий обсяг видатків на утримання
s2pi притулків для дітей, який визначається за такою формулою:
V = Q х H ,
s2pi sр2i sр2
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
sp2 одну дитину в притулках;
Q - кількість місць на кінець року в притулках для дітей sp2i за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими
радами на бюджетний період, що передує планованому;
V - розрахунковий обсяг видатків на утримання центрів s2cspri соціально-психологічної реабілітації для дітей, який визначається
за такою формулою:
V = Q х H ,
s2cspri s2cspri s2cspri
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
s2cspri одну дитину в центрах соціально-психологічної реабілітації для
дітей;
Q - кількість місць на кінець року в центрах s2cspri соціально-психологічної реабілітації для дітей за даними зведення
місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на бюджетний
період, що передує планованому;
V - розрахунковий обсяг видатків на утримання соціальних s2cgi гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, який визначається за такою формулою:
V = Q х H ,
s2cgi s2cgi s2cgi
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
s2cgi одну дитину у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування;
Q - кількість місць на кінець року в соціальних s2cgi гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених
місцевими радами на бюджетний період, що передує планованому.
33. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання
територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів і
одиноких непрацездатних громадян та відділень соціальної допомоги
вдома для бюджету міста республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення, району, бюджету мм. Києва та
Севастополя визначається за такою формулою:
V = (Q +(Q х K )) х H ) + (Q х H ) + V ,
s3i sm3i1 ss3i1 ssn s31 s3i2 s32 s3gi
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
s31 одного одинокого непрацездатного громадянина, який потребує різних
видів соціальної допомоги у територіальних центрах та відділеннях
соціальної допомоги вдома (за винятком стаціонарних відділень для
постійного проживання);
H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного s32 одинокого непрацездатного громадянина, який перебуває у
стаціонарних відділеннях для постійного проживання територіальних
центрів та відділеннях соціальної допомоги вдома;
Q - кількість одиноких непрацездатних громадян, які sm3i1 потребують надання різних видів соціальної допомоги
територіальними центрами та відділеннями соціальної допомоги вдома
(за винятком стаціонарних відділень для постійного проживання), у
міській місцевості, на 1 січня року, що передує планованому;
Q - кількість одиноких непрацездатних громадян, які s3i2 перебувають у стаціонарних відділеннях для постійного проживання
територіальних центрів, на 1 січня року, що передує планованому;
V - обсяг додаткових видатків місцевого бюджету згідно із s3gi Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"
( 56/95-ВР ), визначений за окремим розрахунком;
Q - кількість одиноких непрацездатних громадян, які ss3i2 потребують надання різних видів соціальної допомоги
територіальними центрами та відділеннями соціальної допомоги вдома
(за винятком стаціонарних відділень для постійного проживання), у
сільській місцевості, на 1 січня року, що передує планованому;
K - коефіцієнт приведення кількості одиноких ssn непрацездатних громадян, які потребують надання різних видів
соціальної допомоги територіальними центрами та відділеннями
соціальної допомоги вдома (за винятком стаціонарних відділень для
постійного проживання), на 1 січня року, що передує планованому, в
сільській місцевості до кількості відповідного контингенту в
міській місцевості. На планований бюджетний період K має
ssn значення 1,4.
