Document 790-2011-п, valid, current version — Revision on June 4, 2013, on the basis - 376-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 липня 2011 р. N 790
Київ
Про затвердження зразка бланка
ліцензії у сфері використання
ядерної енергії та його опису
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 376 ( 376-2013-п ) від 29.05.2013 }

Відповідно до статті 14 Закону України "Про дозвільну
діяльність у сфері використання ядерної енергії" ( 1370-14 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити зразок бланка ліцензії у сфері використання
ядерної енергії та його опис, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 липня 2011 р. N 790
ГЕРБ УКРАЇНИ

Серія N ___________
ЛІЦЕНЗІЯ N ________
__________________________________________________________________
(найменування органу державного регулювання
ядерної та радіаційної безпеки або його
територіального органу, що видав ліцензію)
Видана ___________________________________________________________
(найменування і місцезнаходження юридичної особи
або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання
фізичної особи - підприємця)

Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер
фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів __________________________________________________________________
На право провадження діяльності __________________________________
(етап життєвого циклу ядерної
установки або сховища для
захоронення радіоактивних відходів
чи окремий вид діяльності у сфері
використання ядерної енергії)
Місце провадження діяльності _____________________________________
(межі майданчика, на якому розміщено
ядерну установку або сховище для
захоронення радіоактивних відходів,
місце або територія провадження
окремого виду діяльності у сфері
використання ядерної енергії)
Технологічний комплекс у складі __________________________________
(у ліцензії експлуатуючої
організації на провадження
діяльності на окремому етапі
життєвого циклу установки або
сховища для захоронення
радіоактивних відходів
та у ліцензії на переробку,
зберігання радіоактивних відходів)
Технологічні процеси або види господарської діяльності, в яких
використовуються джерела іонізуючого випромінювання ______________ __________________________________________________________________
(у ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері
використання ядерної енергії)

Перелік документів, на підставі яких прийнято рішення про видачу
ліцензії _________________________________________________________
Перелік посадових осіб, до службових обов'язків яких належить
виконання організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із
забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту
ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів,
інших джерел іонізуючого випромінювання __________________________ __________________________________________________________________
(у ліцензії експлуатуючої організації)
Умови провадження діяльності _____________________________________
Перелік видів робіт або операцій на етапах будівництва та введення
в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної
установки, а також на етапах експлуатації та закриття сховища для
захоронення радіоактивних відходів, виконання яких здійснюється
після видачі окремих дозволів органом державного регулювання
ядерної та радіаційної безпеки ___________________________________
Дата видачі ліцензії _____________________________________________
Строк дії ліцензії з ___ ________ 20__ р. по ___ ________ 20__ р.
________________________ ________ ______________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище та ініціали) підписала ліцензію)
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 липня 2011 р. N 790
ОПИС
бланка ліцензії у сфері
використання ядерної енергії

Бланк ліцензії у сфері використання ядерної енергії (далі -
бланк) складається з титульного аркуша та інших пронумерованих
аркушів. { Абзац перший із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 376 ( 376-2013-п ) від 29.05.2013 }
Бланк виготовляється на папері щільністю не менш як 100 г/кв.
метр +- 5 відсотків, розміром 297 х 210 міліметрів з нефіксованим
водяним знаком.
Бланк з обох боків видруковано способом офсетного друку: з
лицьового боку в чотири фарби, із зворотного - в три фарби, має
захист від підроблення та несанкціонованого тиражування.
У лівому верхньому кутку лицьового боку всіх аркушів бланка
надруковано слово "Серія" та дві виконаних способом офсетного
друку літери, що її позначають, а в правому - номер, який
складається із шести цифр, виконаних захисною фарбою способом
високого друку. Всі аркуші бланка мають єдині облікову серію і
номер.
На лицьовому боці титульного аркуша бланка між серією та
номером надруковано слово "ЛІЦЕНЗІЯ" та позначення номера ліцензії
"N".
З лицьового боку титульного аркуша бланка по периметру на
відстані 6 міліметрів від краю аркуша бланка розміщується рамка
заввишки 15 міліметрів, із зворотного боку титульного та з обох
боків інших аркушів бланка - рамка заввишки 8 міліметрів.
З лицьового боку титульного та інших аркушів бланка всередині
верхньої частини рамки розміщується зображення малого Державного
Герба України.
По зовнішньому периметру рамки всіх аркушів бланка
надруковано мікротекст у негативному зображенні
"ДЕРЖАТОМРЕГУЛЮВАННЯ" літерами заввишки 0,35 міліметра, а по
внутрішньому - мікротекст у позитивному зображенні "ЛІЦЕНЗІЯ"
літерами заввишки 0,25 міліметра.
На лицьовому боці титульного та інших аркушів бланка на
площі, обмеженій внутрішнім периметром рамки, видруковано сітку
способом ірисного друку, яка створює фон бланка.
У середині лицьового боку титульного та інших аркушів бланка
виконана із застосуванням методу "псевдорельєф" емблема
Держатомрегулювання, опис і малюнок якої затверджені Указом
Президента України від 27 серпня 2004 р. N 1011 ( 1011/2004 ) "Про
символіку Державної інспекції ядерного регулювання України".
Із зворотного боку титульного та інших аркушів бланка по
периметру надруковано рамку шириною 7 міліметрів. На площі, що
обмежена внутрішнім периметром рамки, надруковано сітку. У нижній
частині бланка термофарбою виконано приховане зображення слова
"ДІЙСНА", яке з'являється під час нагрівання фарби до температури
більш як + 35 град.С.on top