Document 994_922, valid, current version — Ratification on April 15, 2009, on the basis - 1264-VI

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Кабінетом
Міністрів України та Організацією з безпеки
і співробітництва в Європі щодо проекту ОБСЄ-Україна
стосовно утилізації запасів меланжу
(компонента рідкого ракетного палива)

{ Меморандум ратифіковано Законом
N 1264-VI ( 1264-17 ) від 15.04.2009 }

Кабінет Міністрів України в особі Міністерства оборони
України та Організація з безпеки та співробітництва в Європі
(далі - Уряд та ОБСЄ, коли йдеться про них окремо, та Сторони,
коли йдеться про них разом),
враховуючи, що Уряд визначив загрозу для безпеки, пов'язану з
наявністю надлишкових запасів звичайних боєприпасів, вибухових
речовин та підривних пристроїв на території України, а саме:
запасів компонента рідкого ракетного палива меланж (далі -
меланж);
погоджуючися з тим, що Сторони визнають наявність меланжу на
території України як серйозну потенційну гуманітарну й екологічну
загрозу для життя, здоров'я та майна тисяч людей в Україні та
інших державах-учасницях;
підтверджуючи, відповідальність Уряду за знищення меланжу, у
тому числі відповідно до Документа ОБСЄ про запаси звичайних
боєприпасів від 19 листопада 2003 року;
враховуючи також те, що ОБСЄ запропонувала
державам-учасницям, однією з яких є Україна, звертатися через ОБСЄ
по допомогу до міжнародної спільноти стосовно утилізації меланжу;
виконуючи дії у відповідь на запит Уряду, заявлений
29 вересня 2004 року на спеціальному засіданні Форуму ОБСЄ з
питань співробітництва в галузі безпеки, стосовно надання допомоги
міжнародною спільнотою з усунення цієї загрози з території
України;
цілковито поважаючи принципи й зобов'язання ОБСЄ як основу
для тісного співробітництва між Урядом й ОБСЄ та бажаючи
реалізувати спільний проект з метою утилізації меланжу в Україні;
погоджуючися з тим, що ОБСЄ надасть і Уряд прийме фінансову,
технічну та консультативну та іншу з питань реалізації Проекту з
утилізації запасів меланжу (далі - Проект);
підтверджуючи готовність Уряду надати ОБСЄ та її посадовим
особам відповідні привілеї та імунітети, сформульовані у
Віденській конвенції про дипломатичні зносини, яку було підписано
1961 року ( 995_048 ), і в рішенні Римського засідання Ради
стосовно правоздатності інститутів ОБСЄ, її привілеїв та
імунітетів від 1 грудня 1993 року, як це відображено у Меморандумі
про взаєморозуміння ( 994_309 ), підписанному 13 липня 1999 року
між Урядом України і ОБСЄ, згідно із чинним законодавством
України;
домовилися про таке:
Стаття 1
Сфера застосування Меморандуму
про взаєморозуміння
1. Положення й умови, зазначені в Меморандумі про
взаєморозуміння (далі - Меморандум), застосовуються до всіх форм
допомоги, що надається ОБСЄ Урядові з метою реалізації Проекту, і
до таких документів Проекту, як угоди, виконавчі плани та інші
механізми (далі сукупно - Проектні документи), які Сторони можуть
укладати з метою визначення окремих аспектів такої допомоги й
уточнення відповідних зобов'язань Сторін.
2. Проект, що є предметом цього Меморандуму, наведено в
додатку А, який є невід'ємною частиною цього Меморандуму.
Стаття 2
Форми допомоги, яку надає ОБСЄ
1. Допомога, яку надає ОБСЄ Урядові відповідно до умов
Меморандуму, може складатися з такого:
a) допомоги ОБСЄ у виборі відповідного підрядника та
контрактних процедур згідно із чинними фінансовими
(адміністративними) нормами ОБСЄ;
b) послуг експертів і консультантів, зокрема дорадчих фірм та
організацій, підібраних ОБСЄ або відповідним(-и) підрядником(-ами)
і підзвітних їм;
c) послуг практичних експертів, підібраних відповідним
підрядником(-ами);
d) устаткування, техніки, технічних засобів та матеріалів,
необхідних для реалізації Проекту;
e) будь-якої іншої форми допомоги, про яку можуть домовитися
Уряд й ОБСЄ.
2. ОБСЄ надає допомогу шляхом пошуку коштів для забезпечення
необхідного фінансування реалізації Проекту.
3. ОБСЄ безпосередньо або через уповноважені органи здійснює
моніторинг належного виконання Проекту.
4. ОБСЄ інформує Уряд про здійснення всієї діяльності, що
стосується ходу виконання Проекту, і надає дорадчу допомогу
Урядові у випадку виникнення обставин, які можуть спричинити
зобов'язальні наслідки для будь-якої зі Сторін та (або) можуть
вплинути на досягнення результатів у рамках Проекту, з метою
перегляду планів роботи й фінансування Проекту в частині, що
відповідає (тимчасовим) фінансовим (адміністративним) нормам ОБСЄ.
Стаття 3
Участь Уряду в реалізації Проекту
й внесок в неї
1. У ході виконання зобов'язань Уряду стосовно участі й
співробітництва в реалізації Проекту за допомогою ОБСЄ відповідно
до цього Меморандуму Уряд робить викладений нижче внесок в обсязі,
детально зазначеному в Проектних документах:
a) професійні та інші послуги місцевих фахівців, зокрема
послуги державних експертів практичним експертам;
b) земельні ділянки, будівлі, навчальні та інші об'єкти й
засоби, наявні або вироблені в державі;
c) устаткування, технічні засоби та матеріали, наявні або
вироблені в державі.
2. Уряд призначає двох представників для участі в тендері
ОБСЄ як членів Оцінної комісії, один з яких повинен бути технічним
експертом.
3. Уряд гарантує, що персонал, призначений ним для участі в
Проекті, в достатній кількості відповідає вимогам кваліфікаційної,
технічної та професійної компетенції, з тим, щоб гарантувати
своєчасне виконання Проекту й досягнення його результатів.
