Document 785-94-п, current version — Adoption on November 21, 1994

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 листопада 1994 р. N 785
Київ
Про внесення змін і доповнень до Положення
про Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву
Асоціації молодіжних житлових комплексів України

На виконання рішень Уряду щодо соціального захисту і
зайнятості молоді та з метою активізації та удосконалення роботи
Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Асоціації
молодіжних житлових комплексів України Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВЛЯЄ: Внести до Положення про Фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву Асоціації молодіжних житлових комплексів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня
1992 р. N 369 ( 369-92-п ) "Про сприяння розвиткові молодіжного
житлового будівництва" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 172), такі
зміни і доповнення:
1. Пункт 2 доповнити абзацами такого змісту: "сприяння збереженню та створенню нових робочих місць з
урахуванням державних пріоритетів на підприємствах усіх форм
власності і вирішення питань працевлаштування молоді; організація професійної підготовки та підвищення
кваліфікації молоді безпосередньо на будівельному виробництві,
відновлення престижності будівельної професії".
2. Пункти 6 і 7 викласти в такій редакції: "6. Систему органів Фонду становлять правління і виконавча
дирекція Фонду та регіональні відділення в областях, містах Києві
та Севастополі. Органами управління Фонду є правління Фонду, виконавча
дирекція та ревізійна комісія Фонду.
7. До складу правління Фонду входять представники Мінпраці,
Мінмолодьспорту, Фонду державного майна та інших центральних
органів державної виконавчої влади, громадських організацій та
об'єднань, голова Фонду, представники підприємств, організацій, що
здійснюють фінансування програм Фонду в розмірі не менше 30
відсотків річного обсягу. Голова Фонду обирається правлінням Фонду. Кандидатура Голови
Фонду та вперше обраний склад правління Фонду погоджується з
Кабінетом Міністрів України. У подальшому персональний склад та
чисельність членів правління затверджуються на засіданнях
правління Фонду".
3. Друге речення абзацу другого пункту 8 викласти у такій
редакції: "Засідання правління вважається правомочним, якщо на ньому
присутні не менше двох третин обраних до його складу членів".
4. Пункт 9 викласти у такій редакції: "9. У період між засіданнями правління керівництво Фондом
здійснює голова Фонду. В його підпорядкуванні перебуває виконавча
дирекція, очолювана директором виконавчої дирекції Фонду. Виконавча дирекція Фонду призначається правлінням Фонду. Ревізійна комісія Фонду контролює фінансово-господарську
діяльність виконавчої дирекції, відділень та підрозділів Фонду,
проводить ревізії. Склад ревізійної комісії Фонду затверджується правлінням
Фонду. Засідання ревізійної комісії проводять в міру їх
необхідності, але не рідше одного разу на рік".

Прем'єр-міністр України В. МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.26on top