Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Specification on June 27, 2003994
Document 994-2003-п, previous version — Revision on April 2, 2011, on the basis - 321-2011-п
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 червня 2003 р. N 994
Київ
Про затвердження переліку заходів та засобів
з охорони праці, витрати на здійснення та
придбання яких включаються до витрат
{ Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 321 ( 321-2011-п ) від 30.03.2011 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 321 ( 321-2011-п ) від 30.03.2011 }
{ У тексті постанови слово "валових" виключено на підставі
Постанови КМ N 321 ( 321-2011-п ) від 30.03.2011 }

Відповідно до статті 19 Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 321 ( 321-2011-п ) від 30.03.2011 }
1. Затвердити перелік заходів та засобів з охорони праці,
витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат, що
додається.
2. Установити, що:
зазначені у переліку заходи та засоби з охорони праці,
витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат
юридичної особи та фізичної особи - підприємця, що відповідно до
законодавства використовують найману працю, здійснюються та
придбаваються з урахуванням вимог підпункту "є" підпункту 138.10.1
пункту 138.10 статті 138 та підпункту 140.1.1 статті 140
Податкового кодексу України ( 2755-17 ); { Абзац другий пункту 2 в
редакції Постанови КМ N 321 ( 321-2011-п ) від 30.03.2011 }
суми витрат, сплачених (нарахованих) у зв'язку з вжиттям
заходів та придбанням засобів з охорони праці, які є складовою
частиною підготовки, організації і ведення виробництва, а також
суми заробітної плати виконавців робіт або інші витрати на заходи
та засоби з охорони праці відповідно до переліку повинні
враховуватися у складі витрат лише один раз;
у податковому та бухгалтерському звіті сума асигнувань та
фактичні витрати на зазначені цілі наводяться окремим рядком.
3. Центральним органам виконавчої влади привести власні
нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Перший
віце-прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2003 р. N 994
ПЕРЕЛІК
заходів та засобів з охорони праці,
витрати на здійснення та придбання яких
включаються до витрат
{ Назва переліку із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 321 ( 321-2011-п ) від 30.03.2011 }
1. Приведення основних фондів у відповідність з вимогами
нормативно-правових актів з охорони праці щодо:
механізації вантажно-розвантажувальних та інших важких робіт,
робіт з розливу і транспортування отруйних, агресивних,
легкозаймистих і горючих речовин;
захисту працюючих від ураження електричним струмом, дії
статичної електрики та розрядів блискавок;
безпечного виконання робіт на висоті;
діючого технологічного та іншого виробничого обладнання;
систем вентиляції та аспірації, пристроїв, які вловлюють пил,
і установок для кондиціювання повітря у приміщеннях діючого
виробництва та на робочих місцях;
систем природного та штучного освітлення виробничих,
адміністративних та інших приміщень, робочих місць, проходів,
аварійних виходів тощо;
систем теплових, водяних або повітряних завіс, а також
установок для нагрівання (охолодження) повітря виробничих,
адміністративних та інших приміщень, а під час роботи на
відкритому повітрі - споруд для обігрівання працівників та укриття
від сонячних променів і атмосферних опадів;
виробничих та санітарно-побутових приміщень, робочих місць,
евакуаційних виходів тощо, технологічних розривів, проходів та
габаритних розмірів; обладнання спеціальних перехідних галерей,
тунелів у місцях масового переходу працівників, зон руху
транспортних засобів;
впровадження в умовах діючого виробництва автоматизованих
інформаційних систем охорони праці, систем аналізу та
прогнозування аварійних ситуацій, автоматичного та дистанційного
керування технологічними процесами і виробничим обладнанням,
систем автоматичного контролю і сигналізації про наявність
(виникнення) небезпечних або шкідливих виробничих факторів та
пристроїв аварійного вимкнення обладнання чи комунікацій у разі
виникнення небезпеки для працівників, а також відповідного
програмного забезпечення та електронних баз даних з охорони праці
у порядку та обсягах, погоджених з територіальними органами
Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки. { Абзац
десятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 321 ( 321-2011-п ) від 30.03.2011 }
2. Усунення впливу на працівників небезпечних і шкідливих
виробничих факторів або приведення їх рівнів на робочих місцях до
вимог нормативно-правових актів з охорони праці. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 321
( 321-2011-п ) від 30.03.2011 }
3. Проведення атестації робочих місць на відповідність
нормативно-правовим актам з охорони праці та аудиту з охорони
праці, оформлення стендів, оснащення кабінетів, виставок,
придбання необхідних нормативно-правових актів, наочних
посібників, літератури, плакатів, відеофільмів, макетів,
програмних продуктів тощо з питань охорони праці.
4. Проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової
діяльності, організація лекцій, семінарів та консультацій із
зазначених питань. { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 321 ( 321-2011-п ) від
30.03.2011 }
5. Забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та
засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених норм
(включаючи забезпечення мийними засобами та засобами, що
нейтралізують небезпечну дію на організм або шкіру шкідливих
речовин, у зв'язку з виконанням робіт, які не виключають
можливості забруднення цими речовинами).
6. Надання працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими
умовами праці, спеціального харчування, молока чи рівноцінних
харчових продуктів, а також газованої солоної води.
7. Проведення обов'язкового попереднього, періодичного і
позапланового медичного огляду працівників, зайнятих на важких
роботах, роботах з небезпечними чи шкідливими умовами праці або
таких, де є потреба у професійному доборі.on top