4. Персонал, призначений Урядом для участі в Проекті, не
вважається співробітниками або працівниками ОБСЄ. Такий персонал
має безпосередні трудові відносини з Урядом і працює під контролем
і відповідальністю Уряду.
5. Персонал Уряду й будь-яка інша третя сторона, залучена
Урядом до реалізації Проекту, утримуються від будь-яких дій, які
можуть негативно позначитися на авторитеті й статусі ОБСЄ або які
суперечать меті, завданням та мандату ОБСЄ.
6. Уряд інформує ОБСЄ про здійснення всієї діяльності, що
стосується ходу виконання Проекту, і надає дорадчу допомогу ОБСЄ у
випадку виникнення обставин, які можуть спричинити зобов'язальні
наслідки для будь-якої зі Сторін та (або) можуть вплинути на
досягнення результатів у рамках Проекту, з метою перегляду планів
роботи й фінансування Проекту в частині, що відповідає
(тимчасовим) фінансовим (адміністративним) нормам ОБСЄ.
7. Уряд гарантує національний внесок у вигляді
матеріально-технічних засобів, послуг та підготовки персоналу,
необхідний для успішної реалізації Проекту й досягнення
результатів у рамках Проекту, обумовлених Проектними документами.
8. У межах чинного законодавства України про інформацію та
державну таємницю Уряд своєчасно надає ОБСЄ або відповідному
підряднику(-ам) будь-які звіти, карти, документи фінансової
звітності, записи, відомості, документацію та іншу інформацію про
цей Проект, хід його реалізації або подальшої імплементації та
раціональності, або у зв'язку з дотриманням Урядом своїх
зобов'язань у рамках цього Меморандуму або Проектних документів.
9. Сторони домовилися, що питання транспортування меланжу по
території України та поза її межами вирішуватимуться шляхом
укладання окремої угоди між Урядом України, ОБСЄ та підрядником в
кожному випадку окремо з урахуванням положень цього Меморандуму,
Проектної документації та відповідно до положень уніфікованих
правил Incoterms 2000 ( 988_007 ).
Стаття 4
Засоби реалізації допомоги ОБСЄ
1. Уряд уживає будь-яких необхідних заходів для надання ОБСЄ,
її підряднику(-ам), а у випадку залучення й виконавчому(-им)
партнеру(-ам), якщо вони задовольняють всім безпековим та
екологічним вимогам, їх експертам й іншим особам, що надають
послуги від їхнього імені, необхідні засоби з метою швидкої та
ефективної реалізації допомоги ОБСЄ.
Зокрема, він забезпечує ним такі права й пільги:
a) оперативне оформлення допуску для експертів й інших осіб,
які надають послуги від імені ОБСЄ, її підрядників або інших осіб,
які надають послуги для ОБСЄ;
b) оперативну видачу необхідних сертифікатів, ордерів, віз,
ліцензій або дозволів;
c) доступ до об'єктів роботи й усі необхідні права проїзду;
d) свободу пересування територією України в межах, необхідних
для належної реалізації допомоги ОБСЄ;
e) дозволи, необхідні для ввезення устаткування, матеріалів
та поставок та їх подальшого вивезення;
f) дозволи, необхідні для ввезення майна, що належить і
призначене для особистого користування або споживання працівниками
ОБСЄ, її підрядників та інших осіб, які надають послуги від
їхнього імені, та подальшого вивезення такого майна;
g) своєчасне проходження митного контролю майна, зазначеного
в підпунктах "e" та "f";
h) підготовку й надання звітів, заяв та інформації, яка
вимагається національним законодавством.
2. Допомога в рамках цього Меморандуму здійснюється на
користь Уряду і народу України. На Уряд повністю покладаються всі
ризики та зобов'язання, пов'язані з ходом реалізації цього
Меморандуму на території України. Специфічні питання, пов'язані із
зобов'язаннями підрядників у рамках цього Меморандуму, зазначені в
додатку A (Технічне завдання) та подальших контрактах у рамках
цього Меморандуму. У випадку транспортування меланжу до іншої
держави зазначені вище умови погоджуються між ОБСЄ та відповідною
державою або підрядником із часу залишення меланжем території
України. Зобов'язання відповідно до цієї статті мають
узгоджуватися із терміном дії цього Меморандуму.
Стаття 5
Припинення або закінчення допомоги
1. ОБСЄ може припинити надання допомоги в рамках цього
Проекту письмовим повідомленням Урядові, якщо, на думку ОБСЄ,
виникають будь-які обставини, що заважають або загрожують
успішному виконанню Проекту або досягненню його мети. ОБСЄ може
тим самим або наступним письмовим повідомленням визначити умови,
за яких вона готова відновити свою допомогу в рамках цього
Проекту. Будь-яке таке припинення триває до прийняття таких умов
Урядом та ОБСЄ письмово повідомить Урядові про відновлення своєї
допомоги.
2. Якщо будь-яка ситуація, зазначена в пункті 1 цієї статті,
триває протягом тридцяти днів після повідомлення про це Урядові та
після припинення допомоги ОБСЄ, ОБСЄ може письмово повідомити
Урядові про припинення своєї допомоги в рамках цього Проекту.
3. Положення цієї статті не завдають шкоди будь-яким іншим
правам або засобам правового захисту ОБСЄ за обставин, що
склалися, відповідно до загальних принципів права або яким-небудь
іншим чином.
Стаття 6
Привілеї та імунітети
1. Представники ОБСЄ в Україні й особи, що надають ОБСЄ
послуги, отримають привілеї та імунітети, зазначені в Меморандумі
про взаєморозуміння між ОБСЄ та Урядом України ( 994_309 ) від
13 липня 1999 року, необхідні для належної реалізації цього
Проекту й ефективного здійснення ОБСЄ своїх функцій стосовно цього
Проекту.
