Document 88-2002-п, current version — Revision on January 1, 2005, on the basis - 1757-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 січня 2002 р. N 88
Київ
Про затвердження Програми сприяння
соціальному становленню та адаптації
кримськотатарської молоді
на 2002-2005 роки
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1757 ( 1757-2004-п ) від 25.12.2004 )

З метою сприяння інтеграції кримськотатарської молоді в
українське суспільство, її соціальному становленню та розвитку
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Програму сприяння соціальному становленню та
адаптації кримськотатарської молоді на 2002-2005 роки (додається).
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим та Севастопольській
міській державній адміністрації:
забезпечити виконання Програми сприяння соціальному
становленню та адаптації кримськотатарської молоді на
2002-2005 роки і подавати щороку до 25 грудня Міністерству у
справах сім'ї, дітей та молоді інформацію про стан її виконання;
( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1757 ( 1757-2004-п ) від 25.12.2004 )
здійснювати фінансування витрат на реалізацію Програми
сприяння соціальному становленню та адаптації кримськотатарської
молоді на 2002-2005 роки за рахунок коштів відповідних бюджетів у
межах асигнувань, передбачених на ці цілі відповідним головним
розпорядникам коштів державного бюджету - виконавцям заходів
зазначеної Програми.
3. Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді здійснювати
координацію робіт, пов'язаних з виконанням Програми сприяння
соціальному становленню та адаптації кримськотатарської молоді на
2002-2005 роки. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1757 ( 1757-2004-п ) від 25.12.2004 )

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2002 р. N 88
ПРОГРАМА
сприяння соціальному становленню та адаптації
кримськотатарської молоді на 2002-2005 роки
( У тексті Програми слова "Державний комітет у справах сім'ї
та молоді" замінено словами "Мінсім'ядітимолодь" згідно з
Постановою КМ N 1757 ( 1757-2004-п ) від 25.12.2004 )

Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) держава
сприяє консолідації та розвиткові етнічної, культурної, мовної та
релігійної самобутності всіх корінних народів та національних
меншин України.
Повернення депортованих кримських татар на територію
Автономної Республіки Крим було зумовлене становленням незалежної
Української держави, основними принципами національної політики
якої є гуманізм та історична справедливість.
Найбільш гострими і актуальними проблемами облаштування та
інтеграції кримськотатарської молоді в українське суспільство є
безробіття, бідність, відсутність житла та громадянства. Не менш
важливе значення для облаштування репатріантів має забезпечення
місць їх компактного проживання транспортом та інженерними
комунікаціями.
Безробіття і бідність змушують багатьох молодих людей
працювати на своїх присадибних ділянках у режимі натурального
господарства. Поглиблюються негативні тенденції у сфері освіти,
професійної підготовки, медичного обслуговування та соціального
захисту кримськотатарської молоді.
Соціальна робота з кримськотатарською молоддю проводиться
недостатньо. Віддаленість кримськотатарських селищ від міських і
районних центрів, необлаштованість доріг зумовлюють відірваність
молоді від суспільного, політичного та культурного життя.
Зазначені обставини викликали потребу в розробленні Програми
сприяння соціальному становленню та адаптації кримськотатарської
молоді на 2002-2005 роки (далі - Програма).
Метою Програми є сприяння інтеграції кримськотатарської
молоді в українське суспільство та забезпечення її соціального
становлення і розвитку.
Основними завданнями Програми є:
створення належних соціальних умов для життєдіяльності,
гармонійного та всебічного розвитку кримськотатарської молоді,
задоволення її культурних і духовних потреб;
сприяння продуктивній зайнятості молоді, її соціальному
становленню; формування активної громадянської позиції
кримськотатарської молоді; утвердження у кримськотатарському
молодіжному середовищі ідеалів духовності, патріотизму, здорового
способу життя.
Реалізація Програми здійснюватиметься шляхом:
сприяння залученню кримськотатарської молоді до активного
суспільного життя;
здійснення заходів, спрямованих на поліпшення освітнього,
культурного і духовного розвитку кримськотатарської молоді;
надання молоді різноманітних соціальних послуг;
розвитку молодіжного руху.
Очікувані наслідки реалізації Програми:
створення умов для соціального становлення кримськотатарської
молоді, підвищення її загальноосвітнього та культурного рівня;
створення додаткових робочих місць для кримськотатарської
молоді шляхом збільшення кількості організацій та закладів
соціальної сфери, розвитку фермерства, розбудови транспортних
комунікацій;
забезпечення облаштування молодих сімей з числа кримських
татар, підвищення їх життєвого рівня;
сприяння консолідації та розвитку кримськотатарської молоді
на основі рівних конституційних прав і свобод усіх народів і
національностей України.
Основні заходи Програми:
1. Передбачати у вищих навчальних закладах України місця для
вступу випускників загальноосвітніх шкіл із числа
кримськотатарської молоді.
МОН, Мінекономіки, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
Севастопольська
міськдержадміністрація.
2002-2005 роки.
2. Сприяти професійній підготовці та набуттю суміжних
професій кримськотатарською молоддю.
МОН, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, Севастопольська
міськдержадміністрація.
2002-2005 роки.
3. Сприяти створенню і розвитку шкіл з переважно
кримськотатарською мовою навчання у місцях компактного проживання
кримських татар і вивченню кримськотатарськими дітьми як рідної,
так і державної мови.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, Севастопольська
міськдержадміністрація, МОН.
2002-2005 роки.
4. Забезпечити видання підручників, дитячої, наукової та
художньої літератури кримськотатарською мовою відповідно до потреб
навчальних закладів і закладів культури.
МОН, Мінкультури, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
Севастопольська
міськдержадміністрація.
2002-2005 роки.
5. Сприяти утворенню та діяльності гуртків, клубів за
інтересами з метою широкого залучення до них кримськотатарської
молоді.
МОН, Мінкультури,
Мінсім'ядітимолодь,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, Севастопольська
міськдержадміністрація.
2002-2005 роки.
6. Забезпечити підготовку фахівців з надання різних видів
соціальних послуг (соціальних педагогів, соціальних працівників,
психологів, юристів, дефектологів).
МОН, Мінсім'ядітимолодь,
Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
Севастопольська
міськдержадміністрація.
2002-2005 роки.

7. Передбачати щороку 5-відсоткову квоту для отримання
пільгових довготермінових кредитів кримськотатарською молоддю на
будівництво (реконструкцію) житла.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, Севастопольська
міськдержадміністрація, Державний
фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву.
2002-2005 роки.
8. Створювати в місцях компактного проживання кримських татар
молодіжні центри для реалізації творчого потенціалу молоді.
Мінсім'ядітимолодь, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
Севастопольська
міськдержадміністрація.
2002-2005 роки.
9. Сприяти утворенню та діяльності центрів соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді, зокрема пересувних консультативних
пунктів, для надання соціальної допомоги кримськотатарській
молоді, реалізації центрами соціальних служб для молоді програм,
спрямованих на реабілітацію певних категорій кримськотатарської
молоді, та забезпечити відповідну матеріально-технічну базу для їх
діяльності.
Мінсім'ядітимолодь, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
Севастопольська
міськдержадміністрація.
2002-2005 роки.
( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1757
( 1757-2004-п ) від 25.12.2004 )
10. Сприяти діяльності центрів сім'ї "Родинний дім" з метою
надання кримськотатарській молоді інформаційно-консультаційних
послуг з питань підготовки до сімейного життя, збереження
репродуктивного здоров'я, формування здорового способу життя,
стабілізації сімейних стосунків.
Мінсім'ядітимолодь, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
Севастопольська
міськдержадміністрація.
2002-2005 роки.
11. Забезпечити організаційну та фінансову підтримку
Ресурсного центру економічної грамотності при Республіканському
комітеті у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, Севастопольська
міськдержадміністрація.
2002-2005 роки.
12. Сприяти розвиткові мережі молодіжних центрів праці,
молодіжних бізнес-центрів і бізнес-інкубаторів, в програмах яких
передбачати заходи щодо зайнятості кримськотатарської молоді.
Мінсім'ядітимолодь, Мінпраці, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, Севастопольська
міськдержадміністрація.
2002-2005 роки.
13. Сприяти реалізації заходів щодо працевлаштування і
перекваліфікації кримськотатарської молоді.
Мінпраці, МОН, Мінсім'ядітимолодь,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, Севастопольська
міськдержадміністрація.
2002-2005 роки.
14. Залучати кримськотатарську молодь до участі у
Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів.
Мінсім'ядітимолодь, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
Севастопольська
міськдержадміністрація.
2002-2005 роки.
15. Сприяти створенню молодіжних фермерських господарств та
інших форм господарювання з метою забезпечення робочими місцями
кримськотатарської молоді у сільській місцевості.
Мінагрополітики, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
Севастопольська
міськдержадміністрація.
2002-2005 роки.
16. Разом з Асоціацією профспілкових організацій студентів у
рамках реалізації міжгалузевої програми "Оздоровлення студентів"
організувати проведення змін за участю кримськотатарської молоді.
Мінсім'ядітимолодь, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
Севастопольська
міськдержадміністрація разом з
Асоціацією профспілкових
організацій студентів.
2002-2005 роки.

