Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Rule, Terms, Treaty, Typical Form on July 18, 2018853
Document 853-2018-п, valid, current version — Adoption on July 18, 2018
( Last event — Entry into force, gone October 30, 2018. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 липня 2018 р. № 853
Київ

Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики

Відповідно до пункту 3 частини другої статті 5 Закону України “Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2018 р. № 853

ПРАВИЛА
надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики

Загальна частина

1. Ці Правила встановлюють загальний порядок здійснення доступу до інфраструктури об’єктів електроенергетики незалежно від форми власності для розташування технічних засобів телекомунікацій та порядок взаємодії власника (володільця) інфраструктури об’єкта електроенергетики (далі - власник (володілець) і замовника доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики (далі - замовник).

2. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

власник технічних засобів телекомунікацій - суб’єкт господарювання (оператор, провайдер телекомунікацій), у власності (володінні) якого перебувають технічні засоби телекомунікацій;

повітряні лінії електропередачі - повітряні лінії електропередачі з неізольованими проводами, повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кВ з ізольованими проводами, повітряні лінії електропередачі напругою 6 (10) кВ з проводами із захисним покриттям.

Інші терміни вживаються в значенні, наведеному в Законі України “Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж” (далі - Закон) і Законі України “Про телекомунікації”.

Порядок звернення замовника до власника (володільця) щодо отримання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики

3. Для отримання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики замовник подає власнику (володільцю) письмову заяву про отримання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики (далі - заява). Заява реєструється з присвоєнням їй особистого номера.

4. У заяві замовником зазначаються:

1) найменування (прізвище, ім’я, по батькові), місцезнаходження (місце реєстрації) та поштова адреса власника технічних засобів телекомунікацій, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, номер у реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій, адреса електронної пошти, номери телефонів;

2) найменування та тип технічних засобів телекомунікацій, орієнтовна схема розміщення телекомунікаційних мереж (траса проходження телекомунікаційної мережі та місця розташування окремих її елементів) на об’єкті електроенергетики, потужність активного обладнання, що потребує живлення від електричних мереж, місця можливого встановлення такого обладнання та у разі наявності адреси такого об’єкта електроенергетики;

3) реквізити для повідомлення про надання рахунка на оплату послуг з розроблення та видачі технічних умов з доступу до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики (далі - технічні умови);

4) дата і час проведення попереднього огляду інфраструктури об’єкта електроенергетики та спосіб отримання інформації (поштою, телефаксом, електронною поштою тощо) про інфраструктуру об’єкта електроенергетики з метою визначення її придатності для розміщення технічних засобів телекомунікацій (у разі потреби);

5) на етапі підписання договору замовник надає документи, що підтверджують повноваження особи, що підписує договір.

5. У разі відповідності інформації, зазначеної в заяві, вимогам цих правил, власник (володілець) протягом 15 робочих днів з дня отримання заяви зобов’язаний:

повідомити замовнику про дату та час попереднього огляду і надати інформацію про інфраструктуру об’єкта електроенергетики (у разі наявності відповідного запиту);

у разі наявності технічної можливості забезпечення доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики - письмово повідомити замовнику про технічну можливість забезпечення доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики та одночасно надіслати рахунок на оплату послуг з розроблення та видачі технічних умов, який підлягає оплаті протягом 15 робочих днів з дня отримання письмової інформації про прийняте власником (володільцем) рішення та надіслання зазначеного рахунка;

у разі відсутності технічної можливості забезпечення такого доступу - у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня надходження заяви, письмово повідомити замовнику щодо причини відмови та подати можливі альтернативні пропозиції щодо забезпечення доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики.

В обґрунтуванні причин відмови в наданні доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики власник (володілець) повинен зазначити норми та вимоги нормативних документів та цих Правил щодо влаштування та експлуатації об’єктів електроенергетики і розташованих на них мереж телекомунікацій.

6. Власник (володілець) видає технічні умови протягом 15 робочих днів з дня отримання плати за послуги з їх розроблення та видачі.

7. У разі відсутності технічної можливості забезпечення доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики всією трасою проходження телекомунікаційної мережі та всіх місць розташування окремих її елементів альтернативною пропозицією щодо забезпечення доступу є забезпечення доступу до частини траси та/або окремих її елементів.