2. Для цілей привілеїв та імунітетів:
a) уся документація й документи, пов'язані з Проектом,
вважаються документами, що належать ОБСЄ;
b) устаткування, засоби та матеріали, завезені або придбані
за кошти ОБСЄ з метою реалізації цього Проекту, вважаються
власністю ОБСЄ або її ймовірних підрядників.
3. Уряд застосовує до ОБСЄ, її власності, засобів та активів,
а також до її працівників положення про привілеї та імунітети,
зазначені в Меморандумі про взаєморозуміння між ОБСЄ та Урядом
України ( 994_309 ) від 13 липня 1999 року.
4. Термін "особи, що надають ОБСЄ послуги", який вживається в
цьому Меморандумі, охоплює міжнародний персонал ОБСЄ, діяльність
якого пов'язана з реалізацією цілей цього Меморандуму.
5. Уряд України вживає всіх необхідних заходів для сприяння
ввезенню на територію України устаткування та матеріалів у рамках
цього Меморандуму.
Стаття 7
Реклама
1. Адміністративна, технічна й фінансова допомога ОБСЄ, що
надається Урядові в рамках здійснення Проекту, визнається в
будь-якій формі друкарських матеріалів, підготовлених у рамках
цього Проекту. Уряд посилається на ОБСЄ в публікаціях, промовах та
друкованих повідомленнях або в будь-який інший спосіб у засобах
масової інформації.
2. Уряд належним чином розміщує відповідні знаки на кожному
об'єкті Проекту, як такі, що здійснюються за сприяння ОБСЄ.
Стаття 8
Контакти
Уся кореспонденція, пов'язана з реалізацією Проекту,
адресується таким чином:
Для Уряду України - Для ОБСЄ -
Міністерству оборони Секретаріат
Стаття 9
Поправки
Положення цього Меморандуму можуть бути переглянуті за
взаємною згодою Сторін. Зміни та доповнення до цього Меморандуму
вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються протоколами,
які є його невід'ємною частиною.
Стаття 10
Урегулювання спорів
1. Усі спори, вимоги чи розбіжності між Урядом і ОБСЄ, що
можуть виникнути з тлумачення чи застосування положень цього
Меморандуму або у зв'язку із ним, у тому числі щодо його
порушення, припинення та недійсності, мають за можливістю,
вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.
2. Якщо сторони не дійдуть згоди, то спір, вимога чи
розбіжність підлягають остаточному вирішенню шляхом арбітражного
розгляду відповідно до нижченаведеної процедури.
3. Кожна сторона призначає по одному арбітру, які, у свою
чергу, призначають третього арбітра - президента арбітражного
трибуналу. Якщо протягом 30 днів з моменту повідомлення однією
Стороною про ініціювання арбітражного розгляду будь-яка сторона не
призначила свого арбітра або якщо протягом 15 днів з моменту
призначення перших двох арбітрів не був призначений президент
арбітражного трибуналу, будь-яка із сторін може звернутися до
Голови Міжнародного суду ООН з проханням призначити ще
непризначеного арбітра(-ів).
4. Арбітражний розгляд відбуватиметься в м. Київ, Україна,
відповідно до діючого Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ
( 995_059 ). Мовою арбітражного провадження буде англійська.
5. Сторони погоджуються, що рішення арбітражного трибуналу є
остаточним та підлягає негайному виконанню.
Це арбітражне застереження прийняте сторонами добровільно.
Воно є юридично самостійним та не залежить від інших положень
Меморандуму.
Стаття 11
Набрання чинності
1. Цей Меморандум тимчасово застосовуватиметься з дня його
підписання обома сторонами в частині, що не суперечить чинному
законодавству України, та набуде чинності після повідомлення про
виконання відповідних внутрішньодержавних процедур в Україні.
2. Вчинено в двох примірниках, кожний англійською та
українською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі
виникнення розбіжностей, переважну силу матимете текст англійською
мовою.
За Уряд За Організацію з безпеки
і співробітництва в Європі
Підписано в Києві Підписано в Відні
05.03.2008 27.07.2007

Додаток А

Технічне завдання
Тендер ОБСЄ про надання послуг
з утилізації запасів меланжу (компоненту рідкого
ракетного палива) в Україні

1. Вступ
1.1. Організація з безпеки та співробітництва в Європі
(ОБСЄ)(1) є регіональним механізмом безпеки, визначеним
Главою VIII Статуту ООН ( 995_010 ). Секретаріат ОБСЄ розташований
у м. Відень, Австрія, а установи ОБСЄ знаходяться в Гаазі, Празі
та Варшаві. У ОБСЄ також є 18 місій та польових представництв на
території Південно-Східної Європи, Кавказу, Східної Європи та
Центральної Азії.
--------------- (1) Під терміном "ОБСЄ" слід розуміти як Секретаріат ОБСЄ у
Відні, так і Офіс Координатора проектів ОБСЄ в Україні.
1.2. Після розпаду Радянського Союзу на території України
залишилися запаси компонентів рідкого ракетного палива (далі -
меланж). Зараз Україна володіє п'ятьма типами меланжу: АК-20ф,
АК-20і, АК-20к, АК-27І та АК-27п. Меланж, запаси якого дорівнюють
приблизно 16 тис. тонн, є високотоксичною і шкідливою речовиною
(рідинні окислювачі, що містять у своєму складі інгібовану димлячу
азотну кислоту (IRFNA)), яка становить небезпеку для здоров'я
людини та навколишнього середовища. Внаслідок тривалого зберігання
(з початку 1960-х років), багато контейнерів для зберігання
меланжу зазнали значної корозії, а вміст води в меланжі зріс.
Поряд зі зменшенням ефективності інгібіторів це спричиняє
прискорений розпад меланжу. На сьогодні граничні строки зберігання
меланжу для великої частини його запасів закінчилися, тому, як
такий, меланж більше не є безпечним для використання. Україна не
має достатніх фінансових і технічних можливостей для утилізації
запасів меланжу технічно прийнятним та екологічно безпечним
способом. Виходячи з цього, Уряд України звернувся до ОБСЄ з
проханням про надання допомоги в утилізації запасів меланжу.
