Document 756-2018-р, valid, current version — Adoption on October 3, 2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 3 жовтня 2018 р. № 756-р
Київ

Про затвердження умов продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства “Центренерго” за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

1. Затвердити умови продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства “Центренерго” (далі -  товариство) за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, що додаються.

Пакет складається з 289205117 акцій, що становить 78,289 відсотка статутного капіталу товариства, номінальною вартістю 375966,6521 тис. гривень.

2. Фондові державного майна:

1) провести в установленому порядку конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій товариства з урахуванням затверджених цим розпорядженням умов продажу;

2) забезпечити припинення конкурсу у разі, коли для участі у конкурсі подано заяви менш як двох учасників;

3) передбачити у договорі купівлі-продажу пакета акцій товариства положення щодо сплати продавцем покупцю пропорційно кількості акцій, що належали державі у статутному капіталі товариства, сум:

- збитків, завданих товариством внаслідок дій або подій, що мали місце до дати переходу до покупця права власності на пакет акцій, що підлягають відшкодуванню товариством за рішенням суду, що набрало законної сили після дати переходу права власності на пакет акцій до покупця, на умовах, визначених договором купівлі-продажу;

- збитків та/або витрат (зокрема щодо сплати сум донарахованих податків і зборів, штрафних санкцій та пені, інших штрафів), понесених товариством за рішенням суду, що набрало законної сили після дати переходу права власності на пакет акцій до покупця, внаслідок подій або дій, що мали місце до дати переходу до покупця права власності на пакет акцій, на умовах, визначених договором купівлі-продажу.

Суми збитків та витрат, зазначених у цьому підпункті,  не повинні включати суми забезпечень за відповідними судовими справами, сформованими та відображеними у фінансовій звітності товариства станом на 31 березня 2018 р., з урахуванням умов, визначених договором купівлі-продажу;

4) установити контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу пакета акцій товариства відповідно до вимог статті 27 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”;

5) інформувати щокварталу Кабінет Міністрів України про виконання покупцем умов договору купівлі-продажу пакета акцій товариства.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 25ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2018 р. № 756-р

УМОВИ
продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства “Центренерго” за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

1. У конкурсі з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства “Центренерго” (далі - товариство) мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно із статтею 8 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”.

До участі у конкурсі не допускаються юридичні та фізичні особи, визначені в частині другій статті 8 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”.

2. Початкова ціна державного пакета акцій товариства у кількості 289205117 штук, або 78,289 відсотка статутного капіталу товариства (далі - пакет акцій), становить 5984992000 гривень.

3. Покупець пакета акцій зобов’язаний забезпечити:

1) в економічній діяльності товариства:

дотримання ліцензійних умов провадження діяльності:

- у сфері електроенергетики;

- з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом;

- з централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом;

недопущення утворення простроченої заборгованості товариства за платежами до бюджетів усіх рівнів та соціальними виплатами з дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій з рахунка Фонду державного майна в депозитарній установі;

повну своєчасну сплату до бюджету податків і зборів, митних та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також недопущення виникнення податкового боргу;

наявність гарантованих запасів вугілля на складах теплоелектростанцій та резервного палива (мазуту) для забезпечення операційної безпеки постачання в об’єднаній енергетичній системі України;

використання за можливості вугілля, що видобувається на шахтах, розташованих на території України, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, за умови повної ідентичності вартісних та якісних характеристик пропозиції на ринку вугілля іноземного видобутку;

виконання відповідно до законодавства нормативно-правових актів у сфері технічного регулювання та підтримання роботоспроможності обладнання всіх електростанцій товариства (Вуглегірської ТЕС, Зміївської ТЕС, Трипільської ТЕС) шляхом виконання регламентного планового ремонту (капітального, середнього, поточного);

дотримання вимог Закону України “Про захист економічної конкуренції”;

виконання мобілізаційних завдань, визначених для товариства;

дотримання вимог законодавства щодо охорони державної таємниці;

2) в інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:

здійснення заходів щодо можливості роботи товариства в енергосистемі Континентальної Європи ENTSO-E відповідно до плану заходів щодо синхронізації енергетичної системи України з енергосистемою Континентальної Європи ENTSO-E;

збереження встановленої потужності кожної теплоелектростанції товариства на рівні не меншому, ніж той, що існував на дату проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій з рахунка Фонду державного майна в депозитарній установі, за винятком випадків, коли зменшення встановленої потужності здійснюється у встановленому законодавством порядку на виконання відповідного рішення уповноваженого органу виконавчої влади або за погодженням з уповноваженим органом виконавчої влади, крім випадків проведення планового чи позапланового ремонту та/або виникнення надзвичайних ситуацій;

виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності товариства згідно з бізнес-планом, поданим покупцем;

дотримання вимог законодавства з організації охорони особливо важливих об’єктів електроенергетики, а також законодавства з питань техногенної і пожежної безпеки, зокрема здійснення заходів у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на 2017-2025 роки згідно з розробленою проектно-кошторисною документацією та приписами ДСНС;

3) у соціальній діяльності товариства:

виконання в повному обсязі умов колективного договору протягом строку його дії, а після його завершення укладення нового або внесення змін до зазначеного договору в установленому законодавством порядку з урахуванням положень Галузевої угоди між Міністерством енергетики та вугільної промисловості, Фондом державного майна України, Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців “Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України” і Профспілкою працівників енергетики та електротехнічної промисловості України на 2016-2018 роки та його виконання в повному обсязі;

недопущення утворення простроченої заборгованості товариства з виплати заробітної плати його працівникам;

недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій з рахунка Фонду державного майна в депозитарній установі;

виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до вимог Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, створення для них умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та надання інших соціально-економічних гарантій, передбачених законодавством;

4) у природоохоронній діяльності товариства:

дотримання вимог природоохоронного законодавства та здійснення заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

розроблення протягом року з дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій з рахунка Фонду державного майна в депозитарній установі плану заходів товариства з охорони навколишнього природного середовища та його виконання з урахуванням висновків екологічного аудиту, які визначені у звіті про проведення обов’язкового екологічного аудиту публічного акціонерного товариства “Центренерго”, проведеного ТОВ “Науково-виробниче об’єднання “Екозахист”, від 16 травня 2018 р. на замовлення Фонду державного майна;

5) у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:

належне використання, утримання і зберігання державного майна, зокрема об’єктів захисних споруд цивільного захисту, яке у процесі створення товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на балансі товариства;

виконання вимог законодавства щодо охорони електростанцій товариства (Вуглегірської ТЕС, Зміївської ТЕС, Трипільської ТЕС) відомчою воєнізованою охороною на договірних умовах;

сплату до державного бюджету дивідендів у розмірі 30 відсотків прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році.

4. Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, крім мобілізаційних завдань, становить п’ять років з дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій з рахунка Фонду державного майна в депозитарній установі.on top