Document 799-2007-п, invalid, current version — Loss of force on June 26, 2018, on the basis - 502-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 червня 2007 р. N 799
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 502 ( 502-2018-п ) від 20.06.2018 }
Про внесення змін до Правил користування
електричною енергією для населення

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Правил користування електричною енергією для
населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
26 липня 1999 р. N 1357 ( 1357-99-п ) (Офіційний вісник України,
1999 р., N 30, ст. 1543; 2000 р., N 44, ст. 1892; 2001 р., N 40,
ст. 1806; 2006 р., N 1-2, ст. 37), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2007 р. N 799
ЗМІНИ,
що вносяться до Правил користування електричною
енергією для населення ( 1357-99-п )

1. Доповнити пункт 2 після абзацу дев'ятого новим абзацом
такого змісту:
"тариф - визначена відповідно до нормативно-правових актів
НКРЕ ціна (сукупність цін відповідно до часу доби) одиниці
електричної енергії;".
У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим.
2. Доповнити пункт 3 після абзацу третього новим абзацом
такого змісту:
"У разі виникнення питань, можливі шляхи вирішення яких не
обумовлені договором, сторони керуються цими Правилами та
законодавством.".
3. Абзац перший пункту 9 замінити абзацами такого змісту:
"9. Споживання електричної енергії без приладів обліку не
допускається, крім випадків, передбачених цими Правилами.
У квартирах або інших об'єктах споживача, розташованих за
однією адресою, встановлюється один прилад обліку незалежно від
кількості господарських будівель.".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
4. Пункт 12 викласти у такій редакції:
"12. У разі вибору споживачем іншого виду тарифу на
електричну енергію енергопостачальник встановлює відповідний
прилад обліку. При цьому споживач оплачує вартість нового приладу
обліку з урахуванням балансової вартості та амортизаційного зносу
приладу обліку, який замінюється.
У разі споживання електричної енергії громадянами -
суб'єктами підприємницької діяльності для потреб такої діяльності
ведеться окремий облік.".
5. В абзаці першому пункту 15 слова "Держенергонагляду і
Держспоживстандарту" замінити словами "Держспоживстандарту або
спеціалізованими організаціями (підприємствами), які мають право
на проведення відповідної перевірки, із залученням представників
Держспоживстандарту".
6. В абзаці першому пункту 19 слово "фактичних" виключити.
7. Доповнити пункт 41 після абзацу другого новим абзацом
такого змісту:
"вибір тарифу;".
У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно
абзацами четвертим - восьмим.on top