1.3. На сьогодні Міністерство оборони України (далі -
Міністерство оборони) зберігає меланж на 6 (шести) об'єктах на
території України. У наступні роки Міністерство оборони планує
скоротити кількість об'єктів зберігання меланжу до 4 (чотирьох) з
метою забезпечення кращих умов зберігання меланжу та екологічної
безпеки.
------------------------------------------------------------------ |N |Військова |Розташування |Загальний |Типи меланжу | | |частина | |об'єм меланжу| | | |(склад) N | |(тис. тонн) | | |---+-----------+--------------------+-------------+-------------| |1 |А2791 |м. Біла Церква |1538,56 |20к - 332,23 | | | |Київської обл. | |20ф - 68,47 | | | | | |27п - 776,79 | | | | | |27і - 361,07 | |---+-----------+--------------------+-------------+-------------| |2 |А2783 |м. Калинівка |1016,53 |20к - 222,04 | | | |Вінницької обл. | |20ф - 61,88 | | | | | |27п - 105,44 | | | | | |27і - 627,17 | |---+-----------+--------------------+-------------+-------------| |3 |А3516 |cmт Любашівка |3280,45 |20к - 605,23 | | | |Одеської обл. | |20ф - 99,53 | | | | | |20і - 3,04 | | | | | |27п - 575,33 | | | | | |27і - 1981,98| |---+-----------+--------------------+-------------+-------------| |4 |А2989 |м. Ценжів |2327,85 |20к - 728,57 | | | |Івано-Франківської | |20ф - 12,6 | | | |обл. | |27п - 716,48 | | | | | |27і - 870,2 | |---+-----------+--------------------+-------------+-------------| |5 |А1642 |м. Радехів |3288,28 |20к - 1263,9 | | | |Львівської обл. | |20ф - 2,76 | | | | | |27п - 548,02 | | | | | |27і - 1473,6 | |---+-----------+--------------------+-------------+-------------| |6 |А2136 |смт Шевченкове |4885,25 |20к - 1591,12| | | |Харківської обл. | |20ф - 60,92 | | | | | |27п - 1990,65| | | | | |27і - 805,9 | |---------------+------------------------------------------------| |Усього |16 336,92 | ------------------------------------------------------------------
1.4. Відповідна базова інформація про об'єкти зберігання
меланжу в Україні та їхня оцінка, яка була проведена експертами
ОБСЄ в 2005 p., наведені в документі "Аналіз обсягу робіт із
ліквідації запасів компонентів ракетного палива в Україні".
1.5. З метою сприяння в утилізації меланжу Уряд України та
ОБСЄ домовилися реалізувати проект "Допомога Уряду України в
утилізації запасів меланжу (компоненту рідкого ракетного палива)".
Кінцевою метою цього проекту є поетапна утилізація всіх запасів
меланжу екологічно безпечним, технічно прийнятним та економічно
ефективним способом відповідно до Застосовних стандартів, описаних
у цьому Технічному завданні. Утилізація меланжу проводитиметься з
використанням наявних на ринку обґрунтованих та перевірених
технологічних рішень, за умови, що такі рішення відповідатимуть
усім зазначеним у цьому Технічному завданні вимогам, а також
Застосовним стандартам.
1.6. За умови офіційного виконання Меморандуму про
взаєморозуміння між Урядом України та ОБСЄ відносно Послуг, які
надаватимуться відповідно до цього Технічного завдання, ОБСЄ
запросить професійні та кваліфіковані компанії з усталеною
репутацією у сфері хімічної промисловості або в іншій відповідній
сфері подати Тендерні пропозиції відносно надання Послуг з
утилізації меланжу.
2. Загальна концепція реалізації проекту
2.1. Це Технічне завдання визначає вимоги для здійснення
етапу проекту ОБСЄ "Допомога Уряду України в утилізації запасів
меланжу (компоненту рідкого ракетного палива)", як зазначено в
пункті 1.5. За умови, що, серед іншого, будуть наявні фінансові
кошти, ОБСЄ може оголошувати подальші тендери з метою надання
послуг для реалізації наступних етапів проекту.
2.2. Утилізація меланжу може проводитися як на території
України, так і за її межами.
2.3. До складу необхідних підрядних послуг можуть входити,
зокрема, такі послуга: координація і керівництво роботами,
планування, складання графіків виконання робіт, інженерно-технічні
роботи (будівельні, конструкторські, екологічні, хімічні),
звітність про стан виконання робіт, перевезення, розробка процедур
безпеки та аварійного регулювання, дезактивація і демонтаж
обладнання та відповідних споруд Підрядника, включаючи відповідні
земельні ділянки, а також фактичні операції, з яких складається
утилізація меланжу (далі - Послуги).
2.4. Як безпосередньо, так і опосередковано будь-який окремий
аспект Послуг та всі аспекти Послуг разом, включаючи, зокрема, але
не виключно, перевезення, переробку та отримання будь-яких
остаточних побічних та кінцевих продуктів, завжди повинні
відповідати існуючим та застосовним стандартам наступної групи
чинних стандартів (далі - Застосовні стандарти): i) відповідні
національні екологічні стандарти країни, де буде знищуватися
меланж; ii) відповідні міжнародні стандарти/конвенції;
iii) відповідні стандарти Європейського Союзу (ЄС) або норми
країн-донорів, які можуть бути застосовані.
2.5. Діяльність Підрядника не повинна призводити до викидів
забруднюючих речовин та побічних продуктів, якщо такі будуть під
час здійснення діяльності, які перевищуватимуть Застосовні
стандарти для, зокрема, але не виключно: викидів у повітря, стоків
забруднених вод та твердих відходів.
2.6. Підрядник вводить в дію Програму забезпечення якості,
описану далі в цьому Технічному завданні, яка відповідатиме
відповідним Застосовним стандартам.
2.7. Виходячи з невід'ємних ризиків проекту, ОБСЄ не несе
відповідальності за будь-яку шкоду, завдану прямо чи
опосередковано.
