Document 986-XIV, valid, current version — Revision on June 1, 2012, on the basis - 4495-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України щодо
фінансування дорожнього господарства
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 40, ст.361 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012,
N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про джерела фінансування дорожнього
господарства України" ( 1562-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1991 р., N 47, ст.648; 1998 р., N 14, ст. 60, N 25,
ст.147; 1999 р., N 5-6, ст. 39, ст. 42):
1) преамбулу після слів "загального користування" доповнити
словами "та сільських доріг";
2) у статті 1:
частину першу після слів "загального користування" доповнити
словами "та сільські дороги";
частину третю після слова "власністю" доповнити словами "крім
сільських доріг";
3) у статті 2:
частину другу викласти в такій редакції:
"Ці кошти акумулюються та обліковуються на окремих рахунках
(відповідні дорожні фонди), формуються за рахунок визначених
законами України податків і зборів (обов'язкових платежів), а
також інших надходжень, визначених цим Законом, і зараховуються до
Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджету міста Севастополя";
перше речення частини четвертої виключити;
частину п'яту викласти у такій редакції:
"Управління коштами дорожніх фондів здійснюється в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України";
4) у статті 3:
частину третю після слів "за рахунок надходжень" доповнити
словами "у повному обсязі" та цифру "7" у цій частині замінити на
цифру "5";
доповнити статтю частинами четвертою та п'ятою такого змісту:
"Кошти Державного дорожнього фонду України спрямовуються на
фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання
автомобільних доріг загального користування державного значення та
споруд на них, а також проектно-вишукувальні, науково-дослідні та
впроваджувальні роботи, розвиток виробничих потужностей дорожніх
організацій, утримання галузевих медичних закладів для
реабілітації учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній
електростанції, управління дорожнім господарством у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
З цього фонду також виділяються кошти на дотацію
територіальним дорожнім фондам для покриття дефіциту коштів на
фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання
автомобільних доріг загального користування місцевого значення";
5) статтю 4 викласти у такій редакції:
"Стаття 4. У республіканському бюджеті Автономної Республіки
Крим, обласних бюджетах та бюджеті міста Севастополя щорічно
передбачаються видатки на фінансування робіт, пов'язаних з
будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних
доріг.
Для цих цілей у складі республіканського бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджеті міста Севастополя
створюються територіальні дорожні фонди.
Доходна частина цих фондів формується за рахунок податку з
власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів, плати за придбання торгових патентів пунктами продажу
нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами),
частини коштів Державного дорожнього фонду України відповідно до
порядку розподілу, встановленого Кабінетом Міністрів України
згідно із законами, а також інших надходжень до відповідних
бюджетів, що визначаються рішеннями Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, обласних рад та міської ради міста Севастополя
про бюджет на поточний рік, а також надходжень, визначених статтею
5 цього Закону.
Кошти територіальних дорожніх фондів спрямовуються на
фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання
автомобільних доріг в межах відповідно Автономної Республіки Крим,
областей та міста Севастополя, а також на потреби дорожнього
господарства по напрямах, визначених відповідно Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, обласними радами та міською радою
міста Севастополя";
6) статті 5 і 6 виключити.
У зв'язку з цим статтю 7 вважати статтею 5.

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року.

{ Пункт 2 розділу II втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 липня 1999 року
N 986-XIVon top