Document 761-IV, valid, current version — Adoption on May 15, 2003
( Last event — Entry into force, gone June 7, 2003. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Господарського
процесуального кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 30, ст.246 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Господарського процесуального кодексу України
( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6,
ст. 56; 2001 р., N 36, ст. 188) такі зміни:
1. У статті 111-14 після слів "апеляційного господарського
суду" доповнити словами "а також ухвалу Вищого господарського суду
України про повернення касаційної скарги (подання)".
2. У статті 111-15:
у назві і тексті після слів "постанов", "постанови" доповнити
відповідно словами "чи ухвал", "чи ухвали";
доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1) з мотивів невідповідності постанов чи ухвал міжнародним
договорам, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України";
у пункті 4 слово "їх" замінити словами "постанов чи ухвал".
3. У назві та тексті статті 111-16 після слів "постанову",
"постанови" доповнити відповідно словами "чи ухвалу", "чи ухвали".
4. У статті 111-17:
у назві після слова "постанов" доповнити словами "чи ухвал";
частини першу і другу викласти у такій редакції:
"Питання про порушення провадження з перегляду Верховним
Судом України постанови чи ухвали Вищого господарського суду
України вирішується позитивно при згоді хоча б одного судді на
засіданні колегії у складі трьох суддів Судової палати у
господарських справах і розглядається протягом місяця з дня
надходження касаційної скарги чи касаційного подання.
Постанова чи ухвала Вищого господарського суду України
переглядається на засіданні суддів Судової палати у господарських
справах Верховного Суду України";
у частині третій після слова "постанови" доповнити словами
"чи ухвали".
5. У статті 111-18:
у назві після слова "постанов" доповнити словами "чи ухвал";
у тексті після слова "постанову" доповнити словами "чи
ухвалу";
пункт 2 викласти у такій редакції:
"2) скасувати постанову і передати справу на новий розгляд до
суду першої інстанції або скасувати ухвалу і передати справу на
розгляд до Вищого господарського суду України".
6. У назві і тексті статті 111-19 після слова "постанов"
доповнити словами "чи ухвал".
7. У частині першій статті 111-20 після слів "постанову",
"постанови" доповнити відповідно словами "чи ухвалу", "чи ухвали".
8. У статті 111-21:
у частині першій після слів "розгляду справи" доповнити
словами "та для Вищого господарського суду України під час
розгляду матеріалів касаційної скарги чи касаційного подання";
у частині другій після слова "постанови" доповнити словами
"чи ухвали", а після слова "матеріального" доповнити словами "чи
процесуального".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 травня 2003 року
N 761-IVon top