3. Обсяг послуг
3.1. Обсяг послуг у рамках Етапу 1 проекту становить належне
та своєчасна утилізація не менш ніж 3000 тонн меланжу (Лот 1), що
зберігається на об'єктах зберігання меланжу, які будуть визначені
Міністерством оборони на момент оголошення Тендеру протягом одного
року з дати початку виконання Послуг(2). Підрядник може пояснити,
яким чином він підійшов би до утилізації запасів меланжу, які
залишаться.
--------------- (2) Не включаючи період підготовки до утилізації.
3.2. Підрядник повинен виконати Послуги у точній
відповідності до цього Технічного завдання, Застосовних стандартів
та детальних положень контракту, який буде укладено між ОБСЄ та
Підрядником (далі - Контракт).
4. Обов'язки Міністерства оборони
4.1. Міністерство оборони несе відповідальність за всі
операції з поводження й завантаження на відповідному об'єкті
зберігання меланжу, а у випадку перевезення меланжу з об'єкту його
зберігання до місця переробки - за всі транспортні операції на
території України. Зокрема, на Міністерство оборони покладається
відповідальність та обов'язок забезпечити безпеку персоналу та
відповідне дотримання техніки безпеки під час поводження,
завантаження та перевезення меланжу до об'єкту з його переробки,
доки Підрядник не візьме на себе контроль і відповідальність за
меланж або на об'єкті Підрядника з переробки в Україні, в
залежності від умов поставки (INCOTERMS 2000) ( 988_007 ), які
будуть узгоджені з ОБСЄ, або на українському кордоні, в залежності
від умов поставки (INCOTERMS 2000), які будуть узгоджені з ОБСЄ, у
випадку вивезення за кордон. У випадку вивезення меланжу за кордон
Міністерство оборони забезпечує супровід засобів транспортування
меланжу до українського кордону. Міністерство оборони також
забезпечує передачу меланжу, який перевозиться, Підрядникові на
українському кордоні, включаючи в разі необхідності, його митне
оформлення та повідомлення про перевезення відходів. Однак
визначення детальних умов та способів перевезення буде предметом
подальших переговорів у рамках укладення Контракту або Контрактів.
При цьому головними критеріями для визначення умов та способів
перевезення є безпека та економічна доцільність, за умови, що такі
умови та способи перевезення меланжу відповідають Застосовним
стандартам.
4.2. Після вивезення меланжу з об'єктів його зберігання
Міністерство оборони відповідає за нейтралізацію будь-яких
залишкових забруднюючих речовин або побічних продуктів, які мають
відношення до зберігання меланжу. Ці роботи включають, зокрема,
але не виключно, наступне: очистку території об'єктів зберігання
меланжу та очистку контейнерів для зберігання меланжу, включаючи
утилізацію залишків та осадів після промивки контейнерів та
утилізацію контейнерів.
4.3. Міністерство оборони за свій власний рахунок забезпечує
перевезення меланжу в межах території України, включаючи
забезпечення необхідними транспортними засобами. У випадку коли
місце переробки розташоване за межами України, Міністерство
оборони за свій власний рахунок здійснює перевезення меланжу до
українського кордону на основі умов поставки (INCOTERMS 2000)
( 988_007 ), які будуть узгоджені з ОБСЄ. Однак визначення
детальних умов та способів перевезення буде частиною подальших
переговорів у рамках укладання Контракту або Контрактів. Головними
критеріями для визначення умов та способів перевезення є безпека,
дотримання екологічних стандартів та економічна доцільність(3).
--------------- (3) Міністерство оборони України має обмежені можливості для
перевезення меланжу. Наявні транспортні засоби для перевезення
меланжу включають (5) залізничних цистерн та (8) спеціально
обладнаних автоцистерн. Підрядник може за свій власний рахунок
збільшити кількість транспортних засобів для перевезення меланжу,
якщо вважає це за потрібне.
4.4. Міністерство оборони забезпечує Підряднику та ОБСЄ
вільний доступ до об'єктів зберігання меланжу в будь-який час
відповідно до порядку, що встановлений у Збройних Силах України.
4.5. Міністерство оборони відповідає за забезпечення
взаємодії ОБСЄ та Підрядника з усіма українськими державними
установами, які беруть участь у реалізації цього проекту.
5. Обов'язки Підрядника та окремі тендерні вимоги
5.1. Підрядник своїми силами, засобами та із застосуванням
власних матеріалів, у тому числі із залученням субпідрядників,
проводить утилізацію меланжу в обсягах, визначених в умовах
Тендеру. Підрядник забезпечує безперебійну роботу свого
заводу/обладнання/виробничих потужностей протягом, як заплановано,
не більше одного року від дати початку надання Послуг. Однак точні
часові рамки виконання Послуг будуть визначені положеннями
Контракту або Контрактів, які будуть підписані з Підрядником(4).
---------------- (4) Дивіться також п. 3.1 та п. 5.23
5.2. Підрядник надає детальну інформацію про те, яким чином
він має намір виконувати всі вимоги Технічного завдання, включаючи
запропоновану технологію (технології), особливості
матеріально-технічного забезпечення утилізації меланжу на об'єкті
його зберігання або матеріально-технічного забезпечення
перевезення, якщо є намір використовувати для утилізації
промислові потужності в країні або за кордоном.
5.3. Підрядник детально вказує, яким чином планується
вирішувати всі питання, пов'язані з утилізацією меланжу, починаючи
з прийому меланжу та закінчуючи його кінцевою
переробкою/утилізацією.
5.4. Підрядник детально вказує, як будуть вирішуватися такі
питання, як поводження з усіма кінцевими та/або побічними
продуктами переробки, включаючи небезпечні матеріали тощо.
5.5. Підрядник надає детальну інформацію про свої технічні
потужності, планові показники та надає підтвердження кваліфікації
для виконання обов'язків, прописаних у Контракті, а також
забезпечення будь-яких додатково необхідних ресурсів.