34. Розрахунковий показник обсягу видатків на виконання
програм і здійснення заходів стосовно сім'ї, жінок, молоді та
дітей визначається за такими формулами:
1) для бюджету Автономної Республіки Крим та обласного
бюджету:
V = H х N + V ,
s4i s4u i ozd
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
s4u душу населення Автономної Республіки Крим, області на здійснення
заходів стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей;
N - чисельність наявного населення Автономної Республіки i Крим, області на 1 січня року, що передує планованому;
V - обсяг додаткових видатків на оздоровлення та ozd відпочинок дітей пільгових категорій, який визначається за такою
формулою:
V = H х U ,
ozd ozd ozd
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
ozd одного учня загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів
послугами з організації відпочинку та оздоровлення;
U - кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів ozd усіх типів (крім вечірніх загальноосвітніх шкіл) у цілому в
Автономній Республіці Крим, області на 5 вересня року, що передує
поточному бюджетному періодові;
2) для бюджету міста республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення, бюджету району:
V = H x N + V ,
s4i s4m(r) i s4gi
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
s4m(r) душу населення міста республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення, району на здійснення заходів стосовно
сім'ї, жінок, молоді та дітей;
N - чисельність наявного населення міста республіканського i Автономної Республіки Крим та обласного значення, району на
1 січня року, що передує планованому;
V - обсяг додаткових видатків місцевого бюджету згідно із s4gi Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"
( 56/95-ВР ), визначений за окремим розрахунком;
3) для бюджетів мм. Києва та Севастополя:
V = H х N + V ,
s4i s4kyiv(sev) i ozd kyiv(sev)
де H - фінансовий норматив бюджетної
s4kyiv(sev) забезпеченості на душу населення мм. Києва та Севастополя;
N - чисельність наявного населення мм. Києва та i Севастополяна 1 січня року, що передує планованому;
H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості, що s4u визначається виходячи з питомої ваги видатків на виконання програм
і здійснення заходів стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей (без
урахування видатків на оздоровлення та відпочинку дітей) за даними
зведення місцевих бюджетів і становить для бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів 40 відсотків, для бюджетів
міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, районів - 60 відсотків;
V - обсяг додаткових видатків на оздоровлення та ozd kyiv(sev) відпочинок дітей пільгових категорій для бюджетів мм. Києва та
Севастополя, який визначається за такою формулою:
V = H х U ,
ozd kyiv(sev) ozd ozd kyiv(sev)
де U - кількість учнів загальноосвітніх
ozd kyiv(sev) навчальних закладів усіх типів (крім вечірніх загальноосвітніх
шкіл) у мм. Києві та Севастополі на 5 вересня року, що передує
поточному бюджетному періодові.
35. Розрахунковий показник обсягу видатків місцевих бюджетів
на обробку інформації з нарахування та виплати допомоги,
компенсацій і субсидій для бюджету Автономної Республіки Крим,
обласного бюджету, бюджету мм. Києва та Севастополя визначається
за такою формулою:
V = (Q х H ) + (Q х H х K ),
s5i s5i s5 s51i s5 sc
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості для
s5 обробки інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсацій
і субсидій на одну особову справу;
Q - кількість особових справ з питань надання допомоги, s5i компенсацій і субсидій, за якими нарахування та виплата
здійснюються децентралізовано, на 1 січня року, що передує
планованому;
Q - кількість особових справ з питань надання допомоги, s51i компенсацій і субсидій, за якими нарахування та виплата
здійснюються централізовано, на 1 січня року, що передує
планованому;
K - коригувальний коефіцієнт врахування видатків на sc утримання центрів в областях, в яких нарахування та виплата
допомоги, компенсацій і субсидій здійснюються централізовано. На
планований бюджетний період K має значення 2,38.
sc
36. Розрахунковий показник обсягу видатків з надання допомоги
по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу
для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету
мм. Києва та Севастополя визначається за такою формулою:
V = Q х H + Q х 0,2 х H ,
s6i s6i s6 s6ig s6
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості витрат
s6 на виплату допомоги по догляду за психічно хворим;
Q - кількість психічно хворих - інвалідів I і II групи в s6i Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі за
звітними даними;
Q - кількість психічно хворих - інвалідів I і II групи в s6ig населених пунктах, яким надано статус гірських, за звітними
даними.
37. Розрахунковий показник обсягу видатків на виплату
компенсації реабілітованим громадянам для бюджету Автономної
Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва та
Севастополя визначається за такою формулою:
V = H х Q ,
s7i s7 s7i
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
s7 середнього розміру компенсацій реабілітованим громадянам у
минулому бюджетному періоді;
Q - прогнозована кількість одержувачів грошової s7i компенсації.