Якщо замовник погодився з альтернативною пропозицією, він подає власнику (володільцю) нову заяву не пізніше ніж протягом 15 робочих днів з дня отримання альтернативної пропозиції.

У разі наявності підстав для відмови у видачі технічних умов власник (володілець) не пізніше ніж протягом 15 робочих днів з дня отримання нової заяви письмово повідомляє замовнику про відмову.

Строки розроблення та видачі технічних умов

8. Замовник вносить плату за розроблення та видачу технічних умов протягом 15 робочих днів з дня отримання письмової інформації про прийняття рішення власником (володільцем) про розроблення та видачу технічних умов та отримання рахунка на оплату послуг з розроблення та видачі технічних умов.

У разі невнесення замовником у встановлений строк плати за розроблення та видачу технічних умов рішення про видачу технічних умов анулюється власником (володільцем).

Технічні умови видаються власником (володільцем) на кожну повітряну лінію електропередачі із зазначенням її диспетчерського найменування, траса якої співпадає з трасою, зазначеною в заяві, з урахуванням відгалужень на такій повітряній лінії електропередачі.

У технічних умовах повинні бути зазначені вимоги щодо маркування та його розміщення на елементах телекомунікаційних мереж (найменування оператора, провайдера телекомунікацій та номер контактного телефону).

У разі коли передбачається використання окремих елементів різних електроустановок, технічні умови видаються на кожний такий елемент.

9. Технічні умови, технічні вимоги та вихідні дані для проектування надаються замовнику власником (володільцем) або суб’єктом, який використовує відповідно до законодавства інфраструктуру об’єкта енергетики під час провадження господарської діяльності.

Технічні умови повинні містити:

вихідні дані для розроблення замовником проектної документації щодо доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики (далі - проектна документація);

перелік робіт, що повинні бути виконані для забезпечення доступу до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики;

строк дії технічних умов;

наявні обмеження щодо доступу до певного елемента інфраструктури об’єкта електроенергетики та/або порядку його експлуатації.

Технічні умови оформлюються згідно з додатком 1.

10. Отримання та виконання технічних умов обов’язкове для здійснення доступу до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики.

11. Технічні умови набирають чинності з дати їх видачі замовнику власником (володільцем).

12. Технічні умови чинні протягом зазначеного в них строку їх дії.

13. Зміни до технічних умов можуть вноситися лише за згодою замовника.

14. Технічними умовами до кожного конкретного елемента інфраструктури об’єкта електроенергетики повинні встановлюватися однакові для всіх замовників вимоги щодо доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики.

15. У разі неукладення договору з доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики (далі - договір про доступ) видані власником (володільцем) технічні умови є дійсними протягом одного року з дня їх видачі за умови, що до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики після видачі технічних умов не внесено конструктивних змін та не укладено договір про доступ з іншим замовником.

16. Відмова у видачі технічних умов з інших підстав, ніж ті, що встановлені Законом, забороняється.

17. Обґрунтованість вимог технічних умов та підстав для відмови у їх видачі можуть бути оскаржені у судовому порядку відповідно до законодавства.

18. Якщо замовник оплатив послуги з розроблення та видачі технічних умов, але з власної вини не отримав їх протягом шести місяців з дня оплати, зазначені технічні умови вважаються такими, що втратили чинність.

Порядок та строки розроблення і погодження проектної документації

19. На підставі отриманих технічних умов замовник забезпечує розроблення проектної документації у визначеному законодавством порядку з дотриманням вимог нормативно-технічних документів.

Замовник подає власнику (володільцю) на розгляд та узгодження проектну документацію у чотирьох примірниках на паперових носіях та на електронному носії, що має захист від редагування.

Власник (володілець) повинен протягом 15 робочих днів з дня отримання проектної документації розглянути та погодити її, а у разі наявності зауважень подати їх замовнику в письмовому вигляді.

У разі повторного розгляду проектної документації надання власником (володільцем) будь-яких нових зауважень, крім тих, що надані раніше, не допускається, крім оцінки способу їх усунення.

Власник (володілець) може відмовити замовнику у погодженні проектної документації виключно на підставі її невідповідності технічним умовам.

20. Проектна документація не потребує погодження з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами та/або юридичними особами, утвореними такими органами.

