Document 903-2018-п, valid, current version — Adoption on October 31, 2018
( Last event — Entry into force, gone November 2, 2018. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 жовтня 2018 р. № 903
Київ

Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 824 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 91, ст. 3344), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2018 р. № 903

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки

1. Пункти 15 і 16 викласти в такій редакції:

“15. Ступінь ризику від провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії та періодичність проведення планових інспекційних перевірок суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії визначається за такими критеріями:

вид радіоактивних матеріалів;

вид діяльності у сфері використання ядерної енергії;

дотримання суб’єктом діяльності вимог законодавства у сфері використання ядерної енергії.

16. Ризики настання негативних наслідків від провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії визначено в додатку 1.

Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, їх показники, кількість балів за кожним показником визначено в додатку 2.

Віднесення діяльності у сфері використання ядерної енергії до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - високий ступінь ризику;

від 21 до 40 балів - середній ступінь ризику;

від 0 до 20 балів - незначний ступінь ризику.”.

2. Доповнити Порядок додатками 1 і 2 такого змісту:


“Додаток 1
до Порядку здійснення державного нагляду
за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії

Цілі державного нагляду (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії та визначається періодичність проведення планових інспекційних перевірок

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

Життя та здоров’я людини (О1)

опромінення людини

шкода, завдана здоров’ю людини (детерміністичні та стохастичні ефекти радіаційного опромінення)
смерть людини

вид радіоактивних матеріалів
вид діяльності у сфері використання ядерної енергії
дотримання суб’єктом діяльності вимог законодавства у сфері використання ядерної енергії

Належна якість продукції, робіт і послуг (немайнові блага) (О2)

неналежна якість послуг з підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки

недостатня кваліфікація персоналу ядерної установкиненалежна якість послуг з підготовки персоналу з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

недостатній рівень фізичного захисту об’єкта у сфері використання ядерної енергії


Належна якість продукції, робіт і послуг (майнові блага) (О3)

неналежна якість продукції, порушення технології виконання робіт і надання послуг у сфері використання ядерної енергії

збитки, завдані споживачу продукції, робіт і послуг у сфері використання ядерної енергії
зниження культури безпеки


Навколишнє природне середовище (О4)

неконтрольоване потрапляння радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище

радіоактивне забруднення навколишнього природного середовища


Національна безпека держави (О5)

перевищення граничних меж опромінення населення

деградація генофонду України внаслідок проявів ефектів радіаційного опромінення у майбутніх поколінняхдії, пов’язані з незаконним обігом (використанням) ядерного матеріалу, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

диверсії з використанням джерел іонізуючого випромінювання, порушення режиму нерозповсюдження ядерної зброї чи створення загрози таких дійаварійне зниження потужності чи відключення енергоблоків атомних електростанцій

припинення (розлад) функціонування об’єднаної енергетичної системи Українирадіаційна аварія (крім промислової)

погіршення міжнародного іміджу держави


Інші суспільні інтереси (О6)

перевищення граничних меж опромінення персоналу

збитки, завдані особі внаслідок втрати нею можливості роботи з джерелами іонізуючого випромінюваннярадіаційна аварія (крім промислової)

витрати державного та місцевого бюджетів на усунення наслідків радіаційної аварії та/чи на виплату компенсацій юридичним і фізичним особам за ядерну шкодуДодаток 2
до Порядку здійснення державного нагляду
за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, їх показники, кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії та визначається періодичність проведення планових інспекційних перевірок

Показники

Кількість балів

1. Вид радіоактивних матеріалів

ядерні матеріали 1 чи 2 категорії згідно з додатком 2 до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок

25


ядерні матеріали 3 категорії згідно з додатком 2 до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок

15


відпрацьоване ядерне паливо на всіх етапах поводження з ним та під час його перевезення

25


збіднений уран

5


радіонуклідне джерело іонізуючого випромінювання 1 чи 2 категорії згідно з таблицями 1 і 2 додатка 2 до Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1382 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 93, ст. 3408) (далі - Технічний регламент)

9


радіонуклідне джерело іонізуючого випромінювання 3 категорії згідно з таблицями 1 і 2 додатка 2 до Технічного регламенту

6


радіонуклідне джерело іонізуючого випромінювання 4 чи 5 категорії згідно з таблицями 1 і 2 додатка 2 до Технічного регламенту

3


джерело іонізуючого випромінювання у вигляді пристрою для генерування зазначеного випромінювання з енергією іонізуючого випромінювання понад 1 МеВ

4


джерело іонізуючого випромінювання у вигляді пристрою для генерування зазначеного випромінювання з енергією іонізуючого випромінювання до 1 МеВ

2


техногенно підсилене джерело іонізуючого випромінювання природного походження

2


джерело іонізуючого випромінювання, яке підлягає державній реєстрації, але використання якого звільняється від ліцензування

1


високоактивні радіоактивні відходи та об’єкти, призначені для поводження з високоактивними радіоактивними відходами

15


середньоактивні радіоактивні відходи та об’єкти, призначені для поводження з середньоактивними радіоактивними відходами

9


низькоактивні радіоактивні відходи та об’єкти, призначені для поводження з низькоактивними радіоактивними відходами

3


радіоактивні матеріали, обмежено звільнені від регулюючого контролю

1

2. Вид діяльності у сфері використання ядерної енергії

будівництво та введення в експлуатацію ядерної установки

21

експлуатація ядерної установки

50


зняття з експлуатації ядерної установки

15


будівництво сховища для захоронення радіоактивних відходів

21


експлуатація сховища для захоронення радіоактивних відходів

21


закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів

10


переробка уранових руд

10


перевезення радіоактивних матеріалів (перевезення високо- та середньоактивних радіоактивних матеріалів)

8


перевезення радіоактивних матеріалів (перевезення низькоактивних радіоактивних матеріалів)

2


переробка, зберігання радіоактивних відходів

14


виробництво джерел іонізуючого випромінювання (радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання 1 чи 2 категорії згідно з таблицями 1 і 2 додатка 2 до Технічного регламенту)

12


виробництво джерел іонізуючого випромінювання (радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання 3, 4 чи 5 категорії згідно з таблицями 1 і 2 додатка 2 до Технічного регламенту)

4


виробництво джерел іонізуючого випромінювання (у вигляді пристрою для генерування зазначеного випромінювання з енергією понад 1 МеВ)

8


виробництво джерел іонізуючого випромінювання (у вигляді пристрою для генерування зазначеного випромінювання з енергією до 1 МеВ)

4


використання джерел іонізуючого випромінювання

5


підготовка персоналу для експлуатації ядерної установки

8


підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

6


інші види діяльності у сфері використання ядерної енергії, передбачені статтею 27 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”

0

3. Дотримання суб’єктом діяльності вимог законодавства у сфері використання ядерної енергії

зафіксовані Держатомрегулюванням порушення ліцензійних умов, що безпосередньо призвели чи могли призвести до ядерних чи радіаційних аварій

12


зафіксовані Держатомрегулюванням порушення ліцензійних умов, які не були усунуті протягом більше ніж 12 місяців з дати вчинення

6


зафіксовані Держатомрегулюванням порушення ліцензійних умов, за якими було накладено адміністративні санкції

4


наявність інформації про погіршення показників ядерної та/чи радіаційної безпеки під час провадження суб’єктом діяльності у сфері використання ядерної енергії

4


інші види правопорушень у сфері використання ядерної енергії, передбачені статтею 81 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”

2”.
on top