38. Розрахунковий показник обсягу видатків на поховання
учасників бойових дій та інвалідів війни для бюджету Автономної
Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва та
Севастополя визначається за такою формулою:
V = Q x H x K ,
s8i s8i s8 di
де Q - кількість учасників бойових дій та інвалідів війни
s8i в регіоні;
H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на s8 поховання одного учасника бойових дій або інваліда війни;
K - коефіцієнт смертності осіб віком 70 років і більше в di регіоні.
39. Розрахунковий показник обсягу видатків на виплату
грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам,
хворим, що не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої
допомоги, для бюджету міста республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення, району, бюджету мм. Києва
та Севастополя визначається за такою формулою:
V = (Q х H ) х К ,
s9i s9i s9 s9
де Q - кількість фізичних осіб, що надають соціальні
s9i послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам,
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги, на 1 січня року, що передує планованому;
К - коефіцієнт зростання кількості фізичних осіб, що s9 надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги, протягом року, що передує
планованому бюджетному періодові. На планований бюджетний період
К має значення 1,3;
s9
H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості витрат на s9 виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
дітям-інвалідам, хворим, що не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги, визначається за такою формулою:
H = (((0,07P + 0,1P + 0,15 P ) / 3) + ((0,07P + s9 npr npr npr pr
+ 0,1P + 0,15 P ) / 3) / 2) х 12,
pr pr
де P - середній розмір прожиткового мінімуму для осіб, які
npr втратили працездатність, на відповідний планований бюджетний
період;
P - середній розмір прожиткового мінімуму для працездатних pr осіб на відповідний планований бюджетний період.
40. Розрахунковий показник обсягу видатків на обслуговування
осіб з обмеженими фізичними можливостями в центрах професійної
реабілітації інвалідів та центрах соціальної реабілітації
дітейінвалідів для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного
бюджету, міста республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення, району, бюджету мм. Києва та Севастополя
визначається за такою формулою:
V = ((Q х К ) х H )+ V ,
s10i s10i 10 s10 s10gi
де Q - кількість інвалідів та дітей-інвалідів в Україні
s10i на 1 січня року, що передує планованому;
H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного s10 інваліда чи дитини-інваліда;
К - коригуючий коефіцієнт визначається виходячи з питомої 10 ваги чисельності інвалідів та дітей-інвалідів, що відвідують
центри обласного рівня (0,22) і центри міські та районні (0,78),
для бюджету мм. Києва та Севастополя (1) відповідно до звітних
даних за рік;
V - обсяг додаткових видатків місцевого бюджету згідно s10gi із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в
Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за окремим розрахунком.
41. Розрахунковий показник обсягу видатків, пов'язаних з
пільговим медичним обслуговуванням осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, для бюджету Автономної Республіки Крим,
обласного бюджету, бюджету мм. Києва та Севастополя визначається
за такою формулою:
V = H х N х K ,
chmi chm invdi ch
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
chm пільгове медичне обслуговування однієї особи, яка постраждала
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
N - чисельність осіб адміністративно-територіальної invdi одиниці, що належать до категорії 1 постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи та потерпілих дітей;
K - коефіцієнт приведення чисельності осіб, що належать до ch категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та
потерпілих дітей, до загальної чисельності осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи. На планований бюджетний
період K має значення 3,7135.
ch
42. Розрахунковий показник обсягу видатків, пов'язаних з
оздоровленням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного
бюджету, бюджету мм. Києва та Севастополя визначається за такою
формулою:
V = H х N х K ,
chhi chh invdi ch
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
chh оздоровлення однієї особи, яка постраждала внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
N - чисельність осіб адміністративно-територіальної invdi одиниці, що належать до категорії 1, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи та потерпілих дітей;
K - коефіцієнт приведення чисельності осіб, що належать до ch категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та
потерпілих дітей, до загальної чисельності осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи. На планований бюджетний
період K має значення 3,7135.
