Document 893-2012-п, valid, current version — Adoption on September 10, 2012
( Last event — Entry into force, gone October 5, 2012. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 вересня 2012 р. № 893
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1194

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1194 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Хокей України” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 76, ст. 2818; 2010 р., № 67, ст. 2423, № 80, ст. 2833, № 94, ст. 3335) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2012 р. № 893

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1194

1. У постанові:

1) пункт 2 виключити;

2) у тексті постанови слова “Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту” в усіх відмінках замінити словами “Міністерство освіти і науки, молоді та спорту” у відповідному відмінку.

2. У Державній цільовій соціальній програмі “Хокей України”, затвердженій зазначеною постановою:

1) у розділі “Мета Програми” цифри і слово “2008-2012 років” замінити цифрами і словом “2008-2017 років”;

2) у розділі “Шляхи і способи розв’язання проблеми”:

в абзаці третьому після слів “будівництво сучасних” доповнити словами “і реконструкція існуючих”;

3) у розділі “Очікувані результати та ефективність Програми”:

в абзаці шостому цифри “8-10” замінити цифрами “12-14”;

в абзаці сьомому цифри і слово “2010 року” замінити цифрами і словом “2014 року”;

4) абзац другий розділу “Обсяги та джерела фінансування” викласти у такій редакції:

“Загальний обсяг фінансування Програми становить 3593 млн. гривень, з них з державного бюджету - 2348,9 млн., які насамперед спрямовані на будівництво та реконструкцію спортивних об’єктів із штучним льодом для потреб хокею.”;

5) пункти 3-8 додатка 1 викласти в такій редакції:

“3. Державний замовник - координатор - МОНмолодьспорт.

4. Державні замовники - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації.

5. Керівник Програми - Міністр освіти і науки, молоді та спорту.

6. Виконавці Програми - МОНмолодьспорт, Укрєвроінфрапроект, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації, Федерація хокею (за згодою).

7. Строк виконання: 2008-2017 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Державний бюджет

2348,9

16,8

1,2

61

81,5

204,3

260,4

430,3

431

431,1

431,2

Місцеві бюджети

834,9

28,3

9,2

27,5

11,9

37,7

81,6

134,2

150,8

167,4

186,2

Інші джерела

409,2

3,1

3,1

3,8

4,1

6,9

43,9

63,6

89

88,8

102,9

Усього

3593

48,2

13,43

92,26

97,58

248,94

385,99

628,09

670,85

687,33

720,34”;

6) додаток 2  викласти в такій редакції:


“Додаток 2
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2012 р. № 893)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
Державної цільової соціальної програми “Хокей України”

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Поліпшення матеріально-технічної бази хокею

кількість нових та реконструйованих спортивних споруд із штучним льодом

60

44

6

6

10

10

10

10

1) проектування, будівництво нових та реконструкція існуючих спортивних споруд із штучним льодом

Укрєвроінфрапроект

державний бюджет

2285,9

16,2


59,2

78,5

200

252

420

420

420

420

кількість об’єктів, на яких здійснено підключення інженерних мереж

60

44

6

6

10

10

10

10

2) проектування, будівництво та підключення інженерних мереж для функціонування спортивних споруд із штучним льодом

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети

520

20


15


25

60

100

100

100

100

кількість актів

1


1

3) затвердження типового положення про регіональний центр з хокею

МОНмолодьспорт, Федерація хокею (за згодою)

кількість центрів

8


2

2

2

1

1

4) створення умов для розвитку мережі регіональних центрів з хокею шляхом укомплектування їх необхідним спортивним інвентарем та хокейним знаряддям, а також забезпечення участі у змаганнях з хокею

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети

40,5


3

6

9

10,5

12

Разом за завданням 1

2846,4

36,2


74,2

78,5

225

315

526

529

530,5

532

у тому числі

державний бюджет

2285,9

16,2


59,2

78,5

200

252

420

420

420

420

місцеві бюджети

560,5

20


15


25

63

106

109

110,5

112

2. Підвищення рівня охоплення населення заняттями з хокею з метою формування здорового способу життя

кількість актів

11
1) розроблення порядку організації масового навчання базових елементів хокею учнів/вихованців початкової школи

МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт, Федерація хокею (за згодою)

кількість дітей, яких залучено до періодичних занять з хокею, тис. осіб

201


20,4

30,6

40

50

60

2) навчання базових елементів хокею учнів/вихованців початкової школи

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети

12


0,5

1

3

3,5

4

кількість актів

53

6

7

10

10

10

10

3) встановлення нормативів щодо виділення часу для безоплатних масових занять з хокею різних вікових груп населення на спортивних спорудах із штучним льодом, збудованих за зазначеною Програмою

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Федерація хокею (за згодою)

щорічна кількість комплексних масових змагань


1

1

1

1

2

2

4) проведення комплексних всеукраїнських спортивних змагань з хокею

МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт

державний бюджет

0,99

0,09

0,15


0,25

0,25

0,25

Федерація хокею (за згодою)

