Document 767-2012-р, invalid, current version — Loss of force on April 8, 2015, on the basis - 350-2015-р

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10 жовтня 2012 р. № 767-р
Київ

{Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ № 350-р від 08.04.2015}

Деякі питання проведення інституційної реформи у сфері виконання майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

1. Схвалити Концепцію інституційної реформи у сфері виконання майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що додається.

2. Затвердити план проведення інституційної реформи у сфері виконання майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (далі - план), що додається.

3. Міністерству закордонних справ утворити у двомісячний строк міжвідомчу координаційну групу з питань проведення моніторингу виконання плану.

4. Визначити Міністерство закордонних справ відповідальним за проведення моніторингу виконання плану.

5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади:

забезпечити виконання плану;

подавати щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству закордонних справ інформацію про стан виконання плану для її узагальнення та подання щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 52

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 10 жовтня 2012 р. № 767-р

КОНЦЕПЦІЯ
інституційної реформи у сфері виконання майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

Проблеми, які потребують розв’язання

Однією з основних засад зовнішньої політики України є забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі.

На саміті Україна - ЄС, що відбувся 19 грудня 2011 р. у м. Києві, завершено переговори щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (далі - Угода про асоціацію).

Угода про асоціацію є новим етапом у розвитку договірних відносин між Україною та ЄС і ставить за мету досягнення політичної асоціації та економічної інтеграції, у тому числі створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, що сприятиме наближенню України до цінностей і стандартів ЄС в усіх сферах суспільного життя.

До моменту набрання чинності Угодою про асоціацію співпраця між Україною та ЄС розвивається на основі таких двосторонніх документів:

Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами - членами від 14 червня 1994 року;

Угода між Україною та ЄС про реадмісію осіб від 18 червня 2007 року;

Угода між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз від 18 червня 2007 року;

порядок денний асоціації Україна - ЄС, погоджений 23 листопада 2009 року.

Виконання Програми Всеохоплюючої інституційної розбудови у рамках ініціативи ЄС “Східне партнерство” (далі - Програма інституційної розбудови), що спрямована на розвиток у країнах - учасницях зазначеної ініціативи систем державного управління відповідно до стандартів ЄС, сприятиме підготовці до підписання та набрання чинності Угодою про асоціацію, що здійснюється одночасно з розбудовою в Україні інституційної спроможності органів виконавчої влади щодо реалізації взятих відповідно до Угоди про асоціацію зобов’язань.

В Україні система державного управління у сфері європейської інтеграції на національному рівні сформована з урахуванням прагнень України щодо набуття членства в ЄС.

Функції із внутрішнього забезпечення процесу інтеграції України до ЄС покладаються на вищий, центральні та місцеві органи виконавчої влади України у співпраці з органом законодавчої влади, відповідними органами місцевого самоврядування.

Верховна Рада України визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики, створені Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції та Комітет Верховної Ради України у закордонних справах.

Президент України здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави. В Адміністрації Президента України створене Управління з питань європейської інтеграції.

Кабінет Міністрів України забезпечує здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, організовує та забезпечує провадження зовнішньоекономічної діяльності. У складі Секретаріату Кабінету Міністрів України створений Департамент європейської інтеграції.

Визначені центральні органи виконавчої влади, які відповідно до своєї компетенції здійснюють міжвідомчу координацію процесу інтеграції України до ЄС, зокрема, МЗС бере участь у формуванні та реалізації державної політики, спрямованої на інтеграцію України в європейський політичний, економічний і правовий простір, з метою набуття членства в ЄС. Мінекономрозвитку відповідає за формування та забезпечення реалізації державної політики з питань економічного та соціального співробітництва України з ЄС, а також залучення міжнародної технічної допомоги. У Мінекономрозвитку введено посаду Урядового уповноваженого з питань європейської інтеграції, діє інститут Національного координатора з питань технічної допомоги ЄС. Мін’юст є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Мінфін здійснює заходи щодо виконання програм, що впроваджуються в Україні із застосуванням секторальної бюджетної підтримки ЄС, залучення кредитних коштів ЄС та коштів на безповоротній основі. Нацдержслужба координує роботу з використання інструментів Twinning, TAIEX та SIGMA, впровадження Програми інституційної розбудови, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції.