5.6. Підрядник детально вказує таку інформацію:
джерела викидів установки на природу і кількості передбачених
викидів у кожне середовище, а також їхній вплив на навколишнє
середовище;
запропоновану технологію та інші методи запобігання або
зменшення викидів установки;
заходи щодо запобігання та утилізації відходів; заплановані
заходи щодо моніторингу викидів.
Процедури надання дозволів та митного оформлення
5.7. Підрядник гарантує, що його Тендерна пропозиція визначає
всі дозволи та ліцензії, які вимагаються для утилізації меланжу та
використання з будь-якою метою кінцевих продуктів його переробки,
якщо це можливо. Серед іншого, Тендерна пропозиція повинна
включати детальну інформацію про досвід роботи у сферах, де
існують екологічні ризики, та інформацію про відповідні екологічні
свідоцтва, дозволи, заходи реагування на надзвичайні ситуації
тощо. Згадана вище інформація також повинна включати орієнтовний
строк отримання таких дозволів та ліцензій, який не повинен
перевищувати шести місяців з дати початку надання Послуг.
5.8. Підрядник за свій власний рахунок забезпечує всі
дозволи, державні збори, ліцензії, вповноваження та інспекції,
необхідні для надання послуг, описаних в цьому Технічному
завданні. Підрядник гарантує, що він буде дотримуватися всіх
законів, постанов та нормативних актів відповідної країни або
країн в ході виконання Контракту, включаючи дотримання Застосовних
стандартів, які діють в місці (місцях) надання Послуг.
5.9. У разі перевезення меланжу за межами території України
всі митні процедури за межами території України та міжнародні
процедури, пов'язані з управлінням відходами (повідомлення),
виконуються Підрядником за свій власний рахунок. У жодному випадку
ОБСЄ не відповідає за сплату будь-яких витрат, які нестиме
Підрядник, або які будуть стягуватися з Підрядника в процесі
розмитнення. Підрядник відповідає за дотримання всіх Застосовних
стандартів, пов'язаних з національними митними нормами та
процедурами імпорту та експорту, включаючи сплату відповідних
платежів і зборів та, крім цього, забезпечення всіх необхідних
ліцензій, митних декларацій та іншої документації, які стосуються
ввезення на територію та вивезення з території
заводу/обладнання/виробничих потужностей Підрядника всіх предметів
або матеріалів, ввезених Підрядником для виконання Послуг
відповідно до Контракту.
Дотримання екологічних стандартів
5.10. Процес утилізації меланжу повинен обмежувати у повній
відповідності до Застосовних стандартів вплив на навколишнє
середовище як від самого процесу, так і від всіх його побічних
продуктів або залишкових забруднюючих речовин.
5.11. Підрядник відповідає за утилізацію безпечним способом
та за свій власний рахунок будь-яких небезпечних матеріалів,
пов'язаних з процесом утилізації меланжу, і дотримується
Застосовних стандартів. Підрядник забезпечує постійну
відповідність роботи заводу/обладнання/виробничих потужностей усім
Застосовним стандартам, зокрема, Підрядник повинен:
вживати всіх належних заходів з метою запобігання
забрудненню, а саме: найкращі наявні методи (які виробляють найменше відходів,
використовують менше небезпечних речовин, уможливлюють утилізацію
та переробку вироблених речовин тощо); запобігати, переробляти або утилізувати меланж способом, який
призводить до якомога найменшого можливого забруднення; ефективно використовувати енергію; забезпечувати запобігання аваріям та обмеження шкоди; повернути об'єкти до їхнього первинного стану по закінченню
діяльності.
5.12. Підрядник, його технологія, завод/обладнання/виробничі
потужності та виробнича діяльність завжди повинні відповідати
Застосовним стандартам для, в разі необхідності, викидів
забруднюючих речовин у повітря, скидів стічних вод, утворення
твердих відходів та для засобів хімічної нейтралізації. Якість
кінцевого продукту (продуктів) повинна відповідати Застосовним
стандартам залежно від подальшого використання.
Зобов'язання щодо дотримання заходів безпеки
5.13. Під час виконання описаних у цьому Технічному завданні
Послуг Підрядник повинен дотримуватися Застосовних стандартів
зберігання, поводження, переробки, перевезення та перетину кордону
небезпечними матеріалами і/або відходами. Підрядник повинен вжити
всіх належних і практичних заходів з метою захисту населення та
свого власного персоналу і співробітників, а також захисту
навколишнього середовища.
5.14. Завод/обладнання/виробничі потужності з переробки та
пов'язані з цим процедури повинні забезпечувати по суті безпечне
середовище для людей, які безпосередньо беруть участь у процесі
нейтралізації, беручи до уваги ризики, пов'язані з меланжем як
вибухонебезпечною та високотоксичною речовиною. Зобов'язання щодо
дотримання заходів безпеки повинні застосовуватися до всього
населення.
Перевезення
5.15. Учасник, Тендерна пропозиція якого передбачає
перевезення меланжу з України до іншої країни, незалежно від того,
чи матиме місце транзит територією третьої країни або країн,
повинен дотримуватися всіх відповідних Застосовних стандартів для
перевезення небезпечних матеріалів і/або відходів.
5.16. На момент переговорів відносно Контракту Підрядник
надає ОБСЄ документальні докази, що підтверджують дозвіл на
транзит меланжу через територію третьої країни або країн.
5.17. У випадку коли місце переробки розташоване за межами
України, безкоштовне перевезення меланжу здійснюється до
українського кордону на основі умов поставки (INCOTERMS 2000)
( 988_007 ), які будуть узгоджені між Міністерством оборони та
ОБСЄ. Подальше визначення умов та способів перевезення є предметом
переговорів як частина укладення Контракту або Контрактів.
Головними критеріями для визначення умов та способів перевезення
меланжу є безпека, дотримання екологічних стандартів, законність
та економічна доцільність.
5.18. У випадку коли виконання цих Послуг передбачає
застосування мобільної установки/обладнання/виробничих
потужностей, Підрядник несе відповідальність та витрати, пов'язані
з перевезенням, доставкою, введенням в експлуатацію та виведенням
з експлуатації мобільної установки/обладнання/виробничих
потужностей на визначеному об'єкті, де будуть надаватися Послуги,
у повній відповідності із Застосовними стандартами.
