Document 825-2000-п, invalid, current version — Loss of force on May 15, 2001, on the basis - 470-2001-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 травня 2000 р. N 825
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 470 ( 470-2001-п ) від 06.05.2001 )
Про затвердження Порядку звільнення (зменшення)
від оподаткування доходів із джерелом їх походження
з України згідно з міжнародними договорами України
про уникнення подвійного оподаткування
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1397 ( 1397-2000-п ) від 06.09.2000 )

Відповідно до статей 13 і 18 Закону України "Про міжнародні
договори України" ( 3767-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. ( Дію пункту 1 призупинено на підставі Постанови КМ N 1397
( 1397-2000-п ) від 06.09.2000 ) Затвердити Порядок звільнення
(зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з
України згідно з міжнародними договорами України про уникнення
подвійного оподаткування (додається).
2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 4 постанови
Кабінету Міністрів України від 8 травня 1999 р. N 773 ( 773-99-п )
"Про часткове погашення і добровільну заміну облігацій внутрішньої
державної позики 1998 року додаткового випуску".
3. Державній податковій адміністрації привести свої
нормативні акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 27
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 травня 2000 р. N 825
( Дію Порядку призупинено на підставі Постанови КМ N 1397 ( 1397-2000-п ) від 06.09.2000 )
ПОРЯДОК
звільнення (зменшення) від оподаткування
доходів із джерелом їх походження з України
згідно з міжнародними договорами України
про уникнення подвійного оподаткування

1. Цей Порядок визначає процедуру звільнення (зменшення) від
оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з
міжнародними договорами України про уникнення подвійного
оподаткування і застосовується до нерезидентів (фізичних та
юридичних осіб), на яких поширюється дія положень міжнародних
договорів України про уникнення подвійного оподаткування (далі -
міжнародні договори) щодо звільнення (зменшення) від оподаткування
зазначених доходів.
2. Право нерезидента на застосування положень міжнародного
договору щодо звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із
джерелом їх походження з України забезпечується шляхом
попереднього звільнення (зменшення) від оподаткування окремих
видів доходів (далі - попереднє звільнення від оподаткування) або
шляхом повернення (відшкодування) нерезиденту різниці між сумою
сплаченого податку і сумою, яку йому необхідно сплатити відповідно
до міжнародного договору (далі - відшкодування суми податку).
3. Право нерезидента на попереднє звільнення від
оподаткування забезпечується шляхом надання органом державної
податкової служби відповідного дозволу за місцезнаходженням особи,
яка виплачує дохід нерезиденту, до моменту його виплати на
підставі заяви про попереднє звільнення (зменшення) від
оподаткування доходів із джерелом їх походження з України
(далі - заява про звільнення від оподаткування), складеної за
формою згідно з додатком 1. Зазначена заява складається та
подається органу державної податкової служби безпосередньо
нерезидентом, який одержує та є власником зазначених у заяві
доходів, або уповноваженою нерезидентом особою. Якщо заява про
звільнення від оподаткування подається уповноваженою особою, то
така особа повинна підтвердити свої повноваження відповідно до
законодавства України.
4. Заява про звільнення від оподаткування складається у трьох
примірниках. При отриманні цих примірників органом державної
податкової служби на них робиться відмітка про отримання, після
чого третій примірник повертається нерезиденту або уповноваженій
ним особі. Орган державної податкової служби у 10-денний термін
перевіряє відповідність даних, зазначених у заяві про звільнення
від оподаткування, фактичним даним і відповідному міжнародному
договору. Після цього керівник органу державної податкової служби
або його заступник у 3-денний термін приймає рішення про утримання
податку за ставкою відповідно до міжнародного договору (звільнення
нерезидента від оподаткування) під час виплати йому доходів. У
разі відмови нерезиденту або уповноваженій ним особі надсилається
відповідь з обгрунтуванням відмови.
5. Після прийняття рішення про попереднє звільнення від
оподаткування другий примірник з відповідними відмітками
надсилається особі, яка повинна виплачувати дохід. Цей примірник
дає право на виплату доходу нерезиденту відповідно до прийнятого
рішення згідно з міжнародним договором. Зазначена виплата без
наявності другого примірника рішення про попереднє звільнення від
оподаткування забороняється.
