Document 730/99, suspended, current version — Termination on May 11, 2001, on the basis - 2354-III

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Дію Указу припинено у зв'язку з набранням чинності Законом
N 2354-III ( 2354-14 ) від 05.04.2001 )
Про спеціальний режим інвестиційної
діяльності на території пріоритетного
розвитку у Волинській області

З метою залучення інвестицій для створення робочих місць та
працевлаштування працівників, які вивільняються у зв'язку із
ліквідацією, перепрофілюванням гірничодобувних та інших
підприємств у Волинській області, та відповідно до пункту 4
розділу XV "Перехідні положення" Конституції України
( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Запровадити з 1 січня 2000 року строком на 30 років на
території пріоритетного розвитку у Волинській області спеціальний
режим інвестиційної діяльності щодо реалізації інвестиційних
проектів у пріоритетних видах економічної діяльності, перелік яких
визначається Кабінетом Міністрів України.
До території пріоритетного розвитку у Волинській області
належать місто Нововолинськ та селище Жовтневе міста
Нововолинська.
2. Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає
встановлення податкових і митних пільг відповідно до цього Указу
для суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують на
території пріоритетного розвитку у Волинській області
інвестиційний проект на підставі договору, укладеного з
Нововолинською міською радою. Порядок розгляду інвестиційних
проектів та форма типового договору затверджуються Кабінетом
Міністрів України.
Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає:
а) звільнення не більш як на 5 років від обкладення ввізним
митом і податком на додану вартість при ввезенні (пересиланні) на
митну територію України устаткування та обладнання (крім
підакцизних товарів) виключно для реалізації інвестиційного
проекту.
У разі нецільового використання устаткування або обладнання,
зазначеного в абзаці першому цього пункту:
ввізне мито сплачується згідно з законодавством;
збільшується податкове зобов'язання за наслідками податкового
періоду, в якому відбулося таке використання, на суму податку на
додану вартість, що мала б бути сплачена при ввезенні
(пересиланні) таких товарів на митну територію України. При цьому
за період від дати ввезення (пересилання) товарів на митну
територію України до дати збільшення податкового зобов'язання
сплачується пеня, нарахована на зазначену суму податку на додану
вартість, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного
банку України, що діяла на день збільшення податкового
зобов'язання.
Порядок контролю за цільовим використанням устаткування,
обладнання, зазначеного в абзаці першому цього пункту,
встановлюється Міністерством фінансів України разом з Державною
податковою адміністрацією України та Державною митною службою
України;
б) звільнення на 3 роки від оподаткування прибутку
новоствореного, в тому числі у процесі реструктуризації,
підприємства, інвестиція в яке є еквівалентною не менш як 250
тисячам доларів США, а також прибутку діючого підприємства,
одержаного від інвестування в його реконструкцію або модернізацію,
якщо така інвестиція дорівнює не менш як 250 тисячам доларів США.
З четвертого по шостий рік прибуток зазначеного в абзаці
першому цього пункту підприємства оподатковується за ставкою у
розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.
Пільга, передбачена абзацом першим цього пункту,
застосовується з моменту одержання першого прибутку.
Порядок обчислення одержаного від інвестування в
реконструкцію або модернізацію діючого підприємства прибутку, що
звільняється від оподаткування, визначається Державною податковою
адміністрацією України;
в) звільнення на 2 роки від сплати збору до Державного
інноваційного фонду новостворених підприємств та підприємств, в
яких чисельність вивільнюваних працівників гірничодобувних
підприємств, що ліквідуються, становить у податковому періоді не
менш як 30 відсотків середньоспискової чисельності працюючих;
г) невключення до валового доходу підприємства з метою
оподаткування одержаної згідно з інвестиційним проектом суми
інвестиції у вигляді:
коштів;
матеріальних цінностей;
нематеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті
підтверджено згідно із законами (процедурами) країни інвестора або
міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в
Україні, включаючи легалізовані на території України авторські
права, права на винаходи, промислові зразки, знаки для товарів і
послуг, ноу-хау.
У разі коли протягом звітного податкового періоду
відбувається часткове або повне відчуження передбаченої пунктами
"б" і "г" цієї статті інвестиції, суб'єкт підприємницької
діяльності, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити у
повному обсязі податок з прибутку, одержаного у такому звітному
(податковому) періоді.
3. Установити, що інвестиційні проекти, що реалізуються у
пріоритетних видах економічної діяльності, є пріоритетними для
надання кредитів під державні гарантії від іноземних держав,
міжнародних фінансових організацій, інших фінансово-кредитних
установ.
4. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних
роз'яснень щодо цього Указу та контроль за його виконанням.
5. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом
4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 червня 1999 року
N 730/99on top