Document 971-2018-п, invalid, current version — Loss of force on April 13, 2019, on the basis - 304-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 листопада 2018 р. № 971
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 304 від 10.04.2019}

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 р. № 358

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 р. № 358 “Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 68, ст. 1897; 2015 р., № 26, ст. 760) зміни, що додаються.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2018 р. № 971

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 р. № 358

1. У пункті 1:

1) у підпункті 1 слова “для передбачених Податковим кодексом України цілей (далі - оціночна вартість)” замінити словами “з метою обчислення доходу платника податку - фізичної особи від продажу (обміну), успадкування та/або дарування майна у випадках, передбачених Податковим кодексом України (крім випадків успадкування та/або дарування майна, вартість якого оподатковується за нульовою ставкою) (далі - оціночна вартість),”;

2) підпункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

“2) інформація із звіту про оцінку майна, звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок (далі - звіт про оцінку), що складений для цілей оподаткування, вноситься до єдиної бази даних звітів про оцінку з метою реєстрації такого звіту і є додатком до звіту про оцінку. Зазначена інформація складається і вноситься до єдиної бази даних звітів про оцінку через авторизовані електронні майданчики відповідно до порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку, що затверджується Фондом державного майна.

Єдина база даних звітів про оцінку здійснює моніторинг інформації із звіту про оцінку на предмет відсутності порушень під час складання звіту про оцінку. За умови повноти, правильності та відповідності інформації із звіту про оцінку, у тому числі відповідності оціночної вартості майна, визначеної суб’єктом оціночної діяльності у випадках, на які поширюються вимоги статті 172 Податкового кодексу України, ринковим цінам, єдиною базою даних звітів про оцінку здійснюється реєстрація звіту про оцінку. Реєстрація звіту про оцінку здійснюється шляхом присвоєння йому унікального номера та автоматичного формування довідки про внесення інформації із звіту про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку за формою, визначеною в порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку, що затверджується Фондом державного майна.

Відповідність оціночної вартості майна, зазначеної суб’єктом оціночної діяльності в інформації із звіту про оцінку, у випадках, на які поширюються вимоги статті 172 Податкового кодексу України, ринковим цінам, встановлюється єдиною базою даних звітів про оцінку за допомогою модуля електронного визначення оціночної вартості подібного до об’єкта оцінки майна, який є складовою єдиної бази даних звітів про оцінку.

Єдина база даних звітів про оцінку відмовляє в реєстрації звіту про оцінку в разі виявлення за результатами моніторингу інформації із звіту про оцінку, внесеної суб’єктом оціночної діяльності, недоліків та/або порушень під час складання звіту про оцінку, невідповідності оціночної вартості результату електронного визначення оціночної вартості подібного до об’єкта оцінки майна (у випадках, на які поширюються вимоги статті 172 Податкового кодексу України).

Реєстрація звіту про оцінку перевіряється нотаріусами під час посвідчення правочинів у випадках, передбачених Податковим кодексом України, або посадовою особою, у присутності якої між фізичними особами здійснюється укладення договорів купівлі-продажу (міни, поставки) транспортних засобів, суб’єктом господарювання, який надає послуги з укладення біржових угод або бере участь в їх укладенні (далі - особа, яка вчиняє дії щодо операції з відчуження об’єктів рухомого майна).

Строк дії звіту про оцінку, що не може перевищувати шести місяців з дати оцінки, зазначається в такому звіті. Звіт про оцінку є дійсним за умови включення інформації з нього до єдиної бази даних звітів про оцінку;

3) документи про визначення оціночної вартості об’єкта оцінки зберігаються в архіві суб’єкта оціночної діяльності у паперовій та електронній формі протягом трьох років від дати оцінки. Зазначені документи мають відображати підписи керівника суб’єкта оціночної діяльності, оцінювачів, які безпосередньо проводили оцінку, завірення документів печаткою (у разі її наявності). Електронна форма зазначених документів скріплюється електронним підписом, який відповідно до вимог закону має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, оцінювачів, які безпосередньо проводили оцінку, та керівника суб’єкта оціночної діяльності;”;

3) підпункт 5 викласти в такій редакції:

“5) доступ до єдиної бази даних звітів про оцінку надається суб’єктам оціночної діяльності, нотаріусам, особам, які вчиняють дії щодо операції з відчуження об’єктів рухомого майна, правоохоронним та контролюючим органам в межах повноважень за умови дотримання вимог Закону України “Про захист персональних даних” відповідно до порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку, що затверджується Фондом державного майна;”;

4) доповнити пункт підпунктами 5-1 і 5-2 такого змісту:

“5-1) у разі відмови єдиної бази даних звітів про оцінку в реєстрації звіту про оцінку суб’єкти оціночної діяльності мають право протягом десяти днів звернутися до Фонду державного майна із заявою про здійснення рецензування звіту про оцінку, який підлягав реєстрації. Рецензування звіту про оцінку здійснюється відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” або Закону України “Про оцінку земель” та відповідно до порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку, що затверджується Фондом державного майна;

5-2) документи, пов’язані з оцінкою майна, у тому числі оригінал або завірена суб’єктом оціночної діяльності копія звіту про оцінку, що підлягав реєстрації в єдиній базі даних звітів про оцінку, надсилаються Фонду державного майна на його запит. Ненадання суб’єктом оціночної діяльності таких документів у визначений строк є підставою для зупинення Фондом державного майна доступу до єдиної бази даних звітів про оцінку;”.

2. Підпункт 1 пункту 4 викласти в такій редакції:

“1) затвердити порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку та здійснювати від імені держави функції власника та держателя такої бази даних;”.on top