інші джерела

2,1

0,1

0,3

0,3

0,4

0,5

0,5

Разом

3,09

0,19

0,45

0,3

0,65

0,75

0,75

Разом за завданням 2

15,09

0,19

0,95

1,3

3,65

4,25

4,75

у тому числі

державний бюджет

0,99

0,09

0,15


0,25

0,25

0,25

місцеві бюджети

12


0,5

1

3

3,5

4

інші джерела

2,1

0,1

0,3

0,3

0,4

0,5

0,5

3. Удосконалення системи дитячо-юнацького хокею

кількість актів

1


1

1) розроблення та затвердження нової навчальної програми з хокею для спортивних навчальних закладів

МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт, Федерація хокею (за згодою)

-“-

1


1

2) розроблення та затвердження нормативів матеріально-технічного забезпечення відділень та дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) з хокею

МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт, Федерація хокею (за згодою)

кількість нових відкритих відділень та ДЮСШ з хокею

56


1

65

9

10

12

13

3) відкриття нових та забезпечення розвитку діючих відділень та ДЮСШ з хокею

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети

239,8

8,3

8,5

11,2

10,3

11,1

16,1

25

35,5

48,9

64,9

кількість діючих відділень та ДЮСШ з хокею


7

7

8

14

14

14

19

28

38

50

інші джерела

175,6

0,4

0,2

0,2

0,63

0,6

15,2

22,4

45,6

40

50,4


Разом

415,4

8,7

8,7

11,4

10,93

11,7

31,3

47,4

81,1

88,9

115,3

збільшення чисельності дітей та молоді, які займаються хокеєм в ДЮСШ, на тис. осіб

12,96

0,5

0,2

0,1

0,2

0,06

1,14

1,68

2,28

3

3,8кількість тренерів у відділеннях та ДЮСШ з хокею, осіб


58

61

67

76

76

82

94

110

122

143кількість змагань

151

8

8

9

14

14

15

17

19

21

26

4) проведення регіональних змагань з хокею серед дітей та молоді

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети

8,6

0,5

0,5

0,6

0,8

0,8

0,9

1,02

1,14

1,26

1,56

інші джерела

10,6

0,6

0,6

0,6

0,98

0,98

1,05

1,19

1,33

1,47

1,82


Разом

19,2

0,6

1,1

1,2

1,78

1,78

1,95

2,21

2,47

2,73

3,38

кількість команд


23

23

24

24

28

30

31

31

32

33

5) створення та забезпечення розвитку Української юнацької хокейної ліги (вікові групи: 11-12, 13-14, 15-16, 17-18 років)

Федерація хокею (за згодою)

інші джерела
кількість відділень з хокею в училищах фізичної культури

1
16) відкриття та забезпечення розвитку відділень з хокею в училищах фізичної культури

МОНмолодьспорт

державний бюджет

16,5
0,2

1,1

2,1

3

3,4

3,4

3,4

4


1

1

1

1


Київська, Львівська, Харківська, Херсонська обласні держадміністрації

місцеві бюджети

14


0,2

0,7

0,8

0,8

1,1

1,1

2,2

3,2

3,8


Федерація хокею (за згодою)

інші джерела

4,2

0,4

0,4

0,4

0,7

1,1

1,3


Разом

34,7


0,2

0,7

1,1

2,3

3,6

4,5

6,2

7,7

8,4

Разом за завданням 3


469,4

9,3

10

13,3

13,8

15,8

36,8

54,1

89,8

99,3

127,1

у тому числі

державний бюджет

16,54
0,24

1,14

2,07

3,01

3,36

3,36

3,36

місцеві бюджети

262,4

8,3

9,22

12,49

11,93

12,73

18,14

27,16

38,8

53,4

70,24

інші джерела

190,42

1

0,8

0,8

1,61

1,93

16,63

23,97

47,65

42,55

53,48

4. Удосконалення системи спорту вищих досягнень з хокею

кількість хокейних клубів


6

7

7

8

8

9

15

20

22

22

1) забезпечення розвитку хокейних клубів в регіонах

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації


щорічна кількість команд, що бере участь в чемпіонаті України з хокею у професіональній лізі


6

7

7

8

8

9

9

11

12

12

2) проведення чемпіонату України з хокею (професіональна ліга, перша ліга)

МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт

державний бюджет

0,35


0,25

0,1
Федерація хокею (за згодою)

інші джерела

17,53

0,52

0,56

0,55

0,7

2,2

2,2

2,4

2,6

2,8

3


Разом

17,88

0,52

0,81

0,65

0,7

2,2

2,2

2,4

2,6

2,8

3


щорічна кількість команд, що бере участь в чемпіонаті України з хокею у першій лізі
6

9

10

10
місце національної чоловічої збірної команди України у світовому рейтингу Міжнародної федерації хокею


18

19

19

20

21

20

18

17

16

14

3) формування системи моральної та матеріальної заінтересованості гравців та тренерів збірних команд у підвищенні рівня спортивної та професійної майстерності

