Document 85/98-ВР, previous version — Revision on December 7, 2000, on the basis - 2121-III
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кримінально-процесуального
кодексу України та деяких інших законодавчих
актів України у зв'язку з утворенням податкової
міліції

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 26, ст.149 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05,
1002-05):
1) у статті 32:
пункт 6-а після слова "заступники" доповнити словами "а також
податкової міліції";
пункт 7 доповнити словами "слідчий податкової міліції";
2) статтю 101 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1) податкова міліція - у справах про ухилення від сплати
податків і зборів (обов'язкових платежів), а також у справах про
приховування валютної виручки";
3) статтю 102 після слів "внутрішніх справ" доповнити словами
"слідчі податкової міліції";
4) у статті 112:
у частині другій слова і цифри "частинами 2 і 3 статті 148-2"
виключити;
доповнити статтю після частини третьої новою частиною
четвертою такого змісту:
"У справах про злочини, передбачені статтею 80-1, частинами 2
і 3 статті 148-2 Кримінального кодексу України
( 2001-05, 2002-05 ), попереднє слідство провадиться слідчими
податкової міліції. Якщо під час розслідування цих справ будуть
встановлені злочини, передбачені статтями 84, 86-1, 87, 148, 148-3
- 148-5, 153-1, 156-3, 165 - 172, 194 Кримінального кодексу
України, пов'язані зі злочинами, за якими порушено справу, вони
розслідуються слідчими податкової міліції".
У зв'язку з цим частину четверту вважати відповідно частиною
п'ятою.
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Закону N 2121-III
( 2121-14 ) від 07.12.2000 )
3. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність"
( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22,
ст.303, N 39, ст.572; 1993 р., N 11, ст.83; 1994 р., N 11, ст.52):
1) частину першу статті 5 доповнити абзацом такого змісту:
"органів державної податкової служби - оперативними
підрозділами податкової міліції";
2) у статті 9:
частину першу доповнити словами "оперативного підрозділу
податкової міліції";
частини другу і восьму після слів "Управлінням державної
охорони України" доповнити словами "Державною податковою
адміністрацією України" у відповідних відмінках.
4. Статтю 4 Закону України "Про боротьбу з корупцією"
( 356/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 34,
ст.266) доповнити пунктом "а-1" такого змісту:
"а-1) податкової міліції".
5. У Законі України "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 29, ст.399; 1994 р., N 24, ст.178; 1996 р.,
N 17, ст.73):
преамбулу після слів "органів внутрішніх справ України"
доповнити словами "осіб начальницького складу податкової міліції";
у частині другій статті 10 слова "і Міністерством внутрішніх
справ України" замінити словами "Міністерством внутрішніх справ
України, Державною податковою адміністрацією України".
II. Прикінцеві положення
1. Попереднє слідство у кримінальних справах про злочини, які
були порушені до набрання чинності цим Законом і які віднесені ним
до підслідності податкової міліції, провадиться органами, що їх
порушили.
2. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 лютого 1998 року
N 85/98-ВРon top