Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України з
питань відкриття та функціонування
банківських рахунків
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 38, ст.319 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

2. В абзаці другому пункту 7 частини першої статті 11 Закону
України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 2001 р.,
N 10, ст. 44; 2002 р., N 17, ст. 117):
слова "у банках, а також до установ банків" замінити словами
"у фінансових установах, а також до фінансових установ";
слова "розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком
платника податків" замінити словами "розпочали здійснення
видаткових операцій за рахунком платника податків - суб'єкта
підприємницької діяльності (крім банків)".
3. Статтю 7 Закону України "Про платіжні системи та переказ
грошей в Україні" ( 2346-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 29, ст. 137) викласти в такій редакції:
"Стаття 7. Види рахунків, що можуть відкриватися банками
або іншими установами - членами платіжної системи
своїм клієнтам
7.1. Банки мають право відкривати своїм клієнтам вкладні
(депозитні), поточні та кореспондентські рахунки.
7.1.1. Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що
відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання
грошей, що передаються клієнтом банку в управління на встановлений
строк та під визначений процент (дохід) відповідно до умов
договору.
7.1.2. Поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком
клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення
розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів
відповідно до умов договору та вимог законодавства України.
7.1.3. Кореспондентський рахунок - рахунок, що відкривається
одним банком іншому банку для здійснення міжбанківських переказів.
Відкриття кореспондентських рахунків здійснюється шляхом
встановлення між банками кореспондентських відносин у порядку, що
визначається Національним банком України, та на підставі
відповідного договору.
7.1.4. Особливості режимів функціонування вкладних
(депозитних), поточних та кореспондентських рахунків визначаються
нормативно-правовими актами Національного банку України та
договорами, що укладаються клієнтами та обслуговуючими їх банками.
7.1.5. Зарахування грошей на рахунок клієнта здійснюється як
шляхом внесення їх у готівковій формі, так і шляхом переказу
грошей у безготівковій формі з інших рахунків.
7.2. Установа - член платіжної системи може відкривати
рахунки членам та учасникам платіжної системи відповідно до правил
цієї платіжної системи, погоджених з Національним банком України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 червня 2003 року
N 906-IV


Publications of document