On Measures to Strengthen the Banking System in Ukraine and Increase Its Role in Economic Reforms
Decree of the President of Ukraine on July 14, 2000891/2000
Document 891/2000, current version — Adoption on July 14, 2000

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо зміцнення банківської
системи України та підвищення її ролі у процесах
економічних перетворень

З метою зміцнення банківської системи України, підвищення її
ролі у процесах економічних перетворень, поліпшення правових та
організаційних умов функціонування цієї системи
п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України за участю Національного банку
України розробити до 1 листопада 2000 року Комплексну програму
розвитку банківської системи України на 2001 - 2003 роки,
спрямовану на:
зростання рівня концентрації банківського капіталу шляхом
залучення комерційними банками додаткового акціонерного капіталу,
капіталізації їх прибутку, банкрутства неплатоспроможних банків,
злиття або приєднання комерційних банків, утворення банківських
холдингів, скасування обмеження щодо частки засновників
(акціонерів) у статутному фонді комерційного банку;
стимулювання притоку іноземного капіталу у банківську сферу;
створення умов для збільшення обсягів кредитування
комерційними банками виробничої сфери;
створення умов для розвитку спеціалізованих комерційних
банків, зокрема, банків для іпотечного та житлового кредитування,
мікрокредитування малого підприємництва, опрацювавши в першу чергу
питання щодо створення Земельного (іпотечного) банку, а також
Українського банку реконструкції та розвитку;
розвиток конкуренції на ринку банківських послуг;
створення відокремленої від Національного банку України
системи нагляду за діяльністю банків в Україні, а також органу з
питань реструктуризації боргових зобов'язань за угодами,
укладеними комерційними банками, що визнані неплатоспроможними;
здійснення протягом 2000 - 2001 років заходів щодо
реорганізації акціонерного комерційного агропромислового банку
"Україна", вдосконалення функціонування відкритого акціонерного
товариства "Державний експортно-імпортний банк України",
фінансового оздоровлення відкритого акціонерного товариства
"Державний ощадний банк України";
врегулювання в установленому порядку процедур банкрутства
банків;
завершення до кінця 2000 року гармонізації норм
бухгалтерського обліку та звітності в комерційних банках з
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та рекомендаціями
Європейського Союзу;
удосконалення організації та порядку висвітлення банківської
статистики, механізму реалізації права клієнтів на інформацію щодо
платоспроможності банку в частині, що не становить банківську
таємницю.
2. Кабінету Міністрів України за участю Національного банку
України з метою забезпечення сприятливих умов кредитування
комерційними банками суб'єктів підприємницької діяльності,
цільового використання одержаних кредитів та своєчасного їх
повернення:
розробити та внести до 1 грудня 2000 року в установленому
порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект про
кредитування, в якому передбачити вирішення питань захисту прав та
інтересів кредиторів, посилення відповідальності учасників
договірних відносин за неналежне виконання своїх зобов'язань;
удосконалити порядок реалізації заставленого майна з метою
захисту інтересів кредиторів;
розробити фіскальні та монетарні стимули для банків, що
збільшують обсяги довгострокового кредитування виробництва;
сприяти розвитку та зміцненню конкурентних позицій
інвестиційних компаній, довірчих товариств, кредитних спілок,
страхових компаній, брокерських контор тощо, утворити у
встановленому порядку відповідний державний орган з контролю за їх
діяльністю;
забезпечити стимулювання зростання обсягів грошових вкладів
населення через створення умов економічної заінтересованості та
розширення гарантій збереження таких вкладів;
вжити заходи щодо розвитку іпотечного кредитування;
розробити механізми стимулювання лізингу шляхом удосконалення
системи оподаткування лізингових операцій, у тому числі
нарахування амортизації на об'єкт лізингу;
розробити заходи, спрямовані на пожвавлення інвестиційної
діяльності комерційних банків шляхом придбання цінних паперів,
емітованих суб'єктами підприємницької діяльності;
посилити захист інтересів комерційних банків у процесах
приватизації державного майна та реорганізації підприємств,
передбачивши участь банку-кредитора у перерозподілі заборгованості
за банківськими кредитами між правонаступниками приватизованого
або реорганізованого підприємства;
вирішити в установленому порядку питання щодо віднесення
комерційними банками на валові витрати коштів, що спрямовуються на
формування резервів, створюваних для відшкодування можливих втрат
за активними операціями, а також щодо спрощення процедури списання
безнадійної заборгованості за рахунок резервів;
сприяти прискореному розгляду Верховною Радою України проекту
закону про порядок погашення зобов'язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами, в якому передбачено
скасування права органів державної податкової служби на безспірне
списання податкової заборгованості;
вирішити в установленому порядку питання щодо уточнення
обсягів заборгованості підприємств за кредитами, виданими
комерційними банками під гарантії Кабінету Міністрів України,
визнаної внутрішнім державним боргом, та здійснення за згодою
комерційних банків її реструктуризації, передбачивши у проекті
Державного бюджету України на 2001 рік асигнування на виплату
такої заборгованості з урахуванням витрат на її обслуговування;
вирішити протягом 2000 року питання щодо створення за участю
комерційних банків єдиної інформаційної системи обліку
позичальників (боржників), які мають прострочену заборгованість за
кредитами, наданими комерційними банками, із зазначенням її
обсягів;
забезпечити вирішення у передбаченому законом порядку питання
щодо встановлення адміністративної та кримінальної
відповідальності за розголошення банківської таємниці;
розробити та реалізувати протягом 2001 - 2003 років програму
перепідготовки кадрів для банків з метою підвищення рівня
менеджменту банківської діяльності, використавши на ці цілі
асигнування комерційних банків та міжнародну технічну допомогу;
сприяти прийняттю Верховною Радою України нової редакції
Закону України "Про банки та банківську діяльність", законів про
вексельний обіг, про іпотеку, про фонд гарантування вкладів
фізичних осіб, про валютне регулювання, про державну реєстрацію
прав на нерухоме майно (в тому числі права застави).
3. З метою стримування інфляції та дальшого забезпечення
стабільності грошової одиниці України рекомендувати Національному
банку України:
розробити та внести до кінця 2000 року на розгляд Верховної
Ради України законопроект про платіжні системи та переказ грошей в
Україні;
започаткувати з 2001 року перспективне розроблення основних
засад грошово-кредитної політики, виходячи з основних критеріїв та
макроекономічних показників загальнодержавної програми
економічного розвитку, Державного бюджету України та основних
параметрів економічного та соціального розвитку України, а також
визначити в установленому порядку до кінця 2000 року
грошово-кредитну політику на 2001 - 2003 роки, передбачивши:
- запровадження гнучкої системи встановлення нормативів
обов'язкового резервування коштів шляхом диференціації розміру
відсотків резервування залежно від видів та характеру операцій, що
виконуються банками;
- додержання оптимального рівня облікової ставки
Національного банку України;
- підвищення рівня монетизації, поліпшення структури грошової
маси та зменшення частки іноземної валюти у внутрішньому грошовому
обігу;
- упорядкування механізму вексельного обігу шляхом утворення
інформаційної системи емітентів векселів і організації переобліку
векселів Національним банком України, а також шляхом
неінфляційного рефінансування комерційних банків через облік
векселів конкурентоспроможних підприємств;
- розширення сфери безготівкового обігу на основі дальшого
розвитку протягом 2000 - 2003 років електронних платіжних систем
для забезпечення безготівкових розрахунків із застосуванням
платіжних засобів (електронних платіжних карток, чеків);
- збільшення обсягів золотовалютних резервів Національного банку України;
- підвищення відповідальності комерційних банків за порушення
валютного законодавства, запобігання нелегальному відтоку валютних
цінностей за межі України.
4. Кабінету Міністрів України опрацювати та внести на розгляд
Верховної Ради України законопроекти про:
систему заходів щодо погашення знецінених грошових заощаджень
громадян, яке передбачено Законом України "Про державні гарантії
відновлення заощаджень громадян України", з метою визначення
додаткових механізмів погашення таких заощаджень;
зміни та доповнення до Кримінального кодексу України щодо
запровадження відповідальності за виготовлення, збут та
використання підроблених платіжних документів і засобів
несанкціонованого доступу до банківських рахунків;
зміни та доповнення до податкового законодавства, які б
ураховували специфіку банківської діяльності, в тому числі щодо
звільнення комерційних банків від часткової сплати податку на
прибуток, який виникає від переоцінки власного капіталу банку
внаслідок девальвації гривні;
встановлення з метою запобігання дискредитації банківської
системи та дестабілізації діяльності банків відповідальності
посадових осіб за порушення шляхом передчасного розголошення
інформації (в тому числі через засоби масової інформації) вимог
законодавства щодо таємниці слідства.
5. Рекомендувати:
Верховному Суду України узагальнити судову практику у справах
про правопорушення, в тому числі злочини, у фінансовій сфері з
метою виявлення причин та умов, що сприяють їх вчиненню;
Вищому арбітражному суду України узагальнити судову практику
у справах про господарські спори між комерційними банками та їх
боржниками, звернувши особливу увагу на захист прав кредитора;
Верховному Суду України та Вищому арбітражному суду України
за результатами узагальнення судової практики підготувати
пропозиції Президентові України щодо вдосконалення відповідного
законодавства.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 липня 2000 року
N 891/2000on top