Мобільна установка/виробнича потужність
5.19. У випадку коли Підрядник пропонує технічне рішення у
формі мобільної установки/виробничої потужності, Підрядник повинен
дотримуватися положень та умов цього розділу та завжди
дотримуватися Застосовних стандартів.
5.20. Установка/виробнича потужність перевозиться Підрядником
в ізольованих транспортних засобах або в стандартних контейнерах
ISO. Транспортний засіб або контейнер ISO надається та
обладнується Підрядником.
5.21. Після доставки на об'єкт утилізації меланжу, який
підлягає подальшому узгодженню, де будуть виконуватися Послуги,
Підрядник проводить монтаж та введення установки/виробничої
потужності в експлуатацію в строки, погоджені між ОБСЄ та
Підрядником. Усі роботи з монтажу, демонтажу, введення в
експлуатацію та виведення з експлуатації повинні виконуватися
Підрядником відповідно до Застосовних стандартів.
5.22. Установка/виробнича потужність монтується та вводиться
в експлуатацію як автономна установка/виробнича потужність
Підрядником за свій власний рахунок. Підрядником виконується
забезпечення будь-якої інфраструктури, за винятком вже готових
наданих на об'єкті інструментів та обладнання, а саме: засобів
електро-, газо-, водопостачання й каналізації. По припиненні або
завершенні Контракту Підрядник за свій власний рахунок демонтує
установку/виробничу потужність, включаючи дезактивацію відповідних
земельних ділянок, та готує її до перевезення в строки, узгоджені
між ОБСЄ та Підрядником.
Обсяги переробки та виробнича діяльність
5.23. Підрядник гарантує, що його завод/обладнання/виробничі
потужності постійно відповідатимуть Застосовним стандартам, а
також гарантує їхню безперервну щоденну роботу з безпечною та
економічно вигідною пропускною здатністю не менш ніж 3000 тонн
меланжу на рік. При цьому враховуються будь-які необхідні
тимчасові призупинення робіт протягом дії Контракту, включаючи
зупинку робіт для технічного обслуговування, операційні обмеження
з метою забезпечення безпеки персоналу.
5.24. Підрядник гарантує, що будь-який продукт або продукти,
отримані в результаті утилізації меланжу, та/або будь-який
побічний продукт або продукти, отримані в результаті утилізації
меланжу, є придатними для подальшого невійськового використання
відповідно до Застосовних стандартів. Будь-які відходи, отримані в
результаті утилізації меланжу, повинні бути нешкідливими для
навколишнього середовища.
5.25. Підрядник несе одноособову відповідальність за
технічний монтаж його заводу/обладнання/виробничих потужностей та
забезпечує їхню повну готовність до експлуатації та здатність у
повному обсязі виконувати функції з метою надання передбачених у
цьому Технічному завданні Послуг.
5.26. Підрядник несе одноособову відповідальність за
проведення технічного обслуговування і ремонту
заводу/обладнання/виробничих потужностей у разі необхідності,
включаючи забезпечення всіма необхідними комплектуючими.
Управління якістю
5.27. Підрядник надає підтвердження про наявність Структури
управління якістю (ISO 9001/14001 або еквівалент) і - в рамках
Програми забезпечення якості ОБСЄ (див. п. 6.1) - створює План
забезпечення якості проекту для утилізації меланжу як базу для
програм і процедур стосовно нижченаведеного:
відбір проб та проведення аналізів;
запобігання аваріям та охорона здоров'я;
екологічний моніторинг;
навчання та підготовка персоналу;
звітування.
Підрядник несе відповідальність за впровадження та контроль
за дотриманням усіх заходів та програм з безпеки в рамках проекту.
Це включає, але не обмежується наступним: промисловою та
екологічною безпекою на території об'єкта утилізації меланжу та,
якщо таке передбачено, під час перевезення меланжу. Такі заходи та
програми повинні повністю відповідати відповідним Застосовним
стандартам.
5.28. З метою реалізації цього проекту повинні братися до
увага такі основні передумови:
а) здійснення операцій на території об'єкта зберігання або
переробки меланжу буде дозволено лише за умов використання
обладнання персонального захисту та дотримання вимог чинного
законодавства та правил з безпеки праці та екологічної безпеки;
б) заходи щодо охорони праці та безпеки повинні дотримуватися
у всіх відповідних виробничих потужностях та на територіях
об'єктів зберігання або переробки меланжу, які будуть відкритими
для виконання відповідних робіт.
5.29. Підрядник зобов'язаний впровадити всебічну, ефективну
та активну програму охорони праці та безпеки відповідно до
Застосовних стандартів. Ця програма має на меті, зокрема, але не
виключно, наступне:
а) передбачити процедури та придатні засоби індивідуального
захисту для забезпечення працівників при знаходженні в умовах
небезпечного робочого середовища;
б) проведення періодичних контрольних перевірок та обстеження
умов праці для визначення потенційних ризиків небезпеки або
труднощів, у тому числі маркування забруднених площ;
в) передбачити використання засобів хімічного захисту і
процедур контролю небезпеки персоналом, який задіяний в проведенні
хімічних процесів;
г) передбачити безперервний та комплексний моніторинг
екологічного стану об'єкта та персоналу;
д) передбачати засоби та процедури аварійного реагування в
небезпечних та аварійних ситуаціях;
є) встановити номінальні функціональні параметри системи та
технологічні межі всіх процесів та процедур.
5.30. Відповідно до термінів, які будуть узгоджені сторонами,
Підрядник повинен гарантувати, що його завод/обладнання/виробничі
потужності для надання Послуг перебувають у повній готовності до
експлуатації і здатні виконувати функції у спосіб, що задовольняє
ОБСЄ, та у повній відповідності до Застосовних стандартів.
5.31. Підрядник, його технологія, завод/обладнання/виробничі
потужності та операційна діяльність повинні постійно мати ліцензію
на утилізацію меланжу та його перевезення та повинні відповідати
Застосовним стандартам.
