Про внесення змін до Методики оцінки об'єктів оренди
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Typical Form, Act on August 3, 2011832
Document 832-2011-п, valid, current version — Adoption on August 3, 2011
( Last event — Entry into force, gone August 12, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 серпня 2011 р. N 832
Київ
Про внесення змін до Методики оцінки об'єктів оренди

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. N 629
( 629-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 12, ст. 276; Офіційний вісник
України, 2003 р., N 1, ст. 23, N 52, ст. 2764; 2008 р., N 45, ст.
1469), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 2011 р. N 832
ЗМІНИ,
що вносяться до Методики оцінки об'єктів оренди
( 629-95-п )

1. У пункті 1:
абзац перший викласти в такій редакції:
"1. Відповідно до цієї Методики проводиться оцінка майна
державних підприємств, установ та організацій, іншого окремого
індивідуально визначеного майна, що перебуває в державній та
комунальній власності, підприємств, заснованих на майні, що
належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній
власності (далі - підприємства), що передається в оренду, а
саме:";
в абзаці четвертому слово "фондів" замінити словами
"(складених) капіталів".
2. Пункт 2 доповнити абзацами такого змісту:
"Оцінка обов'язково проводиться перед укладенням договору
оренди та перед продовженням (поновленням) договору оренди у разі,
коли на момент продовження дії такого договору остання оцінка
об'єкта оренди була проведена більш як три роки тому.
Передбачені цією Методикою послуги з проведення незалежної
оцінки об'єкта оренди (активів, що входять до складу об'єкта
оренди) та аудиторської перевірки об'єкта оренди оплачує
орендар. ".
3. В абзаці першому пункту 4 слово "проведення" виключити.
4. Абзац третій пункту 5 після слова "оренду" доповнити
словами "(або перебуває в оренді - у разі проведення оцінки з
метою продовження (поновлення) договору оренди)".
5. У пункті 6:
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"відображення результатів незалежної оцінки в бухгалтерському
обліку підприємства (у разі проведення оцінки з метою укладення
договору оренди - з подальшим складенням передавального
балансу);";
абзац шостий після слова "балансу" доповнити словами "з
урахуванням аудиторського висновку".
6. У пункті 9:
слово "Одночасно" замінити словами "У разі проведення оцінки
з метою укладення договору оренди одночасно";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"У разі проведення оцінки з метою продовження (поновлення)
договору оренди зазначена аудиторська перевірка проводиться
стосовно цілісного майнового комплексу, що перебуває в оренді на
дату проведення оцінки, та іншого майна підприємства орендаря, що
належить до державної власності.".
7. У пункті 19:
в абзаці першому:
доповнити абзац після слова "нерухомого" словами "та іншого
окремого індивідуально визначеного";
друге речення виключити;
у першому реченні абзацу другого слово "нерухомого" замінити
словом "зазначеного";
в абзаці третьому слова "розглядається і рецензується"
замінити словами "рецензується і за наявності позитивного
загального висновку рецензента про відповідність такого звіту
вимогам нормативно-правових актів з питань проведення оцінки
висновок про вартість майна затверджується", а слово "органам"
замінити "орендодавцем";
абзац четвертий після слів "такого підприємства" доповнити
словами ", за наявності позитивного загального висновку рецензента
про відповідність звіту про оцінку вимогам нормативно-правових
актів з питань проведення оцінки";
абзац п'ятий доповнити реченням такого змісту: "За наявності
позитивного загального висновку рецензента про відповідність звіту
про оцінку вимогам нормативно-правових актів з питань проведення
оцінки висновок про вартість майна затверджується Фондом
державного майна.";
абзац шостий викласти в такій редакції:
"У разі коли методиками розрахунку орендної плати,
затвердженою Кабінетом Міністрів України (для об'єктів, що
перебувають у державній власності), органами, уповноваженими
Верховною Радою Автономної Республіки Крим (для об'єктів, що
належать Автономній Республіці Крим), та органами місцевого
самоврядування (для об'єктів, що перебувають у комунальній
власності), для розрахунку орендної плати не передбачене
проведення незалежної оцінки нерухомого майна, здійснюється
стандартизована оцінка зазначеного майна відповідно до пункту 21
цієї Методики.".
8. Пункти 20-22 викласти в такій редакції:
"20. Результати незалежної оцінки нерухомого та іншого
окремого індивідуально визначеного майна оформлюються звітом про
оцінку майна, який підписується оцінювачами, що безпосередньо її
проводили, і скріплюється печаткою та підписом керівника суб'єкта
оціночної діяльності. Рецензування звіту про оцінку майна
здійснюється відповідно до вимог Національного стандарту N 1
"Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р.
N 1440 ( 1440-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37,
ст. 1995).
21. Для стандартизованої оцінки нерухомого майна, зазначеного
у пункті 19 цієї Методики, підприємством - балансоутримувачем
орендованого майна за дорученням органу, уповноваженого управляти
майном такого підприємства, утворюється комісія, яка проводить
оцінку майна за залишковою вартістю на підставі даних
бухгалтерського обліку. У разі коли орендоване нежитлове
приміщення є частиною будівлі (споруди), стандартизована оцінка
вартості такого приміщення для цілей цієї Методики проводиться з
урахуванням залишкової вартості будівлі (споруди) в цілому та
питомої ваги приміщення у площі будівлі (споруди). Результати
проведення стандартизованої оцінки оформлюються актом оцінки
(додаток 2), який за дорученням органу, уповноваженого управляти
майном, затверджується керівником підприємства-балансоутримувача.
22. У разі оренди окремого індивідуально визначеного майна,
що перебуває на балансі створеного у процесі приватизації
(корпоратизації) господарського товариства, але не увійшло до його
статутного (складеного) капіталу, незалежна оцінка такого майна
проводиться відповідно до абзацу третього пункту 19 цієї
Методики.".
9. Додаток 2 до Методики ( 629-95-п ) викласти в такій
редакції:
"Додаток 2
до Методики ( 629-95-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 2011 р. N 832)
ЗАТВЕРДЖУЮ __________________________________________________
(посада керівника підприємства-балансоутримувача) ____________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали) ____ ______________ 20___ р.
АКТ
оцінки нерухомого майна
_________________________________________________________________,
(повне найменування об'єкта оцінки, його площа, інвентарний номер)
що перебуває на балансі підприємства (господарського товариства) __________________________________________________________________
(код згідно з ЄДРПОУ та __________________________________________________________________
повне найменування підприємства - юридичної особи)
Комісія, утворена згідно з наказом __________________________ __________________________________________________________________
(посада керівника органу, що утворив комісію)
від ______ _____________ 20___ р. N _____, у складі: _____________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи
голови комісії) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи
членів комісії) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
на засіданні (протокол від ___ __________________ 20___ р. N ____)
розглянула результати проведення оцінки за залишковою вартістю
зазначеного державного нерухомого майна за даними бухгалтерського
обліку і визначила його залишкову вартість на ___ __________
20___ року.

Комісія підтверджує, що залишкова вартість майна згідно з
відомостями бухгалтерського обліку становить _______________ тис.
гривень.
Голова комісії ________________ ___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Члени комісії ________________ ___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
________________ ___________________________
____ ____________ 20__ р.".on top