Порядок подання замовником письмового звернення до власника (володільця) з пропозицією щодо укладення договору з доступу

21. Доступ до інфраструктури об’єкта електроенергетики здійснюється на підставі договору з доступу, що укладається за формою згідно з додатком 2 між власником (володільцем) та замовником після видачі замовнику технічних умов та погодження проектної документації з власником (володільцем).

Форма та зміст договору з доступу повинні відповідати вимогам Закону та цих Правил.

22. Замовник після отримання погодженої з власником (володільцем) проектної документації надсилає йому письмове звернення з пропозицією щодо укладення договору з доступу, підписане належним чином уповноваженою на це посадовою особою, до якого додаються по два примірники таких документів:

1) погодженої проектної документації (засвідчені замовником копії проектної документації);

2) проекту договору з доступу.

Строк розгляду та надання відповіді на письмове звернення замовника до власника (володільця) з пропозицією щодо укладення договору з доступу

23. Власник (володілець) після отримання письмового звернення замовника з пропозицією щодо укладення договору з доступу розглядає подані документи та приймає рішення щодо укладення договору з доступу, про що протягом 15 робочих днів повідомляє замовнику.

24. Власник (володілець) може відмовити замовнику в укладенні договору з доступу з таких підстав:

1) звернення щодо укладення договору з доступу підписано не уповноваженою належним чином посадовою особою (представником) замовника або складено з порушенням відповідних правил надання доступу до інфраструктури об’єкта доступу;

2) встановлена законом або чинним судовим рішенням, що набрало законної сили, заборона щодо укладення договору з доступу;

3) ліквідація (знищення) або розібрання (демонтаж) окремих елементів інфраструктури об’єкта доступу після надходження до власника такої інфраструктури звернення про укладення договору з доступу;

4) ненадання замовником документів, передбачених пунктом 22 цих Правил.

25. Відмова в укладенні договору з доступу з інших підстав, ніж ті, що визначені у пункті 24 цих Правил, забороняється.

26. У разі відмови в укладенні договору з доступу з підстав, зазначених у пункті 24 цих Правил, власник (володілець) у строк, що становить не більш як десять робочих днів з дня надходження письмового звернення замовника, письмово повідомляє про це замовнику із зазначенням підстави для відмови.

Порядок та строки укладення договору з доступу

27. Укладення договору з доступу здійснюється сторонами у строк, що становить не більш як один місяць з дня отримання власником (володільцем) документів, передбачених пунктом 22 цих Правил.

Ухилення від укладення договору з доступу є порушенням вимог Закону. Спори, пов’язані з ухиленням від укладення договору, вирішуються в судовому порядку.

28. Договір з доступу повинен містити такі істотні положення:

1) повне найменування сторін договору;

2) детально визначені елементи інфраструктури об’єкта електроенергетики, якими користується замовник на підставі договору з доступу;

3) конкретно визначені технічні засоби телекомунікацій, розміщені на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики, якими користується замовник на підставі договору з доступу;

4) розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики, визначений згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики, затвердженою Міненерговугіллям;

5) порядок доступу до технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики, якими користується замовник на підставі договору з доступу;

6) умови захисту технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики, якими користується замовник на підставі договору з доступу, від їх умисного пошкодження (демонтажу, руйнування);

7) порядок здійснення власником (володільцем) контролю за користуванням замовником визначеними елементами інфраструктури об’єкта електроенергетики відповідно до договору з доступу;

8) строк дії договору з доступу із зазначенням можливості його продовження в порядку, визначеному сторонами договору з доступу;

9) відповідальність сторін договору з доступу;

10) умови розірвання договору з доступу;

11) можливість внесення змін до договору за письмовою згодою сторін;

12) інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін договору з доступу повинна бути досягнута згода.

29. У разі зміни кількості елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики, що використовуються замовником або плануються до використання відповідно до технічних умов, відносини якого з власником (володільцем) оформлені договором з доступу, сторони зобов’язані дотримуватися порядку і строків, установлених для укладення договору з доступу.

Порядок та умови розірвання (припинення) договору з доступу та врегулювання спорів

30. Власник (володілець) не має права розірвати договір з доступу без згоди замовника або відмовити йому у продовженні строку дії договору з доступу за умови належного виконання замовником його умов.

31. У разі зміни власника (володільця) до нового власника (володільця) переходять права і обов’язки за договором з доступу без стягнення із замовника додаткової плати.

