Document 994_717, current version — Adoption on December 18, 2002

                     Рекомендація Rec(2002)13 
Комітету міністрів Ради Європи державам-членам
"Щодо опублікування та розповсюдження тексту Європейської
конвенції з прав людини і практики Європейського суду
з прав людини в державах-членах"

УХВАЛЕНО
на 822-й сесії заступників
міністрів Комітету міністрів
від 18 грудня 2002 р.
Комітет міністрів, згідно зі статтею 15.b Статуту Ради
Європи ( 994_001 ),
беручи до уваги важливість Європейської конвенції з прав
людини ( 995_004 ) (далі - Конвенція), і зокрема практики
Європейського суду з прав людини (далі - Суд) як
конституціонального забезпечення захисту публічного порядку в
Європі;
вважаючи безперешкодний доступ до прецедентної практики Суду
надзвичайно важливим для ефективного впровадження Конвенції
( 995_004 ) на національному рівні, оскільки він дає змогу
забезпечити узгодженість внутрішньодержавних рішень з цією
практикою і запобігти порушенням;
беручи до уваги відповідну практику Суду, Комітету міністрів
у сфері здійснення ним контролю за виконанням рішень Суду, а також
держав-членів стосовно опублікування та розповсюдження практики
Суду;
враховуючи, що під час Європейської конференції міністрів з
проблем захисту прав людини (Рим, 3 - 4 листопада 2000 року)
держави-члени були заохочені "забезпечувати переклад і широке
розповсюдження тексту Конвенції ( 995_004 ) серед національних
органів влади, передусім судів, і повний доступ до напрацювань у
прецедентній практиці Суду, викладених мовою (мовами) держави";
беручи до уваги різноманітність традицій та способів
опублікування та розповсюдження судових рішень у державах-членах;
посилаючись на статтю 12 Статуту Ради Європи ( 994_001 ),
згідно з якою офіційними мовами Ради Європи є англійська та
французька,
рекомендує урядам держав-членів переглянути їхню практику
стосовно опублікування та розповсюдження:
- тексту Конвенції ( 995_004 ) мовою (мовами) держави,
- рішень та ухвал Суду,
у світлі таких міркувань.
Важливо, щоб держави-члени:
i. забезпечували опублікування та розповсюдження тексту
Конвенції ( 995_004 ) мовою (мовами) країни таким чином, щоб
знання його було ефективним і щоб національні органи влади,
передусім суди, могли його застосовувати;
ii. забезпечували з ініціативи держави чи приватних осіб
негайне і широке опублікування рішень та ухвал Суду, які
становлять відповідні напрацювання у прецедентній практиці або
вимагають від них як від держав-відповідачів спеціальних заходів з
їх виконання, повністю або принаймні у стислому викладі чи у формі
витягів (з відповідними посиланнями на оригінальні тексти) мовою
(мовами) країни, зокрема в офіційних виданнях, інформаційних
бюлетенях відповідних міністерств, правових журналах та інших
засобах масової інформації, якими зазвичай користується правнича
громадськість, включаючи, коли це доречно, Інтернет-сторінки;
iii. заохочували, в разі необхідності, регулярний випуск
посібників та інших видань мовою (мовами) країни у друкованій
та/або електронній формі, сприяючи обізнаності із системою
Конвенції ( 995_004 ) та основоположною прецедентною практикою
Суду;
iv. поширювали адресу Інтернет-сторінки Суду
(http://www.echr.coe.int), зокрема забезпечуючи наявність посилань
на цю сторінку на національних Інтернет-сторінках, які, як
правило, використовуються для правових досліджень;
v. забезпечували судові органи текстами відповідних
прецедентних рішень у друкованій та/або електронній формі (CD-Rom,
DVD тощо) чи обладнанням, необхідним для доступу до практики Суду
через Інтернет;
vi. забезпечували, в разі необхідності, швидке розповсюдження
серед державних органів, таких як суди, правоохоронні органи,
пенітенціарні установи або соціальні служби, а також, коли це
доцільно, і серед недержавних інституцій - таких як об'єднання
адвокатів, професійні об'єднання тощо, - тих рішень, які можуть
мати особливе значення в їхній діяльності, якщо потрібно, то разом
з пояснювальною запискою або циркуляром;
vii. забезпечували негайне інформування національних органів
влади чи інших структур, які мають безпосередній стосунок до
конкретної справи, про рішення або ухвалу Суду, наприклад,
надіславши їхні копії;
viii. розглянули можливість співпраці з метою опублікування в
друкованій або електронній формі збірок наявних рішень чи ухвал
Суду мовами, що не є офіційними в Раді Європи.on top