5.32. Підрядник погоджується на першу вимогу надавати ОБСЄ і
Міністерству оборони України та їхнім представникам доступ на свою
територію та завод/обладнання/виробничі потужності в будь-який
час.
5.33. Підрядник створює та дотримується плану дій на випадок
надзвичайної ситуації, який відповідатиме Застосовним стандартам.
Такий план повинен базуватися на оцінці ризиків, пов'язаних з
процесом утилізації меланжу та, якщо таке передбачено, з процесом
перевезення меланжу. План повинен включати сценарії можливих
неполадок та несправностей, їхніх наслідків та належних заходів,
які необхідно вжити.
5.34. Підрядник забезпечує достатню кількість компетентного,
відповідно підготовленого та атестованого персоналу для роботи на
заводі/виробничих потужностях. Протягом всього часу персонал
Підрядника залишається під його прямим керівництвом. ОБСЄ може
координувати напрямки діяльності в рамках проекту, але
відповідальність за детальні інструкції для персоналу та за
контроль персоналу залишається за Підрядником. Підрядник
зобов'язаний забезпечити професійне навчання та атестацію всього
персоналу, включаючи персонал субпідрядників, з безпечної
експлуатації та поточного технічного обслуговування
заводу/виробничих потужностей.
5.35. Підрядник відповідає за покриття всіх витрат,
пов'язаних із виконанням своїх обов'язків, у відповідності з цим
Технічним завданням.
5.36. Підрядник несе відповідальність за виконання всіх своїх
обов'язків у відповідності з цим Технічним завданням.
5.37. Підрядник за свій власний рахунок зобов'язаний
звільняти від відповідальності та захищати ОБСЄ, її посадових
осіб, представників, обслуговуючий персонал та співробітників від
усіх позовів, претензій, вимог та відповідальності будь-якої
природи або характеру, включаючи видатки та витрати, які виникають
у результаті дій або відсутності дій з боку Підрядника або його
співробітників, представників або субпідрядників у ході виконання
цього Контракту. Ця умова поширюється на претензії або
зобов'язання відносно компенсацій для робітників, соціального
страхування, індивідуального або корпоративного оподаткування та
на претензії і зобов'язання, які виникають внаслідок використання
запатентованих винаходів або приладів, які не були надані ОБСЄ.
Страхування
5.38. Підрядник забезпечує постійне страхове покриття, надане
поважною та платоспроможною страховою компанією, на умовах та в
розмірі, що є прийнятними для ОБСЄ на її власний розсуд.
5.39. Вибір такої страхової компанії або компаній вимагає
попереднього затвердження з боку ОБСЄ. Умови та розміри страхового
покриття повинні бути у відповідності із Застосовними стандартами
відносно норм страхування, виходячи з об'єму, екологічних ризиків
та природи Послуг, зазначених у цьому Технічному завданні.
Фінансові обов'язки
5.40. У будь-який час протягом дії Контракту Підрядник
демонструє фінансовий оборот, ліквідність та платоспроможність,
які задовольняють ОБСЄ.
5.41. Будь-які кошти, отримані від продажу будь-якого
кінцевого продукту переробки меланжу, що має ринкову цінність, або
кошти, отримані від виконання робіт щодо застосування меланжу або
продуктів його переробки, розглядаються як такі, що включені в
ціну за утилізацію одиниці меланжу, як визначено в Контракті.
Підрядник погоджується нести протягом дії Контракту всі ризики,
пов'язані зі змінами розмірів виручених таким чином коштів.
6. Права та обов'язки ОБСЄ
Перевірка відповідності та сертифікація
6.1. З метою забезпечення всіма сторонами постійного та
повного дотримання всіх прав та обов'язків, передбачених у цьому
Технічному завданні, та гарантування:
безпеки;
звітності;
законності;
гарантії виконання;
прозорості;
ОБСЄ впроваджує Програму забезпечення якості.
6.2. ОБСЄ залишає за собою право направляти на місця одного
або кількох Інспекторів з контролю якості з метою перевірки
дотримання Підрядником усіх його викладених вище обов'язків та
обов'язків, включених до Контракту.
6.3. На основі інформації, наданої Підрядником, висновків
Інспекторів з контролю якості, першого дня кожного календарного
місяця після початку надання Послуг ОБСЄ видає письмовий
сертифікат, який містить інформацію про обсяг виконаних робіт,
включаючи, але не обмежуючись кількістю знищеного меланжу,
вираженої в тоннах. Заключний сертифікат, який містить підсумок
інформації всіх попередніх щомісячних сертифікатів, видається
після суттєвого завершення Контракту.
6.4. У разі суперечки між ОБСЄ та Підрядником відносно
кількості меланжу, знищеного протягом будь-якого календарного
місяця, як представлено ОБСЄ та вказано у відповідному
сертифікаті, Сторони погоджуються на послідовну трирівневу
структуру вирішення суперечки: (i) дружні переговори;
(ii) залучення незалежних технічних експертів; (iii) арбітраж у
відповідності із стандартними арбітражними положеннями ОБСЄ.
Застосовуються стандартні положення ОБСЄ про відшкодування
збитків.

Заява Української Сторони

Українська Сторона заявляє, що при застосуванні Меморандуму
про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та
Організацією з безпеки і співробітництва в Європі щодо проекту
ОБСЄ-Україна стосовно утилізації запасів меланжу (компонента
рідкого ракетного палива) термін "посадові особи ОБСЄ", який
вживається в абзаці дев'ятому преамбули, а також терміни
"представники ОБСЄ в Україні" і "особи, що надають ОБСЄ послуги",
що вживаються у пунктах 1 і 4 статті 6, означають Координатора
Проектів ОБСЄ в Україні та його/її міжнародний персонал, а також
членів їх сімей, як це визначено в пунктах 1 і 2 статті 6
Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією
з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) щодо створення нової
форми співробітництва ( 994_309 ) від 13 липня 1999 року".
Міністр оборони України Ю.І.Єхануровon top