Document 893-2010-п, valid, current version — Revision on April 25, 2013, on the basis - 274-2013-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 вересня 2010 р. № 893
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 96 від 07.02.2011}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 96 від 07.02.2011
№ 562 від 20.06.2012
№ 274 від 01.04.2013}

Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 96 від 07.02.2011}

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 96 від 07.02.2011}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 вересня 2010 р. № 893

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 96 від 07.02.2011}

{У тексті Порядку слово "Мінагрополітики" замінено словами "Міністерство аграрної політики та продовольства" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 96 від 07.02.2011}

{У тексті Порядку слова "Міністерство аграрної політики та продовольства" в усіх відмінках замінено словом "Мінагрополітики" згідно з Постановою КМ № 562 від 20.06.2012}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік Мінагрополітики для надання фінансової підтримки створення оптових ринків сільськогосподарської продукції (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 96 від 07.02.2011}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики, одержувачами бюджетних коштів - юридичні особи, яким надано статус оптового ринку сільськогосподарської продукції (далі - оптовий ринок).

3. Бюджетні кошти виділяються на безповоротній основі.

{Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 96 від 07.02.2011}

5. Державна фінансова підтримка надається для:

1) компенсації витрат, пов'язаних з:

розробленням проектно-кошторисної документації, в тому числі на роботи з будівництва об'єктів інфраструктури оптових ринків;

будівництвом під'їзних шляхів до території оптового ринку, мереж водо- та електропостачання, інших комунікацій загального призначення;

викупом земельних ділянок, об'єктів виробничого і невиробничого призначення, торговельних та адміністративних будівель (приміщень), інших об'єктів інфраструктури з метою розміщення та забезпечення функціонування оптових ринків;

створенням (впровадженням) системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків;

2) виплати компенсації у розмірі до 50 відсотків обсягу видатків на придбання устатковання і обладнання, в тому числі іноземного виробництва, для комплектування та облаштування оптових ринків та видатків на оплату будівельно-монтажних або інших робіт, товарів і послуг, пов'язаних з будівництвом оптових ринків.

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, здійснюється в установленому законодавством порядку.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 562 від 20.06.2012}

6. Бюджетні кошти не виділяються:

юридичним особам, які не набули в установленому порядку статусу оптового ринку;

оптовим ринкам, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, яких визнано банкрутами, щодо яких прийнято рішення про ліквідацію або які мають прострочену більш як півроку заборгованість перед державним і місцевими бюджетами та Пенсійним фондом України, а також у яких виявлені факти нецільового використання бюджетних коштів.

7. Рішення щодо надання державної фінансової підтримки оптовим ринкам у період їх становлення приймає комісія з питань надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, склад якої затверджується Мінагрополітики (далі - комісія).

8. Комісія формує реєстр оптових ринків, які мають право на отримання бюджетних коштів.

9. Для отримання бюджетних коштів оптові ринки подають Мінагрополітики заявку за формою, затвердженою Міністерством, і такі документи (у двох примірниках):

1) завірені в установленому порядку копії статуту та свідоцтва про набуття статусу оптового ринку;

{Підпункт 2 пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 274 від 01.04.2013}

3) довідку про банківські реквізити;

4) баланс та звіт про фінансові результати господарської діяльності за останній звітний період за встановленою формою (крім новостворених юридичних осіб);

5) довідки, видані відповідним органом державної податкової служби та Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

6) письмове зобов'язання повернути у місячний строк одержані кошти у разі встановлення факту їх нецільового використання;

7) довідку про відсутність (наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом з податку з доходів фізичних осіб;

8) завірені в установленому порядку копії проектної документації на будівництво об’єкта, затвердженої відповідно до вимог законодавства, та експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;

{Пункт 9 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ № 274 від 01.04.2013}

9) копії документів, що підтверджують понесені витрати, завірені юридичною особою.

{Пункт 9 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ № 274 від 01.04.2013}

10. Засідання комісії проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

11. Комісія перевіряє достовірність відомостей, що містяться у поданих документах, та реєструє їх за формою, яка затверджується Мінагрополітики.

12. За результатами розгляду поданих документів комісія приймає рішення щодо виділення бюджетних коштів, яке оформляється відповідним наказом Мінагрополітики. Наказ про надання державної фінансової підтримки оприлюднюється на веб-сайті Міністерства.

Розподіл бюджетних коштів для компенсації витрат юридичних осіб здійснюється пропорційно сумі таких витрат, які підтверджені в установленому порядку.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 562 від 20.06.2012}

13. У разі відмови у виділенні бюджетних коштів комісія надає у триденний строк обґрунтовану письмову відповідь із зазначенням причини.

14. Для виділення бюджетних коштів головний розпорядник подає Казначейству наказ про надання фінансової підтримки та платіжні доручення для перерахування бюджетних коштів із свого реєстраційного рахунку на поточні рахунки оптових ринків, відкриті в установах банків.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 562 від 20.06.2012}

{Пункт 15 виключено на підставі Постанови КМ № 96 від 07.02.2011}

16. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку.

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 562 від 20.06.2012}

17. Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.on top