6. Перший примірник заяви про попереднє звільнення від
оподаткування зберігається в органі державної податкової служби.
7. Право на попереднє звільнення від оподаткування
поширюється на доходи, наведені у додатку 2 за кодами з 01 по 03
включно.
8. Право нерезидента на відшкодування суми податку
забезпечується шляхом повернення йому різниці між сумою сплаченого
податку і сумою, яку йому необхідно сплатити відповідно до
міжнародного договору. Підставою для розгляду питання про
відшкодування є заява про повернення суми податку на доходи із
джерелом їх походження з України (далі - заява про повернення суми
податку), складена за формою згідно з додатком 3, яка подається
органу державної податкової служби за місцезнаходженням особи, що
виплатила дохід. Заява про повернення суми податку складається у
разі, коли нерезидент вважає, що сума податку, яку було утримано
під час виплати йому доходів із джерелом їх походження з України,
перевищує суму податку, яка повинна бути утримана з нього
відповідно до міжнародного договору.
9. Заява про повернення суми податку складається у трьох
примірниках. При отриманні цих примірників органом державної
податкової служби на них робиться відмітка про отримання, після
чого третій примірник повертається нерезиденту або уповноваженій
ним особі. Орган державної податкової служби у 10-денний термін
перевіряє відповідність даних, зазначених у заяві про повернення
суми податку, фактичним даним і відповідному міжнародному
договору. Після цього керівник органу державної податкової служби
або його заступник у 3-денний термін приймає рішення про
повернення відповідної суми нерезиденту або про відмову у її
поверненні. У разі відмови нерезиденту або уповноваженій ним особі
надсилається відповідь з обгрунтуванням відмови.
10. Після прийняття рішення про повернення суми податку
другий примірник з відповідними відмітками надсилається особі, яка
виплатила дохід.
11. Повернення зайво сплаченої суми податку здійснюється
органом Державного казначейства на підставі висновку органу
державної податкової служби відповідно до Декрету Кабінету
Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 8 ( 8-93 ) "Про стягнення
невнесених у строк податків і неподаткових платежів" на рахунок
особи, яка виплатила дохід. Другий примірник заяви про повернення
суми податку з відповідними відмітками державного податкового
органу є підставою для перерахування нерезиденту особою, яка
виплатила дохід, повернутої суми податку.
12. Перший примірник заяви про повернення суми податку
зберігається в органі державної податкової служби.
13. Право на відшкодування суми податку поширюється на
доходи, наведені у додатку 2 за кодами з 04 по 08. У разі коли з
будь-яких причин не було використано право на попереднє звільнення
від оподаткування, нерезидент може використати право на зазначене
відшкодування.
14. Форми заяв містять письмове підтвердження іноземним
компетентним органом того, що заявник є податковим резидентом у
цій країні. Зазначене письмове підтвердження може бути подане у
формі, встановленій іноземним компетентним органом, якщо це
узгоджено між Державною податковою адміністрацією України та
відповідним компетентним органом країни, резидентом якої є
заявник, про що Державна податкова адміністрація України інформує
платників податку та органи державної податкової служби.
15. У задоволенні заяв на попереднє звільнення від
оподаткування та на відшкодування сум податку повинно бути
відмовлено у разі, коли не виконані вимоги міжнародного договору,
зокрема, коли нерезидентом не підтверджено належним чином факт
податкового резидентства у відповідній країні, коли нерезидент не
є власником доходів, які йому було сплачено, а також у разі, коли
податок на доходи, зазначені у заяві про повернення суми податку,
фактично не було сплачено.
