Document 809-2003-р, valid, current version — Adoption on December 26, 2003

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 26 грудня 2003 р. N 809-р
Київ

Про затвердження заходів щодо виконання
Національної програми сприяння розвитку
малого підприємництва в Україні на 2004 рік

1. Відповідно до Законів України "Про Національну програму
сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" ( 2157-14 ) та
"Про державну підтримку малого підприємництва" ( 2063-14 )
затвердити заходи щодо виконання Національної програми сприяння
розвитку малого підприємництва в Україні на 2004 рік (далі -
заходи), що додаються.
Мінфіну та Державному казначейству забезпечити фінансування
заходів в межах бюджетних призначень ( 1344-15 ), передбачених на
цю мету у 2004 році.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям щокварталу до 25 числа
місяця, що настає за звітним періодом, інформувати
Держпідприємництво про стан виконання заходів для подання
узагальнених матеріалів Кабінетові Міністрів України до 15 числа
другого після звітного кварталу місяця.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2003 р. N 809-р
ЗАХОДИ
щодо виконання Національної програми сприяння розвитку
малого підприємництва в Україні на 2004 рік
------------------------------------------------------------------------------------------ Зміст заходу | Очікуваний результат | Строк |Відповідальні за | |виконання|виконання ------------------------------------------------------------------------------------------ Удосконалення нормативно-правової бази
у сфері підприємницької діяльності
1. Розроблення проектів
Законів України:
Про основні засади зменшення втручання органів, IV Держпідприємництво здійснення контролю за які виконують контрольні квартал Мінекономіки діяльністю суб'єктів функції, у діяльність Мін'юст господарювання підприємців
Про внесення змін до удосконалення на законодавчому III Держпідприємництво деяких законодавчих актів рівні системи державної квартал щодо спрощення процедури реєстрації суб'єктів малого започаткування підприєм- підприємництва та отримання ницької діяльності дозволів на започаткування
підприємницької діяльності
Про внесення змін до урегулювання деяких питань -"- Держпідприємництво Законів України "Про щодо підтримки малого Мінекономіки державну підтримку малого підприємництва Мін'юст підприємництва" та "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні"
Формування єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва
2. Проведення науково- аналіз ефективності реалізації протягом Держпідприємництво дослідних робіт з питань політики розвитку малого року розвитку малого підприємництва підприємництва та реалізації державної регуляторної політики
3. Розроблення і удосконалення управління та II Держпідприємництво затвердження методики підвищення конкурентоспромож- квартал Український фонд визначення рейтингу малих ності підприємств підтримки та середніх підприємств підприємництва
Активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва
4. Залучення коштів, у тому організаційне забезпечення протягом Держпідприємництво числі міжнародної розширення можливостей для року Мінекономіки технічної допомоги, для доступу малих підприємств до підтримки розвитку малого позабюджетних фінансових підприємництва ресурсів
5. Впровадження програми збільшення кількості -"- -"- залучення інвестицій в інвестицій в розвиток малого розвиток малого підприємництва підприємництва, створення бази даних про інвестиційно привабливі малі підприємства
Сприяння створенню інфраструктури розвитку
малого підприємництва
6. Передача в оренду або у технічне та технологічне протягом Держпідприємництво власність суб'єктам оснащення суб'єктів року інші центральні та малого підприємництва підприємницької діяльності місцеві органи невикористовуваних вироб- виконавчої влади ничих площ, обладнання та іншого майна, що відокремлюється в процесі приватизації та реструктуризації
7. Створення в регіонах реалізація заявочного принципу -"- Держпідприємництво центрів "єдине вікно" для та забезпечення прозорості Мінекономіки спрощення процедури процедури започаткування місцеві органи започаткування підприєм- підприємницької діяльності виконавчої влади ницької діяльності (погодження необхідних
документів та отримання
дозволів)
8. Створення бази даних про доступ суб'єктів малого -"- Держпідприємництво наявність потенційних підприємництва до інформації, Український фонд клієнтів, науково- пов'язаної з провадженням підтримки технологічних розробок, виробничої діяльності та підприємництва фірм-франчайзерів, стан наданням послуг конкурентного середовища тощо
9. Створення та організація надання суб'єктам малого -"- Держпідприємництво діяльності науково- підприємництва консультаційних Український фонд методичного центру з послуг, розвиток інноваційної підтримки питань розвитку діяльності тощо підприємництва підприємництва при Українському фонді підтримки підприємництва та центрів сприяння підприємництву в регіонах
10. Впровадження освітньої залучення широких верств протягом Держпідприємництво програми з питань населення до здобуття знань, року Мінпраці підприємницької діяльнос- необхідних для започаткування МОН ті для підприємців та та провадження підприємницької Український фонд широких верств населення діяльності підтримки підприємництва
11. Підготовка фахівців з підготовка достатньої -"- Держпідприємництво управління якістю для кількості фахівців з метою Український фонд малих підприємств поширення набутих під час підтримки навчання знань на всі регіони підприємництва МОН
12. Впровадження експеримен- здобуття молоддю знань з основ IV Держпідприємництво тальної програми розвитку підприємництва, підвищення квартал Український фонд підприємництва для ділової активності, розвиток підтримки студентів вищих її творчого потенціалу підприємництва навчальних закладів, Держкомсім'ямолодь проведення серед молоді МОН Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів
13. Підготовка та проведення ознайомлення підприємців з -"- Держпідприємництво Всеукраїнського семінару сучасними формами кооперації Український фонд "Малі та середні малих, середніх та великих підтримки підприємства як підприємств підприємництва постачальники послуг транснаціональних та національних компаній"
14. Проведення семінарів, визначення проблем та обмін протягом Держпідприємництво конференцій, засідань за досвідом з метою забезпечення року Український фонд "круглими столами" з реалізації державної підтримки проблем реалізації регуляторної політики та підприємництва державної регуляторної політики розвитку центральні та політики та політики підприємництва місцеві органи розвитку підприємництва виконавчої влади
15. Проведення моніторингу з визначення основних факторів, I-III Держпідприємництво метою визначення основних що стримують розвиток квартали перешкод для розвитку підприємництва, та розроблення підприємництва рекомендацій щодо їх усунення,
залучення підприємців та їх
громадських організацій до
участі у формуванні державної
політики підтримки
підприємництва
16. Розроблення та сприяння реалізації проектів у IV Держпідприємництво затвердження програми сфері розвитку підприємництва квартал Мінекономіки формування позитивної із залученням міжнародних МЗС суспільної думки щодо установ діяльності малого підприємництва
17. Сприяння проведенню підвищення конкурентоспромож- протягом Держпідприємництво виставок, ярмарків ності продукції вітчизняних року Український фонд продукції, виробленої суб'єктів підприємництва підтримки суб'єктами малого підприємництва підприємництва центральні та місцеві органи виконавчої влади
18. Укладення міжнародних поширення світового досвіду -"- Держпідприємництво договорів щодо виконання підтримки малого Мінекономіки спільних програм сприяння підприємництва, сприяння МЗС розвитку малого зростанню експортного Український фонд підприємництва потенціалу вітчизняних малих підтримки підприємств та їх виходу на підприємництва міжнародний ринок
Проведення регіональної політики сприяння
розвитку малого підприємництва
19. Зниження соціального зниження рівня безробіття, -"- Держпідприємництво напруження в регіонах створення нових робочих місць Український фонд шляхом залучення підтримки незайнятого населення підприємництва до підприємницької діяльності
20. Відродження народних створення та підтримка протягом Держпідприємництво промислів існуючих підприємств у сфері року Український фонд народних промислів; підтримки відродження національних підприємництва традицій, створення нових місцеві органи робочих місць виконавчої влади
21. Розвиток підприємництва в зниження рівня безробіття -"- Держпідприємництво сфері сільського зеленого серед сільського населення Український фонд туризму підтримки підприємництва Держтурадміні- страція
22. Проведення науково- підвищення інвестиційної -"- Держпідприємництво дослідних робіт щодо привабливості регіонів, МОН створення, функціонування розвиток інфраструктури, Мінекономіки та методики взаємодії впровадження інноваційних Мінпромполітики територіально-галузевих моделей регіонального розвитку виробничих систем (кластерів)
23. Створення в регіонах впровадження в діяльність -"- Держпідприємництво територіально-галузевих суб'єктів підприємництва Мінекономіки виробничих систем сучасних форм і механізмів МОН (кластерів) організації праці та створення Мінпромполітики сприятливих умов для розвитку місцеві органи кооперації підприємств виконавчої влади
24. Залучення до підприємни- створення нових робочих місць, протягом Держпідприємництво цької діяльності малоза- усунення соціальної року Мінпраці хищених верств населення напруженості, залучення до Держкомсім'ямолодь (інвалідів, жінок, підприємницької діяльності Український фонд молоді, звільнених у малозахищених верств населення підтримки запас військовослужбовців підприємництва та безробітних) місцеві органи виконавчої влади
25. Висвітлення вітчизняними розміщення в засобах масової -"- Держпідприємництво засобами масової інформації аналітичних Держкомтелерадіо інформації питань матеріалів, організація Мінекономіки розвитку та підтримки спеціальних випусків у Держкомсім'ямолодь малого підприємництва центральних та регіональних місцеві органи друкованих виданнях, у теле- і виконавчої влади радіопрограмах, проведення
виставок та ярмарків
26. Видання довідкової підвищення освітнього рівня I Держпідприємництво літератури з питань суб'єктів підприємницької квартал організації підприємниць- діяльності кої діяльності
27. Створення інформаційно- поліпшення інформаційного протягом -"- освітньої та методично- забезпечення розвитку року консультаційної телепро- підприємництва на центральному грами з питань і регіональному рівні підприємництва
28. Забезпечення випуску сприяння реалізації державної -"- -"- єдиного офіційного регуляторної політики у сфері друкованого видання для підприємництва та проведенню висвітлення проблем громадських обговорень розвитку малого підприєм- проектів регуляторних актів ництва, реалізації державної регуляторної політики та висвітлення діяльності органів виконавчої влади з підтримки підприємництва
29. Випуск збірника поліпшення інформаційного протягом Держпідприємництво англійською мовою (раз на обміну між представниками року квартал) з питань вітчизняних і зарубіжних державної підтримки, ділових кіл стану та тенденцій розвитку підприємництва
30. Видання посібника з надання консультацій IV -"- питань висвітлення журналістам, які займаються квартал проблем розвитку висвітленням питань розвитку підприємництва для малого підприємництва студентів старших курсів факультетів з підготовки журналістів та журналістів
31. Організація та проведення формування позитивної III -"- до Дня підприємця суспільної думки щодо квартал конкурсу серед журналіс- діяльності малого тів на краще висвітлення підприємництва питань розвитку підприєм- ництва та практики провадження підприємниць- кої діяльностіon top