32. Сторони зобов’язані повідомити одна одній про розірвання договору з доступу не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення строку його дії, якщо договором не передбачено інший строк.

У разі коли сторони не повідомили одна одній про розірвання договору з доступу, такий договір вважається продовженим на строк, зазначений у договорі.

33. У разі виникнення спорів між власником (володільцем) та замовником на етапі укладення, виконання, зміни та розірвання договору з доступу і неможливості вирішення їх шляхом проведення двосторонніх консультацій та переговорів сторони можуть провести досудове врегулювання спору в порядку, встановленому законодавством.

Порядок та умови припинення користування елементами інфраструктури об’єкта електроенергетики

34. Замовник повинен припинити користування елементами інфраструктури об’єкта електроенергетики у разі:

1) закінчення строку дії договору з доступу;

2) наявності відповідного судового рішення;

3) розірвання договору з доступу в установленому законодавством порядку;

4) відсутності діючого договору з доступу, укладеного в установленому цими Правилами порядку.

35. У разі розірвання договору з доступу або закінчення строку його дії замовник зобов’язаний демонтувати технічні засоби телекомунікацій протягом 20 робочих днів з дня розірвання договору або закінчення строку його дії, якщо договором не передбачено інший строк.

36. У разі непроведення замовником демонтажу технічних засобів телекомунікацій у визначені пунктом 35 цих Правил строки власник (володілець) має право демонтувати технічні засоби телекомунікацій та вимагати від замовника відшкодування вартості виконаних робіт.

Порядок демонтажу технічних засобів телекомунікацій, розміщених без укладення договору з доступу

37. У разі встановлення власником (володільцем) під час огляду елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики факту неправомірного розміщення на них технічних засобів телекомунікацій власник (володілець) складає акт про неправомірне розміщення технічних засобів телекомунікацій та протягом п’яти робочих днів з дня виявлення порушення розміщує на своєму веб-сайті інформацію про неправомірне розміщення технічних засобів телекомунікацій із зазначенням їх місцезнаходження та вимогу щодо їх демонтажу.

38. Якщо власник технічних засобів телекомунікацій, самовільно розміщених на елементах інфраструктури об’єктів електроенергетики, протягом 30 календарних днів з дня розміщення відповідної інформації на веб-сайті власника (володільця) не звернувся до власника (володільця) для узгодження умов демонтажу та не здійснив демонтаж технічних засобів телекомунікацій, власник (володілець) має право демонтувати їх самостійно та вимагати від власника технічних засобів телекомунікацій відшкодування вартості виконаних робіт.

39. У разі наявності у власника технічних засобів телекомунікацій, щодо якого оприлюднена інформація та вимога щодо демонтажу належних йому технічних засобів телекомунікацій, підстав, що підтверджують договірний порядок використання ним елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики, він повинен повідомити про це власнику (володільцю) протягом 30 календарних днів з дня розміщення інформації на веб-сайті власника (володільця).

40. Власник (володілець) не несе відповідальності за втрату технічних характеристик технічних засобів телекомунікацій в результаті їх демонтажу.

Права та обов’язки власників (володільців) і замовників

41. Власник (володілець) має право:

1) вимагати укладення договору з доступу для надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики;

2) визначати плату за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики, затвердженою Міненерговугіллям;

3) перевіряти хід виконання замовником робіт відповідно до договору з доступу;

4) вимагати від замовника у порядку, встановленому договором з доступу, усунення порушень, виявлених за результатами перевірки виконання робіт, що передбачені договором;

5) відмовляти замовнику у видачі технічних умов, погодженні проектної документації та укладенні договору з доступу виключно з підстав, визначених Законом та цими Правилами;

6) демонтувати (частково демонтувати) технічні засоби телекомунікацій, розміщені на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики, відповідно до законодавства;

7) укладати із замовником договір з доступу після досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов договору з доступу;

8) розривати договір з доступу у передбачених законодавством випадках.