Додаток 1
до Порядку звільнення (зменшення)
від оподаткування доходів із джерелом їх
походження з України згідно з міжнародними
договорами України про уникнення
подвійного оподаткування
До державної податкової інспекції у _______________________ ---------------------------------------- |Відмітка про отримання | ------- | | -------Примірник | | ----------------------------------------
Заява
про попереднє звільнення (зменшення) від оподаткування
доходів із джерелом їх походження з України
I. ----------------------------------------------------------------------------- |Назва нерезидента (українською мовою) | | | |---------------------------------------------------------------------------| |-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| |---------------------------------------------------------------------------| |Назва нерезидента (іноземною мовою) | | | |---------------------------------------------------------------------------| |-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| |---------------------------------------------------------------------------| |Адреса | | | |---------------------------------------------------------------------------| |Країна | |---------------------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний код нерезидента у країні резиденції | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------- II. Якщо заява заповнюється і подається за дорученням нерезидента
іншою особою (уповноважена особа), то необхідно зазначити: ----------------------------------------------------------------------------- |Назва (ім'я) уповноваженої особи | | | |---------------------------------------------------------------------------| |Адреса, телефон | | | |---------------------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний номер з ДРФО| | | | | | | | | | |для уповноваженої особи -| | | | | | | | | | | | | фізичної особи | |-----------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-----------------------------| |Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ| | | | | | | | | для уповноваженої особи - | | | | | | | | | | | юридичної особи | ----------------------------------------------------------------------------- III.
Звільнення на ________ рік
IV.
Відомості про джерело доходу ----------------------------------------------------------------------------- |Назва (ім'я) особи, що виплатила дохід | | | |---------------------------------------------------------------------------| |Адреса, телефон | | | |---------------------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний номер з ДРФО | | | | | | | | | | | для фізичної особи | |------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+----------------------------| |Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ | | | | | | | | | для юридичної особи | |---------------------------------------------------------------------------| | Контракт | Номер |Дата ___.___.___ | |-------------------------------------------+-------------------------------| | Вид доходу | | | |Код | | | | | | | | | |валюти | | | | | |--------------+-+-+--------------------------------------------------------| |Сума доходу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| |Сума податку відповідно до закону| | | | | | | | | | | |про оподаткування | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-----------------------| |Сума податку відповідно до | | | | | | | | | |Ставка податку| | |% | |міжнародного договору | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
(зворотний бік)
Заявляю, що:
зазначені доходи не пов'язані з діяльністю на території України через постійне представництво (постійну базу);
отримувач має фактичне право на отримання цих доходів.
Цим підтверджую достовірність зазначених даних ----------------------------------------------------------------------------- |Посада | |---------------------------------------------------------------------------| |Ім'я | -----------------------------------------------------------------------------
________________________ ___.___.___ МП
(підпис) (дата)
V. ----------------------------------------------------------------------------- |Заповнюється компетентним податковим органом іноземної держави | |---------------------------------------------------------------------------| |Цим підтверджується, що заявник дійсно є особою з постійним місцем| |перебування в ______________ в розумінні договору про уникнення подвійного | | (назва країни) | |оподаткування між Україною (Урядом України) та ______________________. | |---------------------------------------------------------------------------| |Назва податкового органу | |---------------------------------------------------------------------------| |Дата та місце заповнення | |---------------------------------------------------------------------------| |Посада та ім'я уповноваженої особи | | | | МП | |-----------------------------------------------| | |Підпис | | -----------------------------------------------------------------------------
VI. ----------------------------------------------------------------------------- |Заповнюється органом державної податкової служби | ----------------------------------------------------------------------------- Із задекларованого у розділі IV доходу: ----------------------------------- |А. Податок не підлягає утриманню | ----------------------------------- Посадова особа органу державної
податкової служби __________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) --------------------------------------------------- |Б. Податок повинен бути утриманий за | | | % | |ставкою | | | | --------------------------------------------------- Посадова особа органу державної
податкової служби __________________________________________________________ (прізвище, ім,я, по батькові) (підпис)
Начальник органу державної
податкової служби __________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
МП "______"____________________ ______ року
N_____________
Додаток 2
до Порядку звільнення (зменшення)
від оподаткування доходів із джерелом їх
походження з України згідно з міжнародними
договорами України про уникнення
подвійного оподаткування
Види доходів нерезидентів
------------------------------------------------------------------ Код доходу | Вид доходу ------------------------------------------------------------------ 01 Дивіденди 02 Дохід від погашення облігацій внутрішньої
державної позики 03 Проценти 04 Роялті 05 Дохід від фрахту 06 Дохід від відчуження майна 07 Винагорода за здійснення культурної, освітньої,