Крім того, створено координаційні органи з окремих питань європейської інтеграції, зокрема Координаційну раду з адаптації законодавства України до законодавства ЄС, Координаційний центр з виконання плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, Координаційний центр із провадження діяльності, пов’язаної з участю України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону.

На даний час інституційна структура у сфері європейської інтеграції має значний ступінь децентралізації внаслідок відсутності єдиного органу з питань формування та координації державної політики у сфері європейської інтеграції.

У рамках підготовки України до впровадження Угоди про асоціацію необхідно удосконалити зазначену структуру шляхом:

узгодження процесів стратегічного планування внутрішніх реформ та політики європейської інтеграції;

забезпечення ефективної координації процесу реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції, насамперед щодо проведення внутрішніх реформ з метою виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію;

підвищення ефективності використання ресурсів зовнішньої допомоги, у тому числі допомоги ЄС, під час проведення внутрішніх реформ з метою виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію;

визначення в усіх центральних органах виконавчої влади окремих структурних підрозділів з питань європейської інтеграції;

підвищення рівня кадрового забезпечення відповідних підрозділів центральних органів виконавчої влади з питань європейської інтеграції;

оновлення наявної структури та визначення повноважень українських частин двосторонніх органів формату Україна - ЄС з урахуванням нових функцій, які вони виконуватимуть відповідно до Угоди про асоціацію;

поглиблення секторального співробітництва між Україною та ЄС;

підвищення рівня залучення місцевих органів виконавчої влади до процесів європейської інтеграції;

удосконалення інформаційного забезпечення процесу реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції та інформування громадськості із зазначених питань.

Мета і строки реалізації Концепції

Метою проведення реформи є підвищення ефективності діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері європейської інтеграції, належне виконання зобов’язань, які Україна бере відповідно до Угоди про асоціацію.

Концепція реалізується трьома етапами.

На першому етапі передбачається розробити національний механізм координації діяльності з імплементації Угоди про асоціацію.

Другий етап передбачає розроблення проекту програми імплементації Угоди про асоціацію та інформаційно-комунікаційної стратегії підвищення рівня поінформованості громадськості з питань європейської інтеграції.

На третьому етапі планується удосконалити систему управління персоналом з питань європейської інтеграції, створити загальнонаціональний Інтернет-портал “Україна - ЄС”, а також удосконалити механізм залучення і використання допомоги ЄС.

Реалізувати Концепцію передбачається протягом 2012-2014 років.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Інституційна реформа проводиться шляхом:

удосконалення національного механізму координації діяльності з реалізації державної політики з питань європейської інтеграції з урахуванням того, що більшість завдань, які необхідно виконати Україні відповідно до Угоди про асоціацію, пов’язані із здійсненням системних внутрішньодержавних перетворень, що потребує посилення міжвідомчої взаємодії;

розроблення проекту програми імплементації Угоди про асоціацію, що передбачає, зокрема, проведення моніторингу та оцінки результатів її виконання;

створення структури та визначення повноважень українських частин двосторонніх органів формату Україна - ЄС з урахуванням нових функцій, які вони виконуватимуть відповідно до Угоди про асоціацію;

посилення інституційної спроможності та кадрового потенціалу центральних органів виконавчої влади, до повноважень яких належать питання європейської інтеграції та проведення внутрішніх реформ, з метою виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію;

проведення діалогу з ЄС щодо запровадження в Україні децентралізованої системи управління зовнішньою допомогою ЄС;

удосконалення інформаційного забезпечення процесу реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції та підвищення рівня поінформованості населення з відповідних питань.

Концепція реалізується шляхом виконання плану інституційної реформи у сфері виконання Угоди про асоціацію.

Очікувані результати

Реалізація Концепції дасть змогу:

удосконалити систему державного управління у сфері європейської інтеграції;

розробити централізований механізм координації діяльності органів виконавчої влади з питань виконання Угоди про асоціацію;

підвищити спроможність центральних органів виконавчої влади до виконання зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію.

Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів та джерела фінансування

Фінансове забезпечення реалізації Концепції здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі допомоги ЄС та інших донорів.ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 10 жовтня 2012 р. № 767-р

ПЛАН
проведення інституційної реформи у сфері виконання майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

1. Розробити та подати в установленому порядку проект Указу Президента України щодо створення національної системи координації діяльності з імплементації майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (далі - Угода про асоціацію).


Мінекономрозвитку, МЗС, Мін’юст.


Листопад 2012 року.

2. Розробити проект програми імплементації Угоди про асоціацію.


Мінекономрозвитку, МЗС, Мін’юст, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади.


Листопад 2012 року.

3. Організувати навчання та стажування, зокрема за кордоном, членів робочої групи з питань розроблення проекту програми з імплементації Угоди про асоціацію.


Нацдержслужба, МЗС, Мінекономрозвитку, Мін’юст, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади.


Протягом 2012 року.

4. Визначити у межах наявного штатного розпису центральних органів виконавчої влади структурні підрозділи, до компетенції яких належать питання європейської інтеграції та імплементації Угоди про асоціацію.


Центральні органи виконавчої влади.


Жовтень 2012 року.

5. Покласти на одного із заступників керівника центрального органу виконавчої влади, обласної держадміністрації, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій відповідальність за реалізацію положень Угоди про асоціацію.


Центральні органи виконавчої влади, обласні держадміністрації, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.


Протягом місяця після набрання чинності Угодою про асоціацію.

6. Забезпечити проведення в рамках виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу порівняльно-правових досліджень відповідності національного законодавства законодавству ЄС, у тому числі в частині зобов’язань, які Україна бере на себе відповідно до Угоди про асоціацію.


Мін’юст, Мінекономрозвитку, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади.


2012-2013 роки.

7. Опрацювати питання щодо розроблення та впровадження електронної системи планування, проведення моніторингу та оцінки стану адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України за Угодою про асоціацію.


Мін’юст, Мінекономрозвитку, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади.


Протягом місяця після набрання чинності Угодою про асоціацію.

8. Розробити положення про українські частини спільних органів формату Україна - ЄС відповідно до Угоди про асоціацію.


МЗС, Мінекономрозвитку, Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади.


Протягом шести місяців після проведення установчих засідань спільних органів.

9. Утворити секретаріати українських частин спільних органів формату Україна - ЄС та вжити заходів до їх належного матеріально-технічного забезпечення.


Центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції.


Протягом шести місяців після проведення установчих засідань спільних органів.

10. Вжити заходів до підвищення рівня аналітичного, інформаційного та організаційного забезпечення діяльності секретаріатів українських частин спільних органів формату Україна - ЄС.


Нацдержслужба, Мінекономрозвитку, Мін’юст, МЗС, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади.


Протягом року після проведення установчих засідань спільних органів.

11. Розробити та запровадити з урахуванням європейського досвіду механізм залучення представників громадськості, зокрема незалежних експертів та інших заінтересованих сторін, до формування та проведення моніторингу державної політики у сфері європейської інтеграції, зокрема імплементації Угоди.


МЗС, Мінекономрозвитку, Мін’юст, Нацдержслужба, інші центральні органи виконавчої влади.


Протягом 2012 року.

12. Провести переговори з Європейською Комісією щодо передачі функцій з управління ресурсами допомоги ЄС від Європейської Комісії органам державної влади України та внести пропозиції щодо визначення організаційно-правових механізмів запровадження в Україні децентралізованої системи управління допомогою ЄС.


Мінекономрозвитку, Мінфін, МЗС.


Протягом 2012-2014 років.

13. Вивчити досвід інших країн щодо впровадження децентралізованої системи управління допомогою ЄС.


Мінекономрозвитку, Мінфін, Нацдержслужба, Мін’юст, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади.


Протягом 2013-2014 років.

14. Розробити інформаційно-комунікаційну стратегію підвищення рівня поінформованості громадськості з питань європейської інтеграції.


МЗС, Держкомтелерадіо, Нацдержслужба.


Листопад 2012 року.

15. Створити загальнонаціональний веб-портал “Україна - ЄС”.


МЗС, інші центральні органи виконавчої влади.


Протягом 2013-2014 років.on top