Document 906-IV, first version — Adoption on June 5, 2003
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законів України з
питань відкриття та функціонування
банківських рахунків
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 38, ст.319 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законів України:
 
     1. У Законі України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119; 2002 р., N 16, ст. 114, N 17, ст. 117):
 
     1) статтю 5 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 5. Облік платників податків і зборів (обов'язкових платежів)
 
     Облік платників податків і зборів (обов'язкових платежів) здійснюється органами державної податкової служби та іншими державними органами відповідно до законодавства.
 
     Фінансові установи відкривають рахунки платникам податків і зборів (обов'язкових платежів) лише за умови пред'явлення ними документа, що підтверджує взяття їх на облік в органі державної податкової служби.
 
     Повідомлення про відкриття або закриття рахунків у фінансових установах платник податків і зборів (обов'язкових платежів) - юридична особа чи фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності подає особисто або надсилає на адресу відповідного органу державної податкової служби, в якому він обліковується як платник податків і зборів (обов'язкових платежів), з повідомленням про вручення.
 
     Норми частин другої та третьої цієї статті поширюються на банки лише у разі відкриття ними власних кореспондентських рахунків.
 
     Фінансові установи зобов'язані надіслати повідомлення про закриття рахунку платника податків і зборів (обов'язкових платежів) - юридичної особи чи фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності до органу державної податкової служби, в якому обліковується платник податків.
 
     Фінансові установи починають видаткові операції за рахунком платника податків - суб'єкта підприємницької діяльності (крім банку) з дати отримання фінансовою установою документально підтвердженого повідомлення органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби.
 
     Форма і зміст повідомлень визначаються центральним органом державної податкової служби України";
 
     2) статтю 12 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 12. Обов'язки фінансових установ
 
     1. Фінансові установи зобов'язані подавати органам державної податкової служби на їх письмовий запит відомості про наявність і рух коштів на поточних та вкладних (депозитних) рахунках платників податків - клієнтів цих установ у порядку, встановленому законом.
 
     2. Фінансові установи виконують доручення платників податків і зборів (обов'язкових платежів) на перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів у встановлений законом термін.
 
     3. Керівник та інші посадові особи фінансових установ притягаються до відповідальності відповідно до закону за:
 
     1) невиконання вимог, передбачених частинами першою і другою цієї статті;
 
     2) неподання органам державної податкової служби повідомлень про закриття рахунків платників податків і зборів (обов'язкових платежів) - юридичних і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності;
 
     3) здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків - суб'єкта підприємницької діяльності (крім банку) до отримання документально підтвердженого повідомлення відповідного органу державної податкової служби про взяття такого рахунку на облік".
 
      2. В абзаці другому пункту 7 частини першої статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 2001 р., N 10, ст. 44; 2002 р., N 17, ст. 117):
 
     слова "у банках, а також до установ банків" замінити словами "у фінансових установах, а також до фінансових установ";
 
     слова "розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків" замінити словами "розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків - суб'єкта підприємницької діяльності (крім банків)".
 
     3. Статтю 7 Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" ( 2346-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 29, ст. 137) викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 7. Види рахунків, що можуть відкриватися банками або іншими установами - членами платіжної системи своїм клієнтам
 
     7.1. Банки мають право відкривати своїм клієнтам вкладні (депозитні), поточні та кореспондентські рахунки.
 
     7.1.1. Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом банку в управління на встановлений строк та під визначений процент (дохід) відповідно до умов договору.
 
     7.1.2. Поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.
 
     7.1.3. Кореспондентський рахунок - рахунок, що відкривається одним банком іншому банку для здійснення міжбанківських переказів.
 
     Відкриття кореспондентських рахунків здійснюється шляхом встановлення між банками кореспондентських відносин у порядку, що визначається Національним банком України, та на підставі відповідного договору.
 
     7.1.4. Особливості режимів функціонування вкладних (депозитних), поточних та кореспондентських рахунків визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України та договорами, що укладаються клієнтами та обслуговуючими їх банками.
 
     7.1.5. Зарахування грошей на рахунок клієнта здійснюється як шляхом внесення їх у готівковій формі, так і шляхом переказу грошей у безготівковій формі з інших рахунків.
 
     7.2. Установа - член платіжної системи може відкривати рахунки членам та учасникам платіжної системи відповідно до правил цієї платіжної системи, погоджених з Національним банком України".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 5 червня 2003 року
N 906-IVon top