Document 79/95-ВР, valid, current version — Adoption on March 1, 1995
( Last event — Entry into force, gone March 30, 1995. Take a look at the history? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін і доповнень до Кодексу
України про адміністративні правопорушення
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 13, ст. 87 )

 
     З метою посилення відповідальності за порушення законодавства в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
     I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) такі зміни і доповнення:
 
     1. Доповнити Кодекс статтями 172-1, 244-7 такого змісту:
 
     "Стаття 172-1. Порушення встановленого порядку видачі сертифіката відповідності
 
     Порушення встановленого порядку видачі сертифіката відповідності -
     тягне за собою накладення штрафу на службових осіб від десяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати";
 
"Стаття 244-7. Органи Державного комітету України по
стандартизації, метрології та сертифікації
 
     Органи Держстандарту України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації (стаття 167 - за винятком правопорушень під час реалізації продукції промисловими підприємствами громадянам-споживачам; статті 169, 170 - за винятком правопорушень під час транспортування, зберігання і використання продукції, призначеної для реалізації громадянам-споживачам; стаття 170-1 - за винятком правопорушень під час випуску, реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг громадянам-споживачам, статті 171, 172, 172-1).
     Від імені органів Держстандарту України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
     Голова Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації і його заступники;
     директори центрів стандартизації, метрології та сертифікації Автономної Республіки Крим, області, міста та їх заступники".
 
2. Назву глави 13 викласти в такій редакції:
 
"Глава 13
Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації,
якості продукції, метрології та сертифікації".
 
3. Статті 167, 169, 170-1, 171 викласти в такій редакції:
 
"Стаття 167. Випуск і реалізація продукції,
яка не відповідає вимогам стандартів
 
     Випуск (у тому числі з ремонту) або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, сертифікатів відповідності, норм, правил і зразків (еталонів) щодо якості, комплектності та упаковки (за винятком випадків, передбачених законодавством України), -
     тягне за собою накладення штрафу на службових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб від двадцяти до ста мінімальних розмірів заробітної плати";
 
     "Стаття 169. Передача замовнику або у виробництво документації, яка не відповідає вимогам стандартів
 
     Передача замовнику або у виробництво конструкторської, технологічної та проектної документації, яка не відповідає вимогам стандартів, норм і правил щодо якості продукції та її безпеки, -
     тягне за собою накладення штрафу на службових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб від десяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати";
 
"Стаття 170-1. Випуск, реалізація продукції
(товарів) без сертифіката відповідності
 
     Випуск продукції (товарів), реалізація (обмін) продукції (у тому числі імпортної) виготівником або продавцем, виконання робіт, надання послуг підприємствам або громадянам-споживачам без сертифіката відповідності, якщо його наявність передбачена чинним законодавством, -
     тягне за собою накладення штрафу на службових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від двадцяти до ста мінімальних розмірів заробітної плати.
 
Стаття 171. Порушення правил випуску в обіг,
виготовлення, ремонту, повірки,
калібрування, продажу і прокату
засобів вимірювань
 
     Випуск в обіг і продаж засобів вимірювань, що не пройшли державних випробувань або метрологічної атестації, а також неповірених, або виробництво, продаж, прокат, ремонт, калібрування засобів вимірювань підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, чи громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, за відсутності на це відповідного дозволу, а так само використання результатів вимірювань у сферах, що підлягають державному метрологічному нагляду, з відхиленнями від гранично допустимих значень, -
     тягне за собою накладення штрафу на службових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від двадцяти до ста мінімальних розмірів заробітної плати".
 
4. Абзац другий статті 170 викласти в такій редакції:
 
     "тягне за собою накладення штрафу на службових осіб від десяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати".
 
5. Абзац другий статті 172 викласти в такій редакції:
 
     "тягне за собою накладення штрафу на службових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів заробітної плати".
 
     6. У частині першій статті 218 цифри "166 - 172" замінити цифрами "166".
 
     7. У частині першій статті 244-4 слово і цифри "статті 170-1" замінити словами і цифрами "стаття 170-1 - щодо правопорушень під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, стаття".
 
     8. У статті 255:
 
     у частині першій:
     абзац двадцять перший пункту 1 викласти в такій редакції:
     "органів Державного комітету України у справах захисту прав споживачів (статті 42-2, 155, 156, 156-1)";
 
     абзац двадцять третій пункту 1 виключити;
 
     у частині другій цифри "244-2 - 244-6" замінити цифрами "244-2 - 244-7".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    Л.КУЧМА 
м.Київ, 1 березня 1995 року
N 79/95-ВРon top