42. Власник (володілець) зобов’язаний:

1) надавати замовнику відповідно до договору з доступу безперешкодний доступ до всіх технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики, з урахуванням вимог правил безпеки, охорони праці та режимних заходів відвідування (охорони) об’єкта;

2) протягом 15 робочих днів з дня звернення замовника забезпечити можливість попереднього огляду та отримання інформації про інфраструктуру об’єкта електроенергетики з метою визначення її придатності для розміщення технічних засобів телекомунікацій;

3) не допускати дискримінаційних дій стосовно замовника;

4) погоджувати приєднання технічних засобів телекомунікацій до електромережі згідно із законодавством;

5) здійснювати за власний рахунок поточний та капітальний ремонт елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики, якими користується замовник на підставі договору з доступу, і не допускати замовлення та виконання будь-яких додаткових робіт та надання послуг з утримання таких елементів за рахунок замовника;

6) вживати заходів до вирішення спорів із замовником на етапі отримання технічних умов, погодження проектної документації, укладення, виконання, зміни та/або розірвання договору з доступу шляхом проведення консультацій та переговорів.

43. Забороняється вимагати від замовника виконання будь-яких робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації або капітального ремонту елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики.

44. Замовник має право на:

1) проведення попереднього огляду та отримання інформації про елементи інфраструктури об’єкта електроенергетики з метою визначення їх придатності для розміщення технічних засобів телекомунікацій перед укладенням договору з доступу;

2) після укладення договору з доступу:

безперешкодний доступ до всіх технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики, відповідно до договору з доступу з урахуванням вимог правил безпеки, охорони праці та режимних заходів відвідування (охорони) об’єкта;

виконання на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики робіт з монтажу, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту засобів телекомунікацій відповідно до договору з доступу з урахуванням вимог правил безпеки, охорони праці та режимних заходів відвідування (охорони) об’єкта;

3) приєднання технічних засобів телекомунікацій до електромережі згідно із законодавством.

45. Замовник зобов’язаний:

1) розміщувати технічні засоби телекомунікацій відповідно до договору з доступу;

2) відшкодовувати збитки власникові інфраструктури об’єкта доступу або третім особам, заподіяні внаслідок невиконання чи неналежного виконання робіт внаслідок дій або бездіяльності замовника, безпосередньо пов’язаних з розміщенням та експлуатацією технічних засобів телекомунікацій, відповідно до договору з доступу та законодавства;

3) розміщувати на технічних засобах телекомунікацій на зручному для огляду місці відомості про замовника (найменування замовника та номер контактного телефону);

4) не допускати самовільного розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики;

5) своєчасно вносити плату за доступ до інфраструктури об’єкта електроенергетики;

6) дотримуватися вимог правил безпеки, охорони праці та режимних заходів відвідування (охорони) під час доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики.

Плата за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики

46. Плата за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики може бути одноразовою та/або періодичною.

47. Розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики визначається договором з доступу згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики, затвердженою Міненерговугіллям, з урахуванням вимог, зазначених у частині сьомій статті 17 Закону.

Основні технічні рішення щодо розміщення технічних засобів телекомунікацій на опорах повітряних ліній електропередачі

48. У разі нового будівництва та/або реконструкції телекомунікаційних мереж на опорах повітряних ліній електропередачі для горизонтального кріплення підвісу кабелю телекомунікаційних (оптичних) мереж застосовується траверса, розташування якої відносно вісі опори визначається в технічних умовах.

Для пакетного кріплення підвісу кабелів застосовується крюк або інший конструктивний елемент. Інші способи кріплення підвісу кабелів можуть бути визначені проектною документацією.

49. На опорах повітряних ліній електропередачі напругою 0,4 кВ з ізольованим проводом допускається розташування самонесучих неметалевих кабелів телекомунікаційних мереж або ізольованих кабелів телекомунікаційних мереж, що містять у своїй конструкції несучий трос.

50. У разі розташування кабелів зв’язку на опорах повітряних ліній електропередач з неізольованим або ізольованим проводом опори повинні бути розраховані на додаткове навантаження кабелів телекомунікаційних мереж для кожної опори залежно від способу їх улаштування на опорі.

51. Відстань від повітряних ліній електропередачі з неізольованим проводом або повітряних ліній електропередачі напругою 0,4 кВ до місця розташування найвищого елемента кріплення кабелю телекомунікаційних мереж, яке визначається проекцією на вісь опори, не може бути меншою ніж та, що визначена згідно з Правилами улаштування електроустановок, затвердженими наказом Міненерговугілля від 21 липня 2017 р. № 476.