ch
43. Розрахунковий показник обсягу видатків на компенсацію
сім'ям з дітьми та на безплатне харчування дітей, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, для бюджету Автономної
Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва та
Севастополя визначається за такою формулою:
V = (H х (N + N )),
chdxi chdi chdxi chdi
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
chdi витрат на компенсацію сім'ям з дітьми та безплатне харчування
однієї особи, що належить до категорії дітей, потерпілих внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
N - чисельність дітей адміністративно-територіальної chdi одиниці, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
N - чисельність дітей адміністративно-територіальної chdxi одиниці, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, що
забезпечуються безплатним харчуванням у середніх навчальних
закладах на радіоактивно забруднених територіях.
44. Розрахунковий показник обсягу видатків на щомісячну
грошову допомогу у зв'язку з обмеженням споживання продуктів
харчування місцевого виробництва та компенсацію за пільгове
забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, для бюджету Автономної
Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва та
Севастополя визначається за такою формулою:
V = (N х R + N х R / 2 + N + N ) х R + chgi ch1i i ch2i i 1zi 2zi 2z
+ N х R + N х R ) х K ,
3zi 3z 4zi 4z pch
де R - розмір грошової компенсації вартості продуктів
i харчування для однієї особи, що постраждала внаслідок
Чорнобильської катастрофи, віднесеної до категорії 1 постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленої наказом Мінпраці
для адміністративно-територіальної одиниці відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 21 травня 1992 р. N 258
( 258-92-п ) "Про норми харчування та часткову компенсацію
вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 236);
N - чисельність осіб адміністративно-територіальної ch1i одиниці, що належать до категорії 1 постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
N - чисельність осіб адміністративно-територіальної ch2i одиниці, що належать до категорії 2 постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
R , R , R - розміри щомісячної грошової допомоги 2z 3z 4z громадянам, які проживають на території радіоактивного
забруднення, у зв'язку з обмеженням споживання продуктів
харчування місцевого виробництва у зоні безумовного
(обов'язкового) відселення, зоні гарантованого добровільного
відселення та у зоні посиленого радіоекологічного контролю
відповідно, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від
26 липня 1996 р. N 836 ( 836-96-п ) "Про компенсаційні виплати
особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (ЗП
України, 1996 р., N 15, ст. 411);
N , N , N та N - чисельність осіб 1zi 2zi 3zi 4zi адміністративно-територіальної одиниці, що проживають відповідно у
зоні відчуження, зоні безумовного (обов'язкового) відселення, зоні
гарантованого добровільного відселення та зоні посиленого
радіоекологічного контролю;
К - коефіцієнт збільшення видатків на оплату поштових pch операцій, пов'язаних з виплатою щомісячної грошової допомоги
громадянам, які проживають на території радіоактивного забруднення
у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого
виробництва. На планований бюджетний період К має значення
pch 1,0334.
45. Розрахунковий показник обсягу видатків на здійснення
заходів щодо соціального захисту інвалідів, а саме на
компенсаційні виплати інвалідам для придбання бензину, ремонту,
технічного обслуговування автотранспортних засобів та
транспортного обслуговування, а також встановлення телефонів
інвалідам I і II групи, що обчислюється з урахуванням чисельності
інвалідів та фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на
одного інваліда, для бюджету Автономної Республіки Крим та
обласного бюджету, бюджету мм. Києва та Севастополя визначається
за такою формулою:
V = Q х H ,
in1i in1i in1
де Q - чисельність інвалідів на 1 січня року, що передує
in1i планованому;
H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного in1 інваліда.
Розрахунок показника обсягу видатків
на культуру і мистецтво
46. Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру і
мистецтво визначається виходячи з чисельності наявного населення
адміністративно-територіальної одиниці та фінансових нормативів
бюджетної забезпеченості на одного жителя, що обчислюються як
середній розмір загальних видатків відповідних місцевих бюджетів,
затверджених місцевими радами на бюджетний період, що передує
планованому, на одного жителя, і коригується на прогнозований
обсяг ресурсів бюджету, які спрямовуються на зазначену мету у
планованому бюджетному періоді. При цьому обсяг видатків місцевих
бюджетів на культуру і мистецтво не може бути меншим, ніж обсяг у
році, що передує планованому, скоригований на індекс споживчих цін
попереднього року.
47. Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру і
мистецтво для бюджету Автономної Республіки Крим та обласного
бюджету визначається за такою формулою:
V = H x N + V ,
ki k o(ark) i kgi
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
k o(ark) видатків на одного жителя на культуру і мистецтво для бюджету
Автономної Республіки Крим та обласного бюджету;
N - чисельність наявного населення i адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня року, що передує
планованому;
V - обсяг додаткових видатків місцевого бюджету на kgi культуру і мистецтво згідно із Законом України "Про статус
гірських населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за
окремим розрахунком.
48. Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру і
мистецтво для бюджету мм. Києва та Севастополя визначається за
такою формулою:
V = H х N + V ,
ki k kyiv(sev) i kzi kyiv
де H - фінансовий норматив бюджетної
k kyiv(sev) забезпеченості видатків на одного жителя на культуру і мистецтво
для бюджету мм. Києва та Севастополя;
N - чисельність наявного населення i адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня року, що передує
планованому;
V - обсяг додаткових видатків бюджету м. Києва, на kzi kyiv території якого знаходиться державний зоологічний парк, визначений
за окремим розрахунком.
49. Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру і
мистецтво для бюджету міста республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення визначається за такою
формулою:
V = H х N + V + V ,
ki k m i kgi kzi
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
k m видатків на одного жителя на культуру і мистецтво міста
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення;
N - чисельність наявного населення i адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня року, що передує
планованому;
V - обсяг додаткових видатків місцевого бюджету на kgi культуру і мистецтво згідно із Законом України "Про статус
гірських населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за
окремим розрахунком;
V - обсяг додаткових видатків відповідного бюджету міста kzi обласного значення, на території якого знаходиться державний
зоологічний парк, визначений за окремим розрахунком.
50. Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру і
мистецтво для районного бюджету визначається за такою формулою:
V = H х N + V + V ,
ki k rr i kgi kzi
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
k rr видатків на одного жителя на культуру і мистецтво районного
бюджету;
N - чисельність наявного населення i адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня року, що передує
планованому;
V - обсяг додаткових видатків місцевого бюджету на kgi культуру і мистецтво згідно із Законом України "Про статус
гірських населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ), який
визначається за окремим розрахунком;
V - обсяг додаткових видатків відповідного бюджету району, kzi на території якого знаходиться державний зоологічний парк,
визначений за окремим розрахунком.
51. Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру і
мистецтво для бюджету міста районного значення визначається за
такою формулою:
V = H х N + V ,
ki k mrz i kgi
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
k mrz видатків на одного жителя на культуру і мистецтво міста районного
значення;
N - чисельність наявного населення i адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня року, що передує
планованому;
V - обсяг додаткових видатків місцевого бюджету згідно із kgi Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"
( 56/95-ВР ), визначений за окремим розрахунком.
52. Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру і
мистецтво для бюджету селища визначається за такою формулою:
V = H х N + V ,
ki k smt i kgi
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
k smt видатків на одного жителя на культуру і мистецтво бюджету селища;
N - чисельність наявного населення i адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня року, що передує
планованому;
V - обсяг додаткових видатків бюджету селища на культуру і kgi мистецтво згідно із Законом України "Про статус гірських населених
пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за окремим
розрахунком.
53. Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру і
мистецтво для бюджету села визначається за такою формулою:
V = H х N + V ,
ki k s i kgi
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
k s видатків на одного жителя на культуру і мистецтво бюджету села;
N - чисельність наявного населення i адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня року, що передує
планованому;
V - обсяг додаткових видатків бюджету села згідно із kgi Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"
( 56/95-ВР ), визначений за окремим розрахунком.