17. Сприяти утворенню та діяльності кримськотатарських
молодіжних громадських організацій, їх інтеграції в молодіжний рух
України.
Мінсім'ядітимолодь, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
Севастопольська
міськдержадміністрація разом з
Українським національним комітетом
молодіжних організацій.
2002-2005 роки.
18. Організувати проведення в Автономній Республіці Крим
щорічного національного молодіжного свята "Кидирлез" (свято
весни).
Мінкультури, Мінсім'ядітимолодь,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, Севастопольська
міськдержадміністрація.
Щороку в березні.
19. Залучати талановиту молодь з числа лідерів молодіжних
громадських організацій до стажування в органах виконавчої влади
Автономної Республіки Крим.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, Севастопольська
міськдержадміністрація.
2002-2005 роки.
20. Провести соціологічне дослідження для визначення
соціальних орієнтирів, запитів та інтересів кримськотатарської
молоді.
Мінсім'ядітимолодь, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
Севастопольська
міськдержадміністрація.
2002 рік.
21. Провести Всеукраїнську науково-практичну конференцію
"Молодь з числа національних меншин: соціальне становище і
самопочуття в умовах трансформації українського суспільства".
Мінсім'ядітимолодь, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
Севастопольська
міськдержадміністрація.
2002 рік.
22. Забезпечити висвітлення актуальних проблем
кримськотатарської молоді в засобах масової інформації, у тому
числі кримськотатарською мовою.
Держкомінформ, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
Севастопольська
міськдержадміністрація.
2002-2005 роки.
23. Започаткувати на телебаченні та радіо постійно діючі
рубрики з проблем соціальної адаптації кримськотатарської молоді.
Держкомінформ, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
Севастопольська
міськдержадміністрація.
2002-2005 роки.
24. Сприяти формуванню мережі інтернет-центрів з метою
надання молоді, яка проживає у віддалених районах, доступу до
інформаційного простору та дистанційної освіти.
Держкомінформ, МОН,
Мінсім'ядітимолодь,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, Севастопольська
міськдержадміністрація.
2002-2005 роки.
25. Організовувати курси, семінари, "круглі столи" для
соціальних працівників і представників кримськотатарської молоді з
метою впровадження сучасних методик самореалізації "навчання на
рівних".
Мінсім'ядітимолодь, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
Севастопольська
міськдержадміністрація разом з
міжнародними фондами та
організаціями.
2002-2005 роки.on top