Відстань (крок) кожного наступного кріплення кабелю телекомунікаційних мереж, розташованого нижче на опорі, визначається у проектній документації, а сумарна відстань від найнижчого кріплення елементів телекомунікаційних мереж (кабелів, муфт, боксів, тощо), розташованих на повітряній лінії електропередачі з неізольованим проводом або повітряній лінії електропередачі напругою 0,4 кВ, не може бути більш як 1 метр до нижчого проводу повітряної лінії електропередачі з неізольованим проводом або повітряної лінії електропередачі напругою 0,4 кВ.

Технічне рішення щодо розміщення (способу та кроку) кріплень елементів телекомунікаційних мереж (кабелів, муфт, боксів, тощо) на повітряній лінії електропередачі напругою вище 0,4 кВ визначається проектною документацією з урахуванням вимоги щодо розташування кріплень, які не створюють суттєвих перешкод під час обслуговування ліній електропередачі.

Найменша відстань до землі кабелів телекомунікаційних мереж становить не менш як 5 метрів.

Кількість кабелів на одному елементі кріплення не повинна перевищувати двох.

Кількість кабелів на одній траверсі не повинна перевищувати чотирьох.

Як альтернативну пропозицію щодо влаштування телекомунікаційних мереж у разі непридатності елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики для розміщення телекомунікаційних мереж власник (володілець) може запропонувати замовнику перевлаштування існуючих телекомунікаційних мереж в інтересах та за рахунок замовника.

У разі подання такої альтернативної пропозиції власник (володілець) повинен довести до відома замовника причини вичерпання технічного ресурсу об’єктів електроенергетики для розміщення засобів телекомунікацій на конкретних об’єктах інфраструктури електроенергетики та повідомити про фактичне розміщення на них технічних засобів телекомунікацій та/або погоджену з власником (володільцем) проектну документацію.

Металеві частини всіх кріплень повинні бути заземлені. Улаштування кріплень та їх заземлення повинні здійснюватися без руйнування бетонної складової опори.

Особливості безпечного доступу та користування інфраструктурою об’єкта електроенергетики

52. Будівельно-монтажні, ремонтні та всі роботи з розміщення та експлуатації телекомунікаційних мереж на діючих електроустановках та в охоронних зонах ліній електропередачі повинні виконуватися відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 6 жовтня 1997 р. № 257, та Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. № 209 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 10, с. 28).

53. Заходи з безпеки під час виконання будівельно-монтажних та всіх робіт з розміщення телекомунікаційних мереж на діючих електроустановках та в охоронних зонах ліній електропередачі визначаються проектною документацією.

54. Заходи з безпеки під час виконання ремонтних робіт та робіт з експлуатації телекомунікаційних мереж, розміщених на діючих електроустановках та в охоронних зонах ліній електропередачі, визначаються власником (володільцем).

55. Порядок взаємодії сторін договору з доступу щодо виконання будівельно-монтажних, ремонтних та всіх робіт з розміщення та експлуатації технічних засобів телекомунікацій, розміщених на об’єктах електроенергетики, визначаються договором з доступу.

56. Відповідальність за дотримання безпечних умов праці, вимог пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища у процесі виконання будівельно-монтажних, ремонтних та всіх робіт з розміщення та експлуатації технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єктів електроенергетики, несе виконавець таких робіт.

57. У разі виявлення дефектів чи пошкодження технічних засобів телекомунікацій, які впливають або можуть вплинути на технічний стан елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики, сторони договору з доступу зобов’язані скласти у двох примірниках та підписати акт-претензію. Факт відмови у підписанні зазначеного акта-претензії будь-якою із сторін фіксується в акті-претензії із зазначенням причин для відмови.

Виявлені дефекти та пошкодження усуваються сторонами у встановлений договором з доступу спосіб.

58. Власник (володілець) повинен запобігати пошкодженням технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики, під час виконання робіт з їх експлуатації.

59. Відповідальність за пошкодження технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики, що сталося з вини власника (володільця), несе власник (володілець).

60. Сторони договору з доступу повинні узгоджувати плани проведення робіт, що призводять до перерви в електропостачанні технічних засобів телекомунікацій, розміщених на об’єктах електроенергетики.Додаток 1
до Правил

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
з доступу до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики


Додаток 2
до Правил

ДОГОВІР
з доступу до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетикиon top