Document 982-2009-п, invalid, current version — Loss of force on June 6, 2011, on the basis - 548-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 серпня 2009 р. N 982
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 548 ( 548-2011-п ) від 25.05.2011 }
Про затвердження Порядку розміщення
малих архітектурних форм
для провадження підприємницької діяльності

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок розміщення малих архітектурних форм для
провадження підприємницької діяльності, що додається.
2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час
прийняття рішень щодо розміщення малих архітектурних форм
враховувати затверджений цією постановою Порядок.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2009 р. N 982
ПОРЯДОК
розміщення малих архітектурних форм для провадження
підприємницької діяльності

Загальна частина
1. Цей Порядок розроблений відповідно до вимог законодавства
з метою врахування органами місцевого самоврядування під час
прийняття рішень щодо розміщення малих архітектурних форм
соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого
призначення для провадження підприємницької діяльності (далі -
рішення).
Дія цього Порядку не поширюється на малі архітектурні форми,
що розміщуються на землях дорожнього господарства, у тому числі у
межах смуги відведення, уздовж автомобільних доріг загального
користування. Розміщення зазначених архітектурних форм
здійснюється відповідно до Закону України "Про автомобільні
дороги" ( 2862-15 ) та Земельного кодексу України ( 2768-14 ).
2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
1) паспорт прив'язки малої архітектурної форми, що
складається з таких документів:
схема прив'язки малої архітектурної форми;
креслення вузлів підключення до інженерних мереж згідно з
технічними умовами;
текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та
інженерного забезпечення малої архітектурної форми;
2) паспорт розміщення групи розташованих поряд малих
архітектурних форм, що складається з таких документів:
схема прив'язки малої архітектурної форми;
креслення вузлів підключення до інженерних мереж згідно з
технічними умовами;
текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та
інженерного забезпечення малої архітектурної форми з прив'язкою до
місцевості всієї групи споруд та кожної з них окремо;
3) пересувна мала архітектурна форма - торговельне
обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність,
торговельний автомат соціально-культурного, побутового,
торговельного та іншого призначення для провадження
підприємницької діяльності;
4) стаціонарна мала архітектурна форма - тимчасова
одноповерхова споруда соціально-культурного, побутового,
торговельного та іншого призначення для провадження
підприємницької діяльності висотою не вище ніж 4 метри, що має по
зовнішньому контуру площу близько 30 кв. метрів, виготовляється з
полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без закладення
фундаменту;
5) схема прив'язки малої архітектурної форми - графічні
матеріали, виконані на топографо-геодезичній основі масштабом
1:500 з прив'язкою малої архітектурної форми до місцевості.
Порядок розміщення малих архітектурних форм
3. Розміщення малої архітектурної форми здійснюється на
підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради, а
для власників земельних ділянок на підставі рішення виконавчого
комітету відповідної місцевої ради.
Самовільне розміщення малих архітектурних форм забороняється.
4. Сільська, селищна, міська рада не приймає окреме рішення
щодо розміщення:
поряд із стаціонарною малою архітектурною формою вітрин,
холодильного та іншого обладнання (за винятком столів та стільців)
у разі наявності відповідного рішення щодо розміщення такої
архітектурної форми. Загальна площа зазначеного обладнання не може
перевищувати 25 відсотків площі малої архітектурної форми.
Вітрини, холодильне та інше обладнання розміщується з дотриманням
передбачених законодавством норм і правил у межах земельної
ділянки, що надана для розміщення малої архітектурної форми у
власність, користування (оренду) або використовується на підставі
договору особистого строкового сервітуту, укладеного суб'єктом
господарювання безпосередньо з відповідною сільською, селищною,
міською радою;
у спеціально відведених місцях під час проведення ярмарків,
святкових заходів строком до одного тижня пересувних малих
архітектурних форм соціально-культурного, побутового,
торговельного та іншого призначення в установленому відповідною
сільською, селищною, міською радою порядку.
5. Суб'єкт господарювання подає відповідній сільській,
селищній, міській раді заяву згідно з додатком 1 до цього Порядку,
у якій зазначається бажане місце та строк розміщення малої
архітектурної форми, її призначення і загальний опис.
До заяви додаються:
виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців;
копія державного акта на право власності на земельну ділянку,
право постійного користування земельною ділянкою або договору
оренди (за наявності).
У разі коли мала архітектурна форма розміщується понад три
роки на земельній ділянці комунальної чи державної форми
власності, строк дії договору оренди якої закінчився, проте
орендна плата за землю вносилася своєчасно і в повному обсязі, до
заяви додатково додаються:
копія договору оренди земельної ділянки, строк дії якого
закінчився;
довідка ДПА про відсутність заборгованості з орендної плати
за землю за період дії договору оренди;
схема прив'язки малої архітектурної форми.
Подання зазначених документів дає можливість продовжити право
на розміщення малої архітектурної форми у порядку, визначеному
пунктом 10 цього Порядку.
Вимагати подання інших документів забороняється.
6. Прийняття документів для розміщення малої архітектурної
форми, їх оформлення і розгляд, а також оформлення договору
сервітуту здійснюються безоплатно. Забороняється вимагати від
суб'єктів господарювання сплату благодійних внесків та інших
платежів.
7. Сільська, селищна, міська рада реєструє подану заяву про
розміщення малої архітектурної форми і в місячний строк приймає
рішення щодо попереднього погодження місця розташування малої
архітектурної форми та уповноважує виконавчий орган або посадову
особу сільської, селищної, міської ради (далі - уповноважений
представник) передати суб'єктові господарювання перелік
документів, які необхідно подати для прийняття рішення щодо
розміщення малої архітектурної форми та/або укладення договору
особистого строкового сервітуту.
Забороняється делегування зазначених повноважень комунальним
та приватним підприємствам.
8. Документи згідно з переліком, зазначеним у пункті 7 цього
Порядку, видаються суб'єктові господарювання протягом двох тижнів
з дня реєстрації заяви уповноваженим дозвільним органом з
дотриманням Закону України "Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності" ( 2806-15 ) та постанови Кабінету
Міністрів України від 21 травня 2009 р. N 526 ( 526-2009-п ) "Про
заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру
у сфері господарської діяльності" (Офіційний вісник України,
2009 р., N 40, ст. 1350).
9. Уповноважений представник на підставі поданих суб'єктом
господарювання документів готує проект рішення щодо розміщення
малої архітектурної форми та/або укладення договору особистого
строкового сервітуту.
10. Сільська, селищна, міська рада протягом місяця після
реєстрації документів приймає рішення щодо розміщення малої
архітектурної форми та/або укладення договору особистого
строкового сервітуту.
У разі коли рішення щодо розміщення малої архітектурної форми
не прийняте протягом місяця після подання суб'єктом господарювання
визначених уповноваженим представником документів, вважається, що
розміщення малої архітектурної форми дозволяється за принципом
"мовчазної згоди".
11. Після прийняття сільською, селищною, міською радою
рішення щодо розміщення малої архітектурної форми уповноважений
представник повертає у тижневий строк суб'єктові господарювання
подані раніше схему прив'язки пересувної малої архітектурної форми
або паспорт прив'язки стаціонарної малої архітектурної форми, або
паспорт розміщення групи розташованих поряд малих архітектурних
форм з паспортами прив'язки кожної окремої малої архітектурної
форми.
12. У разі відсутності у суб'єкта господарювання державного
акта на право власності на земельну ділянку чи на право постійного
користування земельною ділянкою або договору оренди такої
земельної ділянки сільська, селищна, міська рада укладає з таким
суб'єктом господарювання в десятиденний строк з дня прийняття
передбаченого пунктом 10 цього Порядку рішення договір особистого
строкового сервітуту в порядку, визначеному законодавством.
13. Строк розміщення малої архітектурної форми не може
перевищувати строк дії договору оренди земельної ділянки або
договору особистого строкового сервітуту. Для стаціонарної малої
архітектурної форми зазначений строк становить більш як три роки.
14. Умови договору особистого строкового сервітуту
визначаються сільською, селищною, міською радою. Розмір плати за
таким договором не може перевищувати розмір орендної плати для
даної земельної ділянки.
15. Після розміщення стаціонарної малої архітектурної форми
суб'єкт господарювання подає уповноваженому представникові
заяву-декларацію за формою згідно з додатком 2 із зазначенням
інформації про виконання вимог розміщення малої архітектурної
форми.
16. На підставі заяви-декларації уповноважений представник
реєструє стаціонарну малу архітектурну форму.
Окремі положення
17. Під час експлуатації малої архітектурної форми необхідно
дотримуватися вимог щодо забезпечення технологічної безпеки та
упорядкування прилеглої території.
18. У разі коли мала архітектурна форма перешкоджає
проведенню реконструкції або ремонту інженерних мереж вулиці,
дороги, будинків і споруд, мала архітектурна форма переноситься на
певний період в інше місце без припинення рішення про її
розміщення.
Уповноважений представник надсилає не пізніше ніж за два
тижні до запланованого перенесення малої архітектурної форми
повідомлення з визначенням її нового місця та строку розміщення на
період проведення реконструкції або ремонту. Таке повідомлення є
підставою для перенесення суб'єктом господарювання малої
архітектурної форми на період проведення реконструкції або
ремонту.
Перенесення малої архітектурної форми можливе також у разі
внесення змін до передбачених законодавством норм і правил,
містобудівної документації, місцевих правил забудови, державних
будівельних норм, змін у розташуванні інженерних мереж, будинків і
споруд, що унеможливлюють розташування малої архітектурної форми у
певному місці. Нове місце розташування малої архітектурної форми
визначається сільською, селищною, міською радою, що прийняла
рішення щодо розміщення малої архітектурної форми за погодженням
із суб'єктом господарювання.
19. Знесення встановлених згідно із законодавством малих
архітектурних форм без погодження із суб'єктом господарювання,
який використовує її для провадження підприємницької діяльності,
здійснюється виключно за рішенням суду.
20. Строк розроблення малої архітектурної форми може бути
продовжений без розроблення нової схеми прив'язки, паспорта
прив'язки малої архітектурної форми або паспорта розміщення групи
малих архітектурних форм з ініціативи суб'єкта господарювання, а
також у разі, коли право власності чи право користування земельною
ділянкою посвідчене державним актом або продовжено дію договору
оренди земельної ділянки, договору особистого строкового
сервітуту, за умови, що не внесені зміни до передбачених
законодавством норм і правил, містобудівної документації, місцевих
правил забудови, державних будівельних норм, а також не відбулися
зміни у розташуванні інженерних мереж, будинків і споруд.
21. У разі зміни власника малої архітектурної форми
відповідна сільська, селищна, міська рада вносить зміни до рішення
щодо розміщення малої архітектурної форми, а уповноважений
представник вносить інформацію про нового власника до схеми
прив'язки або паспорта прив'язки малої архітектурної форми, або
схеми розміщення групи малих архітектурних форм та паспорта
прив'язки відповідної окремої малої архітектурної форми.
22. У разі розроблення перспективної схеми розміщення малої
архітектурної форми на території населеного пункту сільська,
селищна, міська рада після проведення громадського обговорення і
погодження відповідними підприємствами, установами, організаціями
може рекомендувати суб'єктам господарювання розмістити малу
архітектурну форму за процедурою, визначеною цим Порядком.

Додаток 1
до Порядку

Голові сільської, селищної, міської ради
___ ____________ 20__ р. N
ЗАЯВА
про розміщення малої архітектурної форми
для провадження підприємницької діяльності
__________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарювання) __________________________________________________________________
(адреса суб'єкта господарювання) __________________________________________________________________
(номер державної реєстрації суб'єкта господарювання) __________________________________________________________________
(телефон та електронна адреса)
Прошу дозволити розміщення __________________________________
(призначення малої архітектурної
форми) __________________________________________________________________
(адреса або приблизне бажане місце розміщення) __________________________________________________________________
Технічні характеристики малої архітектурної форми ___________ __________________________________________________________________
(стаціонарна або пересувна, павільйон, кіоск, тимчасовий пристрій __________________________________________________________________
для сезонної торгівлі, розміри, місце розташування, площа,
кв. метрів)
Строк розміщення малої архітектурної форми з ___ _________
20__ р. по ___ _____________ 20__р.
____________ ________________________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові заявника або
уповноваженої ним особи)

Документи, що додаються:
1. 2.
М.П.

Додаток 2
до Порядку

Голові сільської, селищної, міської ради
___ ____________ 20__ р. N
ЗАЯВА-ДЕКЛАРАЦІЯ
про розміщення малої архітектурної форми
__________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарювання) __________________________________________________________________
(адреса суб'єкта господарювання і номер державної реєстрації __________________________________________________________________
суб'єкта господарювання) __________________________________________________________________
(телефон та електронна адреса)
Підтверджую, що мала архітектурна форма _____________________ _________________________________________________________________,
(призначення та характеристика малої архітектурної форми)
що розміщується __________________________________________________
(адреса або місце розміщення
малої архітектурної форми) __________________________________________________________________
згідно з паспортом прив'язки та технічними умовами.
Заява-декларація складена під цілковиту відповідальність
суб'єкта господарювання.
_________________ _______________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові заявника
або уповноваженої ним особи) М.П.on top