релігійної, спортивної, розважальної діяльності 08 Інші доходи
Додаток 3
до Порядку звільнення (зменшення)
від оподаткування доходів із джерелом їх
походження з України згідно з міжнародними
договорами України про уникнення
подвійного оподаткування
До державної податкової інспекції у _______________________ ---------------------------------------- |Відмітка про отримання | ------- | | -------Примірник | | ----------------------------------------
Заява
про повернення податку на доходи із
джерелом їх походження з України
I. ----------------------------------------------------------------------------- |Назва нерезидента (українською мовою) | | | |---------------------------------------------------------------------------| |-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| |---------------------------------------------------------------------------| |Назва нерезидента (іноземною мовою) | | | |---------------------------------------------------------------------------| |-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| |---------------------------------------------------------------------------| |Адреса | | | |---------------------------------------------------------------------------| |Країна | |---------------------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний код нерезидента у країні резиденції | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------- II. Якщо заява заповнюється і подається за дорученням нерезидента
іншою особою (уповноважена особа), то необхідно зазначити: ----------------------------------------------------------------------------- |Назва (ім'я) уповноваженої особи | | | |---------------------------------------------------------------------------| |Адреса, телефон | | | |---------------------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний номер з ДРФО| | | | | | | | | | |для уповноваженої особи -| | | | | | | | | | | | | фізичної особи | |-----------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-----------------------------| |Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ| | | | | | | | | для уповноваженої особи - | | | | | | | | | | | юридичної особи | ----------------------------------------------------------------------------- III.
Відомості про джерело доходу ----------------------------------------------------------------------------- |Назва (ім'я) особи, що виплатила дохід | | | |---------------------------------------------------------------------------| |Адреса, телефон | | | |---------------------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний номер з ДРФО | | | | | | | | | | |для фізичної особи | |------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+----------------------------| |Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ | | | | | | | | |для юридичної особи | |----------------------------------------------+----------------------------| | Контракт | Номер |Дата ___.___.___ | | |----------------------------------------------+----------------------------| | Вид доходу* | | | |Код | | | | | | | | | |валюти | | | | | |----------------------------------------------+----------------------------| |Сума отриманого доходу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+----------------------| |Сума сплаченого податку | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+----------------------| |Сума податку відповідно | | | | | | | | | | |Ставка податку| | |%| |до міжнародного договору | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+----------------------- |Сума, яка підлягає поверненню | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------
* У разі визначення коду 08 необхідно зазначити вид доходу.
(зворотний бік)
IV. Суму, що підлягає поверненню, прошу перерахувати: ----------------------------------------------------------------------------- |Назва банку | | |---------------------------+-----------------------------------------------| |Рахунок | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+--+--+--+--+--+--+------------------------------ |МФО | | | | | | | -----------------------------------------------
Заявляю, що:
зазначені доходи не пов'язані з діяльністю на території
України через постійне представництво (постійну базу);
отримувач має фактичне право на отримання цих доходів.
Цим підтверджую достовірність зазначених даних ----------------------------------------------------------------------------- |Посада | |---------------------------------------------------------------------------| |Ім'я | -----------------------------------------------------------------------------
________________________ ___.___.___ МП
(підпис) (дата)
V. ----------------------------------------------------------------------------- | Заповнюється компетентним податковим органом іноземної держави | | -------------------------------------------------------------- | |---------------------------------------------------------------------------| |Цим підтверджується, що заявник дійсно є особою з постійним місцем| |перебування в ______________ в розумінні договору про уникнення подвійного | | (назва країни) | |оподаткування між Україною (Урядом України) та ______________________. | |---------------------------------------------------------------------------| |Назва податкового органу | |---------------------------------------------------------------------------| |Дата та місце заповнення | |---------------------------------------------------------------------------| |Посада та ім'я уповноваженої особи | | | | МП | |-----------------------------------------------| | |Підпис | | -----------------------------------------------------------------------------
VI. ----------------------------------------------------------------------------- | Заповнюється органом державної податкової служби | | ------------------------------------------------ | -----------------------------------------------------------------------------
Підлягає поверненню: ----------------------------------------------------------------------------- |Сума словами | ----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- |Сума цифрами | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------
Посадова особа органу державної
податкової служби __________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Начальник органу державної
податкової служби __________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
М П "______"____________________ ______ року
N_____________on top