Document 876-V, first version — Adoption on April 5, 2007
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо збереження дитячих позашкільних
навчальних закладів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 27, ст.363 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Абзаци третій та четвертий частини третьої статті 27
Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393) викласти в такій
редакції:
"Позашкільні навчальні заклади можуть набувати у власність,
брати у постійне користування або в оренду земельні ділянки, на
яких вони розміщуються, у порядку відповідно до земельного
законодавства.
Основні фонди, земельні ділянки та інше майно позашкільного
навчального закладу не підлягають вилученню, не можуть бути
джерелом погашення податкового боргу".
2. Підпункт 7.3.1 пункту 7.3 статті 7 Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 24, ст. 154;
2004 р., N 46, ст. 511) доповнити підпунктом "з" такого змісту:
"з) основні фонди, земельні ділянки та інше майно
позашкільного навчального закладу, які належать платнику
податків".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування центральними органами
виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що
суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 квітня 2007 року
N 876-Von top