Розрахунок показника обсягу видатків
на фізичну культуру і спорт
54. Розрахунковий показник обсягу видатків на фізичну
культуру і спорт визначається з урахуванням чисельності наявного
населення адміністративно-територіальної одиниці та питомої ваги
зазначених видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обласних
бюджетів (45 відсотків), бюджетів міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, районів
(55 відсотків) у загальній сумі видатків на фізичну культуру і
спорт місцевих бюджетів за даними зведення місцевих бюджетів на
2003 рік, затверджених місцевими радами, а також кількості
спортсменів постійного складу шкіл вищої спортивної майстерності
відповідно до плану комплектування та спискового складу,
затвердженого Мінсім'ямолодьспортом на бюджетний період, що
передує планованому.
55. Розрахунковий показник обсягу видатків місцевих бюджетів
на фізичну культуру і спорт визначається за такими формулами:
1) для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету:
V = 0,45 H х N + V + V ;
fi f i svsm fgi
2) для бюджету міста республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення, бюджету району:
V = 0,55 H х N + V ;
fi f i fgi
3) для бюджету мм. Києва та Севастополя:
V = H x N + V ,
fkyiv(sev) f i svsm
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків
f на одного жителя на фізичну культуру і спорт усіх місцевих
бюджетів;
N - чисельність наявного населення i адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня року, що передує
планованому;
V - обсяг додаткових видатків на школи вищої спортивної svsm майстерності, який визначається за такою формулою:
V = H x U ,
svsm sp sp
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
sp одного спортсмена постійного складу шкіл вищої спортивної
майстерності;
U - кількість спортсменів постійного складу шкіл вищої sp спортивної майстерності відповідно до плану комплектування та
спискового складу, затвердженого Мінсім'ямолодьспортом на
бюджетний період, що передує планованому;
V - обсяг додаткових видатків місцевого бюджету згідно із fgi Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"
( 56/95-ВР ), визначений за окремим розрахунком.
Розрахунок показника обсягу видатків на інші програми
56. Розрахунковий показник обсягу видатків місцевих бюджетів
на інші програми визначається за окремим розрахунком для бюджету
Автономної Республіки Крим та бюджету м. Севастополя з урахуванням
особливостей формування цих бюджетів, установлених Бюджетним
кодексом України ( 2542-14 ), та необхідності забезпечення
стабільності міжбюджетних відносин.
На планований бюджетний період для бюджету Автономної
Республіки Крим показник видатків на здійснення повноважень
відповідно до Закону України "Про затвердження Конституції
Автономної Республіки Крим" ( 350-14 ) визначено у сумі 60 млн.
гривень.
На планований бюджетний період для бюджету м. Севастополя
показник специфічних видатків згідно із законом, що встановлює
особливий статус м. Севастополя, визначено у сумі 30 млн. гривень.
57. Розрахунковий показник обсягу нерозподіленого резерву
коштів для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету,
бюджету мм. Києва та Севастополя, бюджету міста республіканського
Автономної Республіки Крим, обласного та районного значення,
бюджету села, селища визначається за такою формулою:
V = (V + V + V + V + V + V ) х K ,
hi yi zi oi si ki fi b
де K - коефіцієнт, що визначає обсяг нерозподіленого резерву
b коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету,
бюджету мм. Києва та Севастополя, бюджету міста республіканського
Автономної Республіки Крим, обласного та районного значення,
районного бюджету, бюджету села, селища. На планований бюджетний
період для усіх бюджетів K має значення 0,005.
b

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2009 р. N 995
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р.
N 1195 ( 1195-2001-п ) "Про затвердження Формули розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що
передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та
місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38,
ст. 1729).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада
2001 р. N 1569 ( 1569-2001-п ) "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 47, ст. 2101).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р.
N 1746 ( 1746-2001-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 52, ст. 2361).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня
2002 р. N 1382 ( 1382-2002-п ) "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1782).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2003 р.