Федерація хокею (за згодою)

інші джерела

16,32


2,4

4,8

2,64

3,12

3,36


місце національної чоловічої збірної команди України на Олімпійських іграх
12

кількість маркетингових програм

5


1

1

1

1

1

4) сприяння професіоналізації хокею шляхом реалізації маркетингових програм, реклами на телебаченні та в інших засобах масової інформації

-“-

інші джерела

126


15

23

26

30

32


кількість зборів

160

11

15

13

14

17

17

19

18

18

18

5) забезпечення підготовки та участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з хокею

МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт

державний бюджет

44

0,5

0,9

1,7

2,8

3,2

6,1

7,1

7,1

7,3

7,3


кількість змагань

100

9

10

9

8

8

10

11

11

12

12

Федерація хокею, хокейні клуби (за згодою)

інші джерела

44,5

0,8

1,2

1,6

1,8

2,6

5,9

7,5

7,5

7,8

7,8


Разом

88,5

1,3

2,1

3,3

4,6

5,8

12

14,6

14,6

15,1

15,1

Разом за завданням 4

248,7

1,82

2,91

3,95

5,3

8

31,6

44,8

45,84

51,02

53,5

у тому числі

державний бюджет

44,35

0,5

1,2

1,8

2,8

3,2

6,1

7,1

7,1

7,3

7,3

інші джерела

204,35

1,3

1,8

2,2

2,5

4,8

25,5

37,7

38,7

43,7

46,2

5. Підвищення ефективності кадрового, науково-методичного та інформаційного забезпечення розвитку хокею

кількість тренерів з хокею, яких залучено до участі у тематичних семінарах, осіб


34


5860


74


105

1) проведення тематичних семінарів для тренерів з хокею за участю провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців

МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт

державний бюджет

0,3


0,1


0,1


0,1

Федерація хокею (за згодою)

інші джерела

0,9

0,1


0,20,2


0,2


0,2


Разом

1,2

0,1


0,20,3


0,3


0,3

кількість арбітрів з хокею, які пройшли спеціальну професійну підготовку, осіб


30

34


42

57

69

75

78

80

83

2) розроблення та виконання програм підготовки і підвищення кваліфікації арбітрів з хокею

Федерація хокею (за згодою)

інші джерела

1,14

0,14

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

кількість центрів, що здійснюють навчально-наукове забезпечення розвитку хокею

11
3) здійснення навчально-наукового забезпечення розвитку хокею вищими навчальними закладами з фізичної культури і спорту

МОНмолодьспорт

державний бюджет

0,80,2

0,2

0,2

0,2

Федерація хокею (за згодою)

інші джерела

0,9

0,1


0,2
0,15

0,15

0,15

0,15


Разом

1,7

0,1


0,2
0,35

0,35

0,35

0,35

кількість методичних рекомендацій

17


3

3

14

2


4

4) розроблення методичних рекомендацій із:

Федерація хокею (за згодою)

інші джерела

2,73

0,09

0,12

0,120,4

0,5

0,5

0,5

0,5

самостійного навчання катання на ковзанах;

вдосконалення структури та змісту багаторічної підготовки хокеїстів

організації роботи хокейних клубів

спортивної підготовки хокеїстів високої кваліфікації

маркетингової роботи спортивних споруд із штучним льодом


визначення особливостей змагальної діяльності та тренування жінок в хокеї


кількість досліджень

31


1

1

5) проведення наукових досліджень з актуальних питань розвитку хокею

Федерація хокею (за згодою)

інші джерела

1,38


0,08

0,30,2

0,2

0,2

0,2

0,2

кількість програм

71

5

5

5

7

4

6

9

9

10

11

6) створення науково-популярних та просвітницьких радіо- і телепрограм з хокейної тематики

-“-

-“-

5,3

0,4

0,3
0,5

0,6

1

1

1,5

Разом за завданням 5

13,5

0,69

0,5

0,82


0,14

1,6

1,85

2,55

2,25

3,1

у тому числі

державний бюджет

1,1


0,1

0,2

0,3

0,2

0,3

інші джерела

12,4

0,7

0,5

0,8


0,1

1,5

1,7

2,3

2,1

2,8

УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ

3593

48,2

13,43

92,26

97,58

248,94

385,99

628,09

670,85

687,33

720,34

у тому числі

державний бюджет

2348,88

16,79

1,15

61

81,54

204,34

260,42

430,31

431,01

431,11

431,21


Укрєвроінфра проект

-“-

2285,9

16,2


59,2

78,5

200

252

420

420

420

420


МОНмолодьспорт

-“-

62,98

0,59

1,15

1,8

3,04

4,34

8,42

10,31

11,01

11,11

11,21


місцеві бюджети

834,9

28,3

9,216

27,49

11,925

37,725

81,64

134,16

150,8

167,4

186,24


інші джерела

409,22

3,11

3,06

3,77

4,11

6,87

43,93

63,62

89,04

88,82

102,89”.
on top