N 1426 ( 1426-2003-п ) "Про внесення змін до Формули розподілу
обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів,
що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та
місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37,
ст. 1984).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада
2003 р. N 1761 ( 1761-2003-п ) "Про внесення змін до Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету) між державним
бюджетом та місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України,
2003 р., N 47, ст. 2426).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня
2004 р. N 1203 ( 1203-2004-п ) "Про внесення змін до Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету) між державним
бюджетом та місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України,
2004 р., N 37, ст. 2453).
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р.
N 1652 ( 1652-2004-п ) "Про внесення змін до Формули розподілу
обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів,
що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та
місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 50,
ст. 3279).
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р.
N 1782 ( 1782-2004-п ) "Деякі питання врегулювання міжбюджетних
відносин" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 1, ст. 19).
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня
2004 р. N 1787 ( 1787-2004-п ) "Про внесення змін до Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету) між державним
бюджетом та місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України,
2005 р., N 1, ст. 24).
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня
2005 р. N 196 ( 196-2005-п ) "Про внесення змін до Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету) між державним
бюджетом та місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України,
2005 р., N 12, ст. 566).
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня
2005 р. N 911 ( 911-2005-п ) "Про внесення змін до Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету) між державним
бюджетом та місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України,
2005 р., N 37, ст. 2306).
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня
2005 р. N 1296 ( 1296-2005-п ) "Про внесення змін до Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету) між державним
бюджетом та місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України,
2005 р., N 52, ст. 3331).
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня
2005 р. N 1306 ( 1306-2005-п ) "Про внесення змін до Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між
районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста
республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного
значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села,
селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх
об'єднань" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 1-2, ст. 28).
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня
2006 р. N 1318 ( 1318-2006-п ) "Про внесення змін до Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету) між державним
бюджетом та місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України,
2006 р., N 38, ст. 2591).
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня
2006 р. N 1704 ( 1704-2006-п ) "Про внесення змін до Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету) між державним
бюджетом та місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України,
2006 р., N 50, ст. 3328).
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня
2006 р. N 1705 ( 1705-2006-п ) "Про внесення змін до Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між
районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста
республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного
значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села,
селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх
об'єднань" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3329).
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 р.
N 33 ( 33-2007-п ) "Про внесення змін до пункту 11 Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між
районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста
республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного
значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села,
селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх
об'єднань" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 4, ст. 151).
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня
2007 р. N 1108 ( 1108-2007-п ) "Про внесення змін до Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету) між державним
бюджетом та місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України,
2007 р., N 68, ст. 2609).
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада
2007 р. N 1362 ( 1362-2007-п ) "Про внесення змін до Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету) між державним
бюджетом та місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України,
2007 р., N 91 ст. 3328).
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня
2007 р. N 1405 ( 1405-2007-п ) "Про внесення змін до Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету) між державним
бюджетом та місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України,
2007 р., N 99, ст. 3584).
22. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня
2007 р. N 1414 ( 1414-2007-п ) "Про внесення змін до Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між
районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста
республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного
значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села,
селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх
об'єднань" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 1, ст. 14).
23. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 р.
N 5 ( 5-2008-п ) "Про внесення зміни до пункту 5 Формули розподілу
обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів,
що передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним
бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста
республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного
значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села,
селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх
об'єднань" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 2, ст. 55).
24. Пункт 21 постанови Кабінету Міністрів України від
26 листопада 2008 р. N 1036 ( 1036-2008-п ) "Деякі питання
організації бюджетного процесу" (Офіційний вісник України,
2008 р., N 92, ст. 3053).
25. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2008 р. N 1153 ( 1153-2008-п ) "Про внесення змін до Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між
районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста
республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного
значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села,
селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх
об'єднань" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 100, ст. 3343).
26. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2008 р. N 1157 ( 1157-2008-п ) "Деякі питання врегулювання
міжбюджетних відносин